Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt II AKa 333/20

POSTANOWIENIE

Dnia 30 marca 2021 roku

Sąd Apelacyjny w Łodzi, II Wydział Karny w składzie:

Przewodniczący: Sędzia SA Barbara Augustyniak

Protokolant: staż. K. K.

w sprawie I. P.

skazanej za czyn z art. 273 k.k.

po rozpoznaniu wniosku obrońcy

w przedmiocie zwrotu kosztów związanych z ustanowieniem obrońcy z wyboru

na podstawie art. 626 § 2 k.p.k., art. 636 § 1 k.p.k., oraz § 11 ust. 2 pkt 5 i § 15 ust. 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie (Dz.U. z 2015 r. poz. 1800).

postanawia:

zasądzić od Skarbu Państwa na rzecz skazanej I. P. kwotę 1200 (jeden tysiąc dwieście) złotych tytułem zwrotu kosztów ustanowienia obrońcy w postępowaniu odwoławczym.

UZASADNIENIE

W dniu 16 lutego 2021 r., po rozpoznaniu apelacji od wyroku Sądu Okręgowego w Łodzi z dnia 7 października 2020 r. wniesionej wyłącznie przez prokuratora na niekorzyść I. P. w odniesieniu do rozstrzygnięcia uniewinniającego oskarżoną od zarzucanego jej czynu, Sąd Apelacyjny w Łodzi utrzymał w mocy zaskarżone orzeczenie.

W postępowaniu odwoławczym oskarżona korzystała z pomocy prawnej obrońcy ustanowionego z wyboru (podczas jednego terminu rozprawy).

Po wydaniu orzeczenia przez sąd ad quem, obrońca oskarżonej adw. E. K. wniosła m.in. o przyznanie od Skarbu Państwa na rzecz I. P. kwoty 1200 zł tytułem zwrotu kosztów związanych z ustanowieniem obrońcy z wyboru w postępowaniu przed sądem II instancji.

Z uwagi na to, iż w wyroku z dnia 16 lutego 2021r. Sąd Apelacyjny w Łodzi nie orzekł o kosztach poniesionych przez I. P. z tytułu ustanowienia obrońcy z wyboru (wobec braku stosownego wniosku w tym zakresie), zaszła potrzeba orzeczenia o nich na podstawie art. 626 § 2 k.p.k.

Biorąc pod uwagę obowiązujące unormowania – w razie uniewinnienia oskarżonego w sprawie z oskarżenia publicznego koszty procesu ponosi Skarb Państwa (art. 632 pkt 2 k.p.k.). Gdy uwzględnić ponadto treść art. 616 § 1 pkt 2 k.p.k. – stwierdzić należy, że Skarb Państwa ponosi uzasadnione wydatki stron, w tym z tytułu ustanowienia w sprawie jednego obrońcy lub pełnomocnika.

Tym samym, w świetle rozstrzygnięcia Sądu Apelacyjnego w Łodzi, należało zasądzić od Skarbu Państwa na rzecz I. P. koszty poniesione przez oskarżoną, a związane z ustanowieniem obrońcy z wyboru w postępowaniu odwoławczym. Wysokość tych kosztów, tu: kwotę 1200 złotych, ustalono w oparciu o treść § 11 ust. 2 pkt 5 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie opłat za czynności adwokackie (Dz.U. z 2015 r. poz. 1800).

Natomiast w przedmiocie orzeczenia o kosztach obrony w postępowaniu przed sądem I instancji, winien rozstrzygnąć Sąd Okręgowy w Łodzi.

Biorąc powyższe pod uwagę, orzeczono jak w części dyspozytywnej postanowienia.