Pełny tekst orzeczenia

UZASADNIENIE

Formularz UK 1

Sygnatura akt

II K 964/20

Jeżeli wniosek o uzasadnienie wyroku dotyczy tylko niektórych czynów lub niektórych oskarżonych, sąd może ograniczyć uzasadnienie do części wyroku objętych wnioskiem. Jeżeli wyrok został wydany w trybie art. 343, art. 343a lub art. 387 k.p.k. albo jeżeli wniosek o uzasadnienie wyroku obejmuje jedynie rozstrzygnięcie o karze i o innych konsekwencjach prawnych czynu, sąd może ograniczyć uzasadnienie do informacji zawartych w częściach 3–8 formularza.

1.USTALENIE FAKTÓW

1.1.  Fakty uznane za udowodnione

Lp.

Oskarżony

Czyn przypisany oskarżonemu (ewentualnie zarzucany, jeżeli czynu nie przypisano)

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za udowodnione

Dowód

Numer karty

1.2.  Fakty uznane za nieudowodnione

Lp.

Oskarżony

Czyn przypisany oskarżonemu (ewentualnie zarzucany, jeżeli czynu nie przypisano)

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za nieudowodnione

Dowód

Numer karty

1.OCena DOWOdów

1.1.  Dowody będące podstawą ustalenia faktów

Lp. faktu z pkt 1.1

Dowód

Zwięźle o powodach uznania dowodu

1.2.  Dowody nieuwzględnione przy ustaleniu faktów
(dowody, które sąd uznał za niewiarygodne oraz niemające znaczenia dla ustalenia faktów)

Lp. faktu z pkt 1.1 albo 1.2

Dowód

Zwięźle o powodach nieuwzględnienia dowodu

1.PODSTAWA PRAWNA WYROKU

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Oskarżony

1.3.  Podstawa prawna skazania albo warunkowego umorzenia postępowania zgodna z zarzutem

Zwięźle o powodach przyjętej kwalifikacji prawnej

1.4.  Podstawa prawna skazania albo warunkowego umorzenia postępowania niezgodna z zarzutem

4, 15, 18, 21

B. M.

Zwięźle o powodach przyjętej kwalifikacji prawnej

Podstawa prawna skazania niezgodna z zarzutem wynikała z tego, że w związku z wejściem w życie z dniem 24 czerwca 2020 r. nowelizacji Kodeksu karnego, zastosowano ustawę karną materialną w brzmieniu obowiązującym do 23 czerwca 2020 r., gdyż w ocenie sądu porównanie z przepisami obowiązującymi obecnie w zakresie kompleksowej oceny wszystkich prawnokarnych instytucji obu tych ustaw, które mogłyby mieć zastosowanie do sprawcy wskazywało in concreto, że była ona dla nich względniejsza.

Zgodnie z art. 62 ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii kto, wbrew przepisom ustawy, posiada środki odurzające lub substancje psychotropowe, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. Przy czym jeżeli przedmiotem czynu jest znaczna ilość środków odurzających lub substancji psychotropowych, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.

Jak wynika z orzecznictwa sądów dla ustalenia czy przedmiotem czynu jest znaczna ilość środków odurzających przyjmuje się kryterium jakościowo-ilościowe, tzn. wielkość dawki środka odurzającego lub substancji psychotropowej wystarczającej do jednorazowego odurzenia się co najmniej kilkudziesięciu osób (Ważny Andrzej (red.), Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii. Komentarz).

W razie skazania za przestępstwo określone w art. 62 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii orzeka się przepadek środka odurzającego lub substancji psychotropowej, nawet jeżeli nie był własnością sprawcy, zaś w razie skazania za przestępstwo określone w art. 53-63 ustawy sąd może orzec na cele zapobiegania i zwalczania narkomanii nawiązkę w wysokości do 50.000 zł.

Art. 63. § 1 k.k. Na poczet orzeczonej kary zalicza się okres rzeczywistego pozbawienia wolności w sprawie, zaokrąglając do pełnego dnia, przy czym jeden dzień rzeczywistego pozbawienia wolności równa się jednemu dniowi kary pozbawienia wolności, dwóm dniom kary ograniczenia wolności lub dwóm dziennym stawkom grzywny; za dzień przyjmuje się okres 24 godzin liczony od chwili rzeczywistego pozbawienia wolności.

Mając na uwadze powyższe oraz poczynione w niniejszej sprawie ustalenia faktyczne sąd stwierdził, że oskarżony dopuścił się czynu z art. 62 ust. 1 i 2 ustaw o przeciwdziałaniu narkomanii, gdyż oczywiste było, że ilość amfetaminy była tak duża, że wystarczyłaby do jednorazowego odurzenia się nawet kilku tysięcy osób, co stanowiło znaczną ilość w rozumieniu przepisu art. 62 ust. 2 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.

Wina oskarżonego nie budziła wątpliwości, gdyż nie zachodziły żadne okoliczności wyłączające lub ograniczające poczytalność sprawcy.

1.5.  Warunkowe umorzenie postępowania

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach warunkowego umorzenia postępowania

1.6.  Umorzenie postępowania

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach umorzenia postępowania

1.7.  Uniewinnienie

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach uniewinnienia

1.KARY, Środki Karne, PRzepadek, Środki Kompensacyjne i środki związane z poddaniem sprawcy próbie

Oskarżony

Punkt rozstrzygnięcia
z wyroku

Punkt z wyroku odnoszący się
do przypisanego czynu

Przytoczyć okoliczności

B. M.

4

4

- za popełnione przestępstwo sąd na podstawie art. 62 ust. 2 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii w zw. z art. 4 § 1 k.k. wymierzył oskarżonemu karę 1 roku pozbawienia wolności,

- przy wymiarze kary sąd miał na uwadze wszelkie okoliczności podmiotowe i przedmiotowe, leżące w granicach cech przypisanego oskarżonemu przestępstwa, a także dotyczące osoby sprawcy i mające znaczenie dla wymiaru kary wynikające z dyrektyw wskazanych w art. 53 k.k.,

- wymierzona kara dolegliwością swoją nie przekraczała stopnia winy, który był bardzo wysoki, gdyż oskarżony będąc osobą o normalnym stopniu rozwoju zdecydował się na zachowanie niezgodne z prawem, chociaż bezprawność czynu była rozpoznawalna i mógł działać zgodnie z normą prawną, a więc miał świadomość, że zachowanie takie stanowi przestępstwo,

- również stopień społecznej szkodliwości czynu był bardzo wysoki, gdyż oskarżony godził w szeroko rozumiane zdrowie społeczne (publiczne), co więcej przedmiotem czynu była amfetamina - środek silnie uzależniający, grożąca szkoda była bardzo duża, gdyż kilkaset gram amfetaminy mogło posłużyć do przygotowania kilku tysięcy porcji narkotyku, a przy tym oskarżony działał z zamiarem bezpośrednim,

- okolicznością łagodzącą była niekaralność oskarżonego, jednakże w żaden sposób nie równoważyło to wysoce ujemnych okoliczności popełnienia czynu,

- okoliczności wskazane przy rozważaniach dotyczących stopnia winy i społecznej szkodliwości czynów świadczyły o wysokim stopniu naganności zachowania oskarżonego i o jego demoralizacji, dlatego odbycie kary pozbawienia wolności będzie miało efekt wychowawczy i zapobiegawczy wobec niego, a kara osiągnie ten cel w stosunku do niego jedynie, gdy będzie efektywnie wykonywana, przy tym społeczeństwo otrzyma czytelny sygnał, że łamanie przepisów ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii spotka się ze stanowczą reakcją, co wpłynie pozytywnie na kształtowanie świadomości prawnej obywateli, jednocześnie wymierzenie kary łagodniejszej przy tak wysokim stopniu zawinienia i społecznej szkodliwości czynu, zostałoby odebrane przez społeczeństwo, jako niesprawiedliwie i mogłoby wywołać pouczcie bezkarności oskarżonego,

18

4

- orzeczono przepadek amfetaminy,

- orzeczenie przepadku było obowiązkowe,

21

4

- sąd kierując się racjami wskazanymi powyżej
przy rozważaniach o karze, mając na uwadze całościowe oddziaływanie kary i innych środków uznał, że celowe będzie orzeczenie wobec oskarżonego na postawie art. 70 ust. 4 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii nawiązki na rzecz Stowarzyszenia (...),

- nawiązkę orzeczono w wysokości 5000 zł, co wynikało ze znacznej ilości narkotyków, które oskarżony posiadał,

- orzeczony środek wzmocni osiągnięcie celu zapobiegawczego i wychowawczego w stosunku do oskarżonego,

1.1Inne ROZSTRZYGNIĘCIA ZAwarte w WYROKU

Oskarżony

Punkt rozstrzygnięcia
z wyroku

Punkt z wyroku odnoszący się do przypisanego czynu

Przytoczyć okoliczności

B. M.

15

4

- na poczet orzeczonej kary zaliczono oskarżonemu okres zatrzymania w sprawie przyjmując, że jeden dzień rzeczywistego pozbawienia wolności równa się jednemu dniowi kary pozbawienia wolności,

1.6. inne zagadnienia

W tym miejscu sąd może odnieść się do innych kwestii mających znaczenie dla rozstrzygnięcia,
a niewyjaśnionych w innych częściach uzasadnienia, w tym do wyjaśnienia, dlaczego nie zastosował określonej instytucji prawa karnego, zwłaszcza w przypadku wnioskowania orzeczenia takiej instytucji przez stronę

1.KOszty procesu

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Przytoczyć okoliczności

24

na podstawie art. 627 k.p.k. zasądzono od oskarżonego na rzecz Skarbu Państwa koszty sądowe w kwocie 223,33 zł, w tym opłatę w wysokości 180 zł.

1.1Podpis