Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt: I Ns 358/21

ZARZĄDZENIE

Dnia 31 sierpnia 2021 roku

Przewodniczący w I Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Człuchowie

Sędzia Sylwia Piasecka

po rozpoznaniu w dniu 31 sierpnia 2021 roku w Człuchowie

na posiedzeniu niejawnym

sprawy

z wniosku K. D.

z udziałem M. R.

o dział spadku po J. P. i zniesienie współwłasności

z a r z ą d z a:

1.  zwrócić wniosek albowiem żądanie wniosku nie znajduje potwierdzenia w faktach, na których wnioskodawca opiera swoje żądanie,

2.  zwrócić wnioskodawcy K. D. od Skarbu Państwa Sądu Rejonowego w Człuchowie kwotę 970,00 złotych (słownie: dziewięćset siedemdziesiąt złotych) tytułem uiszczonej opłaty sądowej od wniosku pomniejszonej o opłatę minimalną.

Sygn. akt I Ns 358/21

UZASADNIENIE

Wnioskodawca – K. D., reprezentowana przez profesjonalnego pełnomocnika w osobie radcy prawnego, złożyła wniosek o dział spadku i zniesienie współwłasności, wnosząc między innymi o ustalenie, że w skład majątku wspólnego spadkodawców S. P. i J. P. wchodzi nieruchomość lokalowa, położona w C. przy ul. (...), dla której Sąd Rejonowy w Człuchowie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr (...) – stanowiąca lokal mieszkalny, znajdujący się na parterze budynku wielorodzinnego, składający się z 2 pokoi, kuchni, łazienki + WC o powierzchni użytkowej 40,20 m 2 o całkowitej wartości 96.078,00 złotych – udział spadkowy ½ spadkodawczyni J. P. o wartości 48.039,00 złotych, ruchomości spadkodawców o wartości 9.800,00 złotych – udział spadkowy w ½ o wartości 4.900,00 złotych, stan rachunku oszczędnościowo – rozliczeniowego na dzień 3 grudnia 2019 roku wB. C. spadkodawczyni J. P. wyniósł 7.937,07 złotych. Ponadto wnioskodawczyni wniosła o dokonanie podziału majątku wspólnego i działu spadku po zmarłych rodzicach uczestników S. i J. P., w skład którego wchodzi nieruchomość stanowiąca lokal mieszkalny opisany we wniosku.

Zgodnie z treścią art. 511 § 1 kpc wniosek o wszczęcie postępowania powinien czynić zadość przepisom o pozwie, z tą zmianą, że zamiast pozwanego należy wymienić zainteresowanych w sprawie.

W myśl art. 187 § 1 pkt 1 kpc pozew powinien czynić zadość warunkom pisma procesowego, a nadto zawierać, między innymi, dokładnie określone żądanie, a w sprawach o prawa majątkowe także oznaczenie wartości przedmiotu sporu, chyba że przedmiotem sprawy jest oznaczona kwota pieniężna.

Z powyższego wynika zatem, że jednym z obligatoryjnych wymogów formalnych pozwu (wniosku) jest dokładne określenie żądania. Wymóg ten ma na celu ścisłe i jednoznaczne określenie przedmiotu osądzenia i określenie zakresu ochrony prawnej, której udzielenia domaga się powód (wnioskodawca). Przez dokładne określenie żądania pozwu (wniosku) powód (wnioskodawca) określa treść oczekiwanego rozstrzygnięcia sporu i – poza wyznaczeniem granic rozpatrywania sprawy przez sąd – stanowi jednocześnie punkt odniesienia dla oceny przez sąd stanowisk stron wobec treści powództwa (wniosku) (P. Czepiel, Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 8 marca 2007 roku, III CZP 165/06, PS 2008, Nr 7–8, s. 209). Istotnym jest również, że Sąd nie może z własnej inicjatywy uzupełnić braków w zredagowaniu żądania pozwu (wniosku) i następnie to żądanie rozpatrywać. Ponadto właściwe wypełnienie tego obowiązku pozwala także stronie pozwanej (uczestnikowi postępowania) na podjęcie obrony, gdyby bowiem żądanie było określone w sposób nieprecyzyjny, pozwanemu (uczestnikowi postępowania) ograniczono by możliwość przygotowania właściwej obrony.

Analiza wniosku wnioskodawczyni K. D., reprezentowanej przez profesjonalnego pełnomocnika w osobie radcy prawnego, prowadzi do wniosku, że żądanie nie zostało jednoznacznie określone albowiem wniosek został zatytułowany jako wniosek o dział spadku i zniesienie współwłasności, natomiast z żądania i uzasadnienia wniosku wynika, że wnioskodawczyni żąda dokonania podziału majątku wspólnego i działu spadku.

Wobec powyższego Sąd powziął wątpliwości co do zakresu ochrony prawnej, której udzielenia domaga się wnioskodawczyni.

W przedmiotowej sprawie wnioskodawczyni reprezentowana jest przez profesjonalnego pełnomocnika w osobie radcy prawnego.

Zgodnie zaś z treścią art. 130 1a § 1 i 2 kpc jeżeli pismo procesowe wniesione przez adwokata, radcę prawnego, rzecznika patentowego lub Prokuratorię Generalną Rzeczypospolitej Polskiej nie może otrzymać prawidłowego biegu wskutek niezachowania warunków formalnych, przewodniczący zwraca pismo stronie bez wezwania do jego poprawienia lub uzupełnienia. W zarządzeniu o zwrocie pisma wskazuje się braki, które stanowią podstawę zwrotu.

Wobec powyższego, skoro przedmiotowy wniosek zawierał braki formalne w zakresie nieprecyzyjnie sformułowanego żądania, natomiast wnioskodawczyni była reprezentowana przez profesjonalnego pełnomocnika w osobie radcy prawnego, to zasadnym było orzec jak w punkcie 1 sentencji zarządzenia.

Zgodnie z treścią art. 79 ust.1 pkt 1a i ust. 3 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych z dnia 28 lipca 2005 r. (Dz.U. Nr 167, poz. 1398) Sąd z urzędu zwraca stronie całą uiszczoną opłatę od pisma zwróconego wskutek braków formalnych. Jednakże opłatę zwracaną na podstawie ust. 1 pkt 1 lit. a, b i h, pkt 2 oraz pkt 3 lit. a, c i d obniża się o kwotę równą opłacie minimalnej, która w myśl art. 14 ust. 3 cytowanej ustawy wynosi 30 złotych.

W przedmiotowej sprawie opłata stała od wniosku wynosiła 1.000,00 złotych, i została ona uiszczona przez wnioskodawcę w chwili inicjowania niniejszego postępowania.

Zatem, skoro zarządzono zwrot wniosku z uwagi na fakt, że braki formalne nie zostały uzupełnione, to należało dokonać również zwrotu opłaty stałej pomniejszonej o kwotę minimalną.

Dlatego też Sąd orzekł jak w punkcie 2 sentencji zarządzenia.

Sygn. akt I Ns 358/21

ZARZĄDZENIE

1.  odnotować zwrot akt wraz z uzasadnieniem,

2.  treść niniejszego zarządzenia scalić w jednym pliku z utworzonym plikiem zarządzenia z uzasadnieniem i umieścić na Portalu Informacyjnym:

a.  dla pełnomocnika wnioskodawczyni – w celu doręczenia,

b.  dla pozostałych uczestników – w celu informacyjnym,

2.  odpis zarządzenia z uzasadnieniem doręczyć:

a.  pełnomocnikowi wnioskodawczyni zgodnie z pkt 2a niniejszego zarządzenia – w trybie art. 15zzs 9 ust. 2 zdanie 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1842, z późn. zm.),

3.  przedłożyć z wpływem środka zaskarżenia, najdalej za 21 dni od wykonania z potwierdzeniami odbioru.

Człuchów, dnia 1 października 2021 r.

Sędzia Sylwia Piasecka