Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt II K 93/22 Zambrów 30 czerwca 2022 roku

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Sąd Rejonowy w Zambrowie w II Wydziale Karnym w składzie:

Przewodniczący Sędzia Anna Iwanowska

Protokolant Katarzyna Gawkowska

w obecności Prokuratora Przemysława Tyla

po rozpoznaniu na rozprawie dnia 10 maja 2022r., 31 maja 2022r., 28 czerwca 2022r.

sprawy M. T. urodz. w dniu (...) w Z. syna J. i A. z domu W.,

oskarżonego o to, że:

I.  W dniu 28 grudnia 2021r. w miejscowości (...), gm. Z., pow. (...), woj. (...) używając niebezpiecznego przedmiotu w postaci siekiery dopuścił się czynnej napaści na umundurowanych funkcjonariuszy policji st. post. C. W. oraz st. post. K. B. podczas i w związku z pełnieniem obowiązków służbowych w ten sposób, że w trakcie interwencji policji trzymał w ręku siekierę, nie reagował na polecenia odrzucenia przedmiotu i wykonywał nią zamachy w kierunku oznakowanego radiowozu i w stronę funkcjonariuszy krzycząc przy tym słowa „jak nie strzelisz to cię zajebię tą siekierą”, grożąc im pozbawieniem życia

tj. o czyn z art. 223 § 1 kk

II.  W dniu 28 grudnia 2021r. w miejscowości (...), gm. Z., pow. (...), woj. (...) trzymając siekierę groził pozbawieniem życia matce – A. T., co wzbudziło u pokrzywdzonej uzasadnioną obawę, że groźba zostanie spełniona

tj. o czyn z art. 190 § 1 kk

I.  Oskarżonego M. T. uznaje za winnego zarzucanego mu czynu i za to na mocy art. 223 § 1 kk skazuje go, zaś na mocy art. 223 § 1 kk w zw. z art. 37b kk w zw. z art. 34 § 1, § 1a pkt 1 kk w zw. z art. 35 § 1 kk wymierza mu karę 6 (sześć) miesięcy pozbawienia wolności oraz karę 6 (sześć) miesięcy ograniczenia wolności w postaci wykonywania nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne w wymiarze 30 (trzydzieści) godzin w stosunku miesięcznym.

II.  Oskarżonego M. T. uznaje za winnego popełnienia zarzucanego mu w punkcie II (drugim) czynu i za to na mocy art. 190 § 1 kk skazuje go, zaś na mocy art. 190 § 1 kk w zw. z art. 34 § 1, § 1a pkt 1 kk w zw. z art. 35 § 1 kk wymierza mu karę 4 (cztery) miesięcy ograniczenia wolności w postaci wykonywania nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne w wymiarze 30 (trzydzieści) godzin w stosunku miesięcznym

III.  Na mocy art. 85 § 1 kk, art. 85a kk, art. 86 § 1 i 3 kk orzeka wobec oskarżonego M. T. karę łączną 8 (osiem) miesięcy ograniczenia wolności w postaci wykonywania nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne w wymiarze 30 (trzydzieści) godzin w stosunku miesięcznym

IV.  Na mocy art. 46 § 1 kk zasądza od oskarżonego M. T. na rzecz pokrzywdzonych C. W. i K. B. kwoty po 500 (pięćset) złotych na rzecz każdego z nich tytułem częściowego zadośćuczynienia za doznaną krzywdę.

V.  Na mocy art. 63 § 1 i 5 kk zalicza oskarżonemu M. T. na poczet orzeczonej kary pozbawienia wolności okres rzeczywistego pozbawienia wolności w sprawie od dnia 28.12.2021r. godz. 17.20 do dnia 30.12.2021r. godz. 13.20 przyjmując, że jeden dzień rzeczywistego pozbawienia wolności równa się jednemu dniowi kary pozbawienia wolności.

VI.  Na mocy art. 44 § 2 kk orzeka przepadek na rzecz Skarbu Państwa dowodu rzeczowego w postaci siekiery z drewnianym trzonkiem szczegółowo opisanej w wykazie dowodów rzeczowych numer (...), a przechowywanego w magazynie sądowym Sądu Rejonowego w Zambrowie pod pozycją (...).

VII.  Zasądza od oskarżonego M. T. na rzecz Skarbu Państwa kwotę 300 (trzysta) złotych tytułem opłaty oraz obciąża go pozostałymi kosztami procesu.

UZASADNIENIE

Formularz UK 1

Sygnatura akt

II K 93/22

Jeżeli wniosek o uzasadnienie wyroku dotyczy tylko niektórych czynów lub niektórych oskarżonych, sąd może ograniczyć uzasadnienie do części wyroku objętych wnioskiem. Jeżeli wyrok został wydany w trybie art. 343, art. 343a lub art. 387 k.p.k. albo jeżeli wniosek o uzasadnienie wyroku obejmuje jedynie rozstrzygnięcie o karze i o innych konsekwencjach prawnych czynu, sąd może ograniczyć uzasadnienie do informacji zawartych w częściach 3–8 formularza.

USTALENIE FAKTÓW

Fakty uznane za udowodnione

Lp.

Oskarżony

Czyn przypisany oskarżonemu (ewentualnie zarzucany, jeżeli czynu nie przypisano)

1.1.1.

M. T.

W dniu 28 grudnia 2021r. w miejscowości (...), gm. Z., pow. (...), woj. (...) używając niebezpiecznego przedmiotu w postaci siekiery dopuścił się czynnej napaści na umundurowanych funkcjonariuszy policji st. post. C. W. oraz st. post. K. B. podczas i w związku z pełnieniem obowiązków służbowych w ten sposób, że w trakcie interwencji policji trzymał w ręku siekierę, nie reagował na polecenia odrzucenia przedmiotu i wykonywał nią zamachy w kierunku oznakowanego radiowozu i w stronę funkcjonariuszy krzycząc przy tym słowa „jak nie strzelisz to cię zajebię tą siekierą”, grożąc im pozbawieniem życia tj. o czyn z art. 223 § 1 kk

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za udowodnione

Dowód

Numer karty

M. T. w dniu 28 grudnia 2021r. w miejscowości (...), używając niebezpiecznego przedmiotu w postaci siekiery dopuścił się czynnej napaści na umundurowanych funkcjonariuszy policji st. post. C. W. oraz st. post. K. B. podczas i w związku z pełnieniem obowiązków służbowych w ten sposób, że w trakcie interwencji policji trzymał w ręku siekierę, nie reagował na polecenia odrzucenia przedmiotu i wykonywał nią zamachy w kierunku oznakowanego radiowozu i w stronę funkcjonariuszy krzycząc przy tym słowa „jak nie strzelisz to cię zajebię tą siekierą”, grożąc im pozbawieniem życia.

Wyjaśnienia oskarżonego M. T.

k.148v, 78-78v, 152

Zeznania świadka A. T.

k.149v, 10-10v

Zeznania świadka K. B.

k.150-150v, 26

Zeznania świadka C. W.

k.150v-151v, 32

Zeznania świadka A. G.

k.164v, 38v-39

Zeznania świadka P. K.

k.151v, 54v-55

Zeznania świadka D. G.

k.151v, 59v-60

Zeznania świadka M. O.

k.164v-165, 51v-52

Zeznania świadka A. K.

k. 165

Notatka urzędowa

k. 1, 2

Protokół oględzin miejsca

k. 17-18

Protokół odtworzenia utrwalonego zapisu, płyta CD

k. 19-21

Protokół badania stanu trzeźwości

k. 23, 24

Notatka urzędowa

k. 37

Protokół odtworzenia utrwalonego zapisu, płyta CD

k. 44-47. 62-67

Protokół odtworzenia utrwalonego zapisu, płyta CD

k. 48-50

Opinia sądowo-lekarska

k. 82-83

Materiał poglądowy, metryka płyta CD

k. 89-96

Kopia dokumentacji medycznej

k. 121

Karta Karna

k. 110

Opinia sądowo-psychiatryczna

k.111-118

1.1.2.

M. T.

W dniu 28 grudnia 2021r. w miejscowości (...), gm. Z., pow. (...), woj. (...) trzymając siekierę groził pozbawieniem życia matce – A. T., co wzbudziło u pokrzywdzonej uzasadnioną obawę, że groźba zostanie spełniona tj. o czyn z art. 190 § 1 kk

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za udowodnione

Dowód

Numer karty

M. T. w dniu 28 grudnia 2021r. w miejscowości (...), gm. Z., pow. (...), woj. (...) trzymając siekierę groził pozbawieniem życia matce – A. T., co wzbudziło u pokrzywdzonej uzasadnioną obawę, że groźba zostanie spełniona

Wyjaśnienia oskarżonego M. T.

k.148v, 78-78v, 152

Zeznania świadka A. T.

k.149v, 10-10v

Zeznania świadka K. B.

k.150-150v, 26

Zeznania świadka D. G.

k.151v, 59v-60

Protokół oględzin miejsca

k. 17-18

Protokół odtworzenia utrwalonego zapisu, płyta CD

k. 19-21

Notatka urzędowa

k. 37

Protokół odtworzenia utrwalonego zapisu, płyta CD

k. 48-50

Karta Karna

k. 110

Opinia sądowo-psychiatryczna

k.111-118

Fakty uznane za nieudowodnione

Lp.

Oskarżony

Czyn przypisany oskarżonemu (ewentualnie zarzucany, jeżeli czynu nie przypisano)

1.2.1.

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za nieudowodnione

Dowód

Numer karty

OCena DOWOdów

Dowody będące podstawą ustalenia faktów

Lp. faktu z pkt 1.1

Dowód

Zwięźle o powodach uznania dowodu

Wyjaśnienia oskarżonego M. T.

Wyjaśnienia oskarżonego częściowo wiarygodne. Oskarżony wskazał, że niezbyt wiele pamięta ze zdarzenia, gdyż znajdował się pod wpływem alkoholu. Wskazał, że z matką pokłócił się o pieniądze, nie chciał jej grozić siekierą, chciał rąbać drzewo. Zdarzenia z policją nie pamięta. Żałuje swojego zachowania i przeprasza.

Zeznania świadka A. T.

Zeznania świadka wiarygodne. Świadek podała, że w dniu 28 grudnia syn wrócił do domu pod wpływem alkoholu, zaczął wykręcać korki, potem poszedł po siekierę, świadek podała, że nie wie czy chciał jej tą siekierą grozić, kiedy przyjechała policja pobiegł do nich. Świadek podała, że jej syn jest dobrym człowiekiem, nie wie co mu się stało. Przeprosił ją. We wcześniejszych zeznaniach wskazała, że gdy syn wybiegł za nią na podwórko z siekierą, krzyczał, że zrobi z nią porządek. Wskazać należy, iż w swoich zeznaniach przed sądem świadek ewidentnie chciała umniejszyć winę swojego syna, aby uchronić go przed karą pozbawienia wolności. Dlatego też sąd za w pełni wiarygodne uznał jej wcześniejsze zeznania, zaś składane przed sądem jedynie za częściowo wiarygodne.

Zeznania świadka K. B.

Zeznania świadka wiarygodne. Świadek w sposób obszerny opisał interwencję z dnia 28 grudnia 2021r. Wskazał, że mężczyzna szedł w ich kierunku wymachując siekierą. Świadek dokładnie opisał jakie procedury zastosowano wobec oskarżonego. Świadek podał, że mężczyzna nie reagował na wezwania do zachowania zgodne z prawem. Oskarżony groził im nie tylko siekierą, ale również słownie. Kiedy poczuł się bezpośrednio zagrożony użył paralizatora. Mężczyzna upadł, kiedy przekazano go zespołowi ratownictwa medycznego, funkcjonariusze udali się do zgłaszającej matki mężczyzny. Była ona w szoku, mówiła że syn mówił jej że zrobi z nią porządek, trzymał w ręku siekierę.

Zeznania świadka C. W.

Zeznania świadka wiarygodne. Świadek w sposób obszerny opisał interwencję z dnia 28 grudnia 2021 roku. Wskazał, że wjeżdżając na posesję w (...) zobaczyli mężczyznę z siekierą, cofnęli radiowóz, wysiedli, mężczyzna szedł w ich stronę. Nie reagował na wydawane polecenia. Świadek wskazał, że jego kolega użył paralizatora, wówczas on odrzucił na bok siekierę, którą mężczyzna nadal trzymał w dłoni i założył mężczyźnie kajdanki a następnie czekali na pogotowie.

Zeznania świadka A. G.

Zeznania świadka wiarygodne. Świadek wskazał, że jako patrol wspomagający przybyli na miejsce już po obezwładnieniu mężczyzny. Mężczyzna był pod nadzorem funkcjonariuszy policji, znajdował się w pozycji bocznej bezpiecznej.

Zeznania świadka P. K.

Zeznania świadka wiarygodne, świadek został skierowany jako wsparcie dla patrolu zaatakowanego przez oskarżonego siekierą. Kiedy przybył na miejsce oskarżony znajdował się już w karetce, świadek zabezpieczył miejsce zdarzenia i oczekiwał na przyjazd grupy z wydziału kryminalnego. Następnie nadzorował badanie trzeźwości pokrzywdzonych funkcjonariuszy policji.

Zeznania świadka D. G.

Zeznania świadka wiarygodne. Świadek podał, że nie uczestniczył w interwencji ale jest dzielnicowym w rejonie miejscowości Z.. Wskazał, że matka oskarżonego zgłaszała, że syn cierpi na chorobę psychiczną, nie bierze leków, nie chce się leczyć. Interwencje dotyczyły jego głośnego zachowania w domu, niszczenia przedmiotów itp. Świadek wskazał, że nie przypomina sobie aby prowadził niebieska kartę w tej rodzinie.

Zeznania świadka M. O.

Zeznania świadka wiarygodne, świadek wskazał, że kojarzy interwencję z udziałem oskarżonego, który zachowywał się agresywnie wobec funkcjonariuszy policji. Obezwładnionego mężczyznę zabrano do szpitala w Ł. a świadek udał się z nimi celem nadzorowania zatrzymanego.

Zeznania świadka A. K.

Zeznania świadka wiarygodne ale nie wnoszące niczego istotnego do sprawy, świadek podał, że nic mu nie wiadomo na temat zdarzenia.

Notatka urzędowa

Dowód wiarygodny.

Protokół oględzin miejsca

Dowód wiarygodny, odzwierciedlający przebieg wykonanej czynności.

Protokół odtworzenia utrwalonego zapisu, płyta CD

Dowód wiarygodny, odzwierciedlający przebieg wykonanej czynności tj. odsłuchania zawiadomienia A. T. dot. zachowania M. T..

Protokół badania stanu trzeźwości

Dowód wiarygodny, odzwierciedlający przebieg wykonanej czynności.

Notatka urzędowa

Dowód wiarygodny. W notatce wskazano poprzednie interwencje związane z zachowaniem oskarżonego M. T..

Protokół odtworzenia utrwalonego zapisu, płyta CD

Dowód wiarygodny, odzwierciedlający przebieg wykonanej czynności tj. odtworzenia monitoringu z sąsiedniej nieruchomości. Na nagraniu widać cofający radiowóz, wysiadających funkcjonariuszy, jednego z taserem w ręku, na nagraniu pojawia się osoba trzymającą w ręku przedmiot przypominający siekierę. Osoba zbliża się do funkcjonariusza który cały czas się cofa, osoba robi zamach siekierą, po chwili traci równowagę, podpiera się rękoma o ziemię, wypuszcza przedmiot z rąk, podnosi się i upada na ziemię. Funkcjonariusze układają osobę w pozycji bocznej, na miejsce przyjeżdżają kolejne patrole i karetka.

Protokół odtworzenia utrwalonego zapisu, płyta CD

Dowód wiarygodny, odzwierciedlający przebieg wykonanej czynności. Odtworzone nagranie zawiera zapis korespondencji radiowej patroli policyjnych.

Opinia sądowo-lekarska

Dowód wiarygodny, wskazujący na obrażenia oskarżonego doznane w dniu zatrzymania.

Materiał poglądowy, metryka płyta CD

Dowód wiarygodny.

Kopia dokumentacji medycznej

Dowód wiarygodny.

Opinia sądowo-psychiatryczna

Dowód wiarygodny, opinia sporządzona przez biegłych z długoletnim doświadczeniem, wg. biegłych warunki z art. 31 § 1 i 2 kk nie zachodzą, rozpoznano zespół uzależnienia od alkoholu i narkotyków.

Karta Karna

Dowód wiarygodny, wskazujący na uprzednią niekaralność oskarżonego.

Dowody nieuwzględnione przy ustaleniu faktów
(dowody, które sąd uznał za niewiarygodne oraz niemające znaczenia dla ustalenia faktów)

Lp. faktu z pkt 1.1 albo 1.2

Dowód

Zwięźle o powodach nieuwzględnienia dowodu

PODSTAWA PRAWNA WYROKU

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Oskarżony

3.1. Podstawa prawna skazania albo warunkowego umorzenia postępowania zgodna z zarzutem

M. T.

Zwięźle o powodach przyjętej kwalifikacji prawnej

Zgodnie z art. 223 § 1 kk kto, działając wspólnie i w porozumieniu z inną osobą lub używając broni palnej, noża lub innego podobnie niebezpiecznego przedmiotu albo środka obezwładniającego, dopuszcza się czynnej napaści na funkcjonariusza publicznego lub osobę do pomocy mu przybraną podczas lub w związku z pełnieniem obowiązków służbowych,

podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10. Wskazać należy, że oskarżony zaatakował funkcjonariuszy policji przybyłych na interwencję siekierą, najpierw zamachnął się na radiowóz następnie kiedy funkcjonariusze wysiedli, szedł w ich kierunku, trzymał w ręku siekierę, nie reagował na polecenia odrzucenia przedmiotu i wykonywał nią zamachy w kierunku oznakowanego radiowozu i w stronę funkcjonariuszy krzycząc przy tym słowa „jak nie strzelisz to cię zajebię tą siekierą”, grożąc im pozbawieniem życia. Zdarzenie zostało zarejestrowane przez monitoring sąsiedniej posesji. Dlatego też bez wątpliwości należy przypisać mu popełnienie czynu z art. 223 § 1 kk.

3.1. Podstawa prawna skazania albo warunkowego umorzenia postępowania zgodna z zarzutem

M. T.

Zwięźle o powodach przyjętej kwalifikacji prawnej

Swoim zachowaniem oskarżony wypełnił znamiona przestępstwa z art. 190 § 1 kk. Oskarżony przybył do domu, w którym przybywała jego matka pod wpływem alkoholu, zaczął krzyczeć, że zrobi z nią porządek, wzbudził w niej uzasadnioną obawę, pokrzywdzona wezwała policję, jej syn zaś wyszedł za nią z domu, trzymając w ręku siekierę i dalej w stosunku do niej wykrzykując groźby. W ocenie Sądu nie ulega wątpliwości, że oskarżony w związku z powyższym musi ponieść odpowiedzialność z art. 190 § 1 kk.

3.2. Podstawa prawna skazania albo warunkowego umorzenia postępowania niezgodna z zarzutem

Zwięźle o powodach przyjętej kwalifikacji prawnej

3.3. Warunkowe umorzenie postępowania

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach warunkowego umorzenia postępowania

3.4. Umorzenie postępowania

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach umorzenia postępowania

3.5. Uniewinnienie

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach uniewinnienia

KARY, Środki Karne, PRzepadek, Środki Kompensacyjne i
środki związane z poddaniem sprawcy próbie

Oskarżony

Punkt rozstrzygnięcia
z wyroku

Punkt z wyroku odnoszący się
do przypisanego czynu

Przytoczyć okoliczności

M. T.

I.

I.

W ocenie Sądu wymierzona kara jest adekwatna do popełnionego przez oskarżonego czynu. Wskazać należy, iż oskarżony nie był wcześniej karany, wyraził skruchę i przeprosił. w ocenie Sądu nawet najmniejszy wymiar kary przewidziany w przepisie to jest 1 rok pozbawienia wolności byłby karą zbyt surową biorąc pod uwagę okoliczności popełnienia czynu i właściwości osobiste sprawcy. Dlatego też Sąd wykorzystał możliwość wskazaną w art. 37b kk i zastosował wobec oskarżonego karę 6 miesięcy pozbawienia wolności oraz karę 6 miesięcy ograniczenia wolności z obowiązkiem wykonywania nieodpłatnej, kontrolowanej pracy na cele społeczne w wymiarze 30 godzin w stosunku miesięcznym. W ocenie Sądu jest to kara adekwatna i wypełniająca cele jakie kara ma wypełnić. Wskazać należy, iż niemożliwym było wymierzenie wobec oskarżonego kary z warunkowym zawieszaniem jej wykonania z uwagi na to że oskarżony popełnił dwa czyny, co skutkuje koniecznością wymierzenia kary łącznej, która obligatoryjnie musi być wyższa niż kara jednostkowa, najniższą możliwą karą za czyn z art. 223 § 1 kk jest kara jednego toku pozbawienia wolności, kara łączna musiałby być więc wyższa od jednego roku, zaś warunkowe zawieszenie można zastosować jedynie w stosunku do kary do jednego roku pozbawienia wolności.

M. T.

II.

II.

W ocenie Sądu wymierzona kara jest karą adekwatną do popełnionego przez oskarżonego czynu. W ocenie Sądu praca społeczna wywrze pozytywne skutki wobec oskarżonego.

M. T.

III.

I. i II.

Kara łączna ograniczenia wolności jest adekwatna do popełnionych przez oskarżonego czynów. Wymierzając karę Sąd wziął pod uwagę wszelkie przesłanki wymiaru kary.

M. T.

IV.

I.

Na rzecz pokrzywdzonych zasądzono od oskarżonego kwoty po 500 złotych na rzecz każdego z nich tytułem częściowego zadośćuczynienia za doznaną krzywdę.

M. T.

VI.

I. i II.

Na mocy art. 44 § 2 kk orzeczono przepadek przedmiotu służącego do popełnienia przestępstwa tj. siekiery którą posługiwał się oskarżony.

Inne ROZSTRZYGNIĘCIA ZAwarte w WYROKU

Oskarżony

Punkt rozstrzygnięcia
z wyroku

Punkt z wyroku odnoszący się do przypisanego czynu

Przytoczyć okoliczności

M. T.

V.

Na mocy art. 63 § 1 i 5 kk zaliczono oskarżonemu M. T. na poczet orzeczonej kary pozbawienia wolności okres rzeczywistego pozbawienia wolności w sprawie od dnia 28.12.2021r. godz. 17.20 do dnia 30.12.2021r. godz. 13.20 przyjmując, że jeden dzień rzeczywistego pozbawienia wolności równa się jednemu dniowi kary pozbawienia wolności.

inne zagadnienia

W tym miejscu sąd może odnieść się do innych kwestii mających znaczenie dla rozstrzygnięcia,
a niewyjaśnionych w innych częściach uzasadnienia, w tym do wyjaśnienia, dlaczego nie zastosował określonej instytucji prawa karnego, zwłaszcza w przypadku wnioskowania orzeczenia takiej instytucji przez stronę

7.  KOszty procesu

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Przytoczyć okoliczności

VII.

Na mocy art. 626 § 1 kpk, art. 627 kpk zasądzono koszty i opłaty sądowe. wysokość opłaty ustalono w oparciu o ustawę o opłatach w sprawach karnych.

Podpis