Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt II AKzw 290/21

POSTANOWIENIE

Dnia 30 marca 2021 roku

Sąd Apelacyjny w Katowicach Wydział II Karny w składzie:

Przewodniczący: sędzia SA Aleksander Sikora

Protokolant: Karolina Jach

przy udziale Prokuratora Prokuratury Okręgowej del. do Prokuratury Regionalnej w Katowicach Jolanty Tałaj

po rozpoznaniu w sprawie skazanego K. L. (L.)

zażalenia wniesionego przez obrońcę skazanego

na postanowienie Sądu Okręgowego w Rybniku

z dnia 14 stycznia 2021 roku, sygn. akt V Kow 1421/20

w przedmiocie umorzenia postępowania wykonawczego dotyczącego odbywania kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego

na podstawie art. 437 § 2 k.p.k. w zw. z art. 1 § 2 k.k.w.

p o s t a n a w i a

uchylić zaskarżone postanowienie i przekazać sprawę

do merytorycznego rozpoznania Sądowi Okręgowemu w Rybniku

UZASADNIENIE

Zażalenie obrońcy skazanego zasługuje na uwzględnienie.

Decyzja o umorzeniu postępowania wykonawczego w przedmiocie udzielenia zezwolenia na odbywanie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego
z uwagi na fakt, iż suma kar orzeczonych wobec K. L. wyrokami Sądu Rejowego w Zabrzu: z dnia 20 stycznia 2016 roku, sygn. akt II K 491/15, z dnia 14 czerwca 2018 roku, sygn. akt II K 1074/18 i z dnia 7 stycznia 2020 roku, sygn. akt II K 1594/19 przekracza 1 roku i 6 miesięcy jest nieprawidłowa. Z akt sprawy wynika bowiem, iż ww. kary zostały objęte węzłem kary łącznej w wymiarze 1 roku i 4 miesięcy, orzeczonej wyrokiem łącznym Sadu Rejonowego w Zabrzu z dnia 17 grudnia 2020 roku, sygn. II K 1317/20. Wyrok ten uprawomocnił się z dniem 25 grudnia 2020 roku. Stąd też brak jest podstaw do twierdzenia, iż zachodzi przyczyna wyłączająca postępowanie we wskazanym przedmiocie, o której mowa w art. 15 k.k.w. Skazany w dacie wydania zaskarżonego postanowienia spełnił wymóg formalny, o którym mowa w art. 43 la § 1 pkt 1 k.k.w.

Mając na uwadze powyższe należało uchylić zaskarżone postanowienie i sprawę przekazać do merytorycznego rozpoznania sądowi I instancji, który powinien dokonać analizy całokształtu przesłanek istotnych z punktu widzenia procedowania w przedmiocie udzielenia zezwolenia na odbywanie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego
i podjąć merytoryczne rozstrzygnięcie w tym zakresie.

ZARZĄDZENIE

- o treści postanowienia powiadomić skazanego i jego obrońcę;

- akta zwrócić.

Katowice, dnia 30 marca 2021 roku