Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt: VIII K 895/20

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 26 marca 2021 roku

Sąd Rejonowy w Toruniu VIII Wydział Karny w składzie:

Przewodniczący Sędzia Maciej Michałowski

Protokolant sekr. sąd. Sara Berent

w obecności oskarżyciela -----

po rozpoznaniu dnia 26 marca 2021r.

sprawy:

D. K. s. M. i B. z domu A.

ur. (...) w T.

oskarżonego o to, że:

w dniu 14 czerwca 2020 roku około godz. 6:10 w T. przy ul. (...), na terenie (...) naruszył nietykalność cielesną funkcjonariusza publicznego M. K. (1), podczas i w związku z pełnieniem przez niego obowiązków służbowych ratownika medycznego, w ten sposób, że podczas udzielania mu pomocy medycznej przewrócił go i zaczął dusić w wyniku czego w/w doznał zbicia prawego biodra, otarcia naskórka lewej ręki oraz klatki piersiowej

tj. o czyn z art. 222 § 1 kk

ORZEKA:

I.  Uznaje oskarżonego D. K. za winnego popełnienia czynu zarzucanego mu aktem oskarżenia, tj. przestępstwa z art. 222 § 1 kk i za to na mocy art. 222 § 1 kk wymierza mu karę grzywny w wysokości 80 (osiemdziesięciu) stawek dziennych po 10 (dziesięć) złotych stawka;

II.  Na mocy art. 46 § 1 kk zasądza od oskarżonego na rzecz pokrzywdzonego M. K. (1) kwotę 400 (czterysta) tytułem częściowego zadośćuczynienia za doznaną krzywdę;

III.  Zasądza od Skarbu Państwa (Kasy Sądu Rejonowego w Toruniu) na rzecz kancelarii Adwokackiej adw. M. K. (2) kwotę 516,60 (pięćset szesnaście i 60/100) złotych brutto tytułem nieuiszczonych kosztów pomocy prawnej udzielonej oskarżonemu z urzędu;

IV.  Zwalnia oskarżonego od obowiązku uiszczenia opłaty i pozostałych kosztów sadowych, którymi obciąża Skarb Państwa.

UZASADNIENIE

Formularz UK 1

Sygnatura akt

VIII K 895/20

Jeżeli wniosek o uzasadnienie wyroku dotyczy tylko niektórych czynów lub niektórych oskarżonych, sąd może ograniczyć uzasadnienie do części wyroku objętych wnioskiem. Jeżeli wyrok został wydany w trybie art. 343, art. 343a lub art. 387 k.p.k. albo jeżeli wniosek o uzasadnienie wyroku obejmuje jedynie rozstrzygnięcie o karze i o innych konsekwencjach prawnych czynu, sąd może ograniczyć uzasadnienie do informacji zawartych w częściach 3–8 formularza.

USTALENIE FAKTÓW

Fakty uznane za udowodnione

Lp.

Oskarżony

Czyn przypisany oskarżonemu (ewentualnie zarzucany, jeżeli czynu nie przypisano)

1.1.1.

D. K.

w dniu 14 czerwca 2020 roku około godz. 6:10 w T. przy ul. (...) , na terenie (...) naruszył nietykalność cielesną funkcjonariusza publicznego M. K. (1), podczas i w związku z pełnieniem przez niego obowiązków służbowych ratownika medycznego w ten sposób, że podczas udzielania mu pomocy medycznej przewrócił go i zaczął dusić w wyniku czego w/w doznał zbicia prawego biodra , otarcia naskórka lewej ręki oraz klatki piersiowej

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za udowodnione

Dowód

Numer karty

Dnia 14 czerwca 2020r. D. K. wypił alkohol w postaci 7 piw. Tego dnia miał bardzo złe samopoczucie i w związku z tym postanowił , że pójdzie po pomoc do (...) znajdującej się przy ul. (...) w T.. Kiedy tam dotarł poczuł się bardzo źle i w związku z tym została wezwana karetka pogotowia , która przewiozła go do (...) w T. przy ul. (...). W tym czasie obowiązki ratownika medycznego pełnił M. K. (1). M. K. (1) przystąpił do wykonania badania EKG D. K. i w trakcie tego badania D. K. nagle rzucił się na M. K. (1). D. K. złapał rękoma M. K. (1) za szyję , wstał z łóżka i opierając się o M. K. (1) przewrócił go na ziemię. Gdy M. K. (1) upadł na ziemię D. K. leżąc na M. K. (1) zaczął go dusić dłońmi zaciśniętymi na szyi. Obecna przy tym pielęgniarka B. R. próbowała pomóc M. K. (1) , jednak nie udało się jej odciągnąć D. K. i dopiero przybyli na miejsce inni ratownicy medyczni odciągnęli go , a obecny na miejscu funkcjonariusz Policji założył mu kajdanki.

Na skutek zachowania D. K. M. K. (1) miał zbite prawe biodro oraz otarcie naskórka lewej ręki i klatki piersiowej.

wyjaśnienia oskarżonego D. K.

14-15, 99v.

zeznania świadka M. K. (1)

5-6, 100

zeznania świadka B. R.

27-28, 100

zeznania świadka M. K. (3)

38, 100

D. K. nie był dotychczas karany sądownie.

karta karna

22

Biegli lekarze - psychiatrzy orzekli , że D. K. nie ujawniał w trakcie badania ostrych objawów choroby psychicznej ( urojeń, omamów ) , natomiast w wywiadzie pojawiał się zaburzenia lękowo - depresyjne , ale w czasie badania stan psychiczny był dość wyrównany.

opinia sądowo - psychiatryczna

40

Fakty uznane za nieudowodnione

Lp.

Oskarżony

Czyn przypisany oskarżonemu (ewentualnie zarzucany, jeżeli czynu nie przypisano)

1.2.1.

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za nieudowodnione

Dowód

Numer karty

OCena DOWOdów

Dowody będące podstawą ustalenia faktów

Lp. faktu z pkt 1.1

Dowód

Zwięźle o powodach uznania dowodu

1.1.1

wyjaśnienia oskarżonego D. K.

wyjaśnienia przekonujące i szczere, w ocenie Sądu wyjaśnienia te nie wiarygodne w tej części, w której oskarżony przeczył , aby dusił pokrzywdzonego , ponieważ pokrzywdzony w sposób szczegółowy i obiektywny opisał zachowanie oskarżonego i nie miał powodu , aby w jakimkolwiek zakresie przedstawiać wersję zdarzenia inną niż faktyczna

zeznania świadka M. K. (1)

zeznania obiektywne , przekonujące , logiczne i zbieżne z zeznaniami pozostałych świadków

zeznania świadka B. R.

zeznania w pełni bezstronne, przekonujące i zbieżne z zeznaniami pozostałych świadków

zeznania świadka M. K. (3)

zeznania logiczne, szczere i w pełni obiektywne

opinia sądowo - psychiatryczna

opinia szczegółowa , jasna spełniająca wszystkie wymogi określone w art. 200 par. 2 kpk

karta karna

dokument jasny i zupełny

Dowody nieuwzględnione przy ustaleniu faktów
(dowody, które sąd uznał za niewiarygodne oraz niemające znaczenia dla ustalenia faktów)

Lp. faktu z pkt 1.1 albo 1.2

Dowód

Zwięźle o powodach nieuwzględnienia dowodu

PODSTAWA PRAWNA WYROKU

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Oskarżony

3.1. Podstawa prawna skazania albo warunkowego umorzenia postępowania zgodna z zarzutem

I

D. K.

Zwięźle o powodach przyjętej kwalifikacji prawnej

oskarżony D. K. w trakcie udzielania mu pomocy przez funkcjonariusza publicznego - ratownika medycznego M. K. (1) , a więc w czasie , kiedy M. K. (1) wykonywał swoje obowiązki służbowe naruszył jego nietykalność cielesną . ponieważ przy użyciu siły przewrócił go , a następnie zaczął go dusić rękoma , a więc swoim zachowaniem wyczerpał znamiona przestępstwa z art. 222 par. 1 kk. Zachowanie oskarżonego pozostawało więc w ścisłym związku i obowiązkami służbowymi wykonywanymi przez pokrzywdzonego M. K. (1).

3.2. Podstawa prawna skazania albo warunkowego umorzenia postępowania niezgodna z zarzutem

Zwięźle o powodach przyjętej kwalifikacji prawnej

3.3. Warunkowe umorzenie postępowania

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach warunkowego umorzenia postępowania

3.4. Umorzenie postępowania

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach umorzenia postępowania

3.5. Uniewinnienie

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach uniewinnienia

KARY, Środki Karne, PRzepadek, Środki Kompensacyjne i
środki związane z poddaniem sprawcy próbie

Oskarżony

Punkt rozstrzygnięcia
z wyroku

Punkt z wyroku odnoszący się
do przypisanego czynu

Przytoczyć okoliczności

D. K.

I

I

biorąc pod uwagę okoliczności obciążające tzn. działanie pod wpływem alkoholu oraz znaczny stopień agresji , jaka charakteryzowało się zachowanie oskarżonego w trakcie zdarzenia oraz wysoki stopień społecznej szkodliwości tego czynu oraz uwzględniając okoliczności łagodzące tj. konsekwentne przyznanie się do winy i dotychczasowa niekaralność oskarżonego Sąd uznał , że wymierzenie mu kary grzywny w wysokości 80 stawek dziennych po 10 złotych stawka spełni cel prewencyjny , represyjny i wychowawczy wobec oskarżonego.

D. K.

II

II

z uwagi na obrażenia jakich doznał pokrzywdzony w trakcie zdarzenia Sąd uznał za celowe zasądzenie na mocy art. 46 par. 1 kk od oskarżonego na rzecz pokrzywdzonego kwoty 400 złotych tytułem częściowego zadośćuczynienia za doznana krzywdę

Inne ROZSTRZYGNIĘCIA ZAwarte w WYROKU

Oskarżony

Punkt rozstrzygnięcia
z wyroku

Punkt z wyroku odnoszący się do przypisanego czynu

Przytoczyć okoliczności

inne zagadnienia

W tym miejscu sąd może odnieść się do innych kwestii mających znaczenie dla rozstrzygnięcia,
a niewyjaśnionych w innych częściach uzasadnienia, w tym do wyjaśnienia, dlaczego nie zastosował określonej instytucji prawa karnego, zwłaszcza w przypadku wnioskowania orzeczenia takiej instytucji przez stronę

KOszty procesu

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Przytoczyć okoliczności

III

Sąd zasądził koszty pomocy prawnej udzielonej oskarżonemu z urzędu przez adw. M. K. (2) , zgodnie z par. 17 ust. 2 pkt 3 i par. 4 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 3.10.2016r. w sprawie ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez adwokata z urzędu ( Dz. U. z 2019r. poz. 18 )

IV

Sąd zwolnił oskarżonego od obowiązku uiszczenia opłaty i pozostałych kosztów sądowych na mocy art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 23 czerwca 1973r. o opłatach w sprawach karnych ( Dz. U. z 1983r. Nr 49 poz. 223 ze zm. ) i art. 624 par. 1 kpk

Podpis