Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt III RC 190/21

UZASADNIENIE

Przedstawicielka ustawowa małoletniego powoda K. K. (1) T. wniosła o zasądzenie od pozwanego A. M. alimentów po 3200 zł. miesięcznie.

Pozwany A. M. uznał powództwo o alimenty, początkowo do kwoty po 800 zł. miesięcznie, ostatecznie, z powodu wojny w Ukrainie i sytuacji ekonomicznej na świecie - do kwoty po 600 zł. miesięcznie.

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

Małoletni K. M. urodził się (...) Pochodzi z nieformalnego związku (...), który rozpadł się w czerwcu 2021 r.

Po rozstaniu K. T. wyprowadziła się wraz z małoletnim synem do swoich rodziców, gdzie obecnie mieszkają. Matka powoda z tytułu opłat za mieszkanie za siebie i syna przekazuje rodzicom 600 zł. miesięcznie. Ponosi normalne koszty utrzymania dziecka, jednak stara się kupować dla dziecka produkty ekologiczne i dobrej jakości, które są droższe.

Małoletni K. jest dzieckiem zdrowym, jest poddawany badaniom i szczepieniom wymaganym dla dziecka w tym wieku. Z powodu podejrzenia wady serca odbyły się dwie prywatne wizyty lekarskie, których koszt wynosił po 200 zł., aktualnie podejrzenie wady serca zostały wyeliminowane.

Małoletni pozostaje pod opieką matki, której system pracy pozwala na czasową opiekę nad małoletnim, w opiece nad synem pomagają jej rodzice. Wkrótce matka dziecka zamierza korzystać z pomocy płatnej opiekunki, szacowany koszt to ok. 2000 zł. miesięcznie.

K. T. prowadzi, od 2019 r., własną działalność gospodarczą, obecnie w ograniczonym zakresie, albowiem nadal robi uprawnienia jako konstruktor budowlany. Obecnie wykonuje z inną osobą projekty budynków, wystroje wnętrz, jej dochody sięgają kwoty 3000 zł. miesięcznie.

Pozwany A. M. dobrowolnie przekazuje na utrzymanie małoletniego syna kwotę po 800 zł. miesięcznie. Utrzymuje z małoletnim szerokie kontakty, zabiera małoletniego na 2 lub 3 weekendy w miesiącu do swojego miejsca zamieszkania, ponadto małoletni spędza u ojca czas w każdy wtorek i środę. W tych okresach ponosi wszystkie koszty utrzymania małoletniego, kupuje mu ubrania, zapewnia rozrywki. Pozwany ponosi koszty związane z dojazdami po syna z M. do S. i z powrotem. Opłaca ubezpieczenie syna po 250 zł. miesięcznie.

Pozwany A. M. mieszka sam, we własnym mieszkaniu o powierzchni 70 m 2, za które opłaca czynsz 570 zł oraz ponosi koszty opłat za media.

Pozwany prowadzi działalność gospodarczą, polegającą na handlu sztucznymi kwiatami, które sprowadza z C.. W ostatnim okresie znacznie zwiększyły się koszty importu kwiatów. Obecnie firma nie wykazuje dochodów. Obroty firmy to kwoty rzędu 1 do kilku milionów zł. miesięcznie. Ponadto pozwany jest wspólnikiem w firmie swojego brata, która jest firmą transportową, firma obecnie, z uwagi na koszty paliwa i ograniczenie transportu np. do Rosji, nie osiąga zysków. Jest to nowa firma, która spłaca kredyty i raty leasingowe, obecnie bracia ubiegają się w banku o zawieszenie spłaty rat, z powodu braku płynności finansowej w firmie.

Pozwany w listopadzie 2021 r. sprzedał za kwotę 137 tyś zł. samochód V., z tej kwoty oddał matce dziecka 20 tyś zł. z tytułu wcześniejszych rozliczeń, pozostałą kwotę przeznaczył na koszty związane z prowadzoną działalnością gospodarczą. Obecnie użytkuje samochód swojego ojca A. (...). Ponadto posiada motocykl V. z 2013 r. o wartości 25 tyś zł. Pozostałe samochody dostawcze i ciężarowe są samochodami zarejestrowanymi na firmy i służą do prowadzenia działalności gospodarczej.

Powyższy stan faktyczny Sąd ustalił na podstawie: wyjaśnień stron k. 174-177, odpisu aktu urodzenia k. 7, wydruków z rejestrów firm k. 8-17, zeznań podatkowych k. 18-29, 89-93, 95-109, wydruków z kont k. 31-35, 82-86, 110-112, 127-129, 200-218, 222-279, paragonów i faktur k. 35v-65, 113-123, bilansu firmy k. 94, 154, -156, 179-183, wniosku skierowanego do banku k. 157-160, grafiku pobytu dziecka u ojca k. 124-126, faktury za energię k. 130, zaświadczenia z MOPS i ZUS k. 162-163, wydruk ogłoszenia z Internetu k. 164-165, informacji z Kancelarii (...) k. 184, dokumentów znajdujących się w aktach tut. Sądu I. N. 377/21.

Sąd zważył co następuje:

Roszczenie jest częściowo uzasadnione.

Rozpatrując niniejszą sprawę sąd oparł się na dokumentach przedłożonych przez strony, na dowodach zgromadzonych w aktach tut. Sądu I. N. 377/21, które uznał za wiarygodne, dokumenty zostały sporządzone w przepisanej formie i przez kompetentne organy, tym samym korzystają z domniemania prawdziwości /art. 244 kpc/ oraz na dowodzie z wyjaśnień stron. Wyjaśnienia stron w zasadniczych kwestiach były bezsporne, w sferze sporu pozostaje ocena usprawiedliwionych potrzeb małoletniego powoda oraz możliwości zarobkowych i majątkowych pozwanego.

Usprawiedliwione potrzeby małoletniego powoda mieszczą się w potrzebach dziecka w wieku dwóch lat. Małoletni jest dzieckiem zdrowym pozostaje na co dzień pod opieką matki i ojca, mniej więcej przez tyle samo dni w miesiącu. Obecnie w opiece nad małoletnim matce małoletniego pomagają jej rodzice. Matka dziecka kupuje synowi produkty ekologiczne oraz lepszej jakości, tym samym ponosi wyższe koszty opłat za wyżywienie.

Matka dziecka obecnie nie wykorzystuje wszystkich swoich możliwości zarobkowych, albowiem nie uzyskała jeszcze wszystkich uprawnień zawodowych, nie mniej jednak pracuje i zarabia, tym samym ze swoich dochodów przyczynia się do utrzymania małoletniego syna.

Możliwości zarobkowe pozwanego prowadzącego dwie firmy /jedną samodzielnie, drugą jako współudziałowiec/ są znacznie większe niż matki dziecka. Tym samym pozwany powinien w większym stopniu partycypować w kosztach utrzymania powoda.

Małoletni dotychczas był przyzwyczajony do życia na wyższym poziomie niż dziecko w jego wieku. Otrzymuje pokarmy wyższej jakości, markowe ubrania, jest poddawany dodatkowym płatnym szczepieniom, prywatnym wizytom lekarskim, pieluch i środki higieny są wyższej jakości.

Zdaniem Sądu zaproponowana przez pozwanego kwota 600 zł. miesięcznie nie jest w stanie zaspokoić tych potrzeb w całości, w okresach pobytu małoletniego u matki.

Natomiast, zdaniem Sądu, kwota dochodzona pozwem nie została w żaden sposób wykazana w kontekście usprawiedliwionych potrzeb powoda, możliwości pozwanego, a także standardu życia pozwanego.

Istotnym z niniejszej sprawie jest udział osobisty pozwanego w wychowanie i utrzymanie małoletniego. Pozwany niemal w takim samym zakresie, jak matka dziecka uczestniczy osobiście w jego utrzymaniu i wychowaniu. Powód przebywa przez prawie połowę miesiąca pod opieką ojca, w tym czasie ojciec zabezpiecza wszystkie jego potrzeby, a ponadto ponosi dodatkowe wydatki związane z koniecznością przywiezienia i odwiezienia dziecka do matki. Matka wprawdzie zaopatruje dziecko w niezbędne rzeczy, jednak małoletni ma zarówno rzeczy, jak i środki higieny w mieszkaniu ojca.

Również Sąd nie dał wiary, aby dochody pozwanego pozwalały na ponoszenie wyższych kosztów utrzymania syna. Pozwany wprawdzie prowadzi własną działalność gospodarczą polegającą na handlu sztucznymi kwiatami oraz jest udziałowcem w firmie transportowej, jednak pomimo obrotów w firmie sięgających po kilka milionów miesięcznie, firmy nie wykazują zysków. Znana jest powszechnie sytuacja ekonomiczna na świecie i związane z nią ograniczenia spowodowane trwającą od dwóch lat pandemią /ograniczenia w handlu, lookdown/ i obecnie wojną w Ukrainie /ograniczenia w handlu z Rosją i Białorusią, podwyżka cen paliw/. Obie działalności gospodarcze pozwanego są zależne od sytuacji geopolitycznej i gospodarczej na świecie i niewątpliwie dotknęły także pozwanego. Wprawdzie obroty nadal pozostają na wysokim poziomie, jednak pozwany cały czas wspomaga się kredytami, a w działalności z bratem musiał zwrócić się do banku o zawieszenie spłat rat, z uwagi na brak płynności w firmie.

Matka dziecka także nie wykazała, aby poziom życia pozwanego był szczególnie wysoki, wprawdzie pozwany ma własne mieszkanie, korzysta z dobrego samochodu użyczonego mu przez ojca, posiada motocykl, sam kupuje produkty wysokiej jakości, jednak poza tymi „dobrami” nie prowadzi wystawnego, czy wykraczającego poza średnie standardy, trybu życia.

Tym samym osobisty udział pozwanego w utrzymanie i wychowanie powoda oraz kwota 1000 zł. powinny zabezpieczyć wszystkie usprawiedliwione potrzeby dziecka, a także utrzymać dotychczasowy standard życia małoletniego.

W pozostałym zakresie matka dziecka jest w stanie zabezpieczyć te potrzeby. Należy podkreślić, że aktualnie matka powoda nie korzysta jeszcze z pomocy opiekunki do dziecka, natomiast w sytuacji, gdy stanie się to niezbędne, udział opiekunki w opiece nad synem stron, a tym samym koszty ponoszone na ten cel, będą odpowiednio mniejszy z uwagi na pobyty małoletniego pod opieką ojca, które, w sytuacji zaistnienia takiej potrzeby, mogą zostać wydłużone.

Z tych względów na podstawie art. 133§1 Krio i art. 135 Krio Sąd orzekł jak w punktach I i II sentencji.

O kosztach sądowych orzeczono na podstawie art. 13§1 pkt 4 Ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, o kosztach procesu w oparciu o przepis art. 100 Kpc.

O rygorze natychmiastowej wykonalności Sąd orzekł na podstawie art. 333§1 pkt 1 Kpc.

z/

1.  (...)

2.  (...)

S., 22.04.2022 r.