Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt II K 196/22

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 24 czerwca 2022 r.

Sąd Rejonowy w Kętrzynie II Wydział Karny w składzie:

Przewodniczący: sędzia Jarosław Walentynowicz

Protokolant: stażysta Aleksandra Piasecka

Prokurator Prokuratury Rejonowej: Sebastian Dunaj

po rozpoznaniu w dniu 24 czerwca 2022 r.

sprawy

D. K.

s. J. i B. z domu N.

ur. (...) w R.

oskarżonego o to, że:

W okresie od 23.01.2021 roku do dnia 20.10.2021 roku w K. uchylał się od wykonywania obowiązku alimentacyjnego na rzecz syna G. K. reprezentowanych przez przedstawiciela ustawowego matkę M. D., zasądzonych na podstawie Wyroku Sądu Okręgowego w Olsztynie z dnia 16.02.2015 roku sygn. akt III RC 992/14, przy czym łączna wysokość powstałych wskutek tego zaległości stanowi równowartość co najmniej 3 świadczeń okresowych,

tj. o przestępstwo z art. 209 §1 kk

I.  oskarżonego D. K. uznaje za winnego popełnienia zarzucanego mu czynu i za to z mocy art. 209 §1 kk skazuje go na karę 3 (trzech) miesięcy pozbawienia wolności;

II.  na podstawie art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 26 maja 1982r. Prawo o adwokaturze, zasądza od Skarbu Państwa na rzecz Kancelarii Adwokackiej adw. P. B. kwotę 420 (czterysta dwadzieścia) złotych tytułem kosztów nie opłaconej obrony z urzędu, oraz kwotę 96,60 (dziewięćdziesiąt sześć i 60/100) złotych tytułem podatku VAT od przyznanego wynagrodzenia;

III.  na podstawie art.624§1 kpk zwalnia oskarżonego w całości od zapłaty na rzecz Skarbu Państwa kosztów sądowych.

UZASADNIENIE

Formularz UK 1

Sygnatura akt

IIK 196/22

Jeżeli wniosek o uzasadnienie wyroku dotyczy tylko niektórych czynów lub niektórych oskarżonych, sąd może ograniczyć uzasadnienie do części wyroku objętych wnioskiem. Jeżeli wyrok został wydany w trybie art. 343, art. 343a lub art. 387 k.p.k. albo jeżeli wniosek o uzasadnienie wyroku obejmuje jedynie rozstrzygnięcie o karze i o innych konsekwencjach prawnych czynu, sąd może ograniczyć uzasadnienie do informacji zawartych w częściach 3–8 formularza.

USTALENIE FAKTÓW

Fakty uznane za udowodnione

Lp.

Oskarżony

Czyn przypisany oskarżonemu (ewentualnie zarzucany, jeżeli czynu nie przypisano)

D. K.

W okresie od 23.01.2021 roku do dnia 20.10.2021 roku w K. uchylał się od wykonywania obowiązku alimentacyjnego na rzecz syna G. K. reprezentowanych przez przedstawiciela ustawowego matkę M. D., zasądzonych na podstawie Wyroku Sądu Okręgowego w Olsztynie z dnia 16.02.2015 roku sygn. akt III RC 992/14, przy czym łączna wysokość powstałych wskutek tego zaległości stanowi równowartość co najmniej 3 świadczeń okresowych,

tj. o przestępstwo z art. 209 §1 kk

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za udowodnione

Dowód

Numer karty

N. na utrzymanie dziecka G. K. do czego jest zobowiązany wyrokiem sądowym, brak zainteresowania dzieckiem

Zeznania M. D.

k. 15, 66v

Dokumentacja z MOPS K.

1-4

Wyjaśnienia oskarżonego

33

Fakty uznane za nieudowodnione

Lp.

Oskarżony

Czyn przypisany oskarżonemu (ewentualnie zarzucany, jeżeli czynu nie przypisano)

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za nieudowodnione

Dowód

Numer karty

OCena DOWOdów

1.1.  Dowody będące podstawą ustalenia faktów

Lp. faktu z pkt 1.1

Dowód

Zwięźle o powodach uznania dowodu

Zeznania M. D.

Dokumentacja z MOPS K.

Wyjaśnienia oskarżonego

Wskazane dowody są w pełni wiarygodne i odzwierciedlają stan faktyczny sprawy, któremu oskarżony nie zaprzecza przyznając się do popełnienia zarzuconego mu czynu. Zeznania świadka są logiczne i korespondują z faktem niełożenia oskarżonego na utrzymanie wspólnego dziecka (wobec którego oskarżony ma ograniczone prawa rodzicielskie) i niezainteresowaniem nawet w kontakcie z nim. Oskarżony przyznał się do popełnienia zarzuconego mu czynu.

1.2.  Dowody nieuwzględnione przy ustaleniu faktów
(dowody, które sąd uznał za niewiarygodne oraz niemające znaczenia dla ustalenia faktów)

Lp. faktu z pkt 1.1 albo 1.2

Dowód

Zwięźle o powodach nieuwzględnienia dowodu

PODSTAWA PRAWNA WYROKU

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Oskarżony

1.3.  Podstawa prawna skazania albo warunkowego umorzenia postępowania zgodna z zarzutem

!

D. K.

Zwięźle o powodach przyjętej kwalifikacji prawnej

N. na utrzymanie dziecka, które jest w stanie, mimo trudności, utrzymać matka, wyczerpuje znamiona art. 209§1 kk.

1.1.  Podstawa prawna skazania albo warunkowego umorzenia postępowania niezgodna z zarzutem

Zwięźle o powodach przyjętej kwalifikacji prawnej

1.4.  Warunkowe umorzenie postępowania

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach warunkowego umorzenia postępowania

1.5.  Umorzenie postępowania

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach umorzenia postępowania

1.6.  Uniewinnienie

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach uniewinnienia

KARY, Środki Karne, PRzepadek, Środki Kompensacyjne i środki związane z poddaniem sprawcy próbie

Oskarżony

Punkt rozstrzygnięcia
z wyroku

Punkt z wyroku odnoszący się
do przypisanego czynu

Przytoczyć okoliczności

D. K.

I

I

D. K. był wielokrotnie karany sądownie za różne przestępstwa (k. 26) związane z przemocą, naruszeniem wolności, przeciwko mieniu. Z popełniania przestępstw uczynił sobie styl życia. Obecnie odbywa karę pozbawienia wolności. Czy to w zakładzie karnym, czy na wolności lekceważy sobie rodzicielskie prawo do łożenia na utrzymanie swego syna. Jest młodym, zdrowym, zdolnym do pracy mężczyzną. Gdyby tylko chciał mógłby pracować i łożyć na utrzymanie. Jednak nie chce. W żaden sposób nie można poważnie mówić, że obecnie nie płaci, bo go nie stać, jest pozbawiony wolności i nie ma środków. Osoba taka jak on, dorosła, zdrowa i poczytalna winna tak ukształtować sobie życie, by móc realizować obowiązek wobec swego dziecka. Nie jest to jakiś poboczny obowiązek, obowiązek przy okazję, obowiązek typu: „jak mam pieniądze to ewentualnie zapłacę”. Oskarżony winien uczynić wszystko, by obowiązek ten realizować. Jeśli zachowuje się nieodpowiedzialnie i żyje jedynie dniem dzisiejszym, popełnia przestępstwa narażając tym dziecko na niemożność zaspokajania potrzeb życiowych jest winny przestępstwa nie alimentacji niezależnie od tego, że akurat nie ma środków finansowych. Nie ma ich bowiem na właśnie życzenie. W takim wypadku mówienie „nie mam, więc nie dam” jest pożałowania godną wymówką w żadnym razie nie zasługującą na poważne potraktowanie.

Dlatego właśnie oskarżony zasługiwał na najsurowszy rodzaj kary – karę pozbawienia wolności. Jej rozmiar sąd określił na 3 miesiące uznając, że taka kara spełni swe wymogi w zakresie indywidualnego i ogólnego oddziaływania. Oczywiście brak pozytywnej prognozy kryminologicznej uniemożliwił warunkowe zawieszenie wykonania kary.

NA

Oskarżony

Punkt rozstrzygnięcia
z wyroku

Punkt z wyroku odnoszący się do przypisanego czynu

Przytoczyć okoliczności

6. inne zagadnienia

W tym miejscu sąd może odnieść się do innych kwestii mających znaczenie dla rozstrzygnięcia,
a niewyjaśnionych w innych częściach uzasadnienia, w tym do wyjaśnienia, dlaczego nie zastosował określonej instytucji prawa karnego, zwłaszcza w przypadku wnioskowania orzeczenia takiej instytucji przez stronę

7.  KOszty procesu

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Przytoczyć okoliczności

II, III

W pozostałych rozstrzygnięciach orzeczono o kosztach procesu i za obronę z urzędu.

Brak środków finansowych u oskarżonego i konieczność przeznaczenia ewentualnych zdobytych na utrzymanie dziecka uzasadniał zwolnienie go z sądowych kosztów postępowania w całości.

1Podpis