Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt IIK 518/19

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 22 grudnia 2021 r.

Sąd Rejonowy w Myszkowie II Wydział Karny w składzie:

Przewodniczący Sędzia Marek Zachariasz

Protokolant Beata Machura

w obecności Prokuratora – nieobecny, powiadomiony wokandą

po rozpoznaniu w dniach 30.10.2019 r., 12.04.2021 r., 28.06.2021 r., 11.10.2021 r., 25.10.2021 r., 22.12.2021 r.

sprawy

S. L. urodzonego (...) w T.

syna W. i I. z domu N.

oskarżonego o to, że:

1.  W okresie od 2 kwietnia 2018 roku do 17 lipca 2018 roku w miejscowości L. woj. (...) uchylał się od wykonywania obowiązku alimentacyjnego w wysokości 400,00 zł miesięcznie na rzecz córki N. L. ciążącego na nim z mocy wyroku Sądu Okręgowego w Częstochowie z dnia 13 sierpnia 2009 roku w sprawie o sygn. akt I 1RC 1961/08, czym naraził w/w na niemożność zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych oraz spowodował powstanie zaległości stanowiących co najmniej równowartość trzech świadczeń okresowych.

tj. o czyn z art. 209§1 i 1a kk

2.  W okresie od 19 września 2018 roku do 9 maja 2019 w miejscowości L. woj. (...) uchylał się od wykonywania obowiązku alimentacyjnego w wysokości 400,00 zł miesięcznie na rzecz córki N. L. ciążącego na nim z mocy wyroku Sądu Okręgowego w Częstochowie z dnia 13 sierpnia 2009 roku w sprawie o sygn. akt I 1RC 1961/08, czym naraził w/w na niemożność zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych oraz spowodował powstanie zaległości stanowiących co najmniej równowartość trzech świadczeń okresowych.

tj. o czyn z art. 209§1 i 1a kk

I.  na podstawie art. 66§1 i 2 kk, art. 67§1 kk postępowanie karne przeciwko oskarżonemu S. L. o popełnienie przestępstwa z art. 209§1 i 1a kk zarzucanego mu w pkt.2 aktu oskarżenia warunkowo umarza, ustalając okres próby na 3 /trzy/ lata;

II.  na podstawie art. 67§3 kk w zw. z art. 72§1 pkt.3 kk zobowiązuje oskarżonego S. L. w okresie próby do systematycznego łożenia na utrzymanie córki N. L.;

III.  uniewinnia oskarżonego S. L. od popełnienia przestępstwa z art. 209§1 i 1a kk zarzucanego mu wpkt.1 aktu oskarżenia;

IV.  na podstawie art. 626§1 kpk, art. 629 kpk oraz art. 7 ustawy o opłatach w sprawach karnych zasądza od oskarżonego S. L. na rzecz Skarbu Państwa 100,00 /sto/ złotych opłaty oraz wydatki poniesione w sprawie w kwocie 100,00 /sto/ złotych, zaś na podstawie art. 624§1 kpk oraz art. 632 pkt.2 kpk pozostałymi wydatkami poniesionymi w przedmiotowej sprawie obciąża Skarb Państwa.