Pełny tekst orzeczenia

UZASADNIENIE

Formularz UK 1

Sygnatura akt

II K 718/20

PR Ds. 1120.2020

Jeżeli wniosek o uzasadnienie wyroku dotyczy tylko niektórych czynów lub niektórych oskarżonych, sąd może ograniczyć uzasadnienie do części wyroku objętych wnioskiem. Jeżeli wyrok został wydany w trybie art. 343, art. 343a lub art. 387 k.p.k. albo jeżeli wniosek o uzasadnienie wyroku obejmuje jedynie rozstrzygnięcie o karze i o innych konsekwencjach prawnych czynu, sąd może ograniczyć uzasadnienie do informacji zawartych w częściach 3–8 formularza.

1.  USTALENIE FAKTÓW

1.1.  Fakty uznane za udowodnione

Lp.

Oskarżony

Czyn przypisany oskarżonemu (ewentualnie zarzucany, jeżeli czynu nie przypisano)

1.1.1.

M. K. (1)

z pkt 1 wyroku

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za udowodnione

Dowód

Numer karty

Fakt nr 1. Oskarżony M. K. (1) oraz pokrzywdzona M. K. (2) są małżeństwem od 13 lat. Z tego związku mają trójkę dzieci: K. lat 12, W. lat 8 oraz K. lat 6. Wszyscy razem zamieszkiwali w miejscowości W.. Rodzina od 2015 roku korzystała z pomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w formie zasiłków celowych i okresowych.

Fakt nr 2. Od 2018 roku pomiędzy małżonkami zaczęło dochodzić do większych nieporozumień, które zaczęły objawiać się zazdrością oskarżonego wobec swojej małżonki.

Nasilenie zachowania oskarżonego poprzez wyzywanie pokrzywdzonej słowami powszechnie znanymi za obelżywe, poniżanie M. K. (3) nastąpiło od czerwca 2020 roku. W czerwcu oskarżony przechodził zaburzenia adaptacyjne, dlatego z tego powodu trafił do Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie (...) w G. (...) (karta leczenia szpitalnego). Świadkami tych awantur były małoletnie dzieci, które wciągane były w życie dorosłych. Zwłaszcza oskarżony manipulował synem K. K. (2).

Ponadto oskarżony ograniczał pokrzywdzonej kontakty ze znajomymi, kontrolował ją, oraz dochodziło do sytuacji w której podczas kłótni oskarżony ją uderzał, popychał oraz szarpał.

Fakt nr 3. Na wniosek psychologa ze Szkoły Podstawowej do której chodzi małoletni K. K. (3) została założona Niebieska Karta, rodzina została objęta procedurą Niebieskiej Karty oraz powołano Grupę Roboczą przez Miejski Zespół (...), a 06.07.2020 roku zostały przekazanie informacje do Sądu Rodzinnego.

dokumenty Miejskiego Zespołu (...) wraz Niebieską Kartą

1-5, 16-18, 20--44

notatka urzędowa

15

zeznania świadka E. R.

52-53, 101

zeznania świadka A. H.

56-57, 113,

zeznania świadka małoletniej K. K. (4)

60-61

zeznania świadka małoletniej W. K.

62-63

częściowo wyjaśnienia oskarżonego

70-71, 100-101

zeznania świadka A. K.

113-114

Oskarżony M. K. (1) - lat 38, wykształcenie zawodowe, żonaty, posiada trójkę małoletnich dzieci, pracuje jako operator w firmie i zarabia ok. 2000 złotych netto miesięcznie, stan zdrowia określa jako dobry, karany sądownie w przeszłości,

dane osobopoznawcze

70, 74

karta karna

95

1.2.  Fakty uznane za nieudowodnione

Lp.

Oskarżony

Czyn przypisany oskarżonemu (ewentualnie zarzucany, jeżeli czynu nie przypisano)

1.2.1.

M. K. (1)

z pkt 1 wyroku

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za nieudowodnione

Dowód

Numer karty

Fakt fałszywego oskarżenia oskarżonego przez pokrzywdzoną, która stara się go pomówić o znęcanie, manipulując otoczeniem podczas gdy on nie znęcał się nad nią

częściowo wyjaśnienia oskarżonego

70-71, 100-101

2.  OCena DOWOdów

2.1.  Dowody będące podstawą ustalenia faktów

Lp. faktu z pkt 1.1

Dowód

Zwięźle o powodach uznania dowodu

1.1.1

Fakty 1-3

-dokumenty Miejskiego Zespołu (...) wraz Niebieską Kartą,

-karta karna, -notatka urzędowa

Sąd w pełni obdarzył wiarą zgromadzone w trakcie niniejszego postępowania karnego dowody z dokumentów. Dowody te nie były w trakcie całego niniejszego postępowania kwestionowane przez żadną ze stron, a również Sąd nie znalazł żadnych powodów by dowody te zakwestionować, zarówno w zakresie formalnym, jak i materialnym. Jednakże dokumentacja procedur Niebieskiej Karty służyła jedynie do weryfikacji relacji oskarżonego z rodziną co do przebiegu zdarzeń, jak również motywacji stron w zakresie wszczynania poszczególnych procedur i ich wzajemnego związku.

zeznania świadka

E. R.

Zeznania świadka sąd uznał za wiarygodne. Świadek kiedy bywała w domu oskarżonego słyszała kłótnie pomiędzy oskarżonym, a pokrzywdzoną. Jednak pokrzywdzona wcześniej zwierzała się jej, że oskarżony wyzywa ją, popchnął ją. Świadek kiedy przyszedł do nich do domu to usłyszała od oskarżonego, że ma "wypierdalać (k. 52 v akt).

Świadek w swoich zeznaniach nie idealizowała żadną ze stron, wskazywała ona jakich zdarzeń była świadkiem bezpośrednimi, a o jakich wiedziała od pokrzywdzonej, przy czym ich relacja co do przebiegu zdarzeń usłyszana pokrywa się z zeznaniami świadka A. H. i dokumentacją złożoną w toku niniejszego postępowania. Zwłaszcza w pierwotnych zeznaniach świadek wskazał na negatywne zachowanie oskarżonego.

zeznania świadka A. H.

Zeznania tego świadka Sąd w całości ocenił jako w pełni zgodne z prawdą, szczere, konsekwentne i logiczne. Wzajemnie się one uzupełniają z pozostałym wiarygodnym materiałem dowodowym i tworzą przekonywujący obraz przebiegu zdarzeń z udziałem oskarżonego w okresie kiedy rodzina była objęta pomocą społeczna. W ocenie Sądu nie ma zasadnych podstaw, aby uznać, że chciała ona w sposób fałszywy, bądź ponad miarę obciążać oskarżonego. W swoich zeznania podaje, że pokrzywdzona skarżyła się na zachowanie męża, który wyzywa ją, zdarza się, że popycha, blokuje jej telefon aby nie mogła się z nikim kontaktować . P., racjonalnie i zgodnie z doświadczeniem życiowym wytłumaczyła ona również podłoże i genezę sytuacji konfliktowych. Powyższe pozwalało w ocenie Sądu dać wiarę temu świadkowi w pełnym zakresie zwłaszcza że znajdują one bezpośrednie potwierdzenie w zgromadzonych w sprawie dowodach nieosobowych.

zeznania świadka małoletniej K., W. rodzeństwa K.,

Małoletni przesłuchani w obecności psychologa, przesłuchani w bezpiecznej atmosferze oraz w sposób uwzględniający ich możliwości rozwojowe. Mimo swojej trudności zeznawali logicznie i przedstawiali zachowania rodziców. Małoletnia K. K. (4) zeznała, że oskarżony „czasami krzyczy na mamę", ona się tego "boi, to się jej nie podoba" i "chciał ją uderzyć często" (k. 61 akt - płyta CD). Natomiast Małoletnia W. K. nie pamięta czy tata popychał mamę i czy ją uderzył ( k.63 akt - płyta CD), a małoletni K. K. (2) odmówił składania zeznań w mówiąc na nagraniu, że "tata jest super, w porządku" (k. 65 akt- płyta CD) przy czym jak dowodzi dokumentacja z Ośrodka Pomocy (...) oskarżony manipulował często synem nawet w trackie wizyt w ośrodku, stąd nie można dać wiary temu stwierdzeniu.

Sąd uznał zeznania małoletnich za logiczne i wewnętrznie spójne. Zdaniem Sądu nie ma podstaw do podważania wiarygodności tych zeznań poprzez przyjęcie, że kierowała nimi chęć dokuczenia oskarżonemu, czy też obrony swojego ojca przed odpowiedzialnością. Zeznania te były spójne i szczegółowe i w sposób konsekwentny przedstawiali sytuacje, która bywała u nich w domu. Jedynie do stwierdzenia K. K. (2) o oskarżonym w świetle wcześniejszych rozważań należy pochodzić ostrożnie.

częściowo wyjaśnienia oskarżonego

Oskarżony w trakcie pierwszego przesłuchania w charakterze podejrzanego (k. 71 akt ) wyjaśnił, że jest niewinny i nie chciał składać wyjaśnień. Oskarżony w toku postępowania przygotowawczego nie przyznawał się do zarzucanego mu czynu, albowiem przyjął po prostu postawę obronną. Nie można wykluczyć, że sytuacja procesowa w jakiej się znalazł była dla niego szokiem i z tego powodu działał obronnie. Dlatego właśnie negował stawiany mu zarzut i starał się częściowo obciążyć swoją żonę odpowiedzialnością za sytuację w ich rodzinie, twierdząc, że pokrzywdzona go prowokuje do awantur. Już na tym etapie nie było jednak tak, aby oskarżony próbował zupełnie się "wybielić". Należy mieć jednak na względzie, że kwestie dotyczące prowokowania go były jedynie jego początkową linią obrony.

W postępowaniu jurysdykcyjnym już złożył wyjaśnienia i tym samym oskarżony zgodnie z prawdą potwierdził sam fakt jego skonfliktowania z żoną oraz cząstkowo elementy zarzucanych mu zachowań, przy czym podawane przez niego okoliczności w jakich miało do nich dojść nie wytrzymują konfrontacji z odmiennymi zeznaniami świadków uznanych za wiarygodnych.

zeznania świadka A. K.

Sąd dał wiarę zeznaniom świadka, która jest siostrą pokrzywdzonej. Są one jasne, logiczne i nie starała się ubarwiać zeznań, aby przedstawić oskarżonego w złym świetlne. Świadek podkreśliła, że ze słyszenia od pokrzywdzonej wiedziała, że oskarżony ją uderzył oraz wyzywał ją.

2.2.  Dowody nieuwzględnione przy ustaleniu faktów
(dowody, które sąd uznał za niewiarygodne oraz niemające znaczenia dla ustalenia faktów)

Lp. faktu z pkt 1.1 albo 1.2

Dowód

Zwięźle o powodach nieuwzględnienia dowodu

1.2.1

częściowo wyjaśnienia oskarżonego

Oskarżony nie przyznawał się do popełnienia zarzucanego mu czynu. Zanegował fakt znęcania się nad żoną. Wskazywał, iż to on jest w sprawie osobą pokrzywdzoną, tj. szykanowaną, prowokowaną. Zaprzeczył również faktowi, iż miał kiedykolwiek użyć przemocy fizycznej wobec żony, w szczególności nie uderzał ją, a jedynie odepchnął. Takie stanowisko procesowe i wyjaśnienia oskarżonego należało uznać jedynie za przyjętą przez niego linię obrony, gdyż nie znajdują one odzwierciedlenia w żadnym innym przeprowadzonym w sprawie wiarygodnym dowodzie. Jego relację w tym zakresie należy ocenić jako wybiórczą i wyrywkową, gdyż co do okoliczności obciążających oskarżony zasłaniał się niepamięcią, czy wyjaśniał bardzo ogólnie. Wyjaśnienia oskarżonego w tym zakresie nie zasługują na wiarę, gdyż są nieszczere, niekonsekwentne i nielogiczne. Przez jego relację przebija chęć eksponowania okoliczności, które miałyby go stawiać w lepszym świetle i usprawiedliwiać jego negatywne zachowania względem żony, krzywdami których od niej miał doświadczać. Tej treści wyjaśnienia pozostają w sprzeczności z zeznaniami A. K., A. H. czy E. R..

3.  PODSTAWA PRAWNA WYROKU

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Oskarżony

3.1. Podstawa prawna skazania albo warunkowego umorzenia postępowania zgodna z zarzutem

1

M. K. (1)

Zwięźle o powodach przyjętej kwalifikacji prawnej

Oskarżony M. K. (1) wyczerpał dyspozycję przypisanego mu w akcie oskarżenia przestępstwa z art. 207 § 1 k.k.

Przepis art. 207 § 1kk stanowi, że podlega karze kto znęca się fizycznie lub psychicznie m.in. nad osobą najbliższą. Analizując zebrane w sprawie dowody stwierdzić należy, że w ocenie Sądu postępowanie oskarżonego nosiło znamiona znęcania w rozumieniu przepisu art. 207 § 1 kk. Przestępstwo z art. 207 § 1kk jako wymierzone przeciwko rodzinie i opiece charakteryzuje się tym, że najczęściej jest popełniane w zaciszu domowego ogniska, stąd też postępowanie dowodowe z natury rzeczy opiera się przede wszystkim na zeznaniach ofiary, osób najbliższych i ewentualnie sprawcy oraz jedynie pomocniczo innych osobowych i nieosobowych źródłach dowodowych.

W ocenie Sądu zeznania złożone przez świadków oraz dokumenty stanowiące podstawowe dowody w niniejszej sprawie zasługują na danie im wiary. Niewątpliwie oskarżony poprzez stosowanie przemocy fizycznej poprzez popychanie, szarpanie, kierowanie pod adresem pokrzywdzonej słowa powszechnie uznane za obelżywe, a że był silniejszy od pokrzywdzonej to dopuszczał się znęcania fizycznego. Był niewątpliwie stroną przeważającą w agresji nawet jeśli dochodziło do wzajemnych kłótni.

3.2. Podstawa prawna skazania albo warunkowego umorzenia postępowania niezgodna z zarzutem

Zwięźle o powodach przyjętej kwalifikacji prawnej

3.3. Warunkowe umorzenie postępowania

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach warunkowego umorzenia postępowania

3.4. Umorzenie postępowania

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach umorzenia postępowania

3.5. Uniewinnienie

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach uniewinnienia

4.  KARY, Środki Karne, PRzepadek, Środki Kompensacyjne i
środki związane z poddaniem sprawcy próbie

Oskarżony

Punkt rozstrzygnięcia
z wyroku

Punkt z wyroku odnoszący się
do przypisanego czynu

Przytoczyć okoliczności

M. K. (1)

1 -2

3.

1.

Z tych względów zarówno okoliczności jak i wina oskarżonego nie budzą wątpliwości. Wymierzając oskarżonemu karę 4 miesięcy pozbawienia wolności Sąd miał na uwadze znaczny stopień społecznej szkodliwości czynów przejawiający się w nasileniu zachowań oskarżonego w krótkim okresie czasu, działającego z pobudek chęci poniżenia, znieważenia pokrzywdzonej.

Niewątpliwie jako okoliczność obciążającą Sąd uznał duży stopień społecznej szkodliwości popełnionego przez oskarżonego czynu przejawiający się w charakterze naruszonego przez niego dobra oraz okoliczności jego działania.

Stopień winy i społecznej szkodliwości czynu oskarżonego jest niewątpliwie znaczny, ze względu na umyślne działanie, rodzaj naruszonego dobra, zważyć także należy że oskarżony był dotychczas karany . Wymierzona wobec niego kara zatem powinna przekonać oskarżonego i ogół społeczeństwa, że popełnianie przestępstw nie jest opłacalne i zamiast spodziewanych korzyści przynosi dolegliwości.

Celem kary jest również kształtowanie w społeczeństwie szacunku dla norm prawnych, dlatego w ocenie Sądu uwzględniając cele zapobiegawcze i wychowawcze jakie kara ta winna spełnić karą adekwatną powinna być kara o charakterze wolnościowym tj. 4 miesiąca pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres próby 2 lat przy zastosowaniu przepisu art. 70 § 2k.k. wobec sprawcy popełniającego przestępstwo z użyciem przemocy na szkodę osoby najbliższej zamieszkującej z nim w jednym domu.

W ocenie Sądu orzeczenie tego rodzaju kary należycie skłoni oskarżonego do refleksji nad swoim zachowaniem i powstrzyma w przyszłości od popełnienia podobnych przestępstw. Oskarżony był w przeszłości jeden raz karany sądownie karą grzywny więc istnieje w pełni w stosunku do niego pozytywna prognoza kryminologiczna.

1.

Sąd na podstawie art. 73 § 2 k.k. oddał oskarżonego pod dozór kuratora sądowego i zobowiązał go do jego informowania o jej przebiegu (art. 72 § 1pkt 1 kk).

Tylko taka kara w ocenie Sądu spełni wobec oskarżonego funkcję prewencyjną i wychowawczą oraz zapobiegnie powrotowi do przestępstwa.

Mało tego orzeczenie tych środków było obligatoryjne w związku z warunkowym zawieszeniem wykonania kary pozbawienia wolności.

5.  Inne ROZSTRZYGNIĘCIA ZAwarte w WYROKU

Oskarżony

Punkt rozstrzygnięcia
z wyroku

Punkt z wyroku odnoszący się do przypisanego czynu

Przytoczyć okoliczności

6.  inne zagadnienia

W tym miejscu sąd może odnieść się do innych kwestii mających znaczenie dla rozstrzygnięcia,
a niewyjaśnionych w innych częściach uzasadnienia, w tym do wyjaśnienia, dlaczego nie zastosował określonej instytucji prawa karnego, zwłaszcza w przypadku wnioskowania orzeczenia takiej instytucji przez stronę

7.  KOszty procesu

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Przytoczyć okoliczności

5

Sytuacja majątkowa oskarżonego przemawiało za obciążeniem go obowiązkiem poniesienia kosztów postępowania. Sąd zobowiązał go do uiszczenia na rzecz Skarbu Państwa kwoty 70 złotych tytułem kosztów sądowych oraz 120 złotych tytułem opłaty.

Orzeczenie w tym przedmiocie znajduje uzasadnienie w treści art. 627 k.p.k.

7.  Podpis

Wągrowiec, dnia 26.02.2021 roku

sędzia Daniel Jurkiewicz

ZARZĄDZENIE

1. Odnotować w kontrolce uzasadnień

2. Odpis wyroku wraz z uzasadnieniem doręczyć obrońcy.

3. za 14 dni lub z apelacją.

Wągrowiec, dnia 26.02.2021 roku

sędzia Daniel Jurkiewicz