Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt: II AKa 5/20

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 6 lutego 2020 r.

Sąd Apelacyjny w Katowicach w II Wydziale Karnym w składzie:

Przewodniczący

SSA Barbara Suchowska

Sędziowie

SSA Robert Kirejew

SSA Wojciech Paluch (spr.)

Protokolant

Anna Moczek

przy udziale prokuratora Prokuratury Okręgowej w Katowicach Andrzeja Kuklisa

po rozpoznaniu w dniu 6 lutego 2020 r. sprawy

skazanego P. C. s. Z. i S., ur. (...) w S.

- o wydanie wyroku łącznego

na skutek apelacji obrońcy

od wyroku Sądu Okręgowego w Katowicach

z dnia 31.10.2019 roku, sygn. akt XVI K 120/19

1.  utrzymuje w mocy zaskarżony wyrok;

2.  zasądza od Skarbu Państwa (Sąd Okręgowy w Katowicach) na rzecz adwokata J. D. – Kancelaria Adwokacka w K. kwotę 147,60 zł (sto czterdzieści siedem złotych i sześćdziesiąt groszy), w tym 23% VAT, tytułem obrony z urzędu udzielonej skazanemu P. C. w postępowaniu odwoławczym;

3.  zwalnia skazanego P. C. od ponoszenia kosztów sądowych postępowania odwoławczego, obciążając nimi Skarb Państwa.

SSA Wojciech Paluch SSA Barbara Suchowska SSA Robert Kirejew

UZASADNIENIE

Formularz UK 2

Sygnatura akt

II AKa 5/20

Załącznik dołącza się w każdym przypadku. Podać liczbę załączników:

1

1.  CZĘŚĆ WSTĘPNA

1.1.  Oznaczenie wyroku sądu pierwszej instancji

Wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach z dnia 31 października 2019 r. sygn. XVI K 120/19

1.2.  Podmiot wnoszący apelację

☐ oskarżyciel publiczny albo prokurator w sprawie o wydanie wyroku łącznego

☐ oskarżyciel posiłkowy

☐ oskarżyciel prywatny

☒ obrońca

☐ oskarżony albo skazany w sprawie o wydanie wyroku łącznego

☐ inny

1.3.  Granice zaskarżenia

1.1.1.  Kierunek i zakres zaskarżenia

☒ na korzyść

☐ na niekorzyść

☐ w całości

☒ w części

co do winy

co do kary

co do środka karnego lub innego rozstrzygnięcia albo ustalenia

1.1.2.  Podniesione zarzuty

Zaznaczyć zarzuty wskazane przez strony w apelacji

art. 438 pkt 1 k.p.k. – obraza przepisów prawa materialnego w zakresie kwalifikacji prawnej czynu przypisanego oskarżonemu

art. 438 pkt 1a k.p.k. – obraza przepisów prawa materialnego w innym wypadku niż wskazany
w art. 438 pkt 1 k.p.k., chyba że pomimo błędnej podstawy prawnej orzeczenie odpowiada prawu

art. 438 pkt 2 k.p.k. – obraza przepisów postępowania, jeżeli mogła ona mieć wpływ na treść orzeczenia

art. 438 pkt 3 k.p.k. błąd w ustaleniach faktycznych przyjętych za podstawę orzeczenia,
jeżeli mógł on mieć wpływ na treść tego orzeczenia

art. 438 pkt 4 k.p.k. – rażąca niewspółmierność kary, środka karnego, nawiązki lub niesłusznego zastosowania albo niezastosowania środka zabezpieczającego, przepadku lub innego środka

art. 439 k.p.k.

brak zarzutów

1.4.  Wnioski

uchylenie

zmiana

2.  Ustalenie faktów w związku z dowodami
przeprowadzonymi przez sąd odwoławczy

1.5.  Ustalenie faktów

1.1.3.  Fakty uznane za udowodnione

Lp.

Oskarżony

Fakt oraz czyn, do którego fakt się odnosi

Dowód

Numer karty

2.1.1.1.

P. C.

stan zdrowia skazanego

opinia o stanie zdrowia osoby pozbawionej wolności

k. 637

1.1.4.  Fakty uznane za nieudowodnione

Lp.

Oskarżony

Fakt oraz czyn, do którego fakt się odnosi

Dowód

Numer karty

2.1.2.1.

1.6.  Ocena dowodów

1.1.5.  Dowody będące podstawą ustalenia faktów

Lp. faktu z pkt 2.1.1

Dowód

Zwięźle o powodach uznania dowodu

1.1.6.  Dowody nieuwzględnione przy ustaleniu faktów
(dowody, które sąd uznał za niewiarygodne oraz niemające znaczenia dla ustalenia faktów)

Lp. faktu z pkt 2.1.1 albo 2.1.2

Dowód

Zwięźle o powodach nieuwzględnienia dowodu

3.  STANOWISKO SĄDU ODWOŁAWCZEGO WOBEC ZGŁOSZONYCH ZARZUTÓW i wniosków

Lp.

Zarzut

3.1.

Zarzut obrazy art 571§1 kpk

☐ zasadny

☐ częściowo zasadny

☒ niezasadny

Zwięźle o powodach uznania zarzutu za zasadny, częściowo zasadny albo niezasadny

Na wniosek obrońcy został przeprowadzony w toku postępowania odwoławczego dowód z opinii o stanie zdrowia osoby pozbawionej wolności, niemniej stan zdrowia osoby osadzonej pozostaje bez związku z wysokością orzeczonej przez sąd I instancji kary łącznej pozbawienia wolności. W żadnym razie hipotetyczny zły stan zdrowia skazanego nie może stanowić argumentu za zastosowaniem zasady pełnej absorpcji w trakcie wymierzania kary łącznej wyrokiem łącznym.

Wniosek

Zmiana, bądź uchylenie zaskarżonego wyroku

☐ zasadny

☐ częściowo zasadny

☒ niezasadny

Zwięźle o powodach uznania wniosku za zasadny, częściowo zasadny albo niezasadny.

Z powodów omówionych powyżej brak było podstaw do zmiany, czy tym bardziej uchylenia zaskarżonego wyroku

3.2.

Zarzut rażącej niewspółmierności kary, zastosowanie zasady asperacji, zamiast zasady absorpcji

☐ zasadny

☐ częściowo zasadny

☒ niezasadny

Zwięźle o powodach uznania zarzutu za zasadny, częściowo zasadny albo niezasadny

W pierwszym rzędzie należy zauważyć, iż wyrok łączny jest instytucją prawa materialnego. W razie spełnienia przesłanek formalnych wydanie wyroku łącznego jest obowiązkiem sądu. Z kolei żadna norma prawna nie nakazuje tak kształtować nowej kary łącznej, by sytuacja skazanego uległa poprawie. Tym bardziej brak jest jakichkolwiek unormowań nakazujących orzekanie z zastosowaniem zasady pełnej absorpcji. Trudno przy tym oprzeć się wrażeniu, że w promowało by to sprawców nie poddających się resocjalizacji, zdemoralizowanych. Podkreślić trzeba, że obowiązkiem sądu jest jedynie dokonanie swobodnej oceny dowodów w ramach art. 7 kpk. oraz wymiar kary w oparciu o wymogi art. 53 kk. Takiej też prawidłowej oceny, na dzień wydania orzeczenia, nie tylko przesłanek formalnych dotyczących orzekania wyrokiem łącznym, co nie było przedmiotem zaskarżenia, ale także i innych okoliczności wpływających na treść rozstrzygnięcia dokonał sąd I instancji. Odnosząc się do zarzutów apelacji, wskazać należy, że sąd odwoławczy w pełni podziela poglądy sądu meriti, co do tego, że zastosowanie zasady asperacji w sytuacji skazanego jest rozwiązaniem w pełni trafnym. Przedmiotem orzekania były kary wymierzone skazanemu w dwóch odrębnych postępowaniach. Pierwsze z nich dotyczyło przestępstw przeciwko mieniu i dokumentom popełnionych jesienią 2007 r. (III K 261/14), natomiast drugie przestępstw przeciwko zdrowiu i wymiarowi sprawiedliwości popełnionych odpowiednio w lipcu 2015 r. i grudniu 2015 r. (V K 256/16 ). Zatem ewidentnie brak było łączności przedmiotowej pomiędzy wspomnianymi zachowaniami skazanego. Z kolei, co najwyżej poprawne zachowanie w warunkach izolacji więziennej świadczy jedynie o przystosowaniu się skazanego do reżimu odbywania kary, co w żadnym razie nie nakłada na sąd orzekający obowiązku orzekania z zastosowaniem pełnej absorpcji. Natomiast nieprzestrzeganie obowiązujących zasad stanowi bez wątpienia okoliczność obciążającą. W istocie zarzuty apelacji stanowią jedynie polemikę z prawidłowymi ustaleniami Sądu Okręgowego i nie podnoszą żadnych merytorycznych argumentów za zmianą orzeczenia.

Wniosek

Zmiana, bądź uchylenie zaskarżonego wyroku

☐ zasadny

☐ częściowo zasadny

☒ niezasadny

Zwięźle o powodach uznania wniosku za zasadny, częściowo zasadny albo niezasadny.

Sąd I instancji prawidłowo zastosował reguły art 53 kk przy wymiarze kary łącznej

4.  OKOLICZNOŚCI PODLEGAJĄCE UWZGLĘDNIENIU Z URZĘDU

4.1.

Zwięźle o powodach uwzględnienia okoliczności

5.  ROZSTRZYGNIĘCIE SĄDU ODWOŁAWCZEGO

1.7.  Utrzymanie w mocy wyroku sądu pierwszej instancji

5.1.1.

Przedmiot utrzymania w mocy

Rozstrzygnięcie w zakresie wysokości kary łącznej pozbawienie wolności

Zwięźle o powodach utrzymania w mocy

Opisane w pkt 4

1.8.  Zmiana wyroku sądu pierwszej instancji

5.2.1.

Przedmiot i zakres zmiany

Zwięźle o powodach zmiany

1.9.  Uchylenie wyroku sądu pierwszej instancji

1.1.7.  Przyczyna, zakres i podstawa prawna uchylenia

5.3.1.1.1.

art. 439 k.p.k.

Zwięźle o powodach uchylenia

5.3.1.2.1.

Konieczność przeprowadzenia na nowo przewodu w całości

art. 437 § 2 k.p.k.

Zwięźle o powodach uchylenia

5.3.1.3.1.

Konieczność umorzenia postępowania

art. 437 § 2 k.p.k.

Zwięźle o powodach uchylenia i umorzenia ze wskazaniem szczególnej podstawy prawnej umorzenia

5.3.1.4.1.

art. 454 § 1 k.p.k.

Zwięźle o powodach uchylenia

1.1.8.  Zapatrywania prawne i wskazania co do dalszego postępowania

1.10.  Inne rozstrzygnięcia zawarte w wyroku

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Przytoczyć okoliczności

6.  Koszty Procesu

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Przytoczyć okoliczności

pkt 2 i 3

Skazanego zwolniono od ponoszenia kosztów sądowych, gdyż uznano, że nie posiada środków pozwalających na ich uiszczenie. O kosztach obrony z urzędu orzeczono na podstawie art. 29 ust. 1 ustawy Prawo o adwokaturze i § 17 ust. 5 i § 4 ust. 3 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 października 2016 r. w sprawie ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez adwokata z urzędu

7.  PODPIS

SSA Wojciech Paluch SSA Barbara Suchowska SSA Robert Kirejew

1.11.  Granice zaskarżenia

Kolejny numer załącznika

1

Podmiot wnoszący apelację

Obrońca skazanego

Rozstrzygnięcie, brak rozstrzygnięcia albo ustalenie, którego dotyczy apelacja

Wysokość kary łącznej pozbawienia wolności, zastosowanie zasady asperacji, zamiast zasady absorpcji

1.3.1. Kierunek i zakres zaskarżenia

☒ na korzyść

☐ na niekorzyść

☐ w całości

☒ w części

co do winy

co do kary

co do środka karnego lub innego rozstrzygnięcia albo ustalenia

1.3.2. Podniesione zarzuty

Zaznaczyć zarzuty wskazane przez strony w apelacji

art. 438 pkt 1 k.p.k. – obraza przepisów prawa materialnego w zakresie kwalifikacji prawnej czynu przypisanego oskarżonemu

art. 438 pkt 1a k.p.k. – obraza przepisów prawa materialnego w innym wypadku niż wskazany
w art. 438 pkt 1 k.p.k., chyba że pomimo błędnej podstawy prawnej orzeczenie odpowiada prawu

art. 438 pkt 2 k.p.k. – obraza przepisów postępowania, jeżeli mogła ona mieć wpływ na treść orzeczenia

art. 438 pkt 3 k.p.k. – błąd w ustaleniach faktycznych przyjętych za podstawę orzeczenia,
jeżeli mógł on mieć wpływ na treść tego orzeczenia

art. 438 pkt 4 k.p.k. – rażąca niewspółmierność kary, środka karnego, nawiązki lub niesłusznego zastosowania albo niezastosowania środka zabezpieczającego, przepadku lub innego środka

art. 439 k.p.k.

brak zarzutów

1.4. Wnioski

uchylenie

zmiana