Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt I C 386/20

(poprzednio II C 1026/18)

POSTANOWIENIE

Dnia 31 października 2020 r.

Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie w I Wydziale Cywilnym w składzie:

Przewodniczący sędzia Anna Brenk

po rozpoznaniu w dniu 31 października 2020 r. w Lublinie

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa Spółdzielni Mieszkaniowej (...) w L.

przeciwko B. M., R. M., A. M. i P. M.

o eksmisję

  w przedmiocie umorzenia postępowania

postanawia:

na podstawie art. 182 § 1 pkt 2 k.p.c. w zw. z art. 9 ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy - kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1469) umorzyć postępowanie.