Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt III RC 121/20

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 13 kwietnia 2021r.

Sąd Rejonowy w Krośnie III Wydział Rodzinny i Nieletnich

w składzie następującym:

Przewodniczący: SSR Renata Leja-Syniec

Protokolant: st.sekr.sądowy Małgorzata Zajdel

po rozpoznaniu w dniu 13 kwietnia 2021r. w Krośnie

na rozprawie

sprawy powództwa małoletniego S. Z. (1) reprezentowanego przez matkę S. Z. (2)

przeciwko D. Z.

o podwyższenie alimentów

I.z a s ą d z a od pozwanego D. Z. na rzecz małoletniego S. Z. (1) raty alimentacyjne w kwocie po 670 /sześćset siedemdziesiąt/ złotych miesięcznie, płatne z góry do dnia 10-tego każdego następującego po sobie miesiąca, do rąk matki S. Z. (2), począwszy od dnia 1 czerwca 2020 r., z ustawowymi odsetkami na wypadek niezapłacenia którejkolwiek z rat w terminie, a to w miejsce alimentów zasądzonych wyrokiem SO w Krośnie z dnia 06.12.2018 r., sygn. akt I C 195/18,

II.o d d a l a powództwo w pozostałym zakresie,

III.n a k a z u j e ściągnąć od pozwanego D. Z. na rzecz Skarbu Państwa kwotę 200 /dwieście/ złotych tytułem opłaty od zasądzonego roszczenia,

IV.z n o s i wzajemnie między stronami koszty zastępstwa procesowego w sprawie,

V.n a d a j e wyrokowi w punkcie I rygor natychmiastowej wykonalności.

Sygn. akt III RC 121/20

UZASADNIENIE

wyroku z dnia 13 kwietnia 2021 r.

Działająca imieniem małoletniego S. Z. (1) jego matka S. Z. (2) wniosła pozew przeciwko D. Z. o podwyższenie do kwoty po 1200 zł miesięcznie alimentów zasądzonych na rzecz małoletniego w kwocie po 450 zł miesięcznie wyrokiem Sądu Okręgowego w Krośnie z dnia 06.12.2018 r., sygn. akt

I C 195/18. Wniosła również o zasądzenie na jej rzecz kosztów procesu według norm przepisanych.

W uzasadnieniu podała, że od daty zasądzenia alimentów potrzeby małoletniego wzrosły. Obecne koszty jego utrzymania wynoszą około 1700 zł. Zmieniła się sytuacja powódki, jest w drugiej ciąży. Przebywa na zwolnieniu chorobowym, jej dochód wynosi 2300 zł miesięcznie. Pobiera świadczenie 500 plus. Pozwany pracuje w Danii i jego zarobki są wysokie. Nosi markowe ubrania, wyjeżdża na zagraniczne wycieczki. Nie zgadza się płacić wyższych alimentów.

W odpowiedzi na pozew pozwany D. Z. wniósł o oddalenie powództwa ponad 500 zł miesięcznie oraz zasądzenie na jego rzecz kosztów procesu według norm przepisanych.

Zarzucił, że wskazane przez powódkę koszty utrzymania dziecka są znacznie zawyżone. W rzeczywistości nie przekraczają one 1000 zł miesięcznie. Fakt, iż powódka zdecydowała się na drugie dziecko nie powinien rzutować na wysokość alimentów świadczonych przez pozwanego. Pozwany kupuje dziecku potrzebne rzeczy, utrzymuje syna, gdy się z nim spotyka. Obecnie jest w Polsce i szuka tutaj pracy. Jego zarobki za granicą nie były wysokie. Leczy się z powodu urazu klatki piersiowej i dermatologicznie. Na wakacje wyjeżdża raz w roku, ich koszt jest standardowy.

Sąd ustalił i zważył co następuje:

Małoletni S. Z. (1) ur. (...) pochodzi ze związku małżeńskiego S. Z. (2) i pozwanego D. Z., który został rozwiązany przez rozwód wyrokiem Sądu Okręgowego w Krośnie z dnia 06.12.2018 r., sygn. akt I C 195/18.

W chwili zasądzenia alimentów S. Z. (1) miał 4,5 roku i uczęszczał do przedszkola. Często chorował na krtań. Matka małoletniego S. Z. (2) zatrudniona była jako pielęgniarka w SPZOZ w I. i zarabiała 2200 zł miesięcznie. Mieszkała z małoletnim w mieszkaniu w K.. Pozwany D. Z. w dacie rozwodu zarejestrowany był jako osoba bezrobotna, nie miał dochodów. Rehabilitował się w związku z wypadkiem, na skutek którego doznał urazu kolana.

W dniu 8 grudnia 2020 r. strony zawarły ugodę przed mediatorem, w której ustaliły, że pozwany będzie spędzał z synem każdy wtorek i czwartek odbierając dziecko z przedszkola i odprowadzając do domu matki o 19.00. W sytuacji, kiedy przedszkole będzie nieczynne ojciec będzie przychodził po dziecko o 9 rano i odprowadzał o 19.00. Co drugi weekend od czwartku po przedszkolu lub od 9.00 rano małoletni będzie przebywał z ojcem do niedzieli do godziny 19.00. Jeden czwartek, poprzedzający weekend matki, małoletni będzie mógł zanocować u ojca, który odprowadzi go w piątek o 9.00 rano do przedszkola lub do domu matki.

W chwili obecnej małoletni S. Z. (1) ma prawie 6 lat. Uczęszcza do zerówki w Przedszkolu Miejskim nr 8 w K.. W 2020 roku miał operację przepukliny brzusznej. Zdiagnozowano u niego również refluks żołądkowy.

Matka małoletniego S. Z. (2) zatrudniona jest jako pielęgniarka w SPZOZ Gminnej Przychodni (...) w I.. Jej średnie wynagrodzenie za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. wyniosło 2 349,68 zł netto, za okres od 01.01.2021 r. do 31.03.2021 r. 2010,86 zł netto. Dochód powódki wyniósł za 2019 rok 39 323,89 zł, za 2020 rok 38 075,49 zł. S. Z. (2) pozostaje w nowym związku, z którego ma córkę. Obecnie przebywa na urlopie macierzyńskim. Otrzymuje zasiłek macierzyński w kwocie 2000 zł. Pobiera świadczenie 500 plus. (...) powódki pracuje za granicą, w Polsce przebywa jedynie okresowo i gdy przyjeżdża do kraju raz na trzy miesiące na okres dwóch tygodnie mieszka z powódką. Przekazuje pieniądze na utrzymanie córki. W styczniu i lutym wysłał po 800 zł, w marcu 950 zł. Dokłada się do rachunków za media, kupuje żywność, gdy jest w kraju. Powódka ponosi koszty utrzymania małoletniego, na które składają się wydatki na żywność w kwocie 450 zł, opłata za wyżywienie w przedszkolu w wysokości 132 zł miesięcznie, wydatki na zakup sezonowej odzieży i obuwia oraz zakup środków czystości. W całości finansuje dziecku wyprawkę do przedszkola, kupowała ją co roku odkąd małoletni poszedł do grupy trzylatków. Książki kosztują w granicach 200 zł, przybory i pomoce około 170 zł. Prosiła pozwanego, żeby dołożył połowę kwoty ale się nie zgodził. Małoletni chodzi na lekcje śpiewu i nauki gry na pianinie. Odbywają się raz w tygodniu. Koszt za godzinę to 70 zł, pozwany dokłada połowę tej kwoty. S. Z. (2) kupiła drukarkę, aby dziecko mogło rozwiązywać zadania z przedszkola, które trzeba wydrukować. Kupuje dziecku witaminę C, D3 oraz w razie potrzeby leki.

W przeszłości małoletni przyjmował leki na refluks żołądkowo – jelitowy ale obecnie zostały odstawione .W razie potrzeby chodzi z dzieckiem prywatnie do lekarza np. do gastroenterologa, na usg. Takie wizyty odbywają się z reguły dwa lub trzy razy w roku. Koszt wizyty to 150 zł. Pozwany z reguły odmawiał gdy był proszony o współfinansowanie wizyt lekarskich lub zakup leków. Koszt utrzymania małoletniego , uwzględniając 1/3 kosztów utrzymania mieszkania , to kwota około 1300 złotych miesięcznie.

S. Z. (2) opłaca czynsz za mieszkanie , który wynosi 592 zł. Do tego dochodzą opłaty za media, za prąd 80 zł – 90 zł miesięcznie, za internet 30 zł miesięcznie.

Pozwany D. Z. obecnie nie pracuje ,przebywa w Polsce. Mieszka z rodzicami. Prowadzi z nimi wspólne gospodarstwo domowe. Dokłada się do rachunków kwotą 300 zł. Jest w nowym związku. We wrześniu 2019 roku wyjechał do Danii do pracy sezonowej przy zbiorach. Po dwóch miesiącach wrócił i ponownie wyjechał na początku 2020 roku na trzy miesiące. Pieniądze, które zarobił przez te dwa wyjazdy przeznaczył na zwrot długów. Kiedy pozwany wraca do kraju rejestruje się w Państwowym Urzędzie Pracy jako bezrobotny. W Danii zarabia średnio 15 000 koron duńskich. W Polsce żyje z pieniędzy, które zarobił za granicą. Aktualnie jest w kraju od grudnia 2020 r. Szuka tu pracy. Ma propozycję zatrudnienia w (...) w K. oraz w gastronomii.

Kiedy pozwany jest w Polsce małoletni przebywa u niego przez okres od kilku do kilkunastu dni w miesiącu. Pozwany ponosi wówczas koszty jego utrzymania. Poza alimentami nie przekazuje matce małoletniego żadnych pieniędzy ,nawet jeśli braknie jej dodatkowe wydatki np. na lekarza dla małoletniego. Pozwany kupił synowi rower za 400 zł , keyboard, a w okresie wcześniejszym inhalator, kiedy powódka stwierdziła, że powinien mieć go dla dziecka u siebie. Zakupił witaminy C i D3, które podaje synowi, gdy jest u niego. Ma u siebie leki przeciwgorączkowe oraz na infekcje żołądkowo – jelitowe, na które dziecko zapadało. Małoletni ma u pozwanego również swoje kosmetyki oraz ubrania i zabawki.

W dniu 1.04.2021 r. pozwany zawarł umowę z TBS Przedsiębiorstwem Mieszkaniowym w K. w sprawie partycypacji w kosztach budowy lokalu mieszkalnego. Na poczet mieszkania wpłacił 57 930 zł, pieniądze miał z oszczędności z pracy za granicą. Mieszkanie będzie do odbioru w pierwszym kwartale 2022 r. Za odbiór mieszkania musi jeszcze zapłacić około 8000 zł.

Dochód D. Z. za 2019 rok wyniósł 160 156 koron duńskich. Otrzymał zwrot podatku w wysokości (...) koron.

Powyższy stan faktyczny Sąd ustalił na podstawie:

- akt SO w Krośnie o sygn. I C 195/18

- ugody z dnia 8.12.2020 r. – k. 144

- zaświadczeń lekarskich – k. 7, k. 58

- naliczenia opłat – k. 8, k. 69, k. 168

- historii wpłat kwot na wyżywienie małoletniego w przedszkolu – k. 10-14

- rachunków i faktur – k. 16-23, k. 57, k. 63-69, k. 96-111, k. 114-116, k. 171-181, k. 197

- dyplomów – 112-113

- kart informacyjnych z leczenia szpitalnego – k. 24-33, k. 75-76

- wydruków przelewów bankowych – k. 34-37, k. 40-42, k. 182-192

- zaświadczeń z SPZOZ Gminnej Przychodni(...)w I. – k. 38-39

- zdjęć – k. 43

- skierowań na badanie – k. 59, k. 74

- zrzutów ekranów – k. 60-62

- harmonogramu spłaty pożyczki – k. 78

- zaświadczenia – k. 81

- historii wizyt – k. 91, k. 145-146

- oświadczenia – k. 94

- zaświadczeń o dochodach powódki – k. 158- 161

- PIT – 11 i PIT – 37 – k. 162-167

- wyników usg – k. 169 -170

- umowy w sprawie partycypacji w kosztach budowy lokalu mieszkalnego – k. 195-196

- zaświadczeń z Urzędu Skarbowego – k. 199- 201

- zeznań powódki S. Z. (2) - nagranie

- zeznań pozwanego D. Z. – nagranie.

Sąd ustalił stan faktyczny na podstawie powołanych wyżej dowodów. Przedłożone w sprawie dokumenty nie budzą wątpliwości, brak jest okoliczności podważających ich wiarygodność. Zeznania stron uzupełniają się wzajemnie , tworząc spójny obraz stanu faktycznego.

Sąd zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 135 krio zakres świadczeń alimentacyjnych zależy od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego oraz od finansowych i majątkowych możliwości zobowiązanego.

Przez możliwości zarobkowe i majątkowe należy rozumieć nie tylko dochody rzeczywiście uzyskiwane przez zobowiązanego ale i te dochody, które osoba zobowiązana może i powinna uzyskiwać przy dołożeniu należytej staranności i przestrzeganiu zasad prawidłowej gospodarki oraz stosownie do swoich sił umysłowych i fizycznych.

Zgodnie z art. 138 krio zmiany orzeczenia w przedmiocie obowiązku alimentacyjnego można żądać w razie zmiany stosunków. Przez zmianę stosunków należy rozumieć zmiany w zakresie usprawiedliwionych potrzeb, bądź też możliwości finansowych osób zobowiązanych.

Od daty zasądzenia alimentów nastąpiły zmiany uzasadniające ich podwyższenie. Małoletni jest starszy, ma większe potrzeby, chociażby w zakresie edukacji czy zainteresowań. Zmianie uległa również sytuacja powódki. Obecnie ma ona na utrzymaniu jeszcze córkę z drugiego związku, zatem swoje dochody musi dzielić miedzy dwójkę dzieci. Nastąpiły procesy inflacyjne powodujące wzrost kosztów utrzymania. Tym samym wartość alimentów zasądzonych w 2018 r. nie jest obecnie taka sama.

Mając na uwadze powyższe ustalenia Sąd zasądził od pozwanego D. Z. na rzecz małoletniego S. Z. (1) alimenty w kwocie po 670 zł miesięcznie a to w miejsce alimentów ustalonych wyrokiem Sądu Okręgowego w Krośnie z dnia 06.12.2018 r., sygn. akt I C 195/18.

Zdaniem Sądu wysokość zasądzonych alimentów jest adekwatna do zmiany jaka nastąpiła od daty poprzedniego rozstrzygnięcia w przedmiocie świadczeń alimentacyjnych. Uwzględnia wzrost potrzeb małoletniego i aktualną sytuację majątkową i zdrowotną pozwanego. Uiszczanie alimentów w zasądzonej kwocie nie spowoduje uszczerbku w utrzymaniu pozwanego. Należy podkreślić, że ustalając wysokość alimentów Sąd bierze pod uwagę nie tylko dochody uzyskiwane przez zobowiązanego ale również te, które może on uzyskać przy dołożeniu należytej staranności i wykorzystaniu wszystkich swoich możliwości zarobkowych. Pozwany jeździ do pracy sezonowej za granicę , poza sezonem przebywa w kraju. Jak zeznał, zarobki uzyskane w Danii pozwoliły mu po dwóch wyjazdach spłacić wszystkie długi. W ciągu dwóch lat zarobił na tyle dużo , że był w stanie nie tylko spłacić długi ale odłożyć kwotę około 60 000 , którą wpłacił na konto TBS tytułem partycypacji. Wielce prawdopodobne jest , że po zakończeniu niniejszej sprawy znów wyjedzie, mimo , że na rozprawi twierdził ,że nie będzie już wyjeżdżał . Gdyby pozwany jednak nie wyjechał to podejmując pracę w Polsce jest w stanie zarobić kwotę nie mniejsza niż 2000 zł i tym samym płacić alimenty w ustalonej kwocie .

W dacie zasądzenia alimentów w sprawie o rozwód pozwany pozostawał bez pracy i odbywał rehabilitację. Obecnie nie ma problemów ze zdrowiem, jest w stanie podjąć zatrudnienie oraz ma możliwość podjęcia zarówno w Polsce jak i wysoko płatnej za granicą. Poza małoletnim nie ma nikogo na utrzymaniu.

W pozostałym zakresie powództwo zostało oddalone w punkcie II wyroku jako bezzasadne. Zdaniem Sądu wyższa kwota alimentów byłaby nieadekwatna do aktualnych usprawiedliwionych potrzeb małoletniego. Dziecko ma sześć lat i koszt jego utrzymania średnio nie przekracza kwoty 1300 zł miesięcznie. Wskazywane przez powódkę wydatki na syna zostały w znacznej mierze zawyżone. Małoletni jest ogólnie zdrowy. Kupowane na stałe witaminy nie są drogie, leki na chorobę refluksową zostały odstawione. Pozostałe koszty leczenia mają charakter okresowy. Są to wydatki na infekcje sezonowe, choroby wieku dziecięcego czy stomatologa. Wydatki na odzież, obuwie czy wyprawkę to również wydatki sezonowe, część kosztów ponosi również ojciec. Gdy jest w kraju utrzymuje syna przez co najmniej kilka dni w miesiącu, kiedy dziecko u niego przebywa. Małoletni ma również u niego zabawki, ubrania i leki. Należy podkreślić, że obowiązek alimentacyjny ciąży na obojgu rodzicach i również matka małoletniego powinna przyczyniać się do jego utrzymania. Pobiera ona świadczenie 500 plus, którego wprawdzie nie bierze się pod uwagę przy ustalaniu wysokości alimentów, niemniej jednak pieniądze te z pewnością zwiększają pulę środków, które może przeznaczyć na utrzymanie syna. Od września, kiedy małoletni pójdzie do szkoły, będzie mogła korzystać ze świadczenia w kwocie 300 zł przyznawanego rodzicom na zakup wyprawki.

Orzeczenie zawarte w punkcie III znajduje oparcie w art. 98 § 1 kpc. O kosztach zastępstwa procesowego orzeczono w oparciu o art.100 kpc .

O rygorze natychmiastowej wykonalności w części dotyczącej zasądzenia alimentów Sąd orzekł na podstawie art. 333 § 1 pkt 1 kpc.

26.04.2021 r.