Pełny tekst orzeczenia

7.Sygn. akt II K 376/19

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 20 stycznia 2020 r.

Sąd Rejonowy w Brzezinach II Wydział Karny w składzie:

Przewodniczący: Sędzia Marzena Cywińska

Protokolant: sekr. sąd. Paulina Strzyżewska

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu: 16 października 2019r., 18 listopada 2019r., 20 stycznia 2020 r.

sprawy:

Z. S.

s. T., S. z domu K.

ur. (...) w m. T.

oskarżonego o to, że:

I.  w okresie od 13 – 20 maja 2019r. w miejscowości K., woj. (...) zmuszał do określonego zachowania T. K. w ten sposób, że za pośrednictwem rozmowy telefonicznej groźbą chciał, aby wpłynęła na swojego syna K. K., żeby ten zmienił złożone wyjaśnienia w postępowaniu prowadzonym w Prokuraturze Rejonowej w B. sygn. akt (...)

tj. o czyn z art. 191 § 1 kk

II.  w dniu 15 maja 2019r. w miejscowości K., woj. (...) działając w celu wywarcia wpływu na K. K. kierował wobec niego groźbę pozbawienia życia jego syna A. K. w przypadku nie cofnięcia złożonych wyjaśnień w postępowaniu prowadzonym w Prokuraturze Rejonowej w B. sygn. akt (...)

tj. o czyn z art. 245 kk,

III.  w dniu 9 czerwca 2019r. w miejscowości R., gm. K., woj. (...) działając w celu wywarcia wpływu na K. K. naruszył jego nietykalność cielesną w ten sposób, że uderzył go kilkukrotnie zaciśniętą pięścią w twarz wobec nie cofnięcia złożonych przez niego wyjaśnień w postępowaniu prowadzonym w Prokuraturze Rejonowej w B. sygn. akt (...)

tj. o czyn z art. 245 kk,

IV.  w okresie od 03 – 09 czerwca 2019r. w m. B., woj. (...) zmuszał do określonego zachowania M. G. w ten sposób, że działając w krótkich odstępach czasu w wykonaniu z góry powziętego zamiaru nachodził ją w miejscu pracy, gdzie kierował wobec niej groźbę zniszczenia jej mienia w postaci samochodu oraz pod groźbą zwolnienia jej z pracy, jeżeli nie nakłoni do cofnięcia złożonych wyjaśnień przez jej konkubenta K. K. w postępowaniu prowadzonym w Prokuraturze Rejonowej w B. sygn. akt (...)

tj. o czyn z art.191§1 kk w zw. z art. 12 kk

1.  Z. S. uznaje za winnego popełnienia zarzucanego mu czynu z punktu I wyczerpującego dyspozycję art. 191§1 kk oraz uznaje za winnego zarzuconego mu czynu z punktu IV przyjmując, że wyczerpał on dyspozycję art. 191§1 kk w zw. z art. 12§1 kk, stanowiących ciąg przestępstw określony w art. 91§1 kk i za to na podstawie art. 191§1 kk w zw. z art. 91§1 kk wymierza mu karę 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności,

2.  Z. S. uznaje za winnego popełnienia zarzucanych mu czynów z punktu II i III wyczerpujących dyspozycję art. 245 kk stanowiących ciąg przestępstw określony w art. 91§1 kk i za to na podstawie art. 245 kk w zw. z art. 91§1 kk wymierza mu karę 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności,

3.  na podstawie art. 85§1 kk, art. 86§1 kk i art. 91§2 kk wymierza oskarżonemu karę łączną 8 (ośmiu) miesięcy pozbawienia wolności,

4.  na podstawie art. 63§1 kk na poczet orzeczonej kary pozbawienia wolności zalicza okres zatrzymania oskarżonego w dniu 10.06.2019 r. godzina 18:00 do dnia 12.06.2019r. godzina 12:00, przyjmując, że jeden dzień rzeczywistego pozbawienia wolności jest równoważny jednemu dniowi kary pozbawienia wolności,

5.  zasądza od oskarżonego na rzecz Skarbu Państwa kwotę 180 (sto osiemdziesiąt) złotych tytułem opłaty oraz kwotę 70 (siedemdziesiąt) złotych tytułem pozostałych kosztów sądowych.

UZASADNIENIE

UZASADNIENIE

Formularz UK 1

Sygnatura akt

II K 376/19

Jeżeli wniosek o uzasadnienie wyroku dotyczy tylko niektórych czynów lub niektórych oskarżonych, sąd może ograniczyć uzasadnienie do części wyroku objętych wnioskiem. Jeżeli wyrok został wydany w trybie art. 343, art. 343a lub art. 387 k.p.k. albo jeżeli wniosek o uzasadnienie wyroku obejmuje jedynie rozstrzygnięcie o karze i o innych konsekwencjach prawnych czynu, sąd może ograniczyć uzasadnienie do informacji zawartych w częściach 3–8 formularza.

1.  USTALENIE FAKTÓW

Fakty uznane za udowodnione

Lp.

Oskarżony

Czyn przypisany oskarżonemu (ewentualnie zarzucany, jeżeli czynu nie przypisano)

1.

Z. S.

I.w okresie od 13 – 20 maja 2019r. w miejscowości K., woj. (...) zmuszał do określonego zachowania T. K. w ten sposób, że za pośrednictwem rozmowy telefonicznej groźbą chciał, aby wpłynęła na swojego syna K. K., żeby ten zmienił złożone wyjaśnienia w postępowaniu prowadzonym w Prokuraturze Rejonowej w B. sygn. akt (...)

tj. o czyn z art. 191 § 1 kk

II.w dniu 15 maja 2019r. w miejscowości K., woj. (...) działając w celu wywarcia wpływu na K. K. kierował wobec niego groźbę pozbawienia życia jego syna A. K. w przypadku nie cofnięcia złożonych wyjaśnień w postępowaniu prowadzonym w Prokuraturze Rejonowej w B. sygn. akt (...)

tj. o czyn z art. 245 kk,

III.w dniu 9 czerwca 2019r. w miejscowości R., gm. K., woj. (...) działając w celu wywarcia wpływu na K. K. naruszył jego nietykalność cielesną w ten sposób, że uderzył go kilkukrotnie zaciśniętą pięścią w twarz wobec nie cofnięcia złożonych przez niego wyjaśnień w postępowaniu prowadzonym w Prokuraturze Rejonowej w B. sygn. akt (...)

tj. o czyn z art. 245 kk,

IV.w okresie od 03 – 09 czerwca 2019r. w m. B., woj. (...) zmuszał do określonego zachowania M. G. w ten sposób, że działając w krótkich odstępach czasu w wykonaniu z góry powziętego zamiaru nachodził ją w miejscu pracy, gdzie kierował wobec niej groźbę zniszczenia jej mienia w postaci samochodu oraz pod groźbą zwolnienia jej z pracy, jeżeli nie nakłoni do cofnięcia złożonych wyjaśnień przez jej konkubenta K. K. w postępowaniu prowadzonym w Prokuraturze Rejonowej w B. sygn. akt (...)

tj. o czyn z art.191§1 kk w zw. z art. 12 kk

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za udowodnione

Dowód

Numer karty

1.

I.

1.1  Prokuratura Rejonowa w B. prowadziła postępowanie za sygn. PR (...), gdzie trzem podejrzanym, w tym K. K. i Z. S. postawiono zarzuty z art. 291 § 1 kk. Akt oskarżenia wpłynął do Sądu w dniu 21.10.2019r. za sygn. (...). W sprawie tej K. K. składał wyjaśnienia w dniu 14.05.2019r. po jego uprzednim zatrzymaniu w dniu 13.05.2019r., zaś Z. S. składał wyjaśnienia w dniu 15.05.2019r. i 23.05.2019r.

1.2  Między 13 a 20 maja 2019r. Z. S. zadzwonił do T. K. na jej numer telefonu komórkowego mówiąc, aby przekonała syna K., by ten odwołał zeznania w sprawie (...) obciążające jego osobę, bo przez te zeznania pójdzie siedzieć i będzie miał zmarnowane życie. Oskarżony groził także m.in. że albo się będą normalnie spotykać albo przy grobie wnuczka A..

II.

1.1  Po zwolnieniu K. K. w dniu 15.05.2019r. z czynności prowadzonych w postępowaniu przygotowawczym za sygn. akt (...) Z. S. groził K. K. pozbawieniem życia jego syna A. w przypadku nie cofnięcia złożonych wyjaśnień w sprawie sygn. akt 2 Ds. 224.2019. Mówił, że spotkają się na grobie jego dziecka.

III.

1.1  W dniu 9 czerwca 2019r. K. K. umówił się na spotkanie z oskarżonym Z. S. w miejscowości R.. Pojechał tam swoim samochodem. Na miejscu w chwili, gdy oskarżony podszedł do K. K. od razu uderzył go kilkukrotnie pięścią w twarz. K. K. nie oddał ciosu, gdyż zobaczył że za paskiem spodni oskarżony miał wsadzony nóż. Oskarżony kazał K. K. zawieźć się do B., a w czasie drogi mówił mu, że K. K. go sprzedał. K. K. bał się oskarżonego, który ponownie kilkukrotnie uderzył go w twarz oraz wymachiwał mu przed twarzą nożem. W pewnym momencie, gdy mężczyźni byli na zewnątrz pojazdu K. K. udało się uciec do samochodu i odjechać. K. K. nie powiadomił o zajściu policji. Po zdarzeniu bolała go głowa, nie miał obrażeń. Tego samego dnia wieczorem T. K. od dziewczyny K. K. M. G. dowiedziała się o tym, że jej syn został pobity przez Z. S., który groził mu i próbował wpłynąć na zmianę złożonych przez K. K. wyjaśnień.

IV.

1.1  M. G. od 3 czerwca 2019r. pracowała jako sprzedawczyni w sklepie w B.. W okresie od 3 do 9 czerwca 2019r. oskarżony Z. S. kilkakrotnie pojawiał się w miejscu pracy M. G., wypytywał ją, jak i jej koleżanki z pracy, gdzie mieszka teraz K. K., nadto kierował wobec M. G. groźbę zniszczenia jej samochodu czy poinformowania jej pracodawcy, że jest złodziejką i że zwolnią ją z pracy, jeżeli nie nakłoni K. K. do cofnięcia złożonych przez niego wyjaśnień w sprawie (...).

2.

W dniu 10.06.2019r. T. K. złożyła zawiadomienie o możliwości popełnienia przez Z. S. przestępstw z art. 245 kk i art.191 § 1 kk.

3. Z. S. ma 44 lata. Jest kawalerem i ma troje dzieci. Pozostaje na utrzymaniu konkubiny. Uzyskał wykształcenie średnie i zawód technika budowlanego. Jest bezrobotnym bez prawa do zasiłku. Nie uzyskuje dochodów. Pozostaje pod opieką poradni kardiologicznej. Oskarżony nie leczył się odwykowo, psychiatrycznie, psychologicznie.

4. Oskarżony był wielokrotnie karany.

Kserokopie z akt (...) ((...))

Protokół zawiadomienia

Zeznania K. K.

Zeznania K. K.

Zeznania M. G.

Dane osobowe

Dane z KRK

k. 79 do 99

k. 2 do 4

k. 8-9

k. 8-9

k. 13-14

k. 72v

k. 23 do 24

Fakty uznane za nieudowodnione

Lp.

Oskarżony

Czyn przypisany oskarżonemu (ewentualnie zarzucany, jeżeli czynu nie przypisano)

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za nieudowodnione

Dowód

Numer karty

2.  OCena DOWOdów

2.1.  Dowody będące podstawą ustalenia faktów

Lp. faktu z pkt 1.1

Dowód

Zwięźle o powodach uznania dowodu

1I 1.1

I, 1.2, II 1.1, III 1.1, IV 1.1, 2

3.

4.

Kserokopie z akt (...) ((...)

Zeznania K. K. M. G. i protokół zawiadomienia T. K.

Dane osobowe

Dane z KRK

Fakt bezsporny

Okoliczności popełnienia zarzucanych oskarżonemu czynów nie budzą wątpliwości, a zostały ustalone w oparciu o zebrany materiał dowodowy, w tym głównie w oparciu o zeznania świadków pokrzywdzonych K. K., M. G. i T. K., złożonych w toku postępowania przygotowawczego oraz w oparciu o protokół zawiadomienia o przestępstwie, gdyż zostały złożone bezpośrednio po zaistniałych zdarzeniach. Zeznania te były konsekwentne, logiczne i szczegółowe. T. K. początkowo nie traktowała gróźb oskarżonego Z. S. poważnie, dopiero po pobiciu jej syna przez oskarżonego w dniu 9 czerwca 2019r. i po uzyskaniu informacji, iż oskarżony także M. G. nachodzi w pracy, a także, iż K. K. groził pozbawieniem życia jego syna A. zaczęła traktować jego groźby poważnie uznając za realne do spełnienia, skoro tej samej treści groźby pozbawienia życia jej wnuczka wypowiadał do niej w rozmowie telefonicznej. Dlatego zdecydowała się ona złożyć zawiadomienie o możliwości popełnienia przez Z. S. przestępstw na szkodę jej i jej najbliższych. K. K. zeznając w toku postępowania przygotowawczego potwierdził, iż zaraz po zwolnieniu w dniu 15.05.2019r. z czynności prowadzonych w postępowaniu przygotowawczym za sygn. akt (...) Z. S. groził mu pozbawieniem życia jego syna A. w przypadku nie cofnięcia złożonych wyjaśnień. Potwierdził, że oskarżony w groźbach używał tych samych słów, które wypowiadał także w rozmowie telefonicznej z T. K.. Nadto K. K. zeznał na temat zdarzenia z dnia 9 czerwca 2019r., jakich doznał obrażeń i z jakich powodów został pobity przez oskarżonego. Zeznania te złożył dzień po zdarzeniu, a więc były one szczegółowe. Świadek potwierdził, że oskarżony dążył do tego, aby K. K. zmienił złożone wyjaśnienia w postępowaniu za sygn. akt (...). Świadek bał się oskarżonego, który groził mu także nożem i dopiero po namowach matki, która złożyła zawiadomienie o popełnionym przez Z. S. przestępstwie zdecydował się złożyć zeznania w niniejszej sprawie.

Sąd za wiarygodne uznał także zeznania M. G., gdyż zeznania jej są spójne i wzajemnie się uzupełniają z zeznaniami T. K. i K. K.. Świadek potwierdziła, że oskarżony przychodził do sklepu, gdzie pracowała, wypytywał ją o miejsce zamieszkania K. K. oraz kierował wobec M. G. groźby m.in. zniszczenia jej samochodu czy poinformowania jej pracodawcy, że jest złodziejką i że zwolnią ją z pracy, jeżeli nie nakłoni swojego konkubenta do cofnięcia złożonych przez niego wyjaśnień w sprawie (...). Zeznania tego świadka w tym zakresie potwierdziła K. G., która zeznała, że Z. S. także i ją pytał, gdzie mieszka M. G., która nadto mówiła jej, że Z. S. ją nachodzi.

Zeznania świadków złożone w toku postępowania przygotowawczego nie budziły żadnych wątpliwości co do wiarygodności i były obiektywne, złożone zaraz po zdarzeniach i realne dla pokrzywdzonych do spełnienia, zwłaszcza biorąc pod uwagę toczące się równolegle postępowanie karne przeciwko Z. S., którego swoimi wyjaśnieniami obciążył K. K..

Okoliczności podawane przez oskarżonego.

Pozostałe dowody w postaci danych o karalności, notatek czy kopii z akt sprawy (...) nie budziły wątpliwości co do rzetelności, potwierdziły fakty przedstawione przez świadków. Oskarżony był wielokrotnie karany w tym za czyn z art. 291 § 1 kk.

2.2.  Dowody nieuwzględnione przy ustaleniu faktów
(dowody, które sąd uznał za niewiarygodne oraz niemające znaczenia dla ustalenia faktów)

Lp. faktu z pkt 1.1 albo 1.2

Dowód

Zwięźle o powodach nieuwzględnienia dowodu

Wyjaśnienia Z. S. k. 30, 34, 50

Oskarżony w postępowaniu przygotowawczym nie przyznał się do zarzucanych mu czynów. Wyjaśniając w dniu 11.06.2019r. potwierdził jedynie, że w dniu 09.06.2019r. uderzył K. K. pięścią w twarz oraz że rozmawiał telefonicznie z T. K., ale nie groził jej w celu nakłonienia jej syna do zmiany wyjaśnień. Wyjaśniając w dniu 12.06.2019r. zaprzeczył, aby groził K. K., czy jego bliskim. Potwierdził natomiast, że w innym toczącym się postępowaniu przyznał się do paserstwa i nie miał powodów, aby grozić K. K. czy jego bliskim. Na rozprawie oskarżony nie przyznał się do zarzucanych mu czynów. Wyjaśnił, iż w rozmowie z T. K. nie mówił jej, aby wpłynęła na swojego syna by zmienił zeznania, nadto tylko raz uderzył K. K. pięścią w twarz i była to obopólna bójka, zaprzeczył, by nachodził M. G. w sklepie, wyjaśnił, że tylko robił tam zakupy. Ponadto oświadczył, że zna syna K. K. i nigdy nie zrobiłby mu krzywdy.

Nie zasługiwały na uwzględnienie wyjaśnienia, w których oskarżony zaprzeczał stawianym zarzutom, gdyż były one sprzeczne ze wszystkimi pozostałymi dowodami uzyskanymi w postępowaniu przygotowawczym-zeznaniami pokrzywdzonych. Nieprzekonujące były także wyjaśnienia oskarżonego w tym zakresie, w jakim twierdził, że zdarzenia opisywane przez świadków nie miały miejsca, gdyż gdyby nie wyjaśnienia K. K. w sprawie (...), Z. S. nie miałby postawionych zarzutów. Nadto na podkreślenie zasługiwał fakt, że oskarżony sam przyznał, że rozmawiał telefonicznie z T. K. oraz że uderzył pięścią w twarz K. K., jednakże w odmienny sposób przedstawił okoliczności zdarzeń.

Nie zasługiwały na uwzględnienie zeznania pokrzywdzonych K. K. i M. G. złożone w toku postępowania przed sądem. Pokrzywdzeni ci umniejszali winę oskarżonego twierdząc, iż zdarzenia wcześniej przez nich opisywane nie miały miejsca, mimo iż złożone były po uprzedzeniu o odpowiedzialności karnej. Świadkowie nie potwierdzili zeznań złożonych w toku postępowania przygotowawczego. W ocenie Sądu ich zeznania złożone na rozprawie były nielogiczne, nie tworzyły spójnego obrazu zdarzeń, nie były konsekwentne, a zostały złożone pod wpływem oskarżonego, jak i wzajemnych relacji między Z. S. a K. K., w obawie przed nim. Były sprzeczne z zeznaniami T. K., która konsekwentnie w toku całego postępowania złożyła spójne zeznania i która spontanicznie zeznała na rozprawie, że nadal boi się oskarżonego, gdy jest napity.

Zeznania świadka P. W. nie wniosły nic istotnego do sprawy, gdyż miał on jedynie cząstkową wiedzę o zachowaniu oskarżonego, nie był świadkiem zdarzeń. Relacje świadka dotyczyły innych zdarzeń i opisywały relacje między oskarżonym i K. K., które były zmienne.

3.  PODSTAWA PRAWNA WYROKU

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Oskarżony

3.1.  Podstawa prawna skazania albo warunkowego umorzenia postępowania zgodna z zarzutem

1.Art. 191 § 1 kk w zw. z art. 91 § 1 kk

2. art. 245 kk w zw. z art. 91 § 1 kk

Z. S.

Zwięźle o powodach przyjętej kwalifikacji prawnej

Swoim zachowaniem opisanym w punktach I i IV aktu oskarżenia oskarżony wypełnił dyspozycję art. 191 § 1 kk i art. 191 § 1 kk w zw. z art. 12§1 kk, a nadto działał w warunkach ciągu przestępstw tj. w krótkich odstępach czasu realizował znamiona tego samego typu czynu zabronionego i popełnił czyny w podobny sposób.

W 191 § 1 kk został określony typ podstawowy przestępstwa zmuszania, który polega na stosowaniu przemocy wobec osoby lub groźby bezprawnej w celu zmuszenia innej osoby do określonego działania, zaniechania lub znoszenia. Przestępstwo to może być zrealizowane jedynie z zamiarem bezpośrednim o szczególnym zabarwieniu (przestępstwo kierunkowe). Centralnym znamieniem czynności sprawczej tego czynu będzie więc zmuszanie, które polega na wykonaniu przez pokrzywdzonego określonej czynności faktycznej lub prawnej, zgodnej z wolą sprawcy. Sprawca oddziałuje więc na pokrzywdzonego w określony sposób w celu doprowadzenia go do konkretnych czynności, przy czym istotą tego czynu nie jest wykonanie przez zmuszanego tych czynności, lecz to, że sprawca wykorzystuje do tego celu niedozwolone środki (wyr. SN z 1.10.1997 r., II KKN 264/96, Prok. i Pr. 1998, Nr 2, poz. 3). Zmuszanie jest więc przestępstwem bezskutkowym (formalnym), a jego dokonanie nastąpi z chwilą bezprawnego użycia przemocy lub groźby w celu zmuszenia innej osoby do określonego działania, zaniechania lub znoszenia. Jednym ze sposobów zmuszenia innej osoby do określonego działania jest stosowanie groźby bezprawnej. Groźby wypowiadane przez oskarżonego miały zmusić T. K. i M. G. do podjęcia działań zmierzających do nakłonienia K. K. do cofnięcia złożonych wyjaśnień w innej sprawie karnej. Oskarżony popełnił przestępstwa już w chwili bezprawnego użycia groźby wobec pokrzywdzonych.

Natomiast swoim zachowaniem opisanym w punktach II i III aktu oskarżenia oskarżony wypełnił dyspozycję art. 245 kk, a nadto działał w warunkach ciągu przestępstw tj. w krótkich odstępach czasu realizował znamiona tego samego typu czynu zabronionego i popełnił czyny w podobny sposób.

Czyn z art. 245 kk popełnia ten, kto używa przemocy lub groźby bezprawnej w celu wywarcia wpływu na świadka, biegłego, tłumacza, oskarżyciela albo oskarżonego lub w związku z tym narusza jego nietykalność cielesną. Kierowane wobec K. K. groźby były oczywiste i wzbudziły u niego obiektywnie uzasadnioną, realną obawę, że mogą być spełnione. Nadto oskarżony używał przemocy wobec K. K. co sam potwierdził w swoich wyjaśnieniach.

Oskarżony w swoich zachowaniach działał z winy umyślnej w zamiarze bezpośrednim. Wiedział, że jego zachowania są bezprawne, znał ich możliwe konsekwencje prawne, zwłaszcza iż za czyn z art. 191 § 1 kk był już uprzednio karany. W toku postępowania nie zostały ujawnione żadne okoliczności wyłączające winę lub bezprawność popełnionych czynów. Był dorosłym, w pełni poczytalnym człowiekiem, dysponował możliwością oceny swojego zachowania i w okresie dokonywania tego czynu znajdował się w takiej sytuacji motywacyjnej, że mógł zachować się zgodnie z normami prawa.

Stopień winy i społecznej szkodliwości czynu sprawcy był znaczny. Dobrem chronionym przy przestępstwie zmuszania określonego w art. 191§ 1 kk jest wolność człowieka w wyborze postępowania zgodnego ze swoją wolą (wolność decyzyjna). Istotą tego czynu jest bowiem zamach na wolę pokrzywdzonego, który nie chce i nie godzi się na określone zachowania lub na ich znoszenie. Zaś przestępstwo z art. 245 kk ma podwójny przedmiot ochrony – dobro wymiaru sprawiedliwości oraz nietykalność cielesną i wolność człowieka. Bezpośrednim przedmiotem ochrony jest zaś prawidłowy przebieg postępowania w konkretnej sprawie oraz bezpieczeństwo świadków i innych uczestników postępowania. Oskarżony swoimi zachowaniami godził zatem w w/w dobra wpływając bezpośrednio i pośrednio na zmianę wyjaśnień K. K..

3.2.  Podstawa prawna skazania albo warunkowego umorzenia postępowania niezgodna z zarzutem

Zwięźle o powodach przyjętej kwalifikacji prawnej

3.3.  Warunkowe umorzenie postępowania

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach warunkowego umorzenia postępowania

3.4.  Umorzenie postępowania

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach umorzenia postępowania

3.5.  Uniewinnienie

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach uniewinnienia

4.  KARY, Środki Karne, PRzepadek, Środki Kompensacyjne i środki związane z poddaniem sprawcy próbie

Oskarżony

Punkt rozstrzygnięcia
z wyroku

Punkt z wyroku odnoszący się
do przypisanego czynu

Przytoczyć okoliczności

Z. S.

1,2,3

1,2

Kara jednostkowe po 6 miesięcy pozbawienia wolności i wymierzona kara łączna 8 miesięcy pozbawienia wolności była odpowiednia do stopnia winy i stopnia społecznej szkodliwości przypisanego czynu. Kara spełni swe cele zapobiegawcze, wychowawcze i w zakresie kształtowania świadomości prawnej społeczeństwa.

Wymierzając oskarżonemu karę Sąd miał na uwadze wysoki stopień społecznej szkodliwości wynikający ze sposobu i okoliczności popełnienia czynów, rodzaju i charakteru naruszonego dobra - jak również taki sam stopień jego zawinienia. Sąd miał również na uwadze uprzednią, wielokrotną karalność. Przeprowadzone w sprawie niniejszej postępowanie dowiodło zatem, że oskarżony pomimo wcześniejszych skazań, w tym za czyny podobne, nie wyciągnął żadnych wniosków. Dlatego też w ocenie Sądu wyłącznie odseparowanie oskarżonego od społeczeństwa pozwoli na kontynuowanie procesu resocjalizacji w ramach kary pozbawienia wolności, winno spełnić funkcje zapobiegawcze i wychowawcze. Wymierzenie oskarżonemu kary łagodniejszego rodzaju utwierdziłoby go w przekonaniu, iż popełnione czyny nie są na tyle ciężkimi przestępstwami, aby mogły go spotkać dotkliwe i odczuwalne skutki. W ocenie Sądu tylko kara orzeczona bez warunkowego zawieszenia jej wykonania spełni względem oskarżonego cele zapobiegawcze i wychowawcze. Obecnie brak jest bowiem podstaw do przyjęcia pozytywnej prognozy kryminologicznej wobec Z. S..

5.  1Inne ROZSTRZYGNIĘCIA ZAwarte w WYROKU

Oskarżony

Punkt rozstrzygnięcia
z wyroku

Punkt z wyroku odnoszący się do przypisanego czynu

Przytoczyć okoliczności

Z. S.

4

Na podstawie art. 63§1 kk na poczet orzeczonej kary łącznej pozbawienia wolności zaliczono okres zatrzymania oskarżonego w dniu 10.06.2019 r. godzina 18:00 do dnia 12.06.2019r. godzina 12:00, przyjmując, że jeden dzień rzeczywistego pozbawienia wolności jest równoważny jednemu dniowi kary pozbawienia wolności.

7.6. inne zagadnienia

W tym miejscu sąd może odnieść się do innych kwestii mających znaczenie dla rozstrzygnięcia,
a niewyjaśnionych w innych częściach uzasadnienia, w tym do wyjaśnienia, dlaczego nie zastosował określonej instytucji prawa karnego, zwłaszcza w przypadku wnioskowania orzeczenia takiej instytucji przez stronę

7.  KOszty procesu

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Przytoczyć okoliczności

5

O kosztach sądowych w sprawie orzeczono w oparciu o art. 626§1 kpk w zw. z art. 627 kpk i art. 2 ust. 1 pkt 3 ustawy o opłatach w sprawach karnych uznając, iż uiszczenie przez oskarżonego kosztów sądowych i opłaty nie byłoby zbyt uciążliwe ze względu na jego sytuację majątkową. Opłata w wysokości 180 złotych wynikała z ustawy o opłatach w sprawach karnych z 23.06.1973r. z późn. zm.- art. 2 ust. 1 pkt 3. Koszty sądowe wynikały z rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 18.06.2003r. w sprawie wysokości i sposobu obliczania wydatków Skarbu Państwa w postępowaniu karnym (Dz.U. z 2013r. poz.663).

6.  1Podpis