Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt V U 333/21

UZASADNIENIE

Decyzją z dnia 29 października 2021 r., znak sprawy: organ rentowy – Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego odmówił M. M. prawa do zasiłku chorobowego za okres od dnia 18.10.2021 r. do dnia 08.11.2021 r. z powodu wykorzystania okresu zasiłkowego w maksymalnej wysokości 540 dni.

Ubezpieczona M. M. w odwołaniu od powyższej decyzji, wniosła o jej zmianę wskazując, że nie zgadza się z powyższą decyzją.

Organ rentowy - Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział (...) w G. P. Terenowa w S. wniósł o oddalenie odwołania, argumentując, iż ubezpieczona pobierała zasiłek chorobowy od 27.04.2020 r. do 23.10.2020 r. przez 180 dni, a następnie od 24.10.2020 r. do 18.10.2021 r. korzystała z zasiłku chorobowego w przedłużonym okresie przez 360 dni. W dniu 18.10.2021 r. ubezpieczona przedłożyła kolejne zwolnienie lekarskie na okres 18.10.2021 r. do 08.11.2021 r. Przerwa pomiędzy ustaniem poprzedniej niezdolności do pracy a powstaniem ponownej niezdolności nie przekroczyła 60 dni.

Sąd ustali ł następujący stan faktyczny:

M. M. pobierała zasiłek chorobowy nieprzerwanie od 27.04.2020 r. do 23.10.2020 r. przez 180 dni, a następnie od 24.10.2020 r. do 18.10.2021 r. korzystała z zasiłku chorobowego w przedłużonym okresie przez 360 dni.

bezsporne oraz dowód: decyzja z dnia 18.06.2021 r. (w aktach KRUS)

W dniu 18.10.2021 r. M. M. przedłożyła kolejne zwolnienie lekarskie na okres 18.10.2021 r. do 08.11.2021 r. Przerwa pomiędzy ustaniem poprzedniej niezdolności do pracy a powstaniem ponownej niezdolności nie przekroczyła 60 dni.

bezsporne

Sąd zważy ł , co następuje:

Odwołanie ubezpieczonej M. M. podlegało oddaleniu.

W niniejszej sprawie ubezpieczona odwołała się od decyzji, którą organ rentowy odmówił ubezpieczonemu prawa do przedłużonego zasiłku chorobowego ze względu na wykorzystanie pełnego okresu zasiłkowego.

Zgodnie z art. 14 ust. 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników, zasiłek chorobowy przysługuje za okres czasowej niezdolności, jednak nie dłużej niż przez 180 dni.

Jeżeli po wyczerpaniu okresu zasiłkowego ubezpieczony jest nadal niezdolny do pracy, a w wyniku dalszego leczenia i rehabilitacji rokuje odzyskanie zdolności do pracy, zasiłek chorobowy przedłuża się na okres niezbędny do przywrócenia zdolności do pracy, jednak nie dłużej niż o dalsze 360 dni (art. 14 ust. 3).

Natomiast zgodnie z art. 9 ust. 2 (w zw. z art. 52 ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników) ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 870) do okresu zasiłkowego wlicza się okresy poprzedniej niezdolności do pracy, spowodowanej tą samą chorobą, jeżeli przerwa pomiędzy ustaniem poprzedniej a powstaniem ponownej niezdolności do pracy nie przekraczała 60 dni.

W niniejszej sprawie bezspornym było to, że ubezpieczona wykorzystała cały okres zasiłkowy (180 dni), a następnie przedłużony okres zasiłkowy (360 dni), który to zasiłek pobierała do 18.10.2021 r.

W związku z tym, że ubezpieczona kolejne zwolnienie lekarskie złożyła od dnia 18.10.2021 r. (bez przerwy), nie otworzył się nowy okres zasiłkowy.

Jedynym argumentem ubezpieczonej była rzekoma rozmowa telefoniczna z pracownikiem KRUS-u, że kolejne zwolnienie lekarskie musi być wystawione na inną jednostkę chorobową. Ubezpieczona nie przedstawiła na to jakiegokolwiek dowodu. Nadto, jak sama wskazuje, nie zachorowała na inną chorobę, tylko lekarz zmienił na kolejnym zwolnieniu numer statystyczny choroby.

Z powyższych względów Sąd, na podstawie art. 477 14 § 1 k.p.c., oddalił odwołanie ubezpieczonego, o czym orzeczono w punkcie pierwszym wyroku.

O kosztach orzeczono w punkcie drugim wyroku, na podstawie art. 98 § 1 i 3, 99, 108 § 1 k.p.c. oraz § 9 ust. 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22.10.2015 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych.