Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt VIII Gz 133/22

POSTANOWIENIE

Dnia 11 sierpnia 2022 r.

Sąd Okręgowy w Bydgoszczy VIII Wydział Gospodarczy

w składzie:

Przewodniczący: sędzia Artur Fornal

Sędziowie: Marcin Winczewski

Eliza Grzybowska

po rozpoznaniu w dniu 11 sierpnia 2022 r. w Bydgoszczy

na posiedzeniu niejawnym

sprawy upadłościowej osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej D. M.

w przedmiocie ustalenia planu spłaty wierzycieli

na skutek zażalenia upadłej na postanowienie Sądu Rejonowego w Bydgoszczy z dnia 2 czerwca 2022 r., sygn. akt XV GUp 25/20

p o s t a n a w i a:

1.  odrzucić zażalenie;

2.  zwrócić skarżącej ze Skarbu Państwa - Sądu Rejonowego w Bydgoszczy kwotę 170 (sto siedemdziesiąt) złotych tytułem opłaty uiszczonej od odrzuconego zażalenia.

Marcin Winczewski Artur Fornal Eliza Grzybowska

Sygn. akt VIII Gz 133/22

UZASADNIENIE

Zarządzeniem Przewodniczącego w Sądzie Okręgowym (sądzie drugiej instancji) wezwano upadłą do usunięcia braków formalnych zażalenia m.in. poprzez przedłożenie odpisu (kopii) pisma z dnia 22 czerwca 2022 r. z zażaleniem - w terminie tygodniowym, pod rygorem odrzucenia zażalenia.

Powyższe zobowiązanie zostało odebrane w dniu 13 lipca 2022 r., jednak w wyznaczonym terminie nie zostało ono prawidłowo wykonane. Upadła przedłożyła wprawdzie pismo, które oznaczyła jako „Odwołanie KOPIA”, jednak – jak zauważył Sąd drugiej instancji – swą treścią nie odpowiada ono dokładnie złożonemu poprzednio zażaleniu ( zob. k. 361-362 akt).

W treści ww. pisma:

-

brak jest tytułu: „Zażalenie decyzji z dnia 2 czerwca 2022”,

-

w pierwszym akapicie zamiast „postanowienie” jest „wyroku”,

-

pominięto, bądź też odmiennie sformułowano w kilku miejscach szereg słów i sformułowań (w szczególności brak całego zdania obejmującego cztery akapity na str. 2 zażalenia - od słów „ Jak mam powiedzieć” […] do „ największą radość”).

Zgodnie z art. 128 § 1 w zw. z art. 394 § 3 k.p.c. do zażalenia, będącego pismem procesowym, należy dołączyć jego odpis, który podlega doręczeniu syndykowi (art. 222 ust. 3 w zw. z art. 491 2 ust. 1 ustawy – Prawo upadłościowe). Istotą odpisu, jak przyjmuje się w doktrynie i praktyce, jest odwzorowanie w dowolnej technice pełnej treści składanego pisma. Brak odpisu (kopii), który stanowiłby wierne odwzorowanie treści pisma uzasadnia twierdzenie, że jego braki formalne nie zostały uzupełnione w wyznaczonym terminie (zob. np. postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 27 stycznia 2006 r., III CK 369/05, OSNC 2006, nr 11, poz. 187, a także postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 8 czerwca 2016 r., I OZ 533/16, LEX nr 2106496).

Powyższe skutkować musiało odrzuceniem zażalenia przez Sąd drugiej instancji, na podstawie art. 373 § 1 w zw. z art. 397 § 3 k.p.c., a także w zw. z art. 229 i art. 491 2 ust. 1 ustawy – Prawo upadłościowe. O zwrocie opłaty uiszczonej od tego zażalenia – obniżonej jednak o kwotę równą opłacie minimalnej – orzeczono na podstawie art. 79 ust. 1 pkt 1 lit. b w zw. z art. 79 ust. 3 i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych.

Marcin Winczewski Artur Fornal Eliza Grzybowska