Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt II K 69/22

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 08 marca 2022 r.

Sąd Rejonowy w Toruniu II Wydział Karny w składzie:

Przewodniczący:

Sędzia SR Marek Tyciński

Protokolant:

St. sekr. sądowy Marcin Szymczak

przy udziale Prokuratora Prokuratury Rejonowej Toruń-Wschód w Toruniu

M. P.

po rozpoznaniu w dniu 08 marca 2022 r.

sprawy:

oskarżonego F. M. urodz. (...) w S.

syna H. i M. z d. W.

oskarżonego o to, że:

W dniu 22 czerwca 2021 roku o godz. 06:50 w C. na drodze krajowej (...), kierując pojazdem ciężarowym marki S. o nr rej. (...) wraz z naczepą marki S., jadąc w kierunku B., naruszył zasady bezpieczeństwa w ruchu drogowym określone w art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. prawo o ruchu drogowym, w ten sposób, że nie zachował ostrożności podczas prowadzenia ciągnika siodłowego S. i z naczepą i poprzez zbyt późne rozpoczęcie hamowania przed jadącym wolniej, w tym samym kierunku samochodem marki H. (...) o nr rej. (...), którym kierowała A. P., najechał na tył tego pojazdu co skutkowało uderzeniem w tył nadwozia tego pojazdu, powodując jego przemieszczenie na przeciwny pas ruchu i następnie zderzenie z jadącym z przeciwka samochodem R. (...) o nr rej. (...), kierowany przez C. S., który zmarł w wyniku wstrząsu pourazowego w następstwie doznanych obrażeń wielonarządowych, a A. P. doznała obrażeń ciała w postaci złamania otwartego kłykcia przyśrodkowego kości udowej lewej z uszkodzeniem powierzchni stawowej, wieloodłamowego złamania otwartego rzepki lewej z uszkodzeniem ścięgna mięśnia prostego uda, złamań kostki bocznej i przyśrodkowej podudzia prawego, zwichnięcia placów drugiego i trzeciego stopy prawej, złamania palucha prawego, które spowodowały ciężki uszczerbek na zdrowiu w postaci ciężkiej choroby długotrwałej oraz w postaci stłuczenia obu płuc, odmy opłucnowej prawostronnej, złamania żeber od drugiego do piątego po stronie prawej, złamania żeber od drugiego do czwartego po stronie lewej i złamania rękojeści mostka, które spowodowały naruszenie czynności narządu oddechowego oraz mnogie rany tłuczone i otarcia naskórka oby kończyn dolnych, stłuczenie tkanki podskórnej podbrzusza i krwiak podskórny okolicy, biodrowej prawej, które spowodowały naruszenie czynności skóry, powodując naruszenie czynności narządu jej ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż siedem dni,

tj. o czyn z art. 177 § 2 kk i art. 177 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk

orzeka

I.  Uznaje oskarżonego F. M. za winnego popełnienia zarzucanego mu czynu, tj. występku z art. 177 § 2 kk i art. 177 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk i za to na mocy art. 11 § 3 kk w zw. z art. 177 § 2 kk wymierza mu karę 1 (jednego) roku pozbawienia wolności, której wykonanie w myśl art. 69 § 1 kk i art. 70 § 1 kk warunkowo zawiesza na okres 3 (trzech) lat próby;

II.  Na mocy art. 72 § 1 pkt 1 kk zobowiązuje oskarżonego do informowania sądu w okresie próby o przebiegu okresu próby co 3 (trzy) miesiące;

III.  Na mocy art. 71 § 1 kk i art. 33 § 1 i 3 kk orzeka wobec oskarżonego karę 100 (stu) stawek dziennych grzywny, przyjmując wartość jednej stawki dziennej za równą 15 (piętnaście) złotych;

IV.  Na mocy art. 73 § 1 kk oddaje oskarżonego w okresie próby pod dozór kuratora;

V.  Na mocy art. 46 § 1 kk zasądza od oskarżonego na rzecz E. S. kwotę 10.000 zł (dziesięć tysięcy złotych) tytułem częściowego zadośćuczynienia za doznaną krzywdę;

VI.  Na mocy art. 42 § 1 kk i art. 43 § 1 kk orzeka wobec oskarżonego zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych w ruchu lądowym na okres 2 (dwóch) lat;

VII.  Na mocy art. 63 § 4 kk na poczet orzeczonego zakazu zalicza okres zatrzymania prawa jazdy od dnia 22 czerwca 2021r. do dnia 23 sierpnia 2021r.;

VIII.  Zasądza od oskarżonego na rzecz E. S. kwotę 1440 zł (tysiąc czterysta czterdzieści złotych) tytułem zwrotu kosztów pomocy prawnej udzielonej oskarżycielce posiłkowej z wyboru;

IX.  Zwalnia oskarżonego od uiszczenia opłaty, a kosztami postępowania obciąża Skarb Państwa.

UZASADNIENIE

Formularz UK 1

Sygnatura akt

(...)

Jeżeli wniosek o uzasadnienie wyroku dotyczy tylko niektórych czynów lub niektórych oskarżonych, sąd może ograniczyć uzasadnienie do części wyroku objętych wnioskiem. Jeżeli wyrok został wydany w trybie art. 343, art. 343a lub art. 387 k.p.k. albo jeżeli wniosek o uzasadnienie wyroku obejmuje jedynie rozstrzygnięcie o karze i o innych konsekwencjach prawnych czynu, sąd może ograniczyć uzasadnienie do informacji zawartych w częściach 3–8 formularza.

USTALENIE FAKTÓW

0.1.Fakty uznane za udowodnione

Lp.

Oskarżony

Czyn przypisany oskarżonemu (ewentualnie zarzucany, jeżeli czynu nie przypisano)

1.1.1.

F. M.

W dniu 22 czerwca 2021 roku o godz. 06:50 w C. na drodze krajowej (...), kierując pojazdem ciężarowym marki S. o nr rej. (...) wraz z naczepą marki S., jadąc w kierunku B., naruszył zasady bezpieczeństwa w ruchu drogowym określone w art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. prawo o ruchu drogowym, w ten sposób, że nie zachował ostrożności podczas prowadzenia ciągnika siodłowego S. i z naczepą i poprzez zbyt późne rozpoczęcie hamowania przed jadącym wolniej, w tym samym kierunku samochodem marki H. (...) o nr rej. (...), którym kierowała A. P., najechał na tył tego pojazdu co skutkowało uderzeniem w tył nadwozia tego pojazdu, powodując jego przemieszczenie na przeciwny pas ruchu i następnie zderzenie z jadącym z przeciwka samochodem R. (...) o nr rej. (...), kierowany przez C. S., który zmarł w wyniku wstrząsu pourazowego w następstwie doznanych obrażeń wielonarządowych, a A. P. doznała obrażeń ciała w postaci złamania otwartego kłykcia przyśrodkowego kości udowej lewej z uszkodzeniem powierzchni stawowej, wieloodłamowego złamania otwartego rzepki lewej z uszkodzeniem ścięgna mięśnia prostego uda, złamań kostki bocznej i przyśrodkowej podudzia prawego, zwichnięcia placów drugiego i trzeciego stopy prawej, złamania palucha prawego, które spowodowały ciężki uszczerbek na zdrowiu w postaci ciężkiej choroby długotrwałej oraz w postaci stłuczenia obu płuc, odmy opłucnowej prawostronnej, złamania żeber od drugiego do piątego po stronie prawej, złamania żeber od drugiego do czwartego po stronie lewej i złamania rękojeści mostka, które spowodowały naruszenie czynności narządu oddechowego oraz mnogie rany tłuczone i otarcia naskórka oby kończyn dolnych, stłuczenie tkanki podskórnej podbrzusza i krwiak podskórny okolicy, biodrowej prawej, które spowodowały naruszenie czynności skóry, powodując naruszenie czynności narządu jej ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż siedem dni,

tj. o czyn z art. 177 § 2 kk i art. 177 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za udowodnione

Dowód

Numer karty

0.1.Fakty uznane za nieudowodnione

Lp.

Oskarżony

Czyn przypisany oskarżonemu (ewentualnie zarzucany, jeżeli czynu nie przypisano)

1.2.1.

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za nieudowodnione

Dowód

Numer karty

OCena DOWOdów

0.1.Dowody będące podstawą ustalenia faktów

Lp. faktu z pkt 1.1

Dowód

Zwięźle o powodach uznania dowodu

0.1.Dowody nieuwzględnione przy ustaleniu faktów
(dowody, które sąd uznał za niewiarygodne oraz niemające znaczenia dla ustalenia faktów)

Lp. faktu z pkt 1.1 albo 1.2

Dowód

Zwięźle o powodach nieuwzględnienia dowodu

PODSTAWA PRAWNA WYROKU

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Oskarżony

3.1. Podstawa prawna skazania albo warunkowego umorzenia postępowania zgodna z zarzutem

Zwięźle o powodach przyjętej kwalifikacji prawnej

3.2. Podstawa prawna skazania albo warunkowego umorzenia postępowania niezgodna z zarzutem

Zwięźle o powodach przyjętej kwalifikacji prawnej

3.3. Warunkowe umorzenie postępowania

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach warunkowego umorzenia postępowania

3.4. Umorzenie postępowania

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach umorzenia postępowania

3.5. Uniewinnienie

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach uniewinnienia

KARY, Środki Karne, PRzepadek, Środki Kompensacyjne i
środki związane z poddaniem sprawcy próbie

Oskarżony

Punkt rozstrzygnięcia
z wyroku

Punkt z wyroku odnoszący się
do przypisanego czynu

Przytoczyć okoliczności

F. M.

I

I, VI

Sąd przy wymiarze kary kierował się wszystkimi dyrektywami wskazanymi w art. 53 § 1 kk, uwzględniając wszelkie ujawnione w sprawie okoliczności łagodzące i obciążające, biorąc w tym względzie pod uwagę w szczególności dotychczasową niekaralność oskarżonego, sposób zachowania się oskarżonego, w tym stwierdzoną trzeźwość w chwili kierowania pojazdem, nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym, a także zachowanie się oskarżonego po popełnieniu czynu, wyrażoną skruchę, młody wiek, posiadanie stałej pracy i dobrą w nim opinię.

Jednocześnie, zważyć przy tym należało na rodzaj i rozmiar ujemnych następstw przestępstwa w postaci śmierci jednej z osób, co rzutuje na wysoki stopień społecznej szkodliwości czynu. W ocenie Sądu, w realiach przedmiotowej sprawy, adekwatnym do wagi czynu, jego społecznej szkodliwości, i stopnia winy oskarżonego, jest kara 1 roku pozbawienia wolności, której wykonanie należało zawiesić warunkowo na okres 3 lat próby. Sąd wymierzył oskarżonemu karę pozbawienia wolności w dolnych granicach zagrożenia, z warunkowym zawieszeniem jej wykonania, oceniając, iż wymierzenie innej kary nie spełniłoby jej celów, zaś kara wyższa, niż orzeczona nie odpowiadałaby dyrektywom art. 53 kk. W tym zakresie niebagatelną rolę miało też stanowisko pokrzywdzonej oraz oskarżycielki posiłkowej, które przyjęły przeprosiny i wnosiły o karę z warunkowym jej zawieszeniem wykonania.

Kara ta jest realnie dolegliwa, zatem umożliwi w stosunku do oskarżonego realizację celów prewencji indywidualnej, powstrzymując go przed podobnym zachowaniem w przyszłości, jak również celu represyjnego i wychowawczego, albowiem jako kara zgodna ze społecznym poczuciem sprawiedliwości, wpłynie kształtująco na społeczną świadomość prawną, przeciwdziałając poczuciu bezkarności sprawców przestępstw przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji.

Sąd uznał, iż względem oskarżonego dopatrzeć się można pozytywnej prognozy kryminalnej, stąd warunkowe zawieszenie wykonania kary.

Sąd uznał, że z uwagi na tragiczne skutki tego zdarzenia, brak reakcji oskarżonego na zaistniały stan zagrożenia na drodze wynikający prawdopodobnie z braku doświadczenia kierowania pojazdami o dużych gabarytach wskazane jest orzeczenie zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych na okres 2 lat.

Inne ROZSTRZYGNIĘCIA ZAwarte w WYROKU

W przedmiocie obowiązków okresu próby, Sąd orzekł stosownie do art. 72 § 1 pkt 1 kk (omyłkowo wskazując przy tym przepis art. 71 § 1 pkt 1 kk), zobowiązując oskarżoną do informowania sądu o przebiegu okresu próby co kwartał, uznając, iż zastosowanie względem oskarżonej innych obowiązków, w realiach przedmiotowej sprawy nie znajduje uzasadnienia.

Oskarżony

Punkt rozstrzygnięcia
z wyroku

Punkt z wyroku odnoszący się do przypisanego czynu

inne zagadnienia

W tym miejscu sąd może odnieść się do innych kwestii mających znaczenie dla rozstrzygnięcia,
a niewyjaśnionych w innych częściach uzasadnienia, w tym do wyjaśnienia, dlaczego nie zastosował określonej instytucji prawa karnego, zwłaszcza w przypadku wnioskowania orzeczenia takiej instytucji przez stronę

7.  KOszty procesu

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Przytoczyć okoliczności

Podpis