Pełny tekst orzeczenia

UZASADNIENIE

Formularz UK 1

Sygnatura akt

V K 1902/19

Jeżeli wniosek o uzasadnienie wyroku dotyczy tylko niektórych czynów lub niektórych oskarżonych, sąd może ograniczyć uzasadnienie do części wyroku objętych wnioskiem. Jeżeli wyrok został wydany w trybie art. 343, art. 343a lub art. 387 k.p.k. albo jeżeli wniosek o uzasadnienie wyroku obejmuje jedynie rozstrzygnięcie o karze i o innych konsekwencjach prawnych czynu, sąd może ograniczyć uzasadnienie do informacji zawartych w częściach 3–8 formularza.

1.USTALENIE FAKTÓW

0.1.Fakty uznane za udowodnione

Lp.

Oskarżony

Czyn przypisany oskarżonemu (ewentualnie zarzucany, jeżeli czynu nie przypisano)

1.1.1.

O. J. I.

Jak w zarzucie aktu oskarżenia

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za udowodnione

Dowód

Numer karty

Oskarżony w dniu 4 listopada 2018r prowadził sprzedaż towarów odzieżowych w tym i takich, których znaki towarowe nie były autentyczne.

wyjaśnienia oskarżonego

43-44, 212

zeznania A. K.

10-11

zeznania P. S.

47

protokół przeszukania

7-8

0.1.Fakty uznane za nieudowodnione

Lp.

Oskarżony

Czyn przypisany oskarżonemu (ewentualnie zarzucany, jeżeli czynu nie przypisano)

1.2.1.

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za nieudowodnione

Dowód

Numer karty

1.OCena DOWOdów

0.1.Dowody będące podstawą ustalenia faktów

Lp. faktu z pkt 1.1

Dowód

Zwięźle o powodach uznania dowodu

1.1.1

protokół przeszukania

sporządzony przez uprawnionego funkcjonariusza

wyjaśnienia oskarżonego

spójne i logiczne

zeznania A. K.

zgodne z pozostałym materiałem dowodowym

zeznania P. S.

logiczne i korespondujące z pozostałymi dowodami

0.1.Dowody nieuwzględnione przy ustaleniu faktów
(dowody, które sąd uznał za niewiarygodne oraz niemające znaczenia dla ustalenia faktów)

Lp. faktu z pkt 1.1 albo 1.2

Dowód

Zwięźle o powodach nieuwzględnienia dowodu

1.PODSTAWA PRAWNA WYROKU

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Oskarżony

3.1. Podstawa prawna skazania albo warunkowego umorzenia postępowania zgodna z zarzutem

1

O. J. I.

Zwięźle o powodach przyjętej kwalifikacji prawnej

Oskarżony prowadził sprzedaż ( w trakcie zawierania transakcji został zatrzymany) towarów które nie tylko nie były oznaczone autentycznymi znakami towarowymi ale też mając tego pełną świadomość oraz wiedząc , że działanie takie jest sprzeczne z prawem. Tym samym oskarżony wyczerpał znamiona przestępstwa z art 305 ust 1 ustawy prawo własności przemysłowej.

3.2. Podstawa prawna skazania albo warunkowego umorzenia postępowania niezgodna z zarzutem

Zwięźle o powodach przyjętej kwalifikacji prawnej

3.3. Warunkowe umorzenie postępowania

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach warunkowego umorzenia postępowania

3.4. Umorzenie postępowania

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach umorzenia postępowania

3.5. Uniewinnienie

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach uniewinnienia

1.KARY, Środki Karne, PRzepadek, Środki Kompensacyjne i
środki związane z poddaniem sprawcy próbie

Oskarżony

Punkt rozstrzygnięcia
z wyroku

Punkt z wyroku odnoszący się
do przypisanego czynu

Przytoczyć okoliczności

O. J. I.

1

oskarżony jako osoba niekarana i prowadząca ustabilizowany tryb życia nie powinien być nadmiernie represjonowany. Zwrócić także trzeba uwagę na postawę oskarżonego, który nie ukrywał swego czynu i dostarczył także obciążających go dowodów w toku składania wyjaśnień. Również społeczna szkodliwość czynu jawi się Sądowi jako umiarkowana. Straty jakie pokrzywdzeni mogliby teoretycznie ponieść w drodze jego działania byłyby nieznaczne. Teoretycznie, gdyż aby uznać, że działanie oskarżonego wyrządziło pokrzywdzonym jakiekolwiek rzeczywiste szkody trzeba by zrobić dwa założenia. Po pierwsze, że osoby skłonne nabyć produkty oznaczone znakami towarowymi danych firm i tak zdecydowałyby się je kupić, nawet gdyby nie były dostępne w wersji nieautentycznej. Inaczej mówiąc, konsumenci zaopatrujący się w te artykuły zdecydowali by się wydać wielokrotnie więcej pieniędzy na rzeczy o niemal identycznym wyglądzie a działanie oskarżonego od tego ich odwiodło. To oczywiście założenie nierealne. Oferta przedmiotów nieoryginalnych ale mających cechy zewnętrzne markowych produktów jest kierowana do konsumentów, którzy nie są skłonni przeznaczyć relatywnie wysokich sum na tego rodzaju przedmioty. W braku możliwości zakupu towarów nieoryginalnych nie kupili by oryginałów lecz inne towary. Po drugie nawet przy przyjęciu założenia pierwszego tylko wtedy doszłoby do szkody po stronie właściciela danego znaku towarowego jeżeli przedmioty nieoryginalne zostałyby faktycznie zakupione a tak w niniejszej sprawie nie było. Dlatego też Sąd nie znalazł podstaw aby uznać , że pokrzywdzeni ponieśli jakąkolwiek wymierną szkodę materialną i nie widział podstaw do nałożenia na oskarżonego obowiązku naprawienia szkody czy orzekania nawiązki.

1.Inne ROZSTRZYGNIĘCIA ZAwarte w WYROKU

Oskarżony

Punkt rozstrzygnięcia
z wyroku

Punkt z wyroku odnoszący się do przypisanego czynu

Przytoczyć okoliczności

O. J. I.

2

wobec nieautentyczności produktów zatrzymanych u oskarżonego ich wprowadzenie na rynek jest niemożliwe a zatem należało orzec ich przepadek.

1.inne zagadnienia

W tym miejscu sąd może odnieść się do innych kwestii mających znaczenie dla rozstrzygnięcia,
a niewyjaśnionych w innych częściach uzasadnienia, w tym do wyjaśnienia, dlaczego nie zastosował określonej instytucji prawa karnego, zwłaszcza w przypadku wnioskowania orzeczenia takiej instytucji przez stronę

1.KOszty procesu

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Przytoczyć okoliczności

4

Sąd oceniając status materialny oskarżonego uznał, że już obciążenia finansowe związane z samą karą są istotne i nie widział potrzeby pomnażania ich o opłatę i koszty postępowania.

Odrębnym problemem jest żądanie obciążenia oskarżonego kosztami zastępstwa procesowego jakie ponieść mieli oskarżyciele posiłkowi. Zdaniem Sądu intencją ustawodawcy było to aby oskarżyciel posiłkowy nie ponosił kosztów obrony swoich interesów przed Sądem ale żeby uczynił to sprawca przestępstwa. Kluczowym jest jednak kwestia, że jedną ze składowych kosztów procesu są nakłady poniesione na ustanowienie pełnomocnika procesowego. Tymczasem w niniejszej sprawie oskarżyciele posiłkowi ( ani ich pełnomocnicy) nie wykazali w żaden sposób, iż takowe nakłady w niniejszej sprawie poniesiono. To, że oskarżycieli łączą z ich pełnomocnikami umowy jest bezsporne, lecz kwestia wynagrodzenia pełnomocników nie jest już dla Sądu oczywista w tym sensie, że nie istnieje żaden znany Sądowi dowód na to, że reprezentowanie oskarżycieli posiłkowych w niniejszej sprawie wygenerowało dla pokrzywdzonych jakieś szczególne, związane z tą sprawą koszty. Dlatego też brak było podstaw do obciążania oskarżonego w tym zakresie.

1.Podpis