Pełny tekst orzeczenia

UZASADNIENIE

Formularz UK 1

Sygnatura akt

II K 783/20

PR Ds. 1762/2020

Jeżeli wniosek o uzasadnienie wyroku dotyczy tylko niektórych czynów lub niektórych oskarżonych, sąd może ograniczyć uzasadnienie do części wyroku objętych wnioskiem. Jeżeli wyrok został wydany w trybie art. 343, art. 343a lub art. 387 k.p.k. albo jeżeli wniosek o uzasadnienie wyroku obejmuje jedynie rozstrzygnięcie o karze i o innych konsekwencjach prawnych czynu, sąd może ograniczyć uzasadnienie do informacji zawartych w częściach 3–8 formularza.

1.  USTALENIE FAKTÓW

1.1.  Fakty uznane za udowodnione

Lp.

Oskarżony

Czyn przypisany oskarżonemu (ewentualnie zarzucany, jeżeli czynu nie przypisano)

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za udowodnione

Dowód

Numer karty

1.2.  Fakty uznane za nieudowodnione

Lp.

Oskarżony

Czyn przypisany oskarżonemu (ewentualnie zarzucany, jeżeli czynu nie przypisano)

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za nieudowodnione

Dowód

Numer karty

2.  OCena DOWOdów

2.1.  Dowody będące podstawą ustalenia faktów

Lp. faktu z pkt 1.1

Dowód

Zwięźle o powodach uznania dowodu

2.2.  Dowody nieuwzględnione przy ustaleniu faktów
(dowody, które sąd uznał za niewiarygodne oraz niemające znaczenia dla ustalenia faktów)

Lp. faktu z pkt 1.1 albo 1.2

Dowód

Zwięźle o powodach nieuwzględnienia dowodu

3.  PODSTAWA PRAWNA WYROKU

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Oskarżony

3.1. Podstawa prawna skazania albo warunkowego umorzenia postępowania zgodna z zarzutem

1.

B. S.

Zwięźle o powodach przyjętej kwalifikacji prawnej

Istota występku opisanego w art. 178 a § 1 kk polega na prowadzeniu pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości. W rozumieniu art. 115 § 16 kk stan nietrzeźwości zachodzi, gdy zawartość alkoholu we krwi przekracza 0,5 promila albo prowadzi do stężenia przekraczającego tę wartość lub zawartość alkoholu w 1 dm3 wydychanego powietrza przekracza 0,25 mg albo prowadzi do stężenia przekraczającego tę wartość. Już sam zatem tylko fakt prowadzenia pojazdu w takim stanie pociąga za sobą wypełnienie znamion przestępstwa, chociażby pojazd był prowadzony całkowicie prawidłowo, zaś sprawca nie naruszył żądnej innej zasady bezpieczeństwa w ruchu i nie sprowadził konkretnego niebezpieczeństwa. Jest ono dokonane w momencie uruchomienia pojazdu i podjęcia jazdy.

Przestępstwo określone w art. 178 § 1 kk może być popełnione w każdym miejscu, gdzie odbywa się ruch pojazdów, gdyż jego znamieniem jest m.in prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości w ruchu lądowym.

Przenosząc powyższe uwagi na grunt niniejszej sprawy oraz uwzględniając dokonane przez sąd ustalenia nie ulega wątpliwości, że oskarżony:

Dnia 13 września 2020 roku o godz. 1:15 w miejscowości S. kierował w ruchu lądowym, na drodze publicznej pojazdem V. (...) o nr rej. (...), znajdując się w stanie nietrzeźwości z wynikiem wynoszącym pomiędzy 1,8 -2,1 promila alkoholu we krwi.

Wina i okoliczności popełnienia tak przypisanego czyny zabronionego zdaniem sądu nie budzą najmniejszych wątpliwości.

Sąd wymierzył oskarżonemu karę grzywny w wymiarze 120 stawek, ustalając wysokość jednej stawki dziennej na kwotę 30 złotych. Wśród okoliczności przy wymiarze kary Sąd uwzględnił stan nietrzeźwości oskarżonego oraz jego niekaralność.

3.2. Podstawa prawna skazania albo warunkowego umorzenia postępowania niezgodna z zarzutem

Zwięźle o powodach przyjętej kwalifikacji prawnej

3.3. Warunkowe umorzenie postępowania

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach warunkowego umorzenia postępowania

3.4. Umorzenie postępowania

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach umorzenia postępowania

3.5. Uniewinnienie

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach uniewinnienia

4.  KARY, Środki Karne, PRzepadek, Środki Kompensacyjne i
środki związane z poddaniem sprawcy próbie

Oskarżony

Punkt rozstrzygnięcia
z wyroku

Punkt z wyroku odnoszący się
do przypisanego czynu

Przytoczyć okoliczności

B. S.

1

powyżej

Na korzyść oskarżonego:

dotychczasowa niekaralność,

wyrażona skrucha na rozprawie

Na niekorzyść oskarżonego:

stworzenie realnego zagrożenia na drodze, gdzie oskarżony uderzył w drzewo

naruszenie dóbr jakimi są bezpieczeństwo w komunikacji,

znaczny poziom zawartości alkoholu, a przez to zwiększona społeczna szkodliwość czynu

Jednocześnie kara 120 stawek dziennych grzywny po 30 zł każda stawka jest adekwatna do społecznej szkodliwości czynu oskarżonego i jego możliwości majątkowych i zarobkowych

B. S.

2

powyżej

Orzeczenie zakazu prowadzenia pojazdów jest obligatoryjne. Środek ten odpowiednio dopasuje dolegliwość karną do charakteru popełnionego czynu. Oskarżony okazał się nieodpowiedzialnym kierowcą dlatego też należy go na jakiś czas (4 lata) wyeliminować - prewencyjnie z ruchu drogowego.

Okres zatrzymania prawa jazdy jest w pełni adekwatny do stopnia społecznej szkodliwości czynu oskarżonego, a przede wszystkim do stopnia nietrzeźwości oskarżonego. Nadto okres ten ukształtuje u oskarżonego świadomość prawną, aby w przyszłości nie popełniał przestępstw przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji.

Z uwagi, iż oskarżonemu w dniu zdarzenia nie zatrzymano prawo jazdy został on zobowiązany do zwrotu dokumentu organowi administracyjnemu.

B. S.

3

powyżej

Biorąc pod uwagę stopień społecznej szkodliwości czynu oraz stan majątkowy oskarżonego, Sąd określił wysokość tego środka karnego w wysokości 6000 złotych, aby uświadomić mu, że mógł zostać potencjalnym sprawcą wypadku drogowego i , że swoim postępowaniem spowodował zagrożenie w ruchu drogowym. Kwota w dolnym możliwym wymiarze jest odpowiednia do możliwości finansowych i majątkowych oskarżonego, a zarazem jest niezbędna do wzmocnienia represji karnej za popełniony czyn.

5.  Inne ROZSTRZYGNIĘCIA ZAwarte w WYROKU

Oskarżony

Punkt rozstrzygnięcia
z wyroku

Punkt z wyroku odnoszący się do przypisanego czynu

Przytoczyć okoliczności

6.  inne zagadnienia

W tym miejscu sąd może odnieść się do innych kwestii mających znaczenie dla rozstrzygnięcia,
a niewyjaśnionych w innych częściach uzasadnienia, w tym do wyjaśnienia, dlaczego nie zastosował określonej instytucji prawa karnego, zwłaszcza w przypadku wnioskowania orzeczenia takiej instytucji przez stronę

Sąd wbrew stanowisku obrony nie pozostawił oskarżonemu uprawnień do kierowania traktorami. U podstaw tej decyzji leżała okoliczność w postaci znacznego stanu nietrzeźwości oskarżonego w toku zdarzenia oraz stworzenia realnego niebezpieczeństwa w ruchu drogowym gdzie oskarżony jadąc nietrzeźwy uderzył w drzewo i mógł spowodować bardzo poważne konsekwencje dla innych osób które akurat mogły poruszać się drogą. Tym samym brak jest gwarancji, iż oskarżony w sposób prawidłowy korzystałby z tych uprawnień.

7.  KOszty procesu

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Przytoczyć okoliczności

4

O opłacie w kwocie 360 złotych od kary i kosztach sądowych w zakresie 2379,91 złotych (w tym dwie opinie biegłych) orzeczono nie znajdując podstaw do zwolnienia oskarżonego od obowiązku uiszczenia zasądzonych należności na rzecz Skarbu Państwa, z uwagi na jego sytuację majątkową gdyż oskarżony osiąga dochód w wysokości 2.000 zł.

7.  Podpis

Wągrowiec, dnia 15 kwietnia 2021 roku

sędzia Daniel Jurkiewicz

ZARZĄDZENIE

1.(...)

2. (...).

3. (...)

Wągrowiec, dnia 15 kwietnia 2021 roku

sędzia Daniel Jurkiewicz