Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt. IV Ka 725/20

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 22 listopada 2021r.

Sąd Okręgowy we Wrocławiu Wydział IV Karny Odwoławczy w składzie:

Przewodniczący: SSO Stanisław Jabłoński (spr.)

Sędziowie: SSO Ewa Mokrzysz

SSO Zbigniew Moska

Protokolant: Aneta Malewska

przy udziale Tadeusza Kaczana Prokuratora Prokuratury Okręgowej

po rozpoznaniu w dniach: 29 października 2020r., 30 września 2021r. i 8 listopada 2021r.

sprawy W. G.

ur. (...) w M., syna I. i M. z domu K.

oskarżonego o czyny z art. 197 § 1 k.k. i z art. 207 § 1 k.k. i z art. 190a § 1 k.k.

na skutek apelacji wniesionych przez obrońcę oskarżonego i oskarżonego

od wyroku Sądu Rejonowego w Miliczu

z dnia 19 grudnia 2019r. sygn. akt II K 218/15

I.  zmienia zaskarżony wyrok w ten sposób, że:

a)  uchyla orzeczenie zawarte w pkt IV części dyspozytywnej;

b)  uniewinnia oskarżonego W. G. od popełnienia czynu z art. 197 § 1 kk i w tej części kosztami postępowania obciąża Skarb Państwa;

II.  na podstawie art. 85 § 1 i 2 kk i art. 86 § 1 kk wymierza oskarżonemu W. G. karę łączną 2 (dwóch) lat pozbawienia wolności;

III.  w pozostałej części zaskarżony wyrok utrzymuje w mocy;

IV.  zwalnia oskarżonego od ponoszenia kosztów sądowych za postępowanie odwoławcze.

SSO Ewa Mokrzysz SSO Stanisław Jabłoński SSO Zbigniew Moska