Pełny tekst orzeczenia

UZASADNIENIE

Formularz UK 1

Sygnatura akt

V K 1834/19

Jeżeli wniosek o uzasadnienie wyroku dotyczy tylko niektórych czynów lub niektórych oskarżonych, sąd może ograniczyć uzasadnienie do części wyroku objętych wnioskiem. Jeżeli wyrok został wydany w trybie art. 343, art. 343a lub art. 387 k.p.k. albo jeżeli wniosek o uzasadnienie wyroku obejmuje jedynie rozstrzygnięcie o karze i o innych konsekwencjach prawnych czynu, sąd może ograniczyć uzasadnienie do informacji zawartych w częściach 3–8 formularza.

1.USTALENIE FAKTÓW

0.1.Fakty uznane za udowodnione

Lp.

Oskarżony

Czyn przypisany oskarżonemu (ewentualnie zarzucany, jeżeli czynu nie przypisano)

1.1.1.

K. P.

Jak w pkt 1 zarzutów

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za udowodnione

Dowód

Numer karty

w dniu 3 września 2018r oskarżony podczas zatrzymania odpychał i uderzał funkcjonariusza Policji D. P.

wyjaśnienia oskarżonego

29

zeznania D. P.

8-9, 150

zeznania T. S.

18, 150

zeznania T. Ł.

13

1.1.2.

K. P.

Jak w pkt 2 zarzutów

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za udowodnione

Dowód

Numer karty

w dniu 3 września 2018r oskarżony podczas zatrzymania odpychał, kopał i uderzał funkcjonariusza Policji T. S.

wyjaśnienia oskarżonego

29

zeznania D. P.

8-9, 150

zeznania T. S.

18, 150

zeznania T. Ł.

13

0.1.Fakty uznane za nieudowodnione

Lp.

Oskarżony

Czyn przypisany oskarżonemu (ewentualnie zarzucany, jeżeli czynu nie przypisano)

1.2.1.

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za nieudowodnione

Dowód

Numer karty

1.OCena DOWOdów

0.1.Dowody będące podstawą ustalenia faktów

Lp. faktu z pkt 1.1

Dowód

Zwięźle o powodach uznania dowodu

1.1.1

wyjaśnienia oskarżonego

wiarygodne w zakresie faktu, miejsca i czasu zatrzymania oraz uczestniczących osób jako zgodne z relacjami świadków, w zakresie samego przebiegu zatrzymania i własnego zachowania niewiarygodne wobec krańcowo odmiennych relacji wszystkich świadków.

zeznania D. P.

spójne, logiczne, konsekwentne i zgodne z relacjami pozostałych świadków

zeznania T. S.

spójne, logiczne, konsekwentne i zgodne z relacjami pozostałych świadków

zeznania T. Ł.

spójne, logiczne, konsekwentne i zgodne z relacjami pozostałych świadków

1.1.2

zeznania D. P.

spójne, logiczne, konsekwentne i zgodne z relacjami pozostałych świadków

zeznania T. S.

spójne, logiczne, konsekwentne i zgodne z relacjami pozostałych świadków

zeznania T. Ł.

spójne, logiczne, konsekwentne i zgodne z relacjami pozostałych świadków

wyjaśnienia oskarżonego

wiarygodne w zakresie faktu, miejsca i czasu zatrzymania oraz uczestniczących osób jako zgodne z relacjami świadków, w zakresie samego przebiegu zatrzymania i własnego zachowania niewiarygodne wobec krańcowo odmiennych relacji wszystkich świadków.

0.1.Dowody nieuwzględnione przy ustaleniu faktów
(dowody, które sąd uznał za niewiarygodne oraz niemające znaczenia dla ustalenia faktów)

Lp. faktu z pkt 1.1 albo 1.2

Dowód

Zwięźle o powodach nieuwzględnienia dowodu

1.PODSTAWA PRAWNA WYROKU

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Oskarżony

3.1. Podstawa prawna skazania albo warunkowego umorzenia postępowania zgodna z zarzutem

1

K. P.

Zwięźle o powodach przyjętej kwalifikacji prawnej

W dacie zdarzenia oskarżony wiedział, że ma do czynienia z funkcjonariuszem publicznym w postaci policjanta w umundurowaniu służbowym a pomimo to nie wykonywał poleceń i uderzył policjanta w żebra i twarz oraz odpychał go. Uczynił to w czasie kiedy policjant pełnił obowiązki służbowe czego oskarżony w owym czasie uciekający przed ścigającymi go umundurowanymi policjantami musiał mieć pełną świadomość. Uderzenie jest typowym naruszeniem nietykalności cielesnej a zatem powyższe okoliczności rozpatrywane łącznie każą rozpatrywać czyn oskarżonego w kategorii przestępstwa z art 222 § 1 kk popełnionego w warunkach powrotu do przestępstwa w typie podstawowym z uwagi na dane o karalności oskarżonego.

3.1. Podstawa prawna skazania albo warunkowego umorzenia postępowania zgodna z zarzutem

2

K. P.

Zwięźle o powodach przyjętej kwalifikacji prawnej

W dacie zdarzenia oskarżony wiedział, że ma do czynienia z funkcjonariuszem publicznym w postaci policjanta w umundurowaniu służbowym a pomimo to nie wykonywał poleceń i uderzył policjanta w żebra i twarz oraz odpychał go. Uczynił to w czasie kiedy policjant pełnił obowiązki służbowe czego oskarżony w owym czasie uciekający przed ścigającymi go umundurowanymi policjantami musiał mieć pełną świadomość. Uderzenie jest typowym naruszeniem nietykalności cielesnej a zatem powyższe okoliczności rozpatrywane łącznie każą rozpatrywać czyn oskarżonego w kategorii przestępstwa z art 222 § 1 kk popełnionego w warunkach powrotu do przestępstwa w typie podstawowym z uwagi na dane o karalności oskarżonego.

3.2. Podstawa prawna skazania albo warunkowego umorzenia postępowania niezgodna z zarzutem

Zwięźle o powodach przyjętej kwalifikacji prawnej

3.3. Warunkowe umorzenie postępowania

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach warunkowego umorzenia postępowania

3.4. Umorzenie postępowania

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach umorzenia postępowania

3.5. Uniewinnienie

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach uniewinnienia

1.KARY, Środki Karne, PRzepadek, Środki Kompensacyjne i
środki związane z poddaniem sprawcy próbie

Oskarżony

Punkt rozstrzygnięcia
z wyroku

Punkt z wyroku odnoszący się
do przypisanego czynu

Przytoczyć okoliczności

K. P.

1

jawne lekceważenie porządku prawnego i używanie przemocy w połączeniu z uprzednią karalnością oskarżonego przekonuje o konieczności wymierzenia kary realnie dotkliwej jaka jest kara pozbawienia wolności. Ograniczona skuteczność działań oskarżonego przemawia za miarkowaniem kary i dlatego kara 6 miesięcy pozbawienia wolności jako umiarkowana ale i zarazem konieczna jest zdaniem Sądu adekwatna do okoliczności sprawy

K. P.

2

jawne lekceważenie porządku prawnego i używanie przemocy w połączeniu z uprzednią karalnością oskarżonego przekonuje o konieczności wymierzenia kary realnie dotkliwej jaka jest kara pozbawienia wolności. Ograniczona skuteczność działań oskarżonego przemawia za miarkowaniem kary i dlatego kara 6 miesięcy pozbawienia wolności jako umiarkowana ale i zarazem konieczna jest zdaniem Sądu adekwatna do okoliczności sprawy

K. P.

3

Biorąc pod uwagę bliskość czasu, miejsca i okoliczności obu czynów aczkolwiek podjętych z kolejno pojawiającej się motywacji kara łączna w wysokości 10 miesięcy pozbawienia wolności jest wystarczająca do osiągnięcia zamierzonego skutku w zakresie prewencji indywidualnej.

1.Inne ROZSTRZYGNIĘCIA ZAwarte w WYROKU

Oskarżony

Punkt rozstrzygnięcia
z wyroku

Punkt z wyroku odnoszący się do przypisanego czynu

Przytoczyć okoliczności

1.inne zagadnienia

W tym miejscu sąd może odnieść się do innych kwestii mających znaczenie dla rozstrzygnięcia,
a niewyjaśnionych w innych częściach uzasadnienia, w tym do wyjaśnienia, dlaczego nie zastosował określonej instytucji prawa karnego, zwłaszcza w przypadku wnioskowania orzeczenia takiej instytucji przez stronę

1.KOszty procesu

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Przytoczyć okoliczności

4

biorąc pod uwagę bardziej niż ograniczone możliwości finansowe oskarżonego z uwagi na jego pozbawienie wolności Sąd uznał, że nie ma on realnych możliwości uiszczenia kosztów procesu.

1.Podpis