Pełny tekst orzeczenia

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 30 marca 2021 r.

Sąd Rejonowy w Wągrowcu II Wydział Karny

w składzie następującym :

Przewodniczący: sędzia Anna Filipiak

Protokolant : st.sekr. sąd. Paulina Ciesielska

przy udziale ----

po rozpoznaniu na rozprawie w dniach: 28.01.2021 r., 02.03.2021 r. i 30.03.2021 r. sprawy:

D. K.

s. A. i I.

ur. (...) w N.

PESEL (...)

oskarżonego o to, że:

w dniu 15 stycznia 2020 roku w dokonał włamania do lombardu M&M w W. na ulicy (...) w ten sposób, że po uprzednim wybiciu szyby wystawowej lokalu, dokonał zaboru w celu przywłaszczenia dziewięciu telefonów komórkowych marki: I. 7+ o nr (...) wartości 1300 pln, H. (...) S. (...) o numerze (...) wartości 450 pln, H. (...) S. (...) o nr (...) wartości 450 pln, (...) G. (...) o nr imei (...) wartości 750 pln, H. (...) o nr (...) wartości 300 pln, H. (...) S. (...) o nr (...) wartości 600 pln, H. P. (...) o nr (...) wartości 950 pln, (...) G. (...) o nr imei (...) wartości 1100 pln, (...) o nr (...)-10- (...)-7 wartości 500 pln, wszystko to o łącznej wartości strat 6.400 pln na szkodę M. M., przy czym czynu tego dopuścił się w ciągu 5 lat po odbyciu co najmniej 6 miesięcy kary pozbawienia wolności za umyślne przestępstwo podobne z art. 278 § 1 k.k., będąc skazanym wyrokiem Sądu Rejonowego Poznań- Stare Miasto III Wydziału Karnego z dnia 18 kwietnia 2017 r. sygn. akt III K 887/16 na karę 10 miesięcy pozbawienia wolności, którą odbył w całości w okresie 23 grudnia 2017 r. do 19 października 2018 r.;

tj. o przestępstwo z art. 279 § 1 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k.

1.  oskarżonego D. K. uznaje za winnego popełnienia zarzucanego mu czynu wyżej opisanego, precyzując, że dokonał kradzieży z włamaniem, powodując u pokrzywdzonego M. M. szkodę w wysokości równowartości skradzionych telefonów w łącznej kwocie 6400 zł oraz szkodę w postaci uszkodzenia szyby wystawowej w wysokości 1400 zł - to jest popełnienia przestępstwa z art. 279 § 1 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k. i za to na podstawie art. 279 § 1 k.k. wymierza mu karę 2 (dwóch) lat pozbawienia wolności;

2.  na podstawie art. 46 § 1 k.k. orzeka wobec oskarżonego obowiązek naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem poprzez zapłatę na rzecz pokrzywdzonego M. M. kwoty 7500 złotych z ustawowymi odsetkami za opóźnienia od dnia 15.01.2020 r.;

3.  na podstawie art. 618 § 1 pkt 11 k.p.k. oraz §2, §4 ust. 1 i 3 §17 ust. 2 pkt 3 i § 20 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 03.10.2016r. w sprawie ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez adwokata z urzędu zasądza od Skarbu Państwa na rzecz adwokata I. T. tytułem kosztów nieopłaconej obrony z urzędu kwotę 723,24 zł, w tym 23% podatku od towarów i usług;

4.  na podstawie art. 624 §1 k.p.k. oraz art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 23 czerwca 1973 r. o opłatach w sprawach karnych zwalnia oskarżonego od obowiązku uiszczenia kosztów sądowych, w tym od opłaty.

Sędzia Anna Filipiak