Pełny tekst orzeczenia

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 15 luty 2021 roku

Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VI Karny w składzie :

Przewodniczący sędzia Izabela Hantz - Nowak

Protokolant sek sąd. Magdalena Szczepaniak

w obecności Prokuratora Prokuratury Rejonowej Poznań-Wilda w Poznaniu----

po rozpoznaniu na rozprawie w dniach 29.06.20r., 7.12.20r., 3.02.21r.

sprawy P. J. syna M. i B. zd. S., ur. (...) w P.

oskarżonego o to, że:

w okresie od 26 października 2018r. do dnia 27 października 2018 roku w P. działając w krótkich odstępach czasu z góry powziętym zamiarem w ciągu 5 lat po odbyciu co najmniej 6 miesięcy pozbawienia wolności orzeczonej za umyśle przestępstwo podobne kilkakrotnie groził siostrze S. J. (1) pozbawieniem jej życia i zdrowia, które to groźby wzbudziły uzasadnioną obawę spełnienia.

to jest o przestępstwo z art. 190 § 1 kk w zw. z art. 64 § 1 kk w zw. z art. 12 § 1 kk

I.  Oskarżonego P. J. uznaje za winnego popełnienia w sposób opisany wyżej przestępstwa z art. 190 § 1 kk w zw. z art. 64 § 1 kk w zw. z art. 12 § 1 kk i za to na podstawie art. 190 § 1 kk wymierza oskarżonemu karę 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności.

II.  Na podstawie art. 63 § 1 kk zalicza oskarżonemu na poczet orzeczonej kary pozbawienia wolności okres tymczasowego aresztowania w sprawie od 27.10.18r. godz. 3:45 do 5.02.19r.

III.  Na podstawie art. 627 kpk, art. 1, art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 23.06.1973r. o opłatach w sprawach karnych (Dz. U. z 1983r. Nr 49, poz. 223 ze zm.) zasądza od oskarżonego na rzecz Skarbu Państwa koszty postępowania w kwocie 90 zł i opłatę w kwocie 120 zł.

/-/ Sędzia Izabela Hantz – Nowak

UZASADNIENIE

Formularz UK 1

Sygnatura akt

VI K 97/20

Je ż eli wniosek o uzasadnienie wyroku dotyczy tylko niekt ó rych czyn ó w lub niekt ó rych oskar ż onych, s ą d mo ż e ograniczy ć uzasadnienie do cz ęś ci wyroku obj ę tych wnioskiem. Je ż eli wyrok zosta ł wydany w trybie art. 343, art. 343a lub art. 387 k.p.k. albo je ż eli wniosek o uzasadnienie wyroku obejmuje jedynie rozstrzygni ę cie o karze i o innych konsekwencjach prawnych czynu, s ą d mo ż e ograniczy ć uzasadnienie do informacji zawartych w cz ęś ciach 3–8 formularza.

1.USTALENIE FAKTÓW

0.1.Fakty uznane za udowodnione

Lp.

Oskarżony

Czyn przypisany oskarżonemu (ewentualnie zarzucany, jeżeli czynu nie przypisano)

1.1.1.

P. J.

w okresie od 26 października 2018r. do dnia 27 października 2018r. w P. działając w krótkich odstępach czasu z góry powziętym zamiarem w ciągu 5 lat po odbyciu co najmniej 6 m-cy pozbawienia wolności orzeczonej za umyślne przestępstwo podobne kilkakrotnie groził siostrze S.

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za udowodnione

Dowód

Numer karty

Oskarżony w październiku 2018 roku mieszkał w przy ul. (...) w P., były tam 3 pokoje o łącznej powierzchni 90 m 2 ,w jednym pokoju mieszkał brat oskarżonego R. J. (1), drugi pokój zajmował P. J. wraz z dziewczyną M. Ł., w trzecim pokoju mieszkał ojciec oskarżonego M. J. wraz S. J. (1) i jej narzeczonym R. K. (1) oraz dziećmi N. - 4 lata i L. K. - 2 lata. M. Ł., partnerka oskarżonego, która spodziewała się dziecka, przebywała tam sporadycznie. R. J. (1) nie miał prawie żadnych relacji z P. J., a między oskarżonym P. J. a R. K. (1) sporna pozostawała kwestia rozliczeń za prace zarobkowe, które wykonywali.

W dniu 26 października 2018r. ok. godziny 14:30 P. J. wrócił z pracy do domu, wypił 6 piw, a następnie wraz z M. Ł. poszli do sklepu, by kupić pół litra wódki. W domu przebywała też S. J. (1) i R. K. (1) oraz dzieci. Oskarżony ok godz. 23:00 zaczął głośno słuchać muzyki. Odgłosy dochodzące z jego pokoju słyszeli S. J. (1) i R. K. (1), którym przeszkadzało to, bo z uwagi na późną porę obawiali się, że hałas obudzi śpiące dziewczynki. S. J. (1) poszła do pokoju P. J. i prosiła go o ściszenie muzyki. Oskarżony zignorował jej prośbę, nadal słuchał głośno muzyki. Oskarżony nie lubił jak mu się zwraca uwagę, zwłaszcza jak był pod wpływem alkoholu. Przyszedł też R. K. (1) mówiąc by oskarżony ściszył muzykę. Mężczyźni zaczęli się kłócić, doszło między nimi do szarpaniny. Oskarżony uderzył R. K. (1) z pięści w lewy policzek. Z kolei R. K. (1) uderzył P. J. pięścią w łuk brwiowy, rozcinając go. S. J. (1) widząc całą sytuację wyprowadziła R. K. (1) do swojego pokoju. Oskarżony ponownie włączył głośno muzykę. Zaczął też trzaskać drzwiami, kłócił się z M. Ł.. Po około dwóch godzinach P. J. zaczął rzucać szklankami w drzwi pokoju, gdzie spała S. J. (1). Potem wziął leżący koło swojego łóżka młotek i kilka razy uderzał nim o podłogę. Wyzywał siostrę od najgorszych tj. od kurwy, szmaty. S. J. (1) powiedziała, iż zadzwoni po policję jeśli się oskarżony nie uspokoi. S. J. (1) zadzwoniła po policję i zgłosiła całe zdarzenie. Około godz. 3:25 z interwencją przyjechali policjanci st. sierż. P. Ł. (1) i st. post. K. G. (1). W rozmowie z funkcjonariuszami policji S. J. (1) opowiedziała, że jej brat P. J. awanturuje się, krzyczy, kłóci ze swoją partnerką M. Ł.. W trakcie interwencji Policji P. J. był w stanie nietrzeźwości, był bardzo pobudzony, agresywny i nie wykonywał poleceń funkcjonariuszy. Oskarżony krzyknął do S. J. (1) słowa: „zajebię cię ty kurwo, szmato”. Policjanci słysząc te słowa wezwali P. J. do zachowania się zgodnego z prawem, jednak oskarżony dalej zachowywał się agresywnie. W związku z tym zachowaniem policjanci zastosowali oskarżonego środki przymusu bezpośredniego w postaci kajdanek założonych na ręce trzymane z tyłu. Oskarżony krzyczał do siostry, że jeśli jeszcze raz wezwie to ją osobiście sprzątnie. S. J. (1) obawiała się słów brata już w momencie zdarzenia. Potem P. się uspokoił i obawa zaczęła się zmniejszać po tygodniu, oskarżony zaczął się lepiej zachowywać.

P. J. został przebadany na zwartość alkoholu w wydychanym powietrzu i tak: I badanie godz. 5:04 wynik 1,06 mg/l w wydychanym powietrzu, II badanie godz. 5:06 wynik 1,02 mg/l w wydychanym powietrzu.

zeznania świadka S. J. (1)

k. 1-4, 112-112v, 264-266

zeznania świadka R. J. (1)

k. 19-20, 113-113v, 226-227

częściowo zeznania świadka M. Ł.

k. 254-255, 25-26, 130-131

zeznania świadka S. G.

k. 264, 143

zeznania świadka K. G. (1)

k. 13-14, 112 w zw. z k. 266

zeznania świadka P. Ł. (1)

k. 16-17, 112v-113 w zw. z k. 266

zeznania świadka R. K. (1)

k. 22-23, 131-132 w zw. z k. 266

protokół badania trzeźwości oskarżonego

k. 9-10

zapis płyty CD z protokołem oględzin

k. 34-38

Oskarżony ma 36 lat, jest obywatelem polskim, jest kawalerem i na utrzymaniu na jedno dziecko w wieku 9 lat. Oskarżony ma wykształcenie podstawowe, z zawodu jest technikiem elektrykiem, obecnie jest bezrobotny i utrzymuje się z prac dorywczych, z których otrzymuje miesięczny dochód w kwocie 2000 zł. Mężczyzna był wcześniej wielokrotnie karany, między innymi wyrokiem SR Nowe Miasto i Wilda w P-niu z dnia 11.02.16r. VI K 1333/15 na karę 1 roku pozbawienia wolności za przestępstwo z art. 190 § 1 kk w zw. z art. 64 § 1 kk, która to sprawa została objęta wyrokiem łącznym SR Nowe Miasto i wilda w P-niu z dnia 14.11.16r. VI K 701/16 i wymierzono karę łączną 1 roku i 1 m-ca pozbawienia wolności, którą odbywał 4.07.16r. do 2.08.17r. oraz wyrokiem SR Nowe Miasto i Wilda w P-niu z dnia 11.04.19r. VI K 175/19 za przestępstwo z art. 190 § 1 kk w zw. z art. 64 § 1 kk na karę 2 m-cy pozbawienia wolności i karę 1 roku ograniczenia wolności i środki karne.

karta karna

k. 222-225, 237-240

odpis wyroku łącznego VI K 701/16

k. 76

0.1.Fakty uznane za nieudowodnione

Lp.

Oskarżony

Czyn przypisany oskarżonemu (ewentualnie zarzucany, jeżeli czynu nie przypisano)

1.2.1.

P. J.

Sąd uznał za niewiarygodne nie przyznanie się oskarżonego do winy, w ocenie Sądu na wiarę zasługują jedynie wyjaśnienia w zakresie w jakim są zgodne z ustalonym stanem faktycznym, czyli dotyczące między innymi spożywania alkoholu przez oskarżonego, kłótni z partnerem siostry, wypowiadanie wulgaryzmów wobec siostry, natomiast Sąd uznał, że nie przyznanie się oskarżonego do winy i wyjaśnienia dotyczące przede wszystkim tego, że do S. nie wypowiadał gróźb w obecności Policji stanowią przyjętą linię obrony, która nie znalazła potwierdzenia w materiale dowodowym, zwłaszcza w zeznaniach S. J. (1) na rozprawie w dniu 3.02.21r.

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za nieudowodnione

Dowód

Numer karty

1.OCena DOWOdów

0.1.Dowody będące podstawą ustalenia faktów

Lp. faktu z pkt 1.1

Dowód

Zwięźle o powodach uznania dowodu

1.1.1

zeznania świadka S. J. (1)

Sąd uznał za wiarygodne zeznania świadka złożone na rozprawie w dniu 3.02.21r., jak również zeznania złożone w postępowaniu przygotowawczym oraz częściowo zeznania z rozprawy z dnia 5.02.19r.

Zdaniem Sądu, świadek przedstawiła w sposób rzetelny, szczery i przekonujący, że bała się gróźb brata w momencie zdarzenia, że jest pewna że obawiała się tych gróźb w trakcie zdarzenia, potem natomiast oskarżony się uspokoił i ta obawa zaczęła ustawać, mniej więcej po tygodniu od zdarzenia ta obawa zaczęła się zmniejszać, z uwagi na to, że oskarżony zaczął się lepiej zachowywać. Świadek zdecydowanie potrzymała zeznania złożone na rozprawie w dniu 3.02.21r., wyjaśniła też, że te pierwsze zeznania odpowiadały prawdzie bo były złożone krótko po zdarzeniu, zeznała na rozprawie w dniu 5.02.19r. w taki sposób by pomóc P., gdyż zmienił się na lepsze. W ocenie Sądu świadek przedstawiła faktyczny przebieg zdarzenia oraz podała, że naprawdę obawiała się realizacji gróźb ze strony brata , dopiero po czasie ta obawa zaczęła się zmniejszać, dlatego tak zeznała na poprzedniej rozprawie 5.02.19r.

Zeznania świadka pozostają w zgodzie z zeznaniami świadków: R. J. (1), K. G., P. Ł. i R. K.

zeznania świadka R. J. (1)

Sąd dał wiarę zeznaniom świadka, który potwierdził fakt wypowiadania przez oskarżonego gróźb wobec siostry oraz, że S. mówiła na tamten czas, że się boi, bo miała dzieci i bała się o dzieci. Świadek podał również, że prosił S. by tego nie lekceważyła i pojechała to zgłosić, bo może dojść do tragedii. Świadek nie umiał powiedzieć, czy siostra wyrażała obawy o swoje życie. W ocenie Sądu zeznania świadka są wiarygodne, świadek zeznawał w sposób szczery, logiczny, przekonujący, wyrażał niepokój o siostrę , co nie budzi zdziwienia z uwagi na okoliczności zdarzenia i awantury z oskarżonym.

zeznania świadka K. G. (1)

Sąd dał wiarę zeznaniom świadka - funkcjonariusza Policji, który przeprowadzał interwencję w dniu 26.10.18r., zeznania świadka były logiczne, rzeczowe i zgodne z zeznaniami świadka K. G. oraz pokrzywdzonej S. J., R. J., jak również z zapisami notatki urzędowej. Sąd nie znalazł podstaw do ich kwestionowania.

zeznania świadka P. Ł. (1)

Sąd dał wiarę zeznaniom świadka - funkcjonariusza Policji, który przeprowadzał interwencję w dniu 26.10.18r., zeznania świadka były logiczne, rzeczowe i zgodne z zeznaniami świadka K. G. oraz pokrzywdzonej S. J., R. J., jak również z zapisami notatki urzędowej. Sąd nie znalazł podstaw do ich kwestionowania.

częściowo zeznania świadka M. Ł.

Sąd dał w znacznej części wiarę zeznaniom świadka, w zakresie w jakim pozostają w zgodzie z ustalonym stanem faktycznym, partnerka oskarżonego przedstawiła szczegółowo przebieg zdarzenia, zachowanie oskarżonego i pozostałych uczestników. Jednakże, zdaniem Sądu, chcąc przedstawić oskarżonego w korzystanym świetle nie potrafiła wypowiedzieć się czy pokrzywdzona bała się oskarżonego czy nie, wspomniała, że pokrzywdzona nie mówiła jej w dniu zdarzenia lub później, że się boi oskarżonego. Mając na uwadze okoliczności zdarzenia, dość drastyczne zachowanie oskarżonego i fakt, że pokrzywdzona po wypowiedzianych groźbach podeszła do funkcjonariuszy zgłosić sprawę mógł przekonywać świadka że pokrzywdzona obawia się zachowania oskarżonego.

zeznania świadka R. K. (1)

Sąd dał wiarę zeznaniom świadka, jako że były one logiczne, spójne, konsekwentne, szczegółowo przedstawiały przebieg zdarzenia i zachowania uczestników w tym oskarżonego wypowiadającego groźby wobec pokrzywdzonej. Świadek podał, że S. była zdenerwowana hałasem, że mogło to obudzić dziewczynki, że chciała tą sprawę wycofać. Świadek zdaniem Sądu przedstawił zapamiętany przebieg zdarzenia i odczucia jakie powziął co do obawy ze strony pokrzywdzonej. W kontekście zeznań pokrzywdzonej z dnia 3.02.21r. należy uznać, że świadek mógł mieć takie odczucia, skoro sama pokrzywdzona wskazała, że jej obawa po około tygodniu od zdarzenia zaczęła się zmniejszać z uwagi na poprawę w zachowaniu oskarżonego.

zeznania świadka S. G.

Sąd dał wiarę zeznaniom świadka, nie znajdując żadnych podstaw do ich kwestionowania

protokół badania trzeźwości oskarżonego

Sąd dał wiarę dokumentom, jako sporządzonym przez uprawnione organy w granicach ich kompetencji

karta karna

Sąd dał wiarę dokumentom, jako sporządzonym przez uprawnione organy w granicach ich kompetencji

zapis płyty CD z protokołem oględzin

Sąd dał wiarę dokumentom, jako sporządzonym przez uprawnione organy w granicach ich kompetencji

odpis wyroku łącznego VI K 701/16

Sąd dał wiarę dokumentom, jako sporządzonym przez uprawnione organy w granicach ich kompetencji

0.1.Dowody nieuwzględnione przy ustaleniu faktów
(dowody, które sąd uznał za niewiarygodne oraz niemające znaczenia dla ustalenia faktów)

Lp. faktu z pkt 1.1 albo 1.2

Dowód

Zwięźle o powodach nieuwzględnienia dowodu

1.1.1

częściowo wyjaśnienia oskarżonego

Sąd uznał wyjaśnienia oskarżonego za częściowo wiarygodne, jako niewiarygodne Sąd potraktował nie przyznanie się oskarżonego do winy. W ocenie Sądu na wiarę zasługują jedynie wyjaśnienia w zakresie w jakim są zgodne z ustalonym stanem faktycznym, czyli dotyczące między innymi spożywania alkoholu przez oskarżonego, kłótni z partnerem siostry, wypowiadanie wulgaryzmów wobec siostry, natomiast Sąd uznał, że nie przyznanie się oskarżonego do winy i wyjaśnienia dotyczące, przede wszystkim tego, że do S. nie wypowiadał gróźb w obecności Policji, stanowią przyjętą linię obrony, która nie znalazła potwierdzenia w materiale dowodowym, zwłaszcza w zeznaniach S. J. (1) na rozprawie w dniu 3.02.21r.

1.PODSTAWA PRAWNA WYROKU

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Oskarżony

3.1. Podstawa prawna skazania albo warunkowego umorzenia postępowania zgodna z zarzutem

I

P. J.

Zwięźle o powodach przyjętej kwalifikacji prawnej

P. J. stanął pod zarzutem tego, że w okresie od 26 października 2018r. do dnia 27 października 2018 roku w P. działając w krótkich odstępach czasu z góry powziętym zamiarem w ciągu 5 lat po odbyciu co najmniej 6 miesięcy pozbawienia wolności orzeczonej za umyśle przestępstwo podobne kilkakrotnie groził siostrze S. J. (1) pozbawieniem jej życia i zdrowia, które to groźby wzbudziły uzasadnioną obawę spełnienia.

Oskarżony swoim zachowaniem wypełnił znamiona w/w przestępstwa. S. J. (1) obawiała się słów, które do niej wypowiadał. Zdaniem Sądu, liczy się bowiem sam fakt zaistnienia obawy realizacji groźby nawet krótkotrwały, czyli w n/n sprawie jak wspomniała pokrzywdzona trwający około tygodnia od zdarzenia.

Przepis art. 190 § 1 kk stanowi, iż karze podlega ten, kto grozi innej osobie popełnieniem przestępstwa na jej szkodę lub szkodę osoby najbliższej, jeżeli groźba wzbudza w zagrożonym uzasadnioną obawę, że będzie spełniona. Przedmiotem ochrony powołanego przepisu jest wolność człowieka od życia bez poczucia strachu. Treścią groźby karalnej jest zapowiedź popełnienia przestępstwa na szkodę osoby zagrożonej lub osoby mu najbliższej. Przestępstwo, którym sprawca grozi nie musi być przy tym spełnione, nie jest również konieczne, by sprawca podjął jakieś działania zmierzające do spełnienia groźby albo też by miał rzeczywisty zamiar spełnienia groźby. Przestępstwo to jest dokonane w chwili wyrażenia groźby wzbudzającej u adresata uzasadnioną obawę jej spełnienia. Przesłankę uzasadnionej obawy należy przy tym oceniać subiektywnie. Oznacza ona, iż pokrzywdzony musi traktować groźbę poważnie i uważać jej spełnienie za realne. Obawa ta musi być przy tym uzasadniona, tj. taka, że każdy człowiek o podobnej do zagrożonego osobowości i w podobnej sytuacji również odczuwałby obawę przed taka groźbą. Groźba karalna należy do przestępstw powszechnych, co oznacza, że podmiotem tego przestępstwa może być każdy człowiek. Jest to występek umyślny, który może być popełniony zarówno w zamiarze bezpośrednim jak i ewentualnym.

P. J. wypowiadając słowa: „zabije cię ty kurwo”, „osobiście cię sprzątnę” zrealizował znamiona zarzucanego mu przestępstwa, bowiem wypowiedzi te wzbudziły w S. J. (1) uzasadnioną obawę ich spełnienia w momencie zdarzenia, jak i czas około tygodnia po nim.

Oskarżony działał w warunkach recydywy, gdyż był już karany za przestępstwo z art. 190 § 1 kk, na karę pozbawienia wolności. Wyrokiem łącznym SR Nowe Miasto i Wilda w P-niu z dnia 14.11.16r. VI K 701/16 i wymierzono mu karę łączną 1 roku i 1 m-ca pozbawienia wolności, którą odbywał 4.07.16r. do 2.08.17r. Wyrokiem łącznym był objęty wyrok VI K 1333/15 skazujący oskarżonego za przestępstwo z art. 190 § 1 kk.

3.2. Podstawa prawna skazania albo warunkowego umorzenia postępowania niezgodna z zarzutem

----------

Zwięźle o powodach przyjętej kwalifikacji prawnej

-----------------------------------

3.3. Warunkowe umorzenie postępowania

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach warunkowego umorzenia postępowania

--------------------------------------------------------------------------------

3.4. Umorzenie postępowania

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach umorzenia postępowania

------------------------

3.5. Uniewinnienie

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach uniewinnienia

--------------------------------------

1.KARY, Środki Karne, PRzepadek, Środki Kompensacyjne i
środki związane z poddaniem sprawcy próbie

Oskarżony

Punkt rozstrzygnięcia
z wyroku

Punkt z wyroku odnoszący się
do przypisanego czynu

Przytoczyć okoliczności

P. J.

I

I

Okoliczności łagodzące: Sąd nie dopatrzył się okoliczności łagodzących

Okoliczności obciążające: agresywne zachowanie oskarżonego, brak skruchy, działanie pod wpływem alkoholu, uprzednia karalność, między innymi za przestępstwo z art. 190 § 1 kk

Mając na uwadze wszystkie powyższe okoliczności, Sąd wymierzył oskarżonemu karę 6 miesięcy pozbawienia wolności . Zdaniem Sądu, z uwagi na uprzednią karalność oskarżonego, brak zmiany w zachowaniu mimo wcześniej wymierzonych kara za podobne przestępstwo wymierzenie mu kary łagodniejszego rodzaju nie byłoby uzasadnione. Jedynie kara pozbawienia wolności wymierzona w dolnych granicach ustawowego zagrożenia spełni stawiane przed karą cele prewencji generalnej i indywidualnej oraz uwzględnia wszelkie okoliczności mające na nią wpływ. Skorzystanie z instytucji warunkowe zawieszenia kary pozbawienia wolności nie było możliwe ze względu na wcześniejszą karalność oskarżonego na karę pozbawienia wolności.

1.Inne ROZSTRZYGNIĘCIA ZAwarte w WYROKU

Oskarżony

Punkt rozstrzygnięcia
z wyroku

Punkt z wyroku odnoszący się do przypisanego czynu

Przytoczyć okoliczności

P. J.

II

II

Sąd zaliczył na poczet kary okres tymczasowego aresztowania oskarżonego w n/n sprawie

1.inne zagadnienia

W tym miejscu sąd może odnieść się do innych kwestii mających znaczenie dla rozstrzygnięcia,
a niewyjaśnionych w innych częściach uzasadnienia, w tym do wyjaśnienia, dlaczego nie zastosowa ł określonej instytucji prawa karnego, zwłaszcza w przypadku wnioskowania orzeczenia takiej instytucji przez stronę

--------------------------------------------

7.  KOszty procesu

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Przytoczyć okoliczności

III

Sąd obciążył oskarżonego kosztami postępowania i opłatą, uznając brak podstaw do zwolnienia, oskarżony jest osoba młoda posiada możliwości zarobkowe, więc będzie w stanie uiścić zasądzone kwoty.

1.Podpis

/-/ sędzia Izabela Hantz - Nowak