Pełny tekst orzeczenia

Sygnatura akt VI Ka 166/20

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 5 czerwca 2020 r.

Sąd Okręgowy w Gliwicach, Wydział VI Karny Odwoławczy w składzie:

Przewodniczący sędzia Arkadiusz Łata

Protokolant Aleksandra Studniarz

przy udziale Joanny Szlosar Prokuratora Prokuratury Rejonowej G. w G.

po rozpoznaniu w dniu 5 czerwca 2020 r.

sprawy:

1.  J. C. syna E. i M.,

ur. (...) w R.

oskarżonego z art. 278§1 kk

2.  G. C. syna J. i E.,

ur. (...) w Z.

oskarżonego art. 278§1 kk

na skutek apelacji wniesionej przez oskarżyciela publicznego

od wyroku Sądu Rejonowego w Gliwicach

z dnia 12 listopada 2019 r. sygnatura akt IX K 1772/16

na mocy art. 437 kpk i art. 438 kpk

uchyla zaskarżony wyrok i przekazuje sprawę Sądowi Rejonowemu w Gliwicach do ponownego rozpoznania.

UZASADNIENIE

Formularz UK 2

Sygnatura akt

VI Ka 166/20

Załącznik dołącza się w każdym przypadku. Podać liczbę załączników:

1

1CZĘŚĆ WSTĘPNA

0.11.1. Oznaczenie wyroku sądu pierwszej instancji

Wyrok Sądu Rejonowego w Gliwicach z dnia 12 listopada 2019 roku - sygn. akt IX K 1772/16

0.11.2. Podmiot wnoszący apelację

☐ oskarżyciel publiczny albo prokurator w sprawie o wydanie wyroku łącznego

☐ oskarżyciel posiłkowy

☐ oskarżyciel prywatny

☐ obrońca

☐ oskarżony albo skazany w sprawie o wydanie wyroku łącznego

☐ inny

0.11.3. Granice zaskarżenia

0.11.3.1. Kierunek i zakres zaskarżenia

☐ na korzyść

☒ na niekorzyść

☒ w całości

☐ w części

co do winy

co do kary

co do środka karnego lub innego rozstrzygnięcia albo ustalenia

0.11.3.2. Podniesione zarzuty

Zaznaczyć zarzuty wskazane przez strony w apelacji

art. 438 pkt 1 k.p.k. – obraza przepisów prawa materialnego w zakresie kwalifikacji prawnej czynu przypisanego oskarżonemu

art. 438 pkt 1a k.p.k. – obraza przepisów prawa materialnego w innym wypadku niż wskazany
w art. 438 pkt 1 k.p.k., chyba że pomimo błędnej podstawy prawnej orzeczenie odpowiada prawu

art. 438 pkt 2 k.p.k. – obraza przepisów postępowania, jeżeli mogła ona mieć wpływ na treść orzeczenia

art. 438 pkt 3 k.p.k. błąd w ustaleniach faktycznych przyjętych za podstawę orzeczenia,
jeżeli mógł on mieć wpływ na treść tego orzeczenia

art. 438 pkt 4 k.p.k. – rażąca niewspółmierność kary, środka karnego, nawiązki lub niesłusznego zastosowania albo niezastosowania środka zabezpieczającego, przepadku lub innego środka

art. 439 k.p.k.

brak zarzutów

0.11.4. Wnioski

uchylenie

zmiana

1Ustalenie faktów w związku z dowodami przeprowadzonymi przez sąd odwoławczy

0.12.1. Ustalenie faktów

0.12.1.1. Fakty uznane za udowodnione

Lp.

Oskarżony

Fakt oraz czyn, do którego fakt się odnosi

Dowód

Numer karty

2.1.1.1.

0.12.1.2. Fakty uznane za nieudowodnione

Lp.

Oskarżony

Fakt oraz czyn, do którego fakt się odnosi

Dowód

Numer karty

2.1.2.1.

0.12.2. Ocena dowodów

0.12.2.1. Dowody będące podstawą ustalenia faktów

Lp. faktu z pkt 2.1.1

Dowód

Zwięźle o powodach uznania dowodu

0.12.2.2. Dowody nieuwzględnione przy ustaleniu faktów
(dowody, które sąd uznał za niewiarygodne oraz niemające znaczenia dla ustalenia faktów)

Lp. faktu z pkt 2.1.1 albo 2.1.2

Dowód

Zwięźle o powodach nieuwzględnienia dowodu

1STANOWISKO SĄDU ODWOŁAWCZEGO WOBEC ZGŁOSZONYCH ZARZUTÓW i wniosków

Lp.

Zarzut

3.1.

Błąd w ustaleniach faktycznych przyjętych za podstawę zapadłego rozstrzygnięcia polegający na uznaniu, że zebrane dowody pozwalają na stwierdzenie, iż oskarżeni dokonali zaboru jedynie poziomicy aluminiowej o długości 150 cm koloru czerwonego, podczas gdy całokształt zgromadzonego materiału dowodowego, w szczególności zeznania pokrzywdzonego oraz innych świadków prowadzą do wniosku, że oskarżeni dokonali zaboru wszystkich przedmiotów, których kradzież im zarzucono, które to uchybienie miało istotny wpływ na treść rozstrzygnięcia.

☐ zasadny

☒ częściowo zasadny

☐ niezasadny

Zwięźle o powodach uznania zarzutu za zasadny, częściowo zasadny albo niezasadny

Sąd I instancji nie wziął pod rozwagę wszystkich faktów wynikających z przeprowadzonego na rozprawie głównej materiału dowodowego i nie wyjaśnił w sposób wyczerpujący całokształtu okoliczności mających wpływ na prawidłowość ustaleń faktycznych, co do przebiegu zdarzenia, roli poszczególnych jego uczestników, skradzionych przedmiotów, sprawstwa i jego form, winy i kwalifikacji prawnej.

Bliżej w tych materiach w tytule : Rozstrzygnięcie sądu odwoławczego ( 5.3 )

Wniosek

Uchylenie zaskarżonego wyroku i przekazanie sprawy Sądowi Rejonowemu w Gliwicach do ponownego rozpoznania.

☒ zasadny

☐ częściowo zasadny

☐ niezasadny

Zwięźle o powodach uznania wniosku za zasadny, częściowo zasadny albo niezasadny.

W sprawie niezbędne jest przeprowadzenie przewodu sądowego na nowi i w całości. Bliżej w tych materiach w tytule : Rozstrzygnięcie sądu odwoławczego ( 5.3 )

3.2.

Błąd w ustaleniach faktycznych przyjętych za podstawę zapadłego rozstrzygnięcia polegający na uznaniu, że skoro postepowanie karne przeciwko P. B. o ten sam czyn popełniony wspólnie i w porozumieniu z oskarżonymi zostało umorzone na podstawie art. 322 § 1 kk, to skierowanie aktu oskarżenia w niniejszej sprawie było bezzasadne, podczas gdy postępowanie przeciwko P. B. zostało umorzone nie z uwagi na fakt, iż czynu on nie popełnił, ale ze względu na brak umyślności w jego działaniu, które to uchybienie miało istotny wpływ na treść rozstrzygnięcia.

☒ zasadny

☐ częściowo zasadny

☐ niezasadny

Zwięźle o powodach uznania zarzutu za zasadny, częściowo zasadny albo niezasadny

Sąd I instancji nie wziął pod rozwagę wszystkich faktów wynikających z przeprowadzonego na rozprawie głównej materiału dowodowego i nie wyjaśnił w sposób wyczerpujący całokształtu okoliczności mających wpływ na prawidłowość ustaleń faktycznych, co do przebiegu zdarzenia, roli poszczególnych jego uczestników, skradzionych przedmiotów, sprawstwa i jego form, winy i kwalifikacji prawnej.

Bliżej w tych materiach w tytule : Rozstrzygnięcie sądu odwoławczego ( 5.3 )

Wniosek

Uchylenie zaskarżonego wyroku i przekazanie sprawy Sądowi Rejonowemu w Gliwicach do ponownego rozpoznania.

☒ zasadny

☐ częściowo zasadny

☐ niezasadny

Zwięźle o powodach uznania wniosku za zasadny, częściowo zasadny albo niezasadny.

W sprawie niezbędne jest przeprowadzenie przewodu sądowego na nowi i w całości. Bliżej w tych materiach w tytule : Rozstrzygnięcie sądu odwoławczego ( 5.3 )

3.3.

Obraza przepisów postępowania, a to art. 7 kpk poprzez dowolną, a nie swobodną ocenę dowodu z zeznań świadka - pokrzywdzonego W. S., co doprowadziło do odmowy przyznania im przymiotu wiarygodności w zakresie w jakim świadek wskazywał na zabór przez oskarżonych wszystkich przedmiotów objętych zarzutem, podczas gdy prawidłowa ocena zeznań tego świadka, zgodna z zasadami wiedzy i doświadczenia życiowego prowadzi do wniosku, iż należy dać im wiarę, które to uchybienie miało istotny wpływ na treść rozstrzygnięcia.

☒ zasadny

☐ częściowo zasadny

☐ niezasadny

Zwięźle o powodach uznania zarzutu za zasadny, częściowo zasadny albo niezasadny

Sąd I instancji nie wziął pod rozwagę wszystkich faktów wynikających z przeprowadzonego na rozprawie głównej materiału dowodowego i nie wyjaśnił w sposób wyczerpujący całokształtu okoliczności mających wpływ na prawidłowość ustaleń faktycznych, co do przebiegu zdarzenia, roli poszczególnych jego uczestników, skradzionych przedmiotów, sprawstwa i jego form, winy i kwalifikacji prawnej.

Bliżej w tych materiach w tytule : Rozstrzygnięcie sądu odwoławczego ( 5.3 )

Wniosek

Uchylenie zaskarżonego wyroku i przekazanie sprawy Sądowi Rejonowemu w Gliwicach do ponownego rozpoznania.

☒ zasadny

☐ częściowo zasadny

☐ niezasadny

Zwięźle o powodach uznania wniosku za zasadny, częściowo zasadny albo niezasadny.

W sprawie niezbędne jest przeprowadzenie przewodu sądowego na nowi i w całości. Bliżej w tych materiach w tytule : Rozstrzygnięcie sądu odwoławczego ( 5.3 )

3.4.

Obraza przepisów postępowania, a to art. 7 kpk poprzez dowolną, a nie swobodną ocenę dowodu z wyjaśnień oskarżonych, co doprowadziło do przyznania im przymiotu wiarygodności, w zakresie w jakim wskazywali, iż do samochodu oskarżonego J. C. zostały zapakowane tylko należące do niego przedmioty, podczas gdy prawidłowa ocena tych wyjaśnień, zgodna z zasadami wiedzy i doświadczenia życiowego prowadzi do wniosku, że należy odmówić im wiary, a ich treść stanowi jedynie wyraz przyjętej linii obrony, które to uchybienie miało istotny wpływ na na treść rozstrzygnięcia.

☒ zasadny

☐ częściowo zasadny

☐ niezasadny

Zwięźle o powodach uznania zarzutu za zasadny, częściowo zasadny albo niezasadny

Sąd I instancji nie wziął pod rozwagę wszystkich faktów wynikających z przeprowadzonego na rozprawie głównej materiału dowodowego i nie wyjaśnił w sposób wyczerpujący całokształtu okoliczności mających wpływ na prawidłowość ustaleń faktycznych, co do przebiegu zdarzenia, roli poszczególnych jego uczestników, skradzionych przedmiotów, sprawstwa i jego form, winy i kwalifikacji prawnej.

Bliżej w tych materiach w tytule : Rozstrzygnięcie sądu odwoławczego ( 5.3 )

Wniosek

Uchylenie zaskarżonego wyroku i przekazanie sprawy Sądowi Rejonowemu w Gliwicach do ponownego rozpoznania.

☒ zasadny

☐ częściowo zasadny

☐ niezasadny

Zwięźle o powodach uznania wniosku za zasadny, częściowo zasadny albo niezasadny.

W sprawie niezbędne jest przeprowadzenie przewodu sądowego na nowi i w całości. Bliżej w tych materiach w tytule : Rozstrzygnięcie sądu odwoławczego ( 5.3 )

3.5.

Obraza przepisów postępowania, a to art. 167 kpk i art. 366 § 1 kpk polegająca na zaniechaniu wyjaśnienia wszystkich okoliczności istotnych dla rozstrzygnięcia sprawy poprzez zaniechanie przeprowadzenia dowodu z zeznań świadka - W. M., które to uchybienie miało istotny wpływ na treść rozstrzygnięcia.

☐ zasadny

☐ częściowo zasadny

☒ niezasadny

Zwięźle o powodach uznania zarzutu za zasadny, częściowo zasadny albo niezasadny

Sąd orzekający nie popełnił uchybienia, gdy nie przesłuchał wskazanej osoby w charakterze świadka, zwłaszcza w obliczu braku inicjatywy dowodowej ze strony oskarżyciela publicznego.

Wniosek

Uchylenie zaskarżonego wyroku i przekazanie sprawy Sądowi Rejonowemu w Gliwicach do ponownego rozpoznania.

☐ zasadny

☐ częściowo zasadny

☒ niezasadny

Zwięźle o powodach uznania wniosku za zasadny, częściowo zasadny albo niezasadny.

Nieprzesłuchanie wspomnianej osoby w charakterze świadka samoistnie nie miało wpływu na orzeczenie Sądu Okręgowego, mocą którego zapadły wyrok został uchylony, a sprawę przekazano do ponownego rozpoznania.

1 OKOLICZNOŚCI PODLEGAJĄCE UWZGLĘDNIENIU Z URZĘDU

4.1.

Zwięźle o powodach uwzględnienia okoliczności

1ROZSTRZYGNIĘCIE SĄDU ODWOŁAWCZEGO

0.15.1. Utrzymanie w mocy wyroku sądu pierwszej instancji

0.15.1.1.

Przedmiot utrzymania w mocy

Zwięźle o powodach utrzymania w mocy

0.15.2. Zmiana wyroku sądu pierwszej instancji

0.0.15.2.1.

Przedmiot i zakres zmiany

Zwięźle o powodach zmiany

0.15.3. Uchylenie wyroku sądu pierwszej instancji

0.15.3.1. Przyczyna, zakres i podstawa prawna uchylenia

5.3.1.1.1.

art. 439 k.p.k.

Zwięźle o powodach uchylenia

5.3.1.2.1.

Konieczność przeprowadzenia na nowo przewodu w całości

art. 437 § 2 k.p.k.

Zwięźle o powodach uchylenia

Sąd Rejonowy dał wiarę oskarżonym, co do ogólnych zarysów zdarzenia i faktu, iż zabrali oni z posesji wyłącznie narzędzia i przedmioty stanowiące własność J. C., w tym czerwoną, krótką poziomicę, nie zaś jakiekolwiek narzędzia pokrzywdzonego. Sąd I instancji przyjął równocześnie - tym razem wbrew wersji oskarżonych, że wspomniana, czerwona poziomica należała jednak do W. S..

Wedle stanowiska Sądu orzekającego nie dało się wykluczyć innej wersji wypadków w odniesieniu do pozostałych narzędzi - aniżeli tylko kradzież w wykonaniu oskarżonych. Podkreślono tu brak bezpośrednich dowodów wskazujących na taki czyn C., nieutrudniony dostęp do nieruchomości, fakt że przy remoncie budynku pracowali nie tylko oskarżeni, upływ czasu od momentu kiedy obaj oddalili się od posesji do chwili przybycia pokrzywdzonego, niemożność wykluczenia, by kradzieży dopuścił się ktoś inny - przykładowo K. lub G.. Powoływano także okoliczność, że dostęp do nieruchomości nie był zabezpieczony.

Wspomniane oceny nie przekonują. Sąd Rejonowy nie uwzględnił bowiem w ich trakcie wszystkich istotnych faktów wynikających z materiału dowodowego przeprowadzonego na rozprawie głównej. Nie wyjaśnił ponadto całokształtu okoliczności mogących mieć istotny wpływ na prawidłowość ustaleń faktycznych, a tym samym na trafność końcowego rozstrzygnięcia.

Świadek K. podnosił jednoznacznie, że po odjeździe oskarżonych ujawnił brak szeregu narzędzi S., które "znał", gdyż ich używał. Podawał przy tym, iż wiertarkę i wkrętarkę widział ostatni raz w dniu poprzednim, ponieważ z nich korzystał. W świetle relacji wymienionego ( vide : k 149 - 150 ), jak również wyjaśnień P. B. zaprezentowanych w postępowaniu przygotowawczym Prokuratury Rejonowej G. w G. - sygn. akt (...) ( przesłuchanie w charakterze podejrzanego w dniu 7 kwietnia 2017 roku ), wcale nie było tak, aby posesja i budynek, gdzie prowadzono roboty pozostawały bez wszelkiego zabezpieczenia, aby nie były zamykane i każda postronna osoba była teoretycznie w stanie tam się dostać.

A. K. relacjonował : " z ulicy nie można tam było wejść, ktoś musiał otworzyć drzwi ". P. B. wyjaśniał natomiast, że krytycznego dnia : " nie było właściciela domu, zaś klucze do domu miał G. ( chodziło o oskarżonego G. C. ), który otworzył drzwi i kazał mi pakować rzeczy ". Nic przeto nie wskazywało, by od godzin popołudniowych poprzedniego dnia ( kiedy to z utraconymi narzędziami ostatni kontakt posiadał K. ) i następnie przez całą noc, aż do godzin porannych daty 12 sierpnia 2016 roku posesja i budynek pozostawały otwarte.

Wspomniana okoliczność nie została jednakże wyjaśniona dogłębnie. Należało bowiem w jej kwestii dokładnie wypytać obu oskarżonych i wszystkich występujących w sprawie świadków, w tym także pokrzywdzonego i może osobę wspomnianą w ostatnim zarzucie apelacji prokuratora, czego Sąd Rejonowy należycie nie uczynił i co bez wątpienia stanowiło poważny mankament w zakresie postępowania dowodowego. Nie mogło oczywiście ujść uwadze sformułowanie świadka K. : "pomieszczenie to było otwarte ", lecz zastanowienia wymagało - na tle okoliczności zdarzenia - czy nie należało go jednak odnieść do momentu, gdy A. K. i M. G. rankiem 12 sierpnia 2016 roku dotarli na posesję. Udawali się tam piechotą i szli wspólnie, zastając na miejscu J. i G. C. oraz P. B., którzy przyjechali wcześniej samochodem i byli już tam obecni, gdy pojawili się obaj świadkowie. Zatem, czy nie chodziło o to, że na ów moment pomieszczenie było już otwarte.

Stosownie do wyjaśnień oskarżonych, zabierane narzędzia zostały umieszczone we wiadrze, część z nich ponadto zabrano " luzem ". Tymczasem, jak zeznawał A. K. zostały one umieszczone w torbach, do których nikt już nie zaglądał przed załadowaniem ich do samochodu. Z kolei, P. B. podnosił, że rzeczy pakowali we dwóch - on sam i (...). Tym samym nie może zostać potraktowana jako przesądzająca - w kontekście naprowadzonych zeznań K. - wypowiedz B. : " nie widziałem, by prócz mieszadła [ G. C. ] wynosił coś jeszcze.

Brak narzędzi wymienionych w zarzucie aktu oskarżenia A. K. stwierdził ( przy istnieniu omówionych wyżej okoliczności ), bezpośrednio po odjeździe oskarżonych i B. oraz praktycznie natychmiast zawiadomił przez telefon swego pracodawcę. Przedmioty te - jak wcześniej wspomniano - "znał".

Sąd Rejonowy nie wziął w swych rozważaniach pod uwagę wszystkich tych faktów. One natomiast zdają się przeczyć wnioskom zaprezentowanym w pisemnych motywach zaskarżonego wyroku i końcowemu rozstrzygnięciu sprowadzającemu się do przypisania oskarżonym jedynie kradzieży czerwonej poziomicy.

Niezależnie od powyższego zasadnicze wątpliwości wzbudza także ustalenie działania oskarżonych "wspólnie i w porozumieniu z trzecim ustalonym mężczyzną ". Taką osobą potencjalnie mógł być jedynie P. B.. Trudno natomiast nie zgodzić się z prokuratorem , co do braku podstaw faktycznych przyjmowania, iżby i on działał z ukierunkowanym zamiarem przywłaszczenia cudzych ruchomości.

Wątpliwości rodzi wreszcie również i współsprawstwo w kradzieży w wykonaniu J. C.. Jak podawali świadkowie oskarżony ów bądź siedział we wnętrzu samochodu, bądź też stał jedynie obok pojazdu, albo też w ogóle nie przebywał w pobliżu posesji (podwoził bowiem K. i G. do sklepu ) - w czasie, gdy jego syn i P. B. zbierali i pakowali narzędzia. Nie brał też udziału w załadunku toreb do auta. Sąd I instancji nie wytłumaczył natomiast jakie fakty i okoliczności zadecydowały o przypisaniu mu zamiaru bezpośredniego oraz współudziału z G. C. ( choćby w odniesieniu do samej tylko czerwonej poziomicy ), ani też nie rozważył możliwości oceny jego zachowań w kategorii którejś z form paserstwa.

Podsumowując, z uwagi na niepełne i nieprzekonujące ustalenia oraz oceny faktyczne i prawne, brak wzięcia pod rozwagę całokształtu ujawnionych w sprawie okoliczności, a także wobec niewyjaśnienia w wyczerpujący sposób wszystkich wątpliwości mających wpływ na prawidłowość wspomnianych ustaleń i ocen, Sąd odwoławczy uznał, iż niezbędne będzie przeprowadzenie przewodu sądowego na nowo i w całości celem wyeliminowania istniejących mankamentów i ponownego rozważenia problematyki sprawstwa i winy obu oskarżonych.

5.3.1.3.1.

Konieczność umorzenia postępowania

art. 437 § 2 k.p.k.

Zwięźle o powodach uchylenia i umorzenia ze wskazaniem szczególnej podstawy prawnej umorzenia

5.3.1.4.1.

art. 454 § 1 k.p.k.

Zwięźle o powodach uchylenia

0.15.3.2. Zapatrywania prawne i wskazania co do dalszego postępowania

Przy ponownym rozpoznawaniu sprawy Sąd I instancji zobowiązany zostaje do powtórzenia postępowania dowodowego w pełnym dotychczasowym zakresie, o ile nie wyłoni się potrzeba przeprowadzenia dodatkowych dowodów.

Przesłuchanie oskarżonych i świadków pogłębi jednak o problematykę sposobu zabezpieczania posesji i budynku przed ingerencją osób trzecich, w tym również jak wyglądało to zabezpieczenie w dacie czynu, nocą poprzedzającą. zdarzenie i w dniu poprzednim. Rozważy też przesłuchanie pod tym kątem W. M.. Weźmie następnie pod uwagę wszystkie fakty, wskazane przez Sąd Okręgowy. Dopiero wówczas dokona prawidłowych i wyczerpujących ustaleń faktycznych z uwzględnieniem roli i udziału poszczególnych osób, po czym przeprowadzi należytą ocenę prawną pod kątem sprawstwa i współsprawstwa, winy oraz kwalifikacji prawnej.

0.15.4. Inne rozstrzygnięcia zawarte w wyroku

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Przytoczyć okoliczności

1Koszty Procesu

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Przytoczyć okoliczności

1PODPIS

sędzia Arkadiusz Łata

0.11.3. Granice zaskarżenia

Kolejny numer załącznika

1

Podmiot wnoszący apelację

Oskarżyciel publiczny.

Rozstrzygnięcie, brak rozstrzygnięcia albo ustalenie, którego dotyczy apelacja

Rozstrzygnięcie polegające na umorzeniu - w oparciu o art.5 § 1 pkt 4 kpw i art. 45 § 1 kw - postępowania względem J. C. i G. C. o czyn polegający na tym, iż w dniu 12 sierpnia 2016 roku w G., działając wspólnie i w porozumieniu ze sobą oraz inną ustaloną osobą, z terenu posesji P. D. dokonali zaboru w celu przywłaszczenia poziomicy aluminiowej o długości 150 cm koloru czerwonego o wartości 35 -zł, będącej własnością W. S. - tj. o wykroczenie z art. 119 § 1 kw wobec przedawnienia orzekania.

0.11.3.1. Kierunek i zakres zaskarżenia

☐ na korzyść

☒ na niekorzyść

☒ w całości

☐ w części

co do winy

co do kary

co do środka karnego lub innego rozstrzygnięcia albo ustalenia

0.11.3.2. Podniesione zarzuty

Zaznaczyć zarzuty wskazane przez strony w apelacji

art. 438 pkt 1 k.p.k. – obraza przepisów prawa materialnego w zakresie kwalifikacji prawnej czynu przypisanego oskarżonemu

art. 438 pkt 1a k.p.k. – obraza przepisów prawa materialnego w innym wypadku niż wskazany
w art. 438 pkt 1 k.p.k., chyba że pomimo błędnej podstawy prawnej orzeczenie odpowiada prawu

art. 438 pkt 2 k.p.k. – obraza przepisów postępowania, jeżeli mogła ona mieć wpływ na treść orzeczenia

art. 438 pkt 3 k.p.k. – błąd w ustaleniach faktycznych przyjętych za podstawę orzeczenia,
jeżeli mógł on mieć wpływ na treść tego orzeczenia

art. 438 pkt 4 k.p.k. – rażąca niewspółmierność kary, środka karnego, nawiązki lub niesłusznego zastosowania albo niezastosowania środka zabezpieczającego, przepadku lub innego środka

art. 439 k.p.k.

brak zarzutów

0.11.4. Wnioski

uchylenie

zmiana