Pełny tekst orzeczenia

UZASADNIENIE

Formularz UK 1

Sygnatura akt

V K 411/19

Jeżeli wniosek o uzasadnienie wyroku dotyczy tylko niektórych czynów lub niektórych oskarżonych, sąd może ograniczyć uzasadnienie do części wyroku objętych wnioskiem. Jeżeli wyrok został wydany w trybie art. 343, art. 343a lub art. 387 k.p.k. albo jeżeli wniosek o uzasadnienie wyroku obejmuje jedynie rozstrzygnięcie o karze i o innych konsekwencjach prawnych czynu, sąd może ograniczyć uzasadnienie do informacji zawartych w częściach 3–8 formularza.

1.USTALENIE FAKTÓW

0.1.Fakty uznane za udowodnione

Lp.

Oskarżony

Czyn przypisany oskarżonemu (ewentualnie zarzucany, jeżeli czynu nie przypisano)

1.1.1.

E. G.

Jak w zarzucie aktu oskarżenia

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za udowodnione

Dowód

Numer karty

W dniu 27 czerwca 2018 roku u oskarżonego ujawniono w samochodzie 10,60 g marihuany

protokół przeszukania

11-15

protokół oględzin

35-36

zeznanie E. B.

37-38

zeznania K. K.

40-41

opinia

90-91

0.1.Fakty uznane za nieudowodnione

Lp.

Oskarżony

Czyn przypisany oskarżonemu (ewentualnie zarzucany, jeżeli czynu nie przypisano)

1.2.1.

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za nieudowodnione

Dowód

Numer karty

1.OCena DOWOdów

0.1.Dowody będące podstawą ustalenia faktów

Lp. faktu z pkt 1.1

Dowód

Zwięźle o powodach uznania dowodu

1.1.1

opinia

wydana przez uprawniony podmiot, szczegółowa i spójna

protokół oględzin

sporządzony przez uprawnionego funkcjonariusza

protokół przeszukania

sporządzony przez uprawnionego funkcjonariusza

zeznania K. K.

spójne i korespondujące z pozostałym materiałem dowodowym

zeznanie E. B.

spójne i zgodne z pozostałymi dowodami

0.1.Dowody nieuwzględnione przy ustaleniu faktów
(dowody, które sąd uznał za niewiarygodne oraz niemające znaczenia dla ustalenia faktów)

Lp. faktu z pkt 1.1 albo 1.2

Dowód

Zwięźle o powodach nieuwzględnienia dowodu

1.PODSTAWA PRAWNA WYROKU

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Oskarżony

3.1. Podstawa prawna skazania albo warunkowego umorzenia postępowania zgodna z zarzutem

Zwięźle o powodach przyjętej kwalifikacji prawnej

3.2. Podstawa prawna skazania albo warunkowego umorzenia postępowania niezgodna z zarzutem

Zwięźle o powodach przyjętej kwalifikacji prawnej

3.3. Warunkowe umorzenie postępowania

1

E. G.

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach warunkowego umorzenia postępowania

Sąd nie mając wątpliwości co do winy oskarżonego uznał, że dopuszczalne i celowe jest skorzystanie z dobrodziejstwa warunkowego umorzenia postępowania. Od czynu minęło prawie cztery lata w czasie których, oskarżony nie wszedł w konflikt z prawem, co pozwala uznać jego sprawstwo za incydent. Wyraził krytyczne stanowisko co popełnionego czynu i deklarował priorytety życiowe społecznie akceptowalne. Przedstawił dokumentację wskazującą na ustabilizowaną sytuację życiową i aspiracje zawodowe. Zebrane wiadomości dotyczące jego kontaktu z narkotykami przekonują o braku ryzyka, iż prowadzi tryb życia generujący potencjalne konflikty z prawem. Ilość narkotyku nie była znikoma lecz w skrajnej wersji pozwalała na sporządzenie 11 porcji, a sam narkotyk należy do substancji powodujących relatywnie mniejsze szkody tak zdrowotne jak i pośrednio społeczne. Powyższe względy skłoniły Sąd do zastosowania w miejsce kary środka probacyjnego w przekonaniu, że będzie on wystarczający do osiągniecia celów prewencji indywidualnej.

3.4. Umorzenie postępowania

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach umorzenia postępowania

3.5. Uniewinnienie

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach uniewinnienia

1.KARY, Środki Karne, PRzepadek, Środki Kompensacyjne i
środki związane z poddaniem sprawcy próbie

Oskarżony

Punkt rozstrzygnięcia
z wyroku

Punkt z wyroku odnoszący się
do przypisanego czynu

Przytoczyć okoliczności

1.Inne ROZSTRZYGNIĘCIA ZAwarte w WYROKU

Oskarżony

Punkt rozstrzygnięcia
z wyroku

Punkt z wyroku odnoszący się do przypisanego czynu

Przytoczyć okoliczności

E. G.

2

wobec zakończenia postępowania przed Sądem I instancji dowód rzeczowy jest zbędny a jego posiadanie nie jest zabronione.

1.inne zagadnienia

W tym miejscu sąd może odnieść się do innych kwestii mających znaczenie dla rozstrzygnięcia,
a niewyjaśnionych w innych częściach uzasadnienia, w tym do wyjaśnienia, dlaczego nie zastosował określonej instytucji prawa karnego, zwłaszcza w przypadku wnioskowania orzeczenia takiej instytucji przez stronę

1.KOszty procesu

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Przytoczyć okoliczności

3

oskarżony posiada źródło dochodu i jest w stanie ponieść koszty procesu.

1.Podpis