Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt II W 62/22

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 06/06/2022 r.

Sąd Rejonowy w Chełmnie II Wydział Karny w składzie:

Przewodniczący - Sędzia Agnieszka Knade - Plaskacz

Protokolant - sekr. sądowy K. S.

przy udziale Oskarżyciela - mł. asp. S. S. (1)

po rozpoznaniu w dniu 06/06/2022 r.

sprawy:

A. K. (1)

s. E. i S. z domu Z.

ur. (...) w C.

obwinionego o to, że:

I.  W dniu 27 stycznia 2022 r. około godz. 11.40 w C. na ul. (...) kierując pojazdem osobowym marki V. (...) o nr rej. (...) nie posiadał uprawnień do kierowania,

tj. o czyn z art. 94 § 1 kw

II.  W dniu 19 lutego 2022 r. około godz. 22.55 w C. na ul. (...) kierując pojazdem osobowym marki V. (...) o nr rej. (...) nie posiadał uprawnień do kierowania,

tj. o czyn z art. 94 § 1 kw

III.  W dniu 18 lutego 2022 r. około godz. 08:50 w K., na ul. (...) kierował pojazdem silnikowym marki V. (...) o nr rej. (...) nie posiadając uprawnień do kierowania pojazdami kategorii B,

tj. o czyn z art. 94 § 1 kw

orzeka:

I.  uznaje obwinionego A. K. (1) za winnego popełnienia zarzucanych mu czynów, stanowiących wykroczenia z art. 94 § 1 k.w. z tym ustaleniem, że każdorazowo kierował pojazdem nie posiadając uprawnień do kierowania pojazdami kategorii B, i za to po myśli art. 9§2 kw oraz na podstawie art. 94 §1 k.w. wymierza mu łącznie karę 1.700,- (tysiąc siedemset) złotych grzywny;

II.  na mocy art. 94 § 3 k.w. w zw. z art. 29 § 1 k.w. orzeka wobec obwinionego środek karny w postaci zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych kategorii (...) w ruchu lądowym na okres 6 (sześciu) miesięcy;

III.  zwalnia obwinionego od opłaty sądowej, zaś zryczałtowaną równowartością wydatków poniesionych w sprawie obciąża Skarb Państwa.

Sygn. akt II W 62/22

UZASADNIENIE

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

A. K. (1) w dniach: 27 stycznia 2022 r. około godz. 11.40 w C. na ul. (...), 18 lutego 2022 r. około godz. 08:50 w K. na ul. (...) oraz 19 lutego 2022 r. około godz. 22.55 w C. na ul. (...) kierował pojazdem silnikowym marki V. (...) o nr rej. (...) nie posiadając uprawnień do kierowania pojazdami kategorii B.

(dowód: wyjaśnienia obwinionego - k. 11-12, 37-38 , zeznania świadka T. F. k. 4, K. S. k. 8, notatka k. 34 )

Decyzją z dnia 7 czerwca 2006 roku Starosta Powiatowy w C. odmówił A. K. (1) wymiany dokumentu uprawniającego do kierowania pojazdami w zakresie kategorii AB i wydał mu prawo jazdy uprawniające do kierowania pojazdami kat. C i T. Decyzja ta została zaskarżona przez A. K. do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, które decyzją z dnia (...) roku utrzymało w mocy zaskarżoną decyzję organu I instancji.

(dowód: decyzja Starosty Powiatowego nr (...). (...) (...) k. 16, Decyzja SKO z dnia (...) roku k.49-50)

Obwiniony A. K. (1) nie przyznał się do popełnienia zarzuconych mu wykroczeń. Potwierdził, że prowadził pojazd w dniach wskazanych w zarzutach niemniej jednak uważa, że może kierować pojazdami kategorii B, gdyż do 2006 roku posiadał takie uprawnienia potwierdzone dokumentem prawa jazdy którego kopię załączył do akt.

Sąd zważył co następuje:

Na tle całokształtu materiału dowodowego zgromadzonego w sprawie zarówno wina obwinionego, jak i okoliczności popełnienia zarzuconych obwinionemu wykroczeń nie budzą wątpliwości.

Sąd uznał za wiarygodne w całości zeznania świadków T. F. i K. S.. Powyższe zeznania są spójne, logiczne, rzeczowe oraz korespondują z wyjaśnieniami obwinionego. Sąd, poza osobowymi źródłami dowodowymi, obdarzył walorem wiarygodności ujawnione w toku rozprawy dokumenty stanowiące podstawę ustaleń faktycznych w postaci: notatek urzędowych oraz odpisów decyzji. W ocenie Sądu brak było podstaw do podważania autentyczności tych dokumentów oraz informacji w nich zawartych i jako takie stanowią pełnoprawną część zgromadzonego materiału dowodowego. Obwiniony wprawdzie twierdził, że decyzji wydanej przez Starostę (...) nie kwestionował, jednakże treść uzasadnienia decyzji wydanej przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze wskazuje w sposób nie budzący wątpliwości, ze kwestia posiadania uprawnień do kierowania pojazdami kat. B była przedmiotem kontroli i analizy na skutek odwołania A. K. od decyzji odmawiającej mu wymiany dokumentu uprawniającego do kierowania pojazdami w zakresie kategorii AB.

Zgodnie z treścią art. 94 § 1 kw, kto na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu prowadzi pojazd mechaniczny, nie mając do tego uprawnienia, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny nie niższej niż 1500 złotych. Przez brak wymaganych uprawnień w rozumieniu art. 94 § 1 k.w. należy rozumieć zarówno sytuację, gdy dana osoba w ogóle nie uzyskała uprawnień do prowadzenia pojazdu określonej kategorii w sposób wskazany w przepisach ustawy - Prawo o ruchu drogowym, utraciła je w wyniku cofnięcia i musi ponownie ubiegać się o uzyskanie takich uprawnień lub posiadając de facto takie uprawnienia nie może w danej chwili ich realizować i z nich korzystać z uwagi np. na ich czasowe "zawieszenie", nie powodujące jednak ich definitywnej utraty. ( por. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 19 marca 2019 r. sygn.. akt IV KK 59/19 )

Zwrócić należy uwagę, że dokumentem stwierdzającym posiadanie uprawnienia do kierowania motorowerem, pojazdem silnikowym lub zespołem pojazdów składającym się z pojazdu silnikowego i przyczepy lub naczepy jest wydane w kraju prawo jazdy (art. 4 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy o kierujących pojazdami). Przepis ten określa zatem, że prawo jazdy jest dokumentem, który zaświadcza i potwierdza uprawnienie do kierowania pojazdami określonej kategorii.

Obwiniony utracił uprawnienia do kierowania pojazdami kat. B w wyniku zatrzymania mu prawa jazdy kat. AB na okres 1,5 roku w 1976 roku i musiał ponownie ubiegać się o uzyskanie takich uprawnień. W 1982 roku wydano mu prawo jazdy w którym zaznaczono wprawdzie uprawnienia do prowadzenia pojazdów kat. B, niemniej jednak w 2006 roku w wyniku kontroli uprawnień związanej z koniecznością wymiany blankietu prawa jazdy ustalono, że obwiniony nie podszedł do egzaminu i wystawiono mu prawo jazdy kat. C i T. Prawo jazdy wydane w 1982 roku zostało anulowane w dniu 27 listopada 2006 roku. Obwiniony po 2006 roku nie podszedł do egzaminu w celu uzyskania uprawnień do kierowania pojazdami kat. B. Obwiniony nie posiada więc dokumentu potwierdzającego jego uprawnienia do kierowania pojazdami kat. B. a dokument którym się posługuje, został anulowany. W konsekwencji A. K. w dniach 27 stycznia 2022 r., 18 lutego 2022 r. oraz 19 lutego 2022 r. nie posiadał uprawnień do kierowania pojazdami w zakresie kategorii B prawa jazdy.

Uznając obwinionego A. K. (1) za winnego popełnienia zarzucanych mu czynów, stanowiących wykroczenia z art. 94 § 1 k.w., Sąd po myśli art. 9§2 kw na podstawie art. 94 §1 k.w. wymierzył mu łącznie karę 1.700,- złotych grzywny. Kara w takim wymiarze w ocenie Sądu jest adekwatna do stopnia społecznej szkodliwości czynów i nie przekracza stopnia winy a nadto uwzględnia to, że obwiniony popełnił 3 wykroczenia.

Sąd na mocy art. 94 § 3 k.w. w zw. z art. 29 § 1 k.w. orzekał wobec obwinionego środek karny w postaci zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych kategorii (...) w ruchu lądowym na okres 6 miesięcy. Orzeczenie tego środka, wobec przesądzenia odpowiedzialności za wykroczenia z art. 94§1 k.w. było obligatoryjne. Popełnione przez obwinionego czyny z art. 94 § 1 kw nie miały charakteru incydentalnego obwiniony miał świadomość, że nie posiada uprawnień do kierowania pojazdami kat. B skoro skarżył decyzje i przedkładał organom anulowane prawo jazdy.

Sąd zwolnił obwinionego od zapłaty na rzecz Skarbu Państwa kosztów sądowych zaś zryczałtowaną równowartością wydatków poniesionych w sprawie obciąża Skarb Państwa. Powyższe rozstrzygnięcie oparto na przepisie art. 119 kpw w zw. z art. 624§1 kpk.

13/06/2022 SSR Agnieszka Knade-Plaskacz