Pełny tekst orzeczenia

UZASADNIENIE

Formularz UK 1

Sygnatura akt

II K 122/21

Jeżeli wniosek o uzasadnienie wyroku dotyczy tylko niektórych czynów lub niektórych oskarżonych, sąd może ograniczyć uzasadnienie do części wyroku objętych wnioskiem. Jeżeli wyrok został wydany w trybie art. 343, art. 343a lub art. 387 k.p.k. albo jeżeli wniosek o uzasadnienie wyroku obejmuje jedynie rozstrzygnięcie o karze i o innych konsekwencjach prawnych czynu, sąd może ograniczyć uzasadnienie do informacji zawartych w częściach 3–8 formularza.

1.  USTALENIE FAKTÓW

1.1.  Fakty uznane za udowodnione

Lp.

Oskarżony

Czyn przypisany oskarżonemu (ewentualnie zarzucany, jeżeli czynu nie przypisano)

1.1.1.

A. H.

W dniu 6 grudnia 2019 r. w Ł., przedłożyła Dyrektorowi (...)w Ł., jako prowadząca biuro (...) reprezentująca podatnika K. K., dla określenia wysokości zwrotu należności w ramach ulgi rehabilitacyjnej w zeznaniu podatkowym za 2015 r. dla podatnika K. K. uprzednio przez siebie podrobioną fakturę VAT nr (...) z dnia 31 maja 2015 r. na dane wystawcy (...) Ł. B. w kwocie 1728 złotych, która to faktura nie odzwierciedlała faktycznych zdarzeń gospodarczych, czym wypełniła dyspozycję art. 270a§1 kk.

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za udowodnione

Dowód

Numer karty

W dniu 18 lipca 2019 r. Naczelnik U. S. w B. wydał decyzję określającą wysokość poniesionej przez podatnika K. K. straty z prowadzonej w 2015 r. pozarolniczej działalności gospodarczej oraz wysokość zobowiązania podatkowego za 2015 r.

decyzja

32 akt podatkowych

Od decyzji tej odwołanie do Dyrektora I. (...)w Ł. w dniu 26 sierpnia 2019 r złożyła A. H. reprezentująca K. K. w postępowaniu podatkowym.

odwołanie

34 akt podatkowych

W dniu 6 grudnia 2019 r. A. H. złożyła Dyrektorowi I. (...)w Ł. dokumentację związaną z ulgą rehabilitacyjną. Wśród dokumentów znajdował się duplikat faktury VAT nr (...) wystawionej przez (...) - T. Ł. B. z dnia 31 maja 2015 r. na nazwisko E. K. (1) opiewającej na kwotę 1728 złotych z tytułu remontu łazienki wraz z montażem natrysku - dostosowanie do niepełnosprawności.

pismo

44 akt podatkowych

faktura

2

zeznania A. K.

13, 215v.

Dyrektor I. (...) w Ł. decyzją z dnia 8 stycznia 2020 r. uchylił w całości zaskarżoną decyzję i przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia przez Naczelnika U. S. w B..

decyzja

39 akt podatkowych

Naczelnik U. S. w B. pismem z dnia 9 marca 2020 r. wystąpił do Ł. B. z żądaniem przedłożenia rejestrów sprzedaży VAT za maj i czerwiec 2015 r., ewidencji przychodów za 2015 r., oryginału faktury VAT nr (...) z dnia 31.05.2015 r. oraz specyfikacji do tej faktury oraz wszelkich innych dokumentów dotyczących usług świadczonych dla pana E. K. (1) rozliczonych ww. fakturą.

Ponowne wezwanie w tym zakresie zostało wystawione w dniu 28 maja 2020 r. Natomiast w dniu 16 lipca 2020 r. Ł. B. został wezwany do osobistego zgłoszenia się w siedzibieU. S. w B. celem złożenia zeznań w charakterze świadka na okoliczność wykonanych prac remontowych na rzecz E. K. (1), udokumentowanych fakturą nr (...) z dnia 31.05.2015 r.

wezwanie

50, 54, 57 akt podatkowych

W dniu 11 sierpnia 2020 r. Ł. B. został przesłuchany w U. S. w B. w charakterze świadka po uprzednim pouczeniu o odpowiedzialności wynikającej z art. 233 kk. Po okazaniu mu duplikatu faktury nr (...) wskazał, że nie wystawił tej faktury, nikomu nie udzielał upoważnienia,nie wykonywał prac dla osób indywidualnych, obsługiwał technicznie tylko wspólnoty mieszkaniowe.

PROTOKÓŁ

61 akt podatkowych

W dniu 11 sierpnia A. H. złożyła do U. S. w B. ewidencję przychodów z miesiąc maj i czerwiec 2015 r. Ł. B. oraz rejestr sprzedaży VAT za miesiąc maj i czerwiec 2015 r. wraz z pismem przewodnim.

W tym rejestrze pod poz. 19 figuruje jako kontrahent E. K. (1). Pozostałych 26 pozycji stanowią wspólnoty mieszkaniowe.

pismo i wydruki

62 akt podatkowych

rejestr sprzedaży

6

Faktura VAT nr (...) opatrzona jest dopiskiem "duplikat", wypełniona pismem ręcznym, opieczętowana pieczątką firmy (...) i podpisem w formie nieczytelnej.

kserokopia faktury

37

oryginał faktury

34

Rubryki w druku tej faktury wypełniła A. H.. R. nieczytelnego podpisu nie złożył Ł. B..

opinia z zakresu badań porównawczych pisma

44-91

opinia bieglej z zakresu badania pisma ręcznego

100-105

A. H. w ramach prowadzonego przez siebie biura (...), prowadziła w tamtym czasie również księgowość Ł. B.. Jego pieczątka firmowa znajdowała się w jej biurze. Również oryginał faktury VAT (...) został złożony w jej biurze.

Ł. B. nie wypełniał żadnych faktur pismem ręcznym, wszystkie faktury wystawiał komputerowo. Bardzo rzadko świadczył usługi dla osób prywatnych, zajmował się obsługą wspólnot mieszkaniowych. Nie wykonał remontu łazienki w mieszkaniu małżeństwa K..

zeznania Ł. B.

23, 229v.

Zakres usług świadczonych przez A. H. na rzecz Ł. B. nie obejmował wystawiania faktur. Tych czynności dokonywał on samodzielnie.

zeznania Ł. B.

230

Po przeprowadzonym postępowaniu podatkowym Naczelnik U. S. w B. wydał w dniu 30 grudnia 2020 r. decyzję podatkową K. K.. Z jej uzasadnienia wynika, że organ podatkowy nie uznał kwoty 1728 złotych wynikającej z duplikatu faktury VAT nr (...) jako wydatku poniesionego na cele rehabilitacyjne. Decyzja jest prawomocna.

decyzja

86 akt podatkowych

Oskarżona nie przyznała się do popełnienia zarzucanego jej czynu. Wyjaśniła jednakże, że to ona wystawiła fakturę.

Oskarżona była uprzednio karana, za czyn z art. 286§1 kk

wyjaśnienia oskarżonej

karta karna

139

221

1.2.  Fakty uznane za nieudowodnione

Lp.

Oskarżony

Czyn przypisany oskarżonemu (ewentualnie zarzucany, jeżeli czynu nie przypisano)

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za nieudowodnione

Dowód

Numer karty

2.  OCena DOWOdów

2.1.  Dowody będące podstawą ustalenia faktów

Lp. faktu z pkt 1.1

Dowód

Zwięźle o powodach uznania dowodu

1.1.1

zeznania A. K.

Sąd uznał zeznania za wiarygodne w całości. Świadek jest pracownikiem U. S. w B., w ramach swoich obowiązków służbowych prowadziła postępowanie podatkowe K. K.. Przedstawiła w spójny i logiczny sposób jego przebieg. Wskazała jakie dokumenty złożyła oskarżona i co doprowadziło organ podatkowy do podejrzenia, że faktura nr (...) jest sfałszowana. Świadek jest osobą postronną dla oskarżonej i nie ma żadnego interesu w pomawianiu jej

zeznania Ł. B.

Jego zeznania są wiarygodne w całości. Są logiczne i konsekwentne. Te same fakty przedstawił zarówno w postępowaniu podatkowym jak i karnym na całym jego etapie. Twierdzenia, ze nie wykonywał remontu łazienki w mieszkaniu E. K. znajdują potwierdzenie w przedstawionym wykazie faktur i rejestrze sprzedaży jego firmy. W oczywisty sposób widoczne jest, że wykonywał usługi tylko dla wspólnot mieszkaniowych.

decyzja

Wszystkie decyzje podatkowe znajdujące się w aktach podatkowych stanowiły podstawę poczynionych ustaleń w niniejszej sprawie. Zostały bowiem sporządzone przez organ państwa w ramach jego kompetencji.

faktura

Będąca przedmiotem niniejszego postępowania, niekwestionowana przez strony

opinia bieglej z zakresu badania pisma ręcznego

niekwestionowana przez strony

opinia z zakresu badań porównawczych pisma

niekwestionowana przez strony. Potwierdza wnioski pierwszej opinii.

rejestr sprzedaży

niekwestionowany przez strony

2.2.  Dowody nieuwzględnione przy ustaleniu faktów
(dowody, które sąd uznał za niewiarygodne oraz niemające znaczenia dla ustalenia faktów)

Lp. faktu z pkt 1.1 albo 1.2

Dowód

Zwięźle o powodach nieuwzględnienia dowodu

1.1.1

wyjaśnienia oskarżonej

Jej nieprzyznanie się do popełnienia czynu nie zasługuje na wiarę. W sposób niebudzący wątpliwości , w oparciu o dwie wzajemnie się uzupełniające opinie biegłych z zakresu badania pisma ręcznego, zostało ustalone, że to ona sporządziła fakturę nr (...). Zresztą fakt sporządzenia tej faktury potwierdziła oskarżona.

Faktura ta miała potwierdzić fałszywą okoliczność mającą znaczenie dla rozliczenia podatkowego K. K.- klientki jej biura rachunkowego. Taką fakturą posłużyła się aby uzyskać dla niej ulgę podatkową. W tym zakresie ustalenia zostały poczynione przez Sąd w oparciu o zeznania świadków Ł. B. i A. K.. Sąd ze wskazanych powyżej okoliczności dał im wiarę w całości. Tym bardziej, że znajdują pełne potwierdzenie w dowodach z dokumentów zgromadzonych w sprawie.

Zeznania K. K. Sąd pominął jako niewnoszące nic do sprawy. Świadek w wymijający sposób zeznawała twierdząc, ze nic nie wie i nic nie pamięta.

3.  PODSTAWA PRAWNA WYROKU

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Oskarżony

3.1. Podstawa prawna skazania albo warunkowego umorzenia postępowania zgodna z zarzutem

1.

A. H.

Zwięźle o powodach przyjętej kwalifikacji prawnej

Oskarżona swoim zachowaniem wypełniła dyspozycję art. 270a§1 kk, bowiem podrobiła fakturę nr (...) w ten sposób, że jako kupującego usługę w firmie należącej do Ł. B. wpisała E. K. (1), podczas gdy pierwotnie wystawiona pod numerem (...)faktura VAT opiewała na innego kupującego. Ponadto tak sporządzonym dokumentem, w dniu 6 grudnia 2019 r. posłużyła się przed organem podatkowym - Dyrektorem I. (...)w Ł., w celu uzyskania ulgi podatkowej przez K. K.. W porównaniu z zarzutem aktu oskarżenia Sąd dokonał modyfikacji daty i miejsca popełnienia czynu. Fakturę A. H. złożyła, po wezwaniu jej w tym zakresie, Dyrektorowi I. (...) w Ł. w dniu 6 grudnia 2019 r. W dniu 11 sierpnia 2020 r. w U. S. w B. przedstawiła rejestr sprzedaży firmy (...).

3.2. Podstawa prawna skazania albo warunkowego umorzenia postępowania niezgodna z zarzutem

Zwięźle o powodach przyjętej kwalifikacji prawnej

3.3. Warunkowe umorzenie postępowania

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach warunkowego umorzenia postępowania

3.4. Umorzenie postępowania

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach umorzenia postępowania

3.5. Uniewinnienie

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach uniewinnienia

4.  KARY, Środki Karne, PRzepadek, Środki Kompensacyjne i
środki związane z poddaniem sprawcy próbie

Oskarżony

Punkt rozstrzygnięcia
z wyroku

Punkt z wyroku odnoszący się
do przypisanego czynu

Przytoczyć okoliczności

A. H.

1.

I

Na podstawie art. 270a§1 kk w zw. z art. 37a kk i art. 4§1 kk Sąd wymierzył oskarżonej samoistną karę grzywny uznając, że jest to kara współmierna do stopnia winy, uprzedniej karalności i w zupełności spełni stawiane przed nią cele w zakresie prewencji indywidualnej. Dla wymiaru kary istotne jest również to, że w konsekwencji organ podatkowy zakwestionował przedmiotową fakturę i nie uwzględnił jej przy określaniu ulgi podatkowej dla K. K.. W ocenie Sądu wysokość kary grzywny jest wystarczającą dolegliwością dla oskarżonej prowadzącej biuro rachunkowe, z tej racji zajmującej się zawodowo rozliczeniami z organami podatkowymi. Powinna ona zapewniać swoim klientom wiarygodność i pewność swoich usług.

W oparciu o przepis art. 4§1 kk Sąd zastosował przepis art. 37a w brzmieniu obowiązującym w chwili popełnienia przestępstwa jako względniejszy dla oskarżonej.

Wartość jednie stawki dziennej Sąd określił w oparciu o możliwości zarobkowe i majątkowe oskarżonej.

A. H.

2.

I

Sąd orzekł o dowodach rzeczowych nakazując ich pozostawienie w aktach sprawy.

5.  Inne ROZSTRZYGNIĘCIA ZAwarte w WYROKU

Oskarżony

Punkt rozstrzygnięcia
z wyroku

Punkt z wyroku odnoszący się do przypisanego czynu

Przytoczyć okoliczności

6.  inne zagadnienia

W tym miejscu sąd może odnieść się do innych kwestii mających znaczenie dla rozstrzygnięcia,
a niewyjaśnionych w innych częściach uzasadnienia, w tym do wyjaśnienia, dlaczego nie zastosował określonej instytucji prawa karnego, zwłaszcza w przypadku wnioskowania orzeczenia takiej instytucji przez stronę

7.  KOszty procesu

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Przytoczyć okoliczności

3.

Z uwagi na stan majątkowy i uzyskiwanie dochodów Sąd w całości obciążył oskarżoną opłatą i zwrotem poniesionych w sprawie wydatków.

7.  Podpis