Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt II AKa 204/21

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 30 marca 2022 r.

Sąd Apelacyjny w Warszawie II Wydział Karny w składzie:

Przewodniczący: Sędzia SA – Dorota Radlińska /spr./

Sędziowie: SA – Przemysław Radzik

SO /del./ – Anna Nowakowska

Protokolant: st. sekr. sąd . Katarzyna Rucińska

przy udziale Prokuratora Marka Pubrat

po rozpoznaniu w dniu 21.03.2022 r.

sprawy

1.  G. B. ur.(...) w P., s. M. i A.,

oskarżonego z art. 258§1 k.k. i in.

2.  M. Z. ur. (...) w W. s. W. i Z.,

oskarżonego z art. 258 §1k.k. i in.

3.  R. O. ur. (...) w W. s. Z. i M.,

oskarżonego z art. 258§1 k.k. i in.

na skutek apelacji wniesionych przez obrońców oskarżonych

od wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 05.04.2019r.

sygn. akt VIII K 119/14

I.  Zmienia wyrok w zaskarżonej części w następujący sposób:

1. wobec M. Z. :

- uchyla rozstrzygnięcia z punktów XI, XII, XIII i XV;

- na podstawie art. 114 §2 k.k. na poczet kary pozbawienia wolności orzeczonej wobec oskarżonego w punkcie IX, oraz kary łącznej grzywny orzeczonej w punkcie X zalicza okres wykonywania kary pozbawienia wolności, orzeczonej wyrokiem Sądu Okręgowego Stanów Zjednoczonych Okręgu F. z dnia 7 lipca 2005r. numer sprawy 8:04-Cr-219-T23MAP I wykonywanej w okresie od 07.12.2004r. do 29.06.2007r. uznając te kary za wykonane w całości;

2. wobec R. O.:

- uchyla rozstrzygnięcia z punktów XIX, XX, XXI i XXIII;

- na podstawie art. 114 §2 k.k. na poczet kary pozbawienia wolności orzeczonej wobec oskarżonego w punkcie XVII, oraz kary łącznej grzywny orzeczonej w punkcie XVIII zalicza okres wykonywania kary pozbawienia wolności, orzeczonej wyrokiem Sądu Okręgowego Stanów Zjednoczonych Środkowego Dystryktu F., Oddział T. z dnia 20 grudnia 2005r. numer sprawy 8:05-CR-172-T-17MSS i wykonywanej w okresie od 02.06.2005r. do 04.02.2009r. uznając te kary za wykonane w całości.

I.  W pozostałym zakresie zaskarżony wyrok utrzymuje w mocy.

II.  zasądza na rzecz adw. K. C. kwotę 600 / sześćset/ złotych powiększoną o stawkę podatku od towarów i usług, tytułem nieopłaconej pomocy prawnej, udzielonej oskarżonemu z urzędu w postępowaniu odwoławczym.

III.  kosztami postępowania odwoławczego obciąża Skarb Państwa.

UZASADNIENIE

UZASADNIENIE

Formularz UK 2

Sygnatura akt

II AKa 204/21

Załącznik dołącza się w każdym przypadku. Podać liczbę załączników:

2

1.  CZĘŚĆ WSTĘPNA

1.1. Oznaczenie wyroku sądu pierwszej instancji

Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 05.04. 2019 roku, sygn. akt VIII K 119/14 .

1.2. Podmiot wnoszący apelację

☐ oskarżyciel publiczny albo prokurator w sprawie o wydanie wyroku łącznego

☐ oskarżyciel posiłkowy

☐ oskarżyciel prywatny

☒ obrońca

☐ oskarżony albo skazany w sprawie o wydanie wyroku łącznego

☐ inny

1.3. Granice zaskarżenia

1.3.1. Kierunek i zakres zaskarżenia

☒ na korzyść

☐ na niekorzyść

☐ w całości

☒ w części

co do winy

co do kary

co do środka karnego lub innego rozstrzygnięcia albo ustalenia

1.3.2. Podniesione zarzuty

Zaznaczyć zarzuty wskazane przez strony w apelacji

art. 438 pkt 1 k.p.k. – obraza przepisów prawa materialnego w zakresie kwalifikacji prawnej czynu przypisanego oskarżonemu

art. 438 pkt 1a k.p.k. – obraza przepisów prawa materialnego w innym wypadku niż wskazany
w art. 438 pkt 1 k.p.k., chyba że pomimo błędnej podstawy prawnej orzeczenie odpowiada prawu

art. 438 pkt 2 k.p.k. – obraza przepisów postępowania, jeżeli mogła ona mieć wpływ na treść orzeczenia

art. 438 pkt 3 k.p.k. błąd w ustaleniach faktycznych przyjętych za podstawę orzeczenia,
jeżeli mógł on mieć wpływ na treść tego orzeczenia

art. 438 pkt 4 k.p.k. – rażąca niewspółmierność kary, środka karnego, nawiązki lub niesłusznego zastosowania albo niezastosowania środka zabezpieczającego, przepadku lub innego środka

art. 439 k.p.k.

brak zarzutów

1.4. Wnioski

uchylenie

zmiana

2.  Ustalenie faktów w związku z dowodami przeprowadzonymi przez sąd odwoławczy

2.1. Ustalenie faktów

2.1.1. Fakty uznane za udowodnione

Lp.

Oskarżony

Fakt oraz czyn, do którego fakt się odnosi

Dowód

Numer karty

Nie dotyczy – Sąd II instancji nie przeprowadzał postępowania dowodowego

2.1.2. Fakty uznane za nieudowodnione

Lp.

Oskarżony

Fakt oraz czyn, do którego fakt się odnosi

Dowód

Numer karty

2.2. Ocena dowodów

2.2.1. Dowody będące podstawą ustalenia faktów

Lp. faktu z pkt 2.1.1

Dowód

Zwięźle o powodach uznania dowodu

2.2.2. Dowody nieuwzględnione przy ustaleniu faktów
(dowody, które sąd uznał za niewiarygodne oraz niemające znaczenia dla ustalenia faktów)

Lp. faktu z pkt 2.1.1 albo 2.1.2

Dowód

Zwięźle o powodach nieuwzględnienia dowodu

3.  STANOWISKO SĄDU ODWOŁAWCZEGO WOBEC ZGŁOSZONYCH ZARZUTÓW i wniosków

Lp.

Zarzut

1. 

Apelacja obrońcy G. B. – zarzut:

1. naruszenie art. 114§3 k.k. polegające na niezastosowaniu tego przepisu;

2. naruszenie przepisu art.17§1 pkt 7 k.p.k. polegające na dwukrotnym skazaniu G. B. za te same czyny;

3. naruszenie art. 5§2 k.p.k. poprzez niewzięcie pod uwagę niedającej się usunąć wątpliwości co do tego czy oskarżony został już skazany za ten sam czyn na podstawie wyroku skazującego Sądu Okręgowego Stanów Zjednoczonych dla Południowego Okręgu w N. z dnia 13 stycznia 2009r. sygn. akt 07cr203(RJS).

Apelacja obrońcy R. O.– zarzuty:

1. naruszenia art. 114§2 k.k. poprzez jego niezastosowanie i rozstrzygnięcie na niekorzyść oskarżonego poprzez niezaliczenie na poczet kary 2 lat pozbawienia wolności okresu rzeczywistego pozbawienia wolności od dnia 2 czerwca 2005r. do dnia 4 lutego 2009r. w Stanach Zjednoczonych;

2. obrazę przepisów prawa materialnego, tj. art. 63§1 k.k. poprzez jego niezastosowanie.

☐ zasadny

☐częściowo zasadny

☒ niezasadny

☒ zasadny

☐częściowo zasadny

☐ niezasadny

Zwięźle o powodach uznania zarzutu za zasadny, częściowo zasadny albo niezasadny

Apelacja obrońcy G. B.

Zarzuty podniesione przez obrońcę sprowadzały się zasadniczo do wskazania na uchybienie przez Sąd I instancji normy z art. 114§3 k.k. w zw. z art. 17§1 pkt 7 k.p.k. Zdaniem skarżącego czyn, który przypisany został oskarżonemu w punkcie II wyroku stanowił tożsamy czyn, za który G. B. skazany został w Stanach Zjednoczonych i które to orzeczenie przejęte zostało do wykonania przez RP. Stanowisko to nie było zasadne. Wskazać bowiem należy, iż Sąd Okręgowy w Warszawie w sprawie o sygn. akt VIII Kop 224/10 postanowieniem z dnia 21 XII 2010r. - określił kwalifikację prawną czynu, za który G. B. skazany został wyrokiem Sądu Okręgowego Stanów Zjednoczonych dla Południowego Okręgu w N. z dnia 13 stycznia 2009 roku, sygn. akt 07 cr 203 (RJS), w ten sposób, że: przyjął, iż czyn ten polegał na tym, że w dniu 15 kwietnia 2004 roku G. B., czyniąc przygotowania do wprowadzenia do obrotu tabletek MDMA w ilości od 10.000 - 20.000 sztuk przekazał funkcjonariuszowi policji jedną tabletkę MDMA, i ustalił, że według prawa polskiego czyn ten wyczerpał znamiona przestępstwa określonego w art. 57 ust 2 ustawy z dnia 29.07.2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii. Sąd I instancji w przedmiotowej sprawie zmienił opis zarzuconego oskarżonemu czynu poprzez całkowite wyeliminowanie zachowań z 2004r. W tych okolicznościach żadną miarą nie sposób było przyjąć, że oskarżony G. B. ponownie skazany został za czyn, za który był już uprzednio skazany i za który odbywał karę pozbawienia wolności na terenie RP. Reasumując stwierdzić należy, iż Sąd I instancji wziął pod uwagę okoliczności wskazane powyżej i dał temu wyraz w rozstrzygnięciu. Tym samym zarzuty obrońcy uznać należało za niezasadne.

Apelacja obrońcy R. O..

Zarzuty podniesione przez obrońcę okazały się zasadne i doprowadziły do zmiany orzeczenia wobec reprezentowanego przez tego obrońcę oskarżonego. Słusznie podnosił obrońca, że na podstawie art. 114§2 k.k. na poczet kary pozbawienia wolności orzeczonej wobec oskarżonego w punkcie XVII, oraz kary łącznej grzywny orzeczonej w punkcie XVIII zaliczyć należało okres wykonywania kary pozbawienia wolności, orzeczonej wobec tego oskarżonego wyrokiem Sądu Okręgowego Stanów Zjednoczonych Środkowego Dystryktu F., Oddział T. z dnia 20 grudnia 2005r. numer sprawy 8:05-CR-172-T-17MSS i wykonywanej w okresie od 02.06.2005r. do 04.02.2009r. Zasadnie także podnosił obrońca, iż uznać należało orzeczone wobec oskarżonego kary za wykonane w całości. Sąd Apelacyjny w całości podzielił stanowisko obrońcy, jak też prokuratora /popierającego apelację/ i wyrok Sądu I instancji został w tym zakresie zmieniony zgodnie z wnioskiem obrońcy. W tych okolicznościach za zbędne uznać należało przytaczanie stanowiska skarżącego poprzestając na stwierdzeniu o jego słuszności.

Wnioski

o uchylenie sprawy do ponownego rozpoznania, bądź o zmianę

☐ zasadny

☒ częściowo zasadny

☐ niezasadny

Zwięźle o powodach uznania wniosku za zasadny, częściowo zasadny albo niezasadny.

Wobec uznania w całości zarzutów apelacyjnych za niezasadne- także wnioski uznać należało w całości za niezasadne – odnośnie apelacji na korzyść G. B..

Wobec uznania w całości zarzutów apelacyjnych za zasadne- także wnioski uznać należało w całości za zasadne – odnośnie apelacji na korzyść R. O..

4.  OKOLICZNOŚCI PODLEGAJĄCE UWZGLĘDNIENIU Z URZĘDU

1.

Nie wystąpiły.

Zwięźle o powodach uwzględnienia okoliczności

Nie dotyczy.

5.  ROZSTRZYGNIĘCIE SĄDU ODWOŁAWCZEGO

5.1. Utrzymanie w mocy wyroku sądu pierwszej instancji

1.

Przedmiot utrzymania w mocy

Wyrok w zaskarżonej części w stosunku do G. B..

Zwięźle o powodach utrzymania w mocy

Wobec nie uwzględnienia apelacji.

5.2. Zmiana wyroku sądu pierwszej instancji

1.

Przedmiot i zakres zmiany

Wyrok w zaskarżonej części w stosunku do R. O..

Zwięźle o powodach zmiany

Wobec uwzględnienia apelacji.

5.3. Uchylenie wyroku sądu pierwszej instancji

5.3.1. Przyczyna, zakres i podstawa prawna uchylenia

1.1.

Nie dotyczy

art. 439 k.p.k.

Zwięźle o powodach uchylenia

Nie dotyczy

2.1.

Konieczność przeprowadzenia na nowo przewodu w całości

art. 437 § 2 k.p.k.

Zwięźle o powodach uchylenia

Nie dotyczy

3.1.

Konieczność umorzenia postępowania

art. 437 § 2 k.p.k.

Zwięźle o powodach uchylenia i umorzenia ze wskazaniem szczególnej podstawy prawnej umorzenia

Nie dotyczy

4.1.

art. 454 § 1 k.p.k.

Zwięźle o powodach uchylenia

Nie dotyczy

5.3.2. Zapatrywania prawne i wskazania co do dalszego postępowania

Nie dotyczy

5.4. Inne rozstrzygnięcia zawarte w wyroku

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Przytoczyć okoliczności

Brak

6.  Koszty Procesu

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Przytoczyć okoliczności

2.  2.

Zasądzono na rzecz adw. K. C. kwotę 600 / sześćset/ złotych powiększoną o stawkę podatku od towarów i usług, tytułem nieopłaconej pomocy prawnej, udzielonej oskarżonej z urzędu w postępowaniu odwoławczym.

kosztami postępowania odwoławczego obciążono Skarb Państwa.

7.  PODPIS

Dorota Radlińska

Przemysław Radzik Anna Nowakowska

1.3 Granice zaskarżenia

Wpisać kolejny numer załącznika 1

Podmiot wnoszący apelację

Obrońca oskarżonego G. B.

Rozstrzygnięcie, brak rozstrzygnięcia albo ustalenie, którego dotyczy apelacja

Orzeczenie Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 5.04.2019r. sygn. akt VIII K 119/14

1.3.1 Kierunek i zakres zaskarżenia

☒ na korzyść

☐ na niekorzyść

☐w całości

☒w części

co do winy

co do kary

co do środka karnego lub innego rozstrzygnięcia albo ustalenia

1.3.2 Podniesione zarzuty

Zaznaczyć zarzuty wskazane przez strony w apelacji.

art. 438 pkt 1 k.p.k. - obraza przepisów prawa materialnego w zakresie kwalifikacji prawnej czynu przypisanego oskarżonemu

art. 438 pkt 1a k.p.k. - obraza przepisów prawa materialnego w innym wypadku niż wskazany
w art. 438 pkt 1 k.p.k., chyba że pomimo błędnej podstawy prawnej orzeczenie odpowiada prawu

art. 438 pkt 2 k.p.k. - obraza przepisów postępowania, jeżeli mogła ona mieć wpływ na treść orzeczenia

art. 438 pkt 3 k.p.k. - błąd w ustaleniach faktycznych przyjętych za podstawę orzeczenia,
jeżeli mógł on mieć wpływ na treść tego orzeczenia

art. 438 pkt 4 k.p.k. - rażąca niewspółmierności kary, środka karnego, nawiązki lub niesłusznego zastosowania albo niezastosowania środka zabezpieczającego, przepadku lub innego środka

art. 439 k.p.k.

brak zarzutów

1.4. Wnioski

uchylenie

zmiana

1.3 Granice zaskarżenia

Wpisać kolejny numer załącznika 2

Podmiot wnoszący apelację

Obrońca oskarżonego R. O.

Rozstrzygnięcie, brak rozstrzygnięcia albo ustalenie, którego dotyczy apelacja

Orzeczenie Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 5.04.2019r. sygn. akt VIII K 119/14

1.3.1 Kierunek i zakres zaskarżenia

☒ na korzyść

☐ na niekorzyść

☐w całości

☒w części

co do winy

co do kary

co do środka karnego lub innego rozstrzygnięcia albo ustalenia

1.3.2 Podniesione zarzuty

Zaznaczyć zarzuty wskazane przez strony w apelacji.

art. 438 pkt 1 k.p.k. - obraza przepisów prawa materialnego w zakresie kwalifikacji prawnej czynu przypisanego oskarżonemu

art. 438 pkt 1a k.p.k. - obraza przepisów prawa materialnego w innym wypadku niż wskazany
w art. 438 pkt 1 k.p.k., chyba że pomimo błędnej podstawy prawnej orzeczenie odpowiada prawu

art. 438 pkt 2 k.p.k. - obraza przepisów postępowania, jeżeli mogła ona mieć wpływ na treść orzeczenia

art. 438 pkt 3 k.p.k. - błąd w ustaleniach faktycznych przyjętych za podstawę orzeczenia,
jeżeli mógł on mieć wpływ na treść tego orzeczenia

art. 438 pkt 4 k.p.k. - rażąca niewspółmierności kary, środka karnego, nawiązki lub niesłusznego zastosowania albo niezastosowania środka zabezpieczającego, przepadku lub innego środka

art. 439 k.p.k.

brak zarzutów

1.4. Wnioski

uchylenie

zmiana