Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt I C 10/19

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 21 kwietnia 2021 r.

Sąd Rejonowy w Piszu I Wydział Cywilny w składzie:

Przewodniczący:

sędzia Anna Gajewska

Protokolant: sekretarz sądowy Agnieszka Zuzga

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 7 marca 2021 r. w P.

sprawy z powództwa P. T.

przeciwko (...) Spółce Akcyjnej z siedzibą w S.

o zapłatę

o r z e k a

I.  Zasądza od pozwanego (...) Spółki Akcyjnej z siedzibą w S. na rzecz powoda P. T. kwotę 218,44 zł (dwieście osiemnaście złotych 44/100) z odsetkami ustawowymi od dnia 10.01.2019r. do dnia zapłaty.

II.  Oddala powództwo w pozostałym zakresie.

III.  Odstępuje od obciążania powoda P. T. kosztami sądowymi.

IV.  Nakazuje pobrać od pozwanego (...) Spółki Akcyjnej z siedzibą w S. na rzecz Skarbu Państwa – Sądu Rejonowego w Piszu kwotę 63,13 zł (sześćdziesiąt trzy złote 13/100), tytułem części niepokrytych wydatków na opinie biegłych.

Sygn. akt I C 10/19

UZASADNIENIE

P. T. wytoczył powództwo przeciwko (...) Spółce Akcyjnej z siedzibą w S. o zapłatę kwoty 9 075 złotych wraz z ustawowymi odsetkami od dnia wniesienia pozwu.

W uzasadnieniu wskazał, że 3 września 2015 roku mieszkanie powoda zostało zalane na skutek prac remontowych wykonywanych w mieszkaniu sąsiadki E. C.. Do zalania mieszkania powoda doszło na skutek pęknięcia wężyka doprowadzającego wodę do baterii w łazience lokalu nr (...) na I piętrze. Zalane zostały ściany mieszkania, sufity podwieszane z płyty kartonowo- gipsowej.

Powód szkodę zgłosił do swojego ubezpieczyciela (...) Spółka Akcyjna, u którego posiada własną polisę z tytułu ubezpieczenia lokalu mieszkalnego. Ubezpieczyciel wypłacił kwotę odszkodowania 878,63 złotych oraz kwotę 1 037,37 złotych, która w ocenie powoda nie pozwoli na naprawienie szkód.

Powód w celu wyceny szkody zlecił wykonanie operatu szacunkowego uznając, iż jest on niezbędny do całkowitej likwidacji szkody. Pomimo przedstawienia pozwanemu przedmiotowego operatu pozwany odmówił ponownej weryfikacji oceny szkody. Po wykonaniu kolejnej wyceny pozwana uznała roszczenie w większym wymiarze. Dopłata w ramach uznania pozwanego wyniosła 5 000,85 złotych, co łącznie daje kwotę 6 916,85 złotych.

W ocenie powoda wypłacona przez pozwanego kwota jest rażąco zaniżona w stosunku do wartości kosztorysów sporządzonych przez lokalne firmy remontowe działające w okolicach miasta P. oraz do wartości rzeczywistej szkody.

Powód wskazał, że domaga się zasądzenia od pozwanego różnicy z oszacowanej kwoty niezbędnej do naprawienia szkody według opinii technicznej i kosztorysu z 14 czerwca 2017 roku, tj. kwoty 9 075 złotych, na którą składa się koszt zakupu materiałów niezbędnych do naprawienia szkody spowodowanej zalaniem oraz koszt robocizny czyli przeprowadzenia remontu.

W odpowiedzi na pozew pozwana (...) Spółka Akcyjna wniosła o oddalenie powództwa.

W uzasadnieniu wskazała, że roszczenie powoda nie zasługuje na uwzględnienie jako zawyżone i nieudowodnione.

Jednocześnie pozwana oświadczyła, że złożyła powodowi propozycję zawarcia ugody w przedmiotowej sprawie i oczekuje na odpowiedź pełnomocnika.

Sąd ustalił, co następuje:

P. T. posiadał ubezpieczenie mieszkania razem z pomieszczeniami, stałych elementów wartości odtworzeniowej, mienia ruchomego wartości odtworzeniowej oraz kosztów poszukiwania przyczyny szkody. Umowa została zawarta na okres od 20 kwietnia 2015 roku do 19 kwietnia 2016 roku.

(dowód: polisa wraz z załącznikami k. 41-65)

W dniu 3 września 2015 roku w mieszkaniu przy ulicy (...), w miejscowości P. wystąpiła szkoda na skutek zalania tegoż mieszkania przez E. C., która posiada mieszkanie piętro wyżej. Mieszkanie zostało zalane w związku z prowadzonymi pracami remontowymi w lokalu E. C.. Po kilku dniach od zdarzenia na suficie wyszła żółć.

(...) Spółka Akcyjna pismem z 1 października 2015 roku poinformowała o przyznaniu P. T. kwotę 878,63 złotych tytułem odszkodowania. Następnie pismem z 30 października 2015 roku poinformowała o przyznaniu dopłaty odszkodowania w wysokości 1037,37 złotych. Kolejno pismem z 19 lipca 2017 roku (...) Spółka Akcyjna poinformowała P. T. o przyznaniu dopłaty w wysokości 5 000,85 złotych. Spółka pismem z 25 sierpnia 2017 roku odmówiła kolejnej dopłaty.

(bezsporne; dowód: kserokopia protokołu szkody k. 5-11, 12-13; pismo (...)k. 15-16, 17-18, 19-20, 21-22; oświadczenie E. C. k. 25; dokumentacja fotograficzna k. 26, k.127-129; zeznania świadka M. T. k. 71v)

Wartość nakładów jakie P. T. musi ponieść w celu naprawienia szkody wynikłej na skutek zalania mieszkania wynosi 7 135,29 złotych.

(dowód: opinia biegłego A. K. wraz z załącznikami k.161-191 wraz z opinią uzupełniającą k. 237-238v)

Sąd zważył, co następuje:

Pozwana nie kwestionowała, że w dacie zdarzenia była ubezpieczycielem mieszkania przy ulicy (...) w zakresie ubezpieczenia mienia. Spór w niniejszej sprawie koncentrował się na ustaleniu wysokości należnego powodowi odszkodowania.

W niniejszej sprawie Sąd dopuścił dowód z pisemnej opinii dwóch biegłych sądowych, tj. biegłego z zakresu szacowania nieruchomości i budownictwa ogólnego, D. K. (1), a także biegłego z zakresu budownictwa A. K. w celu wycenienia rozmiaru szkód, jakie powstały w lokalu mieszkalnym numer (...) stanowiącym własności P. T. położonym w P. przy ulicy (...) w P., na skutek zalania wymienionego lokalu mieszkalnego w dniu 3 września 2015 roku oraz ustalenia wartości nakładów, jakie powód musi ponieść, w celu naprawienia szkody wynikłej na skutek zalania mieszkania.

Zauważyć należy, iż opinia biegłego podlega, jak i inne dowody, ocenie według art. 233 § 1 k.p.c, lecz odróżniają je szczególne kryteria oceny. Stanowią je zgodność z zasadami logiki i wiedzy powszechnej, poziom wiedzy biegłego, podstawy teoretyczne opinii, sposób motywowania oraz stopień stanowczości wyrażonych w niej wniosków. W ocenie Sądu opinia sporządzona przez biegłego D. K. (2) nie sprostała stawianym jej wymaganiom. Sąd przy wydawaniu orzeczenia nie brał jej pod uwagę.

Sąd natomiast odmiennie ocenił opinię sporządzoną przez biegłego A. K. wraz z opinią uzupełniającą. W ocenie Sądu sporządzona ona została zgodnie z wymaganiami fachowości i niezbędną wiedzą specjalną.

Biegły określił zakres rzeczowy szkody, to jest robót niezbędnych do usunięcia szkody. Uwzględnił przy tym informacje oraz dokumenty uzyskane z akt sprawy i szkody, a także dokonał oględzin lokalu mieszkalnego w obecności powoda podczas wizji terenowej.

Biegły w trakcie wizji terenowej dokonał kontroli i oceny wizualnej pomieszczeń w miejscach wizualnie dostępnych, bez wykonywania odkrywek i rozbierania okładzin sufitów z płyt gipsowo-kartonowych dla sprawdzenia prawidłowości wykonania stelaży oraz mocowania płyt gipsowo-kartonowych. Wartości nakładów ustalone zostały przez biegłego metodą szczegółową w wyniku sporządzenia kosztorysu przy użyciu programu kosztorysującego Norma PRO firmy (...) Sp. z o.o. z uwzględnieniem wskaźników kosztorysowania, cen materiałów i sprzętu uzyskanych z Informatorów eBistyp I kw. 2020r. w oparciu o użyte w kosztorysie Katalogi Nakładów Rzeczowych i Normy Nakładów na (...). Biegły do przygotowania opinii wykorzystał również swoją wiedzę techniczną oraz doświadczenie.

Po dokonaniu szczegółowych oględzin i pomiarów szkody, a także na podstawie akt sprawy i akt szkody biegły ustalił, że w łazience powstały zacieki na suficie i obudowie pionu sanitarnego z płyty gipsowo-kartonowej oraz ścianie nad oknem i dzielącej pomieszczenia kuchni i łazienki przy obudowie pionu sanitarnego. W kuchni powstały zacieki na suficie z płyty gipsowo-kartonowej przy kominie, nad płytą indukcyjną i zlewozmywakiem oraz w obrębie oprawy oświetleniowej. W przedpokoju powstał zaciek na suficie z płyty gipsowo-kartonowej. Biegły nie stwierdził powstania zacieków w sypialni oraz pokojach.

Biegły ustalił, że wartość nakładów, jakie powód musi ponieść w celu naprawienia szkody wynikłej na skutek zalania mieszkania, wynosi 7 135,29 złotych.

Sąd w pełni podzielił opinię sporządzoną na potrzeby niniejszej sprawy przez biegłego A. K.. Opinia została sporządzona w oparciu o całokształt materiału dowodowego i po przeprowadzeniu przez biegłego oględzin. Jest rzetelna, zaś argumenty w niej wymienione świadczą o jej fachowości. Biegły przekonywująco opisał poczynione przez siebie spostrzeżenia i ustalenia oraz dostatecznie uzasadnił swoje stanowisko. W związku z zarzutami wniesionymi przez powoda biegły sporządził opinię uzupełniająca, w której to podtrzymał swoje stanowisko.

Sąd oddalił kolejny wniosek o dopuszczenie opinii kolejnego biegłego jako zmierzający jedynie do przedłużenia postępowania.

Zgodnie z art. 805 § 1 k.c. przez umowę ubezpieczenia ubezpieczyciel zobowiązuje się, w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa, spełnić określone świadczenie w razie zajścia przewidzianego w umowie wypadku, a ubezpieczający zobowiązuje się zapłacić składkę.

W przedmiotowej sprawie zastosowanie ma zasada pełnego odszkodowania wyrażona w art. 361 § 2 k.c.

Zasadą jest, że naprawienie szkody przez ubezpieczyciela polega na zapłacie odpowiedniej sumy pieniężnej pozwalającej na przywrócenie stanu poprzedniego. Z tej zasady, wyrażonej w art. 363 § 1 k.c., a ponadto z podstawowej normy art. 361 § 2 k.c. wynika również, że w wypadku uszkodzenia rzeczy w stopniu umożliwiającym przywrócenie jej do stanu poprzedniego osoba odpowiedzialna za szkodę obowiązana jest zwrócić poszkodowanemu wszelkie celowe, ekonomicznie uzasadnione wydatki, poniesione w celu przywrócenia stanu poprzedniego rzeczy uszkodzonej. Do wydatków tych należy zaliczyć także koszt nowych części i innych materiałów, których użycie było niezbędne do naprawienia uszkodzonej rzeczy (vide wyrok Sądu Najwyższego z dnia 20.10.1972r. w sprawie II CR 425/72, LEX nr 1520).

Reasumując, w oparciu o wyliczenia biegłych i na podstawie powołanych wyżej przepisów Sąd zasądził od pozwanego (...) Spółki Akcyjnej z siedzibą w S. na rzecz powoda P. T. kwotę 218,44 złotych tj. różnicę między wypłaconą już kwotą, a kwotą należnego odszkodowania (7 135,29 – 6 916,85 = 218,44 zł). W pozostałym zakresie Sąd powództwo oddalił.

Sąd odstąpił od obciążania powoda P. T. kosztami sądowymi w oparciu o przepisy art. 102 k.p.c.

Zgodnie z art. 102 k.p.c. w wypadkach szczególnie uzasadnionych sąd może zasądzić od strony przegrywającej tylko część kosztów albo nie obciążać jej w ogóle kosztami. Przepis art. 102 k.p.c. realizuje zasadę słuszności, ale nie konkretyzuje pojęcia „przypadku szczególnie uzasadnionego”. Zakwalifikowanie przypadku jako „szczególnie uzasadnionego” wymaga rozważenia przez sąd całokształtu okoliczności faktycznych danej sprawy. Sąd zobligowany jest wziąć pod uwagę nie tylko fakty związane z przebiegiem samego procesu, ale także czynniki o charakterze „zewnętrznym”, np. dotyczące sytuacji majątkowej i życiowej stron postępowania. Zgodnie z ugruntowanym poglądem Sądu Najwyższego do wypadków szczególnie uzasadnionych w rozumieniu art. 102 k.p.c. można zaliczyć sytuacje wynikające z charakteru żądania poddanego rozstrzygnięciu sprawy oraz fakt, iż powód działał w procesie w przeświadczeniu słuszności swych żądań (tak: SN w wyroku z dnia 15 marca 1982r. I CZ 30/82; w wyroku z dnia 1 października 1974r. II PR 207/74; postanowieniu z dnia 11 września 1973r. sygn. akt I CZ 122/73 OSNC 1974/5/98). Powód dochodził odszkodowania w związku z zalaniem mieszkania. Powód wraz z pozwem przedłożył opinię, w której to koszt prac remontowych został wyceniony na 14 726 złotych (k. 23) i na tej podstawie opierał swoje roszczenie. Był przekonany o słuszności swojego żądania, dlatego wystąpił na drogę postępowania sądowego, korzystał z pomocy profesjonalnego pełnomocnika, a ostatecznie ocena należała do decyzji sądu. Powód także podjął próbę zawarcia ugody. Sąd weryfikował zasadność roszczenia, prowadząc postępowanie dowodowe. Ostatecznie jego żądanie było zasadne jedynie w części. W ocenie Sądu obciążanie powoda kosztami postępowania byłoby niezgodne z zasadami słuszności.

Nadto, na podstawie art. 83 ust. 2 w zw. z art. 113 ust. 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz.U. z 2005r., Nr 167, poz. 1398 ze zm.), Sąd nakazał pobrać od pozwanego na rzecz Skarbu Państwa Sądu Rejonowego w Piszu kwotę 63,13 zł tytułem części niepokrytych wydatków na opinie biegłych.