Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt II K 673/20

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 27 sierpnia 2021 r.

Sąd Rejonowy w Bełchatowie II Wydział Karny w składzie:

Przewodniczący: SSR Bartłomiej Niedzielski

Protokolant: Monika Jasińska, Daria Góralczyk

przy udziale oskarżyciela: Pawła Gintera

po rozpoznaniu na rozprawie w dniach: 17 lutego, 12 marca, 14 i 22 kwietnia, 25 maja, 28 czerwca oraz 13 sierpnia 2021 r.

sprawy:

1.  T. K. urodzonego (...) w R., syna G. i T. z domu B.,

oskarżonego o to, że:

I.  w dniu 15 stycznia 2020 roku na terenie gminy B., woj. (...), w kompleksie leśnym w miejscowości Z., w obwodzie łowieckim P. Ł., dzierżawionym przez Koło (...) numer (...) (...), działając wspólnie i w porozumieniu z P. O. i M. Ł., polując w ramach polowania indywidualnego, wiedząc, że jest to zabronione, pozyskał bezprawnie zwierzynę łowną w postaci jelenia szlachetnego - łania w większej liczbie niż była przewidziana w upoważnieniu wydanym przez dzierżawcę tego obwodu łowieckiego, czym spowodował straty o łącznej wartości 5.800 złotych, działając na szkodę (...) (...), będącego przedstawicielem Skarbu Państwa,

tj. o czyn z art. 52 pkt 6 w zw. z art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 13 października 1995 roku Prawo łowieckie

2.  M. Ł. urodzonego (...) w B., syna W. i B. z domu N.,

oskarżonego o to, że:

II.  w dniu 15 stycznia 2020 roku na terenie gminy B., woj. (...), w kompleksie leśnym w miejscowości Z., w obwodzie łowieckim P. Ł., dzierżawionym przez Koło (...) numer (...) (...), działając wspólnie i w porozumieniu z P. O. i T. K., polując w ramach polowania indywidualnego, wiedząc, że jest to zabronione, pozyskał bezprawnie zwierzynę łowną w postaci jelenia szlachetnego – łania w większej liczbie niż była przewidziana w upoważnieniu wydanym przez dzierżawcę tego obwodu łowieckiego, czym spowodował straty o łącznej wartości 5.800 złotych, działając na szkodę (...) (...), będącego przedstawicielem Skarbu Państwa,

tj. o czyn z art. 52 pkt 6 w zw. z art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 13 października 1995 roku Prawo łowieckie

3.  P. O. urodzonego (...) w S., syna J. i L. z domu K.,

oskarżonego o to, że:

III.  w dniu 15 stycznia 2020 roku na terenie gminy B., woj. (...), w kompleksie leśnym w miejscowości Z., w obwodzie łowieckim P. Ł., dzierżawionym przez Koło (...) numer (...) (...), działając wspólnie i w porozumieniu z M. Ł. i T. K., polując w ramach polowania indywidualnego, wiedząc, że jest to zabronione, pozyskał bezprawnie zwierzynę łowną w postaci jelenia szlachetnego – łania w większej liczbie niż była przewidziana w upoważnieniu wydanym przez dzierżawcę tego obwodu łowieckiego, czym spowodował straty o łącznej wartości 5.800 złotych, działając na szkodę (...) (...), będącego przedstawicielem Skarbu Państwa,

tj. o czyn z art. 52 pkt 6 w zw. z art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 13 października 1995 roku Prawo łowieckie

1.  uznaje T. K. , M. Ł. i P. O. w miejsce zarzucanych im czynów za winnych tego, że w dniu 15 stycznia 2020 roku na terenie gminy B. (woj. (...)), w kompleksie leśnym w rejonie miejscowości Z., w obwodzie łowieckim Polskiego Związku Łowieckiego, dzierżawionym przez Koło (...) numer 18 (...), działając wspólnie i w porozumieniu, pozyskali zwierzynę łowną innej płci niż przewidywały to upoważnienia wydane przez dzierżawcę ww. obwodu łowieckiego w postaci dwóch samców jelenia szlachetnego ( C. elaphus), czym spowodowali straty o łącznej wartości 15 600 (piętnastu tysięcy sześciuset) złotych na szkodę Skarbu Państwa reprezentowanego przez Wojewodę (...), tj. czynu z art. 52 pkt 6 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (t. j. z 16 września 2020 r. Dz. U. z 2020 r. poz. 1683) i za to na podstawie wymienionego przepisu wymierza:

a) T. K. grzywnę w wysokości 300 (trzystu) stawek dziennych po 100 (sto) złotych;

b) M. Ł. grzywnę w wysokości 300 (trzystu) stawek dziennych po 10 (dziesięć) złotych;

c) P. O. grzywnę w wysokości 300 (trzystu) stawek dziennych po 10 (dziesięć) złotych;

2.  na podstawie art. 46 § 1 kk orzeka solidarnie od T. K. , M. Ł. i P. O. na rzecz Skarbu Państwa – Wojewody (...) kwotę 15 600 (piętnastu tysięcy sześciuset) złotych tytułem obowiązku naprawienia szkody;

3.  na podstawie art. 230 § 2 kpk nakazuje zwrócić S. W. dowody rzeczowe wymienione w wykazie dowodów rzeczowych nr I/132/20/P z karty 119 akt sprawy pod pozycjami 1, 2, 3, 4 i 5 zarejestrowane za numerami Drz 618-622/20 po uprzednim wykonaniu kserokopii upoważnień do wykonania polowań oraz strony tytułowej książki ewidencji pobytu myśliwych na polowaniu wraz z wpisami w niej zawartymi na stronie z nr Lp 791 i następnymi, które pozostawić w aktach sprawy;

4.  zasądza od T. K., M. Ł. i P. O. na rzecz Skarbu Państwa – Wojewody (...) po 280 (dwieście osiemdziesiąt) złotych tytułem zwrotu wydatków poniesionych przez oskarżyciela posiłkowego;

5.  wymierza T. K. opłatę w kwocie 3000 (trzech tysięcy) złotych oraz zasądza od wymienionego oskarżonego na rzecz Skarbu Państwa kwotę 43,30 zł (czterdziestu trzech złotych i trzydziestu groszy) tytułem zwrotu wydatków;

6.  wymierza M. Ł. opłatę w kwocie 300 (trzystu) złotych oraz zasądza od wymienionego oskarżonego na rzecz Skarbu Państwa kwotę 43,30 zł (czterdziestu trzech złotych i trzydziestu groszy) tytułem zwrotu wydatków;

7.  wymierza P. O. opłatę w kwocie 300 (trzystu) złotych oraz zasądza od wymienionego oskarżonego na rzecz Skarbu Państwa kwotę 43,30 zł (czterdziestu trzech złotych i trzydziestu groszy) tytułem zwrotu wydatków.