Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt III RC 176/20

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 27 października 2020r.

Sąd Rejonowy w Krośnie III Wydział Rodzinny i Nieletnich

w składzie następującym:

Przewodniczący: SSR Renata Leja-Syniec

Protokolant: st.sekr.sądowy Małgorzata Zajdel

po rozpoznaniu w dniu 27 października 2020r. w Krośnie

na rozprawie

sprawy z powództwa B. S.

przeciwko A. S.

o ustanowienie rozdzielności majątkowej

I.  u s t a n a w i a rozdzielność majątkową powoda B. S. z pozwaną A. S., wynikającą z zawarcia przez nich związku małżeńskiego w dniu 05.12.1981 r., a to z dniem 13 sierpnia 2020 r.,

II.  u s t a l a opłatę od pozwu na kwotę 200 /dwieście/ złotych
w całości uiszczoną przez powoda,

III.  z a s ą d z a od powoda B. S. na rzecz pozwanej A. S. kwotę 720 /siedemset dwadzieścia/ złotych tytułem zwrotu kosztów zastępstwa adwokackiego w sprawie.

Sygn. akt III RC 176/20

UZASADNIENIE

wyroku z dnia 27 października 2020 r.

B. S. wniósł pozew przeciwko A. S. o ustanowienie z dniem 1 stycznia 2011 r. rozdzielności majątkowej wynikającej z zawartego przez niego w dniu(...). małżeństwa z pozwaną, zarejestrowanego w Urzędzie Stanu Cywilnego w K. pod numerem aktu małżeństwa(...)/ (...) oraz zasądzenie od pozwanej kosztów postępowania, w tym zastępstwa procesowego według norm przepisanych wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie w płatności.

W uzasadnieniu podał, że pod koniec 2010 r. wyprowadził się ze wspólnego mieszkania i od tego czasu pozostają w separacji faktycznej i prowadzą oddzielne gospodarstwa domowe. Nie mają wiedzy na temat finansów drugiej ze stron. Przed Sądem Okręgowym w Krośnie toczy się sprawa o rozwód małżeństwa. Brak współdziałania w zarządzie majątkiem wspólnym może powodować naruszenie interesów powoda.

Pozwana A. S. uznała powództwo co do żądania ustalenia rozdzielności majątkowej , wniosła o ustanowienie jej z datą wniesienia pozwu i a nie z dniem 1 stycznia 2011 r. Przyznała, że od końca 2010 r. pozostają z mężem w separacji faktycznej. Podała, że pomimo separacji strony aktywnie i długotrwale współdziałały w zarządzie majątkiem wspólnym. W 2012 r. gdy kupowała nowy samochód powód zaproponował jej pomoc finansową. W 2015 r. sprzedali z mężem należące do nich mieszkanie i zgodnie podzielili się pieniędzmi. Do 2019 r. rozliczali się wspólnie w zeznaniu rocznym PIT. Do maja 2019 r. powód opłacał czynsz za mieszkanie, w którym nadal mieszkała pozwana, do 2017 r. płacił za energię, do tej pory płaci za telefon stacjonarny. Podała , że nie ma przeterminowanych długów i nie figuruje w rejestrze dłużników.

Wniosła o zasądzenie na jej rzecz zwrotu kosztów postępowania w całości uzasadniając, że nie dała powodu do wytoczenia sprawy oraz uznała powództwo w części dotyczącej ustanowienia rozdzielności majątkowej przy pierwszej czynności procesowej. Powód nigdy nie zwracał się do niej z propozycją umownego uregulowania tej kwestii, nigdy też nie oświadczała, że nie godzi się na rozdzielność majątkową.

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

Powód B. S. i pozwana A. S. związek małżeński zawarli w dniu (...). w S.. Akt małżeństwa został zarejestrowany pod numerem (...). Strony nie zawierały umów majątkowych małżeńskich, łączy ich ustrój wspólności ustawowej majątkowej małżeńskiej.

Pod koniec 2010 r. powód wyprowadził się ze stanowiącego własność stron mieszkania przy ul. (...) w K. i zamieszkał w należącym do nich mieszkaniu na ulicy (...) w K.. Przez pewien czas po wyprowadzce nadal opłacał rachunki za mieszkanie, które zajmowała żona. Powód w mieszkaniu na K. mieszkał około trzy lata. W 2015 r. zaproponował pozwanej sprzedaż mieszkania przy K. na co pozwana wyraziła zgodę. Małżonkowie wspólnie podpisali umowę sprzedaży przed notariuszem i zgodnie podzielili uzyskane pieniądze. Pozwana otrzymała kwotę 40 000 zł, która stanowiła mniej niż połowę ceny uzyskanej ze sprzedaży ale wyraziła na to zgodę. Powód pozostaje w związku z inną kobietą, z którą obecnie mieszka. W 2012 r. strony wspólnie ustaliły , że powód sfinansuje część kosztów przyjęcia weselnego syna i będzie to stanowiło prezent od obydwojga rodziców .W tym samym roku pozwana za zaoszczędzone pieniądze kupiła samochód. Powód wiedział o kupnie samochodu.

Pomimo tego, że strony pozostawały w separacji nadal wspólnie rozliczali się z US , składając wspólnie roczne zenanie PIT. Pieniądze ze zwrotu podatku powód przekazywał synowi , zdarzało się, że część środków przekazywał również pozwanej.

Przed Sądem Okręgowym w Krośnie toczy się sprawa z powództwa A. S. o rozwód małżeństwa stron.

Sąd ustalił powyższy stan faktyczny na podstawie następujących dowodów:

- odpisu skróconego aktu małżeństwa – k. 9

- zeznania powoda B. S. – nagranie

- zeznania pozwanej A. S. – nagranie.

Powyższym dowodom Sąd dał wiarę w całości. Uzupełniają się one wzajemnie tworząc spójny obraz stanu faktycznego. Brak było okoliczności podważających ich wiarygodność.

Sąd zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 52 §1 kro z ważnych powodów każdy z małżonków może żądać ustanowienia przez Sąd rozdzielności majątkowej. W myśl art. 52 § 2 kro powstaje ona z dniem oznaczonym w wyroku, który ją ustanawia. W wyjątkowych wypadkach sąd może ustanowić rozdzielność majątkową z dniem wcześniejszym niż dzień wytoczenia powództwa, w szczególności, jeżeli małżonkowie żyli w rozłączeniu.

Z utrwalonego orzecznictwa wynika, że do ważnych powodów, uzasadniających ustanowienie rozdzielności majątkowej, należy zaliczyć separację faktyczną, zwłaszcza, gdy jest ona długotrwała. Podstawą ustanowienia rozdzielności majątkowej może być jednak tylko wtedy, gdy utrudnia lub uniemożliwia małżonkom zarząd w majątku wspólnym ( wyroki Sądu Najwyższego z dnia 4 czerwca 2004 r., sygn. akt III CK 126/03, nie publikowany, z dnia 4 grudnia 2000 r., I CKN 320/00, nie publikowany, z dnia 26 stycznia 2000 r., III CKN 585/98, nie publikowany ).

Bezspornym jest, że między stronami istnieje separacja faktyczna co najmniej od stycznia 2011 r. a więc prawie dziesięć lat.

Z poczynionych przez Sąd ustaleń wynika jednak, że pomimo istnienia separacji strony w okresie od stycznia 2011 r. do dnia złożenia powództwa o ustanowienie rozdzielności majątkowej razem podejmowały decyzje dotyczące ich majątku wspólnego i były w stanie porozumieć się co do tych kwestii. Przyznał to w zeznaniach sam powód. Za obopólną zgodą sprzedali wspólnie mieszkanie i zgodnie podzielili się pieniędzmi. Powód proponował wspólne rozliczenie podatku z żoną, na co ona wyrażała zgodę. Między stronami nigdy nie doszło do żadnych konfliktów na tle finansowym dotyczących ich majątku wspólnego.

Mając na uwadze powyższe Sąd orzekł jak w punkcie I wyroku, ustanawiając rozdzielność majątkową między stronami z dniem 13 sierpnia 2020 r. czyli z dniem wytoczenia powództwa. Pozwana uznała powództwo co do ustanowienia rozdzielności majątkowej z dniem wniesienia pozwu, zaś z materiału dowodowego wynika, że brak przesłanek do ustanowienia jej z datą wcześniejszą.

Rozstrzygnięcie o kosztach postępowania w punkcie II wyroku znajduje oparcie w treści art. 101 kpc, zgodnie z którym pozwanemu należy się zwrot kosztów pomimo uwzględnienia powództwa jeżeli nie dał powodu do wytoczenia sprawy i uznał przy pierwszej czynności procesowej żądanie pozwu.

Pozwana uznała powództwo co do ustanowienia rozdzielności majątkowej z dniem wniesienia pozwu przy pierwszej czynności procesowej. Nie dała również powodów do wszczęcia postępowania. Przed wniesieniem sprawy do sądu jej mąż nie zaproponował umownego uregulowania tej kwestii.

W związku z powyższym Sąd obciążył powoda kosztami postępowania. Składały się na nie opłata od pozwu w kwocie 200 zł ustalona na podstawie art. 27 ust. 6 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych ( Dz. U. z 2020 r., poz. 755 ) oraz koszt wynagrodzenia pełnomocnika pozwanej będącego adwokatem w wysokości 720 zł, ustalony zgodnie z §4 ust. 1 pkt 7 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie ( Dz. U. z 2015 r., poz. 1800 ).