Pełny tekst orzeczenia

7.Sygn. akt II K 493/20

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 8 marca 2021 r.

Sąd Rejonowy w Brzezinach II Wydział Karny w składzie:

Przewodniczący: Sędzia Marzena Cywińska

Protokolant: sekr. sąd. Paulina Strzyżewska

przy udziale prokuratora: Waldemara Dróżdża

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 8 marca 2021 r.

sprawy:

S. S. (1)

s. M., I. z domu D.

ur. (...) w m. B.

oskarżonego o to, że:

w dniu 16 czerwca 2020r. w B., w woj. (...) dokonał kradzieży rozbójniczej trzech litrów alkoholu m-ki J. D. w trzech litrowych butelkach o łącznej wartości 299,97 złotych na szkodę firmy (...) Sp. z o.o., który zabrał w celu przywłaszczenia ze sklepu (...) w B., a następnie w celu utrzymania się w posiadaniu wspomnianych rzeczy, stosował wobec S. S. (2) – pracownika ochrony zatrudnionego w tym sklepie groźbę bezprawną natychmiastowego użycia wobec niego przemocy w postaci uderzenia go w głowę, a następnie przemoc w postaci uderzenia go jedną z butelek

tj. o czyn z art. 281 kk

1.  S. S. (1) uznaje za winnego popełnienia zarzucanego mu czynu wyczerpującego dyspozycję art. 281 kk i za to na podstawie tego przepisu wymierza mu karę 1 (jednego) roku i 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności,

2.  na podstawie art. 63§1 kk na poczet orzeczonej kary pozbawienia wolności zalicza okres zatrzymania oskarżonego od dnia 16.06.2020r. godz. 15:30 do dnia 17.06.2020r. godz. 12:00, przyjmując, że jeden dzień rzeczywistego pozbawienia wolności jest równoważny jednemu dniowi kary pozbawienia wolności,

3.  zasądza od oskarżonego na rzecz Skarbu Państwa kwotę 300 (trzysta) złotych tytułem opłaty oraz kwotę 911,77 (dziewięćset jedenaście 77/100) złotych tytułem pozostałych kosztów sądowych.

UZASADNIENIE

UZASADNIENIE

Formularz UK 1

Sygnatura akt

IIK 493/20

Jeżeli wniosek o uzasadnienie wyroku dotyczy tylko niektórych czynów lub niektórych oskarżonych, sąd może ograniczyć uzasadnienie do części wyroku objętych wnioskiem. Jeżeli wyrok został wydany w trybie art. 343, art. 343a lub art. 387 k.p.k. albo jeżeli wniosek o uzasadnienie wyroku obejmuje jedynie rozstrzygnięcie o karze i o innych konsekwencjach prawnych czynu, sąd może ograniczyć uzasadnienie do informacji zawartych w częściach 3–8 formularza.

Fakty uznane za udowodnione

Lp.

Oskarżony

Czyn przypisany oskarżonemu (ewentualnie zarzucany, jeżeli czynu nie przypisano)

I

S. S. (1)

W dniu 16 czerwca 2020r. w B. dokonał kradzieży rozbójniczej trzech litrów alkoholu marki J. D. w trzech litrowych butelkach o łącznej wartości 299,97 złotych na szkodę firmy (...) Sp. z o.o., w ten sposób, że zabrał w celu przywłaszczenia ze sklepu (...) litrowe butelki, a następnie w celu utrzymania się w posiadaniu tych butelek stosował wobec S. S. (2), pracownika ochrony, zatrudnionego w tym sklepie, groźbę bezprawną natychmiastowego użycia wobec niego przemocy w postaci uderzenia go w głowę, a następnie przemoc w postaci uderzenia go jedną z butelek tj. czyn z art. 281 kk.

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za udowodnione

Dowód

Numer karty

1.1  W dniu 16.06.2020r. około godziny 13:20 ochroniarz w sklepie (...) korzystał z przerwy w wykonywaniu obowiązków i palił papierosa przed sklepem. Był ubrany w służbowy uniform ochrony sklepu.

1.2  W tym samym czasie pracę przy jednej z kas na terenie sklepu wykonywał B. C. (1), który zauważył młodego mężczyznę w szarej bluzie przechodzącego wzdłuż linii kas bez uiszczenia należności za zakupy, a widział w jego ręku jedną butelkę whisky J. D.. Kasjer wybiegł ze sklepu i kazał ochroniarzowi biec za mężczyzną w szarej bluzie, który zabrał towar ze sklepu i idzie w kierunku stacji (...).

1.3  S. S. (2) przebiegł około 200 metrów: skrzyżowanie ulic (...), wbiegł na ulicę (...), gdzie zauważył mężczyznę w szarej bluzie, który trzymał w ręku 3 litrowe butelki whisky J. D., poprosił go o paragon, ale mężczyzna, którym okazał się oskarżony S. S. (1), stwierdził, że nie ma paragonu, lecz nie odda butelek, bo musi się napić.

S. S. (2) ponownie nakazał oddanie towaru, obiecał jednocześnie, że nie zawiadomi o kradzieży policji. Oskarżony ponownie się nie zgodził oddać butelek, zaczął się cofać, ochroniarz szedł za nim, próbował wyrwać mu butelki i udało mu się wyciągnąć oskarżonemu z rąk dwie butelki, które postawił na chodniku. Oskarżony nadal się oddalał szybkim krokiem, a ochroniarz szedł za nim. Oskarżony nadal nie chciał oddać butelki mówiąc, że chce mu się pić, zwrócił się do ochroniarza słowami: zajebię ci w łeb jak mnie nie zostawisz. S. S. (2) złapał za trzymaną przez oskarżonego butelkę, zaczęli się szarpać, w pewnym momencie oskarżony trzymaną w prawej ręce butelką zrobił zamach w kierunku głowy S. S. (2). Ochroniarz puścił oskarżonego i obiema rękoma zasłonił głowę, butelka uderzyła go w łokieć i zsunęła się po głowie. Ochroniarz źle się poczuł po tym uderzeniu, zostawił oskarżonego, który uciekł w kierunku centrum miasta. Po powrocie do sklepu wezwano policję i karetkę.

1.4  W wyniku zdarzenia S. S. (2) doznał stłuczenia łokcia.

1.5  Pokrzywdzony rozpoznał sprawcę podczas okazania osób.

1.6  Oskarżony był uprzednio dwukrotnie karany wyrokami Sądu Rejonowego (...)za czyny z art. 288§1 kk, w tym w 2019r. w sprawie (...) wymierzono mu karę 10 miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem wykonania kary na okres próby 3 lat, której wykonanie zarządzono oraz w sprawie(...) karę ograniczenia wolności, której nie wykonał i określono wobec niego zastępczą karę pozbawienia wolności.

1.7  U oskarżonego rozpoznano uzależnienie mieszane: od narkotyków, dopalaczy, alkoholu.

1.8  S. S. (1) ma wykształcenie gimnazjalne, zawód ślusarza, jest kawalerem, nie posiada nikogo na swoim utrzymaniu, pozostaje na utrzymaniu ojca, nie posiada żadnego majątku. Urodził się (...)

1.9  S. S. (1) przyznał się do kradzieży trzech butelek whisky ze sklepu (...), a gdy szedł z nimi ulicą zaczepił go pewien mężczyzna, który nie wyglądał na ochroniarza, chciał mu zabrać butelki, szarpał go, a następnie uderzył go od tyłu w głowę. Oskarżony wyjaśnił, że zachował się tak, gdyż znajdował się na tzw. głodzie narkotykowym. Zaprzeczył, by to on uderzył ochroniarza butelką i by mu czymkolwiek groził.

- zeznania S. S. (2)

-zeznania B. C. (1)

- zeznania S. S. (2)

-protokół oględzin miejsca

-dokumentacja lekarska

-protokół okazania

-dokumentacja fotograficzna

-dane o karalności

-notatka z systemu osadzony

-opinia sądowo-psychiatryczna

-kwestionariusz

-dane osobo-poznawcze

-wyjaśnienia oskarżonego

k.142-143

k.143

k.142-143

k.42-43

k.5

k.10-11

k.12

k.37

k.64

k.73-74

k. 78-88

k.141v

k.141v-142

Fakty uznane za nieudowodnione

Lp.

Oskarżony

Czyn przypisany oskarżonemu (ewentualnie zarzucany, jeżeli czynu nie przypisano)

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za nieudowodnione

Dowód

Numer karty

1.  OCena DOWOdów

1.1.  Dowody będące podstawą ustalenia faktów

Lp. faktu z pkt 1.1

Dowód

Zwięźle o powodach uznania dowodu

1.

-zeznania S. S. (2)

-protokół oględzin miejsca

-zeznania B. C.

-protokół okazania osoby

-częściowe wyjaśnienia oskarżonego

-dokumentacja medyczna

-opinia sądowo-psychiatryczna, kwestionariusz

-dane o karalności

Zeznania S. S. (2) były szczegółowe, konsekwentne, logiczne, korespondujące z załączoną dokumentacją medyczną, zgodne treścią zeznań B. C. (1). Świadek ten w dniu 16.06.2020r. wykonywał swoje obowiązki zawodowe, nie znał wcześniej oskarżonego, nie miał powodu fałszywie go obciążać. Był pewny, że wiele razy nakłaniał go do dobrowolnego oddania butelek oraz co do tego, że oskarżony był zdeterminowany, żeby zachować co najmniej jedną z butelek i dlatego groził mu zastosowaniem przemocy, a następnie użył tej przemocy, byle tylko utrzymać się w posiadaniu butelki alkoholu. Relacje ochroniarza zostały także potwierdzone nagraniem monitoringu sklepowego, na którym zostało utrwalone, jak idzie on za oskarżonym, próbuje mu odebrać butelki alkoholu. Widać także, że S. S. (2) jest ubrany w ciemny uniform ochrony sklepu, stąd nie budziło wątpliwości, że oskarżony zdawał sobie sprawę z kim ma do czynienia. S. S. (2) zeznawał bezpośrednio po zdarzeniu, w tym samym dniu, wtedy też najlepiej pamiętał przebieg zajścia, potrafił także zacytować dosłownie słowa wypowiedziane przez oskarżonego. Nie budziło wątpliwości, że to nie on zaatakował oskarżonego, gdyż oskarżony nie doznał żadnych obrażeń, a to pokrzywdzony wymagał pomocy medycznej z powodu uderzenia butelką przez oskarżonego.

Również depozycje B. C. (1) zasługiwały na wiarę, gdyż świadek pracował przedmiotowego dnia przy kasie sklepowej i zaobserwował młodego mężczyznę w szarej bluzie, który wychodził ze sklepu z towarem bez uiszczenia zapłaty. Skłoniło go to do reakcji w postaci powiadomienia o swojej obserwacji ochroniarza. Dzięki jego reakcji ochroniarz pobiegł za podejrzewanym mężczyzną, którym okazał się oskarżony, a następnie odzyskał dwie butelki whisky.

Pomocna do potwierdzenia wiarygodności zeznań pokrzywdzonego S. S. (2) okazała się czynność okazania osób, gdzie wśród czterech młodych mężczyzn ochroniarz wskazał jako sprawcę S. S. (1). Rozpoznanie to było kategoryczne i nie budziło wątpliwości co do wiarygodności, skoro do bezpośredniego kontaktu miedzy nim a sprawcą doszło w porze dziennej, a zatem mógł on dobrze zapamiętać twarz sprawcy.

Sam oskarżony także przyznał się do kradzieży alkoholu ze sklepu (...), potwierdził, że miał głód narkotykowy, dlatego chciał się napić alkoholu. Zaprzeczył wprawdzie, że używał gróźb zastosowania przemocy czy temu, że uderzył butelką pokrzywdzonego, jednak w świetle zeznań S. S. (2) należało przyjąć, że oskarżony umniejszał w ten sposób swoją odpowiedzialność, była to przyjęta przez niego linia obrony, zwłaszcza że w takim wypadku kradzież trzech butelek alkoholu, z powodu ich wartości, mogła stanowić jedynie wykroczenie. Oskarżony przyznał, że z powodu głodu narkotykowego zamierzał sprzedaż alkohol, by kupić za to narkotyki. Okoliczność ta stanowiła motyw jego działania.

Nie budziła wątpliwości dokumentacja medyczna pokrzywdzonego, gdyż został on bezpośrednio po zdarzeniu zbadany przez zespół przybyłej do sklepu karetki pogotowia, a stwierdzenie stłuczenia łokcia korespondowało z zastosowaną przemocą, gdyż oskarżony uderzył go butelką w kierunku głowy i zasłonięcie się rękami spowodowało stłuczenie łokcia. Jednocześnie, pokrzywdzony odczuwał słabość z powodu zadanego ciosu, konieczne było zatem uzyskanie pomocy lekarskiej.

Opinia sądowo-psychiatryczna była fachowa, oparta na wywiadzie i badaniu oskarżonego, biegli nie mieli wątpliwości, że oskarżony nie cierpi na chorobę psychiczną, nie jest upośledzony umysłowo, stwierdzili jednak uzależnienie mieszane u oskarżonego, co zostało potwierdzone także uzyskaniem informacji przez specjalistę terapii uzależnień. Z oceny tego specjalisty wynikało, że oskarżony jest uzależniony od dopalaczy i amfetaminy, powinien być leczony odwykowo w placówce stacjonarnej leczenia uzależnień.

Dane o karalności zostały uzyskane z Krajowego Rejestru Karnego.

1.2.  Dowody nieuwzględnione przy ustaleniu faktów
(dowody, które sąd uznał za niewiarygodne oraz niemające znaczenia dla ustalenia faktów)

Lp. faktu z pkt 1.1 albo 1.2

Dowód

Zwięźle o powodach nieuwzględnienia dowodu

1

Wyjaśnienia oskarżonego

Nie zasługiwały na uwzględnienie wyjaśnienia, w których oskarżony zaprzeczał stosowaniu przemocy czy gróźb jej użycia. Jego twierdzenia były w tym zakresie gołosłowne, nie znajdowały potwierdzenia w zeznaniach ochroniarza, czy w nagraniach z monitoringu sklepu (...). Ochroniarz potwierdził bowiem, że przez cały czas namawiał oskarżonego na dobrowolny zwrot butelek, a następnie zaczął mu je wyjmować z rąk. Na nagraniu była też widoczna szarpanina między mężczyznami. Nagranie monitoringu ze sklepu (...) nie wniosło niczego do sprawy, gdyż nie ujawniono na nim żadnych okoliczności istotnych z punktu widzenia zachowania oskarżonego, tj. momentu zaboru butelek whisky.

2.  PODSTAWA PRAWNA WYROKU

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Oskarżony

2.1.  Podstawa prawna skazania albo warunkowego umorzenia postępowania zgodna z zarzutem

1.art. 281 kk

S. S. (1)

Zwięźle o powodach przyjętej kwalifikacji prawnej

Swoim zachowaniem oskarżony wypełnił dyspozycję czynu opisanego w akcie oskarżenia z art. 281 kk, gdyż w dniu 16 czerwca 2020r. w B. dokonał kradzieży rozbójniczej trzech litrów alkoholu marki J. D. w trzech litrowych butelkach o łącznej wartości 299,97 złotych na szkodę firmy (...) Sp. z o.o., w ten sposób, że zabrał w celu przywłaszczenia ze sklepu (...) litrowe butelki, a następnie w celu utrzymania się w posiadaniu tych butelek stosował wobec S. S. (2), pracownika ochrony, zatrudnionego w tym sklepie, groźbę bezprawną natychmiastowego użycia wobec niego przemocy w postaci uderzenia go w głowę, a następnie przemoc w postaci uderzenia go jedną z butelek. W wypadku kradzieży rozbójniczej sprawca dokonuje zaboru bez użycia przemocy lub innych rozbójniczych środków, a używa ich po dokonaniu kradzieży, aby utrzymać się w posiadaniu skradzionej rzeczy. Należy zauważyć, że oskarżony odpychał, szarpał i raz uderzył ochroniarza, a zatem stosował przemoc wobec niego, która kwalifikowała jego zachowanie jako sprawstwo kradzieży rozbójniczej. Wypowiadane groźby, a następnie użycie przemocy wobec osoby polegało tu na fizycznym i bezpośrednim oddziaływaniu na ciało człowieka, ukierunkowanym na przełamanie jego oporu.

Przestępstwo to zostało przez oskarżonego popełnione umyślnie, z zamiarem bezpośrednim, z wyraźnym nastawieniem, intencją na dokonanie zaboru cudzego mienia w celu przywłaszczenia, a następnie, w celu utrzymania się w posiadaniu zabranych rzeczy, z pełnym rozeznaniem zagroził wyrządzeniem krzywdy fizycznej ochroniarzowi, a gdy ten nadal nalegał na zwrot zabranego mienia, uderzył go butelką w ręce, którymi ten zasłaniał głowę. Zamiarem oskarżonego była sprzedaż alkoholu, a także zakup narkotyków za uzyskaną kwotę.

W toku postępowania nie zostały ujawnione żadne okoliczności wyłączające winę lub bezprawność popełnionych czynów. Oskarżony był dorosłym, w pełni poczytalnym człowiekiem, dysponował możliwością oceny swojego zachowania i w chwili dokonywania tych czynów znajdował się w takiej sytuacji motywacyjnej, że mógł zachować się zgodnie z normami prawa. W czasie dokonywania przypisanych czynów oskarżony miał pełną zdolność rozumienia ich znaczenia, jak i możność pokierowania swoim postępowaniem. Dysponował możliwością oceny swojego zachowania pod względem faktycznym i prawnym, był już dwa razy karany za występki przeciwko mieniu, działał w celu osiągnięcia korzyści majątkowej.

Stopień winy i społecznej szkodliwości czynu sprawcy był wyższy niż znikomy. Był wymierzony w mienie należące do właściciela sklepu (...), miał charakter zuchwały, nie zważając na obecność innych osób w budynku sklepu oraz na zachowanie S. S. (2), który chciał odebrać utracony towar. Dodatkowo, jego czyn godził w zdrowie innej osoby, gdyż przemoc której użył sprawca stanowiła zagrożenie dla zdrowia pracownika ochrony. Na niekorzyść oskarżonego świadczyła uprzednia karalność, zaś na korzyść poczytano jego młody wiek i częściowe przyznanie się do popełnienia zarzuconego czynu.

2.2.  Podstawa prawna skazania albo warunkowego umorzenia postępowania niezgodna z zarzutem

Zwięźle o powodach przyjętej kwalifikacji prawnej

2.3.  Warunkowe umorzenie postępowania

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach warunkowego umorzenia postępowania

2.4.  Umorzenie postępowania

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach umorzenia postępowania

2.5.  Uniewinnienie

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach uniewinnienia

3.  KARY, Środki Karne, PRzepadek, Środki Kompensacyjne i środki związane z poddaniem sprawcy próbie

Oskarżony

Punkt rozstrzygnięcia
z wyroku

Punkt z wyroku odnoszący się
do przypisanego czynu

Przytoczyć okoliczności

S. S. (1)

Art. 281 kk

1.

Kara 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności była odpowiednia do stopnia winy i stopnia społecznej szkodliwości przypisanego czynu. Kara ta spełni swe cele zapobiegawcze, wychowawcze oraz w zakresie kształtowania świadomości prawnej społeczeństwa. Z uwagi na uprzednią karalność, nie istniała pozytywna prognoza na zmianę dotychczasowego zachowania sprawcy, lecz jedynym możliwym środkiem była kara o charakterze bezwzględnym. Wymiar kary został dostosowany do niepoprawnej osobowości oskarżonego S. S. (1). Kara pozbawienia wolności o charakterze bezwzględnym w orzeczonym wymiarze 1 roku i 6 miesięcy zapewni skuteczność oddziaływania indywidualno-prewencyjnego kary na oskarżonego, powracającego na drogę przestępstwa. Wymierzona kara ma na celu zapobieżenie popełnieniu przez niego w przyszłości podobnych przestępstw. Oskarżony był już uprzednio karany i po raz trzeci popełnił przestępstwo przeciwko mieniu. Wynika z tego jednoznacznie, iż wcześniej wymierzone oskarżonemu kary nie odniosły pożądanego rezultatu i nie były na tyle dotkliwe, by doprowadzić do zaprzestania podobnych zachowań w przyszłości, a oskarżony nie potrafił przeprowadzić krytycznych refleksji nad swoim zachowaniem. Wymierzenie oskarżonemu w tej sytuacji kary łagodniejszego rodzaju utwierdziłoby go w przekonaniu o bezkarności.

Na poczet kary efektywnie wykonywanej, czyli pozbawienia wolności zaliczono okres rzeczywistego pozbawienia wolności w postaci zatrzymania w dniach 16-17.06.2020r.

4.  1Inne ROZSTRZYGNIĘCIA ZAwarte w WYROKU

Oskarżony

Punkt rozstrzygnięcia
z wyroku

Punkt z wyroku odnoszący się do przypisanego czynu

Przytoczyć okoliczności

7.6. inne zagadnienia

W tym miejscu sąd może odnieść się do innych kwestii mających znaczenie dla rozstrzygnięcia,
a niewyjaśnionych w innych częściach uzasadnienia, w tym do wyjaśnienia, dlaczego nie zastosował określonej instytucji prawa karnego, zwłaszcza w przypadku wnioskowania orzeczenia takiej instytucji przez stronę

7.  KOszty procesu

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Przytoczyć okoliczności

3. Art.626§1 kpk

Zasadne było obciążenie oskarżonego kosztami sądowymi i opłatą obowiązującą w sprawach karnych, gdyż nie można wykluczyć, że podczas pobytu w zakładzie karnym zostanie on odpłatnie zatrudniony i będzie w stanie uiścić poniesione przez Skarb Państwa koszty sądowe. Opłata w wysokości 300 złotych wynikała z ustawy o opłatach w sprawach karnych z 23.06.1973r. z późn. zm.- art. 2 ust. 1 pkt 4.

Koszty sądowe wynikały z rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 18.06.2003r. w sprawie wysokości i sposobu obliczania wydatków Skarbu Państwa w postępowaniu karnym (Dz.U. z 2013r. poz.663).

5.  1Podpis