Pełny tekst orzeczenia

UZASADNIENIE

Decyzją z dnia 10 czerwca 2021 roku organ rentowy odmówił K. S. przeliczenia emerytury, ponieważ nadal po ponownym przeliczeniu najkorzystniejszy wskaźnik kapitału początkowego wynosi 100,08% liczony z okresu 1979 – 1988./decyzja w aktach ZUS/

W odwołaniu z dnia 12 lipca 2021 roku wnioskodawca podniósł, iż nie uwzględniono wynagrodzeń wynikających ze świadectw pracy./odwołanie – k. 3/

W odpowiedzi na odwołanie organ rentowy wniósł o jego oddalenie.

/odpowiedź na odwołanie – k. 19/

W piśmie z dnia 2 grudnia 2021 roku organ rentowy wyjaśnił, że wynagrodzenia dotyczące spornych zakładów wynikają ze sporządzanych na podstawie złożonej dokumentacji płacowej poświadczeń.

/pismo – k. 50/

Na rozprawie w dniu 20 kwietnia 2022 r wnioskodawca reprezentowany przez profesjonalnego pełnomocnika cofnął odwołanie, oświadczając, że kapitał początkowy został naliczony prawidłowo. Pełnomocnik ZUS wyraził zgodę na powyższe.

/e – prot. z dnia 20.04.2022 00:00:50/

Sąd Rejonowy zważył, co następuje:

W myśl art. 355 § 1 k.p.c. Sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania, jeżeli m.in., powód cofnął ze skutkiem prawnym pozew.

Wobec tego, że cofnięcie przez wnioskodawcę odwołania nie jest sprzeczne z prawem, zasadami współżycia społecznego ani nie zmierza do obejścia prawa (art. 203 § 1, 4 k.p.c.) oraz nie narusza słusznego interesu ubezpieczonego (art. 469 k.p.c.) , bowiem wnioskodawca był reprezentowany przez profesjonalnego pełnomocnika, który ostatecznie potwierdził prawidłowość wyliczenia kapitału początkowego i nie zgłaszał konkretnych zastrzeżeń co do tego wyliczenia, a organ rentowy przedstawił sposób wyliczenia oraz dokumenty, na których się oparł, Sąd orzekł jak w sentencji.

z. odpis postanowienia z uzas. Doręczyć peł. Wn-cy (art. 133 § 3 kpc) – przez PI