Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt I C 220/21

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 31 sierpnia 2022r.

Sąd Rejonowy w Piszu I Wydział Cywilny w składzie:

Przewodniczący:

sędzia Anna Gajewska

Protokolant: starszy sekretarz sądowy Judyta Masłowska

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 24 sierpnia 2022 r. w P.

sprawy z powództwa A. S. (1)

przeciwko A. W.

o zapłatę

o r z e k a

I.  Zasądza od pozwanego A. W. na rzecz powódki A. S. (1) kwotę 726,00 zł (siedemset dwadzieścia sześć złotych 0/100) z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 1.12.2020r. do dnia zapłaty.

II.  Oddala powództwo w pozostałym zakresie.

III.  Zasądza od powódki A. S. (1) na rzecz pozwanego A. W. kwotę 1 146,06 zł (jeden tysiąc sto czterdzieści sześć złotych 06/100) tytułem zwrotu kosztów postępowania wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie liczonymi za czas od dnia uprawomocnienia się wyroku do dnia zapłaty.

IV.  Nakazuje pobrać od pozwanego A. W. na rzecz Skarbu Państwa – Sądu Rejonowego w Piszu kwotę 638,05 zł (sześćset trzydzieści osiem złotych 05/100) tytułem części opłaty sądowej od pozwu oraz kosztów wynagrodzenia biegłego.

Sygn. akt I C 220/21

UZASADNIENIE

A. S. (1) wytoczyła powództwo przeciwko A. W. o zapłatę kwoty 5 311 złotych z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 1 grudnia 2020 roku do dnia zapłaty. Nadto, powódka wniosła o zasądzenie na jej rzecz od pozwanego kosztów procesu, w tym kosztów zastępstwa procesowego, według norm przepisanych.

W uzasadnieniu pozwu powódka podniosła, że w kwietniu 2020 roku zawarła z pozwanym ustną umowę, zgodnie z którą pozwany zobowiązał się przeprowadzić remont budynku mieszkalnego posadowionego na nieruchomości przy ulicy (...) w B., natomiast powódka zobowiązała się do zapłaty wynagrodzenia w wysokości 14 000 złotych. Wskazała, że pozwany miał wykonać m.in.:

- w łazience – ułożyć kafelki, wyrównać i pomalować ściany, wyprowadzić kanalizację, wodę oraz prąd, zamontować i podłączyć kabinę, bidet i umywalkę,

- w dwóch pokojach i przedpokoju – wyrównać i pomalować ściany, położyć płyty gipsowe i nowe instalacje,

- w aneksie kuchennym – wyrównać ściany i położyć płytki,

- wyprowadzić komin na dach i podłączyć kominek,

- zamontować i podłączyć kaloryfery,

- odnowić schody,

- powstawiać nowe drzwi do pomieszczeń.

Powódka podniosła, że pozwany rozpoczął prace. Częściowo wyremontował łazienkę, położył kafelki, wyprowadził kanalizację, wodę i prąd. Z pomocą syna powódki wymienił dwa okna dachowe, skuł tynk, pozrywał deski i częściowo położył płyty gipsowe. W międzyczasie otrzymywał od powódki zaliczki na poczet wynagrodzenia. Łącznie otrzymał 9 311 złotych. Z dnia na dzień pozwany zaprzestał wykonywania prac, nie dokańczając ich. Prośby powódki o dokończenie prac były bezskuteczne. W końcu powódka zatrudniła nową ekipę do remontu domu i zażądała od pozwanego zwrotu pieniędzy, co jednak nie nastąpiło.

Powódka podniosła, że w jej ocenie, za wykonane prace pozwany winien otrzymać wynagrodzenie w kwocie 4 000 złotych, zaś pozostałej kwoty dochodzi w niniejszym procesie. Pismem doręczonym pozwanemu w dniu 23 listopada 2020 roku, powódka wezwała pozwanego do zapłaty tej kwoty, jednak do dnia dzisiejszego pozwany nie uiścił należności.

Nakazem zapłaty w postępowaniu upominawczym z dnia 17 czerwca 2021 roku, Sąd Rejonowy w Piszu nakazał pozwanemu zapłacić na rzecz powódki całość dochodzonego roszczenia wraz z kosztami postępowania. (k. 23)

Pozwany A. W. wniósł sprzeciw od wydanego nakazu zapłaty zaskarżając go w całości i wnosząc o oddalenie powództwa oraz zasądzenie na jego rzecz od powódki kosztów procesu, w tym kosztów zastępstwa procesowego, według norm przepisanych.

W uzasadnieniu pozwany przyznał, że w maju 2021 roku rozpoczął u powódki prace remontowe, które trwały ponad miesiąc. Wykonał między innymi: od podstaw łazienkę, korytarz, wykonał ocieplenie wełną, położył płyty gipsowe, wykonał wylewkę w piwnicy, rozebrał wejście i zalał betonem. Po tym czasie pozwany zachorował, w konsekwencji czego był hospitalizowany przez 4 dni. Po wyjściu ze szpitala stawił się u powódki celem dokończenia prac, jednak oznajmiła ona, że ma już nową ekipę remontową, co gorsza, do dnia dzisiejszego nie oddała pozwanemu jego narzędzi do pracy. W toku procesu pozwany przyznał, że na poczet umówionego wynagrodzenia otrzymał od powódki kwotę 1300 złotych i zaprzeczył, że otrzymał jakiekolwiek inne kwoty.

Sąd ustalił, co następuje:

W kwietniu 2020 roku pomiędzy A. S. (1), a A. W. zawarta została ustna umowa, zgodnie z którą A. W. zobowiązał się do przeprowadzenia kompleksowych prac remontowych w stanowiącym własność A. S. (1) budynku mieszkalnym posadowionym na nieruchomości przy ulicy (...) w B., natomiast A. S. (1) zobowiązała się do zapłaty A. W. wynagrodzenia za wykonanie całości prac w wysokości 14 000 złotych. Prace remontowe miały polegać na:

-

w łazience – ułożeniu glazury i terakoty, wyrównaniu i pomalowaniu ścian, wyprowadzeniu kanalizacji, wody oraz prądu, zamontowaniu i podłączeniu kabiny prysznicowej, bidetu i umywalki,

-

w dwóch pokojach i przedpokoju – wyrównaniu i pomalowaniu ścian, położeniu płyt gipsowych i nowych instalacji,

-

w aneksie kuchennym – wyrównaniu ścian i położeniu płytek,

-

wyprowadzeniu komina na dach i podłączeniu kominka,

-

zamontowaniu i podłączeniu wszystkich kaloryferów,

-

odnowieniu schodów wewnętrznych,

-

powstawianiu nowych drzwi do pomieszczeń.

W maju 2020 roku A. W. rozpoczął wykonywanie umówionych prac remontowych, które trwały ponad miesiąc. W tym czasie wykonał następujące prace:

-

rozebrał starą łazienkę, ścianę łączącą pokój ze strychem, powiększył łazienkę przez postawienie jednej ściany,

-

wyszpachlował łazienkę, zalał posadzkę w łazience wraz ze zbrojeniem,

-

położył w łazience glazurę i terakotę,

-

wyprowadził w łazience kanalizację, prąd i wodę oraz wyprowadził centralne ogrzewanie do kaloryfera,

-

wykonał w łazience wyprowadzenie do kabiny, bidetu, sedesu i umywalki,

-

wstawił dwa okna dachowe,

-

zbił tynki,

-

położył ocieplenie w korytarzu na poddaszu,

-

ocieplił kuchnię, którą stawiał z łazienki,

-

ocieplił górę od schodów i zabudował to ocieplenie,

-

wyciął barierę schodową na zewnątrz,

-

rozebrał do schodów bok z desek,

-

rozebrał tylną ściankę w skosie,

-

rozbijał ściany w kuchni,

-

położył stelaże w aneksie kuchennym,

-

wylał wylewkę w aneksie kuchennym,

-

zamurował drzwi wewnętrzne,

-

podwiesił sufit w korytarzu na dole,

-

zerwał w korytarzu płyty pilśniowe, wyczyścił korytarz z płyt i trocin, położył tam watę z folią, stelaże i położył płyty gipsowe oraz zerwał drewnianą podłogę w korytarzu,

-

wylał posadzkę na podłodze w sieni,

-

podłączył licznik wody,

-

obrzucił ganek cementem.

Po tym czasie A. W. zachorował i wymagał leczenia, w tym hospitalizacji. Jego powrót do pracy bardzo wydłużał się, dlatego wykonanie pozostałych objętych umową prac A. S. (1) zleciła innej firmie remontowej, która:

-

dokonała montażu kabiny prysznicowej, sedesu, bidetu i umywalki,

-

położyła panele w pokojach,

-

wykonała instalację elektryczną,

-

położyła ocieplenie,

-

wykonała schody i komin, wyprowadziła komin na dach,

-

zrobiła aneks kuchenny,

-

wykonała posadzki,

-

wstawiła drzwi i okna (za wyjątkiem 2 okien dachowych),

-

pomalowała ściany w łazience,

-

ułożyła płytki w aneksie kuchennym i ponownie wylała posadzkę w aneksie kuchennym,

-

zamontowała wszystkie kaloryfery, za wyjątkiem kaloryfera w łazience,

-

odnowiła schody wewnętrzne.

(okoliczności bezsporne)

W czasie wykonywania przez A. W. prac remontowych, A. S. (1) przekazała mu łącznie 6 200 złotych (4 900 zł + 1 1300 zł) tytułem zaliczki na poczet umówionego wynagrodzenia.

(dowód: zeznania pozwanego k. 79v; zeznania świadka A. S. (2) k. 68v)

Przy uwzględnieniu umówionego przez strony wynagrodzenia za wykonanie całości prac na kwotę 14 000 zł, wartość prac remontowych wykonanych przez A. W. wynosi 5 474 zł, natomiast wartość prac, których ww. nie wykonał wynosi 8 526 zł.

(dowód: opinia biegłego sądowego z zakresu budownictwa k. 111-149)

Sąd zważył, co następuje:

Roszczenie powódki jest zasadne jedynie w części.

W sprawie niespornym było to, że strony zawarły umowę o roboty remontowe, którą w ocenie Sądu należy zakwalifikować jako umowę o dzieło w rozumieniu art. 627 k.c.

Nie miał zatem zastosowania przepis art. 648 § 1 k.c. zawierający wymóg potwierdzenia umowy na piśmie, który odnosi się do umowy o roboty budowalne.

Zgodnie z umową o dzieło, wykonawca zobowiązuje się do wykonania i oddania przewidzianego w umowie dzieła, zaś zamawiający do zapłaty umówionego wynagrodzenia. Może być to wynagrodzenie kosztorysowe na podstawie zestawienia planowanych prac i przewidywanych kosztów, wynagrodzenie ryczałtowe w formie uzgodnienia jego wysokości lub zwykłe wynagrodzenie odpowiadające uzasadnionemu nakładowi pracy (por. art. 628, 629 i 632 k.c.).

Poza sporem był zakres umówionych prac i zakres prac wykonanych przez pozwanego. Niesporne było także to, że umowa miała charakter odpłatny i to, że strony ustaliły wynagrodzenie w kwocie 14 000 zł. Niesporne było również to, że strona powodowa częściowo pokryła umówione wynagrodzenie poprzez zapłatę pozwanemu kwoty 1 300 zł. Okoliczność tą przyznał bowiem przesłuchany w charakterze strony pozwany.

Spór koncentrował się na ustaleniu, w jakiej części powódka pokryła umówione wynagrodzenie (poza przyznaną przez pozwanego kwotą 1 300 zł) i jaka jest wartość prac remontowych wykonanych przez pozwanego.

Powódka twierdziła, że zapłaciła pozwanemu kwotę 9 311 zł, a wartość prac wykonanych przez pozwanego wynosi 4 000 zł. Pozwany zaprzeczył, że otrzymał od powódki więcej niż 1 300 zł i zakwestionował podaną przez powódkę wartość wykonanych prac, uznając ją za zaniżoną.

Zdaniem Sądu, powódka nie dochowała staranności w zabezpieczeniu dowodowo faktu przekazywania pozwanemu pieniędzy tytułem częściowego pokrycia umówionego wynagrodzenia i musi obecnie ponieść konsekwencje takiego stanu rzeczy, a spór sądowy może być rozstrzygnięty jedynie w oparciu o reguły dowodowe, w tym w szczególności zasadę art. 6 k.c., zgodnie z którą ciężar dowodu faktu spoczywa na osobie, która z faktu tego wywodzi skutki prawne.

Na powódce spoczywał ciężar wykazania, że tytułem częściowej zapłaty za dzieło, oprócz kwoty 1 300 zł, przekazała pozwanemu jeszcze 8 011 zł (9 311 zł - 1 300 zł).

Zawnioskowany przez stronę powodową świadek A. S. (2) - syn powódki - zeznał, że był obecny przy przekazywaniu pozwanemu przez powódkę kwoty 4 900 zł tytułem częściowego wynagrodzenia. Dodał, że miało to miejsce w remontowanym budynku (w którym świadek i powódka mieszkają) i na prośbę pozwanego, który żalił się, że potrzebuje gotówki na spłatę swoich zobowiązań finansowych (k. 68v). Sąd dał wiarę tym zeznaniom, albowiem były rzeczowe, a strona pozwana nie przedstawiła dowodów, które zeznania te by podważały.

Pozostały zgromadzony w sprawie materiał dowodowy nie dał, zdaniem Sądu, podstaw do ustalenia, że powódka zapłaciła pozwanemu jeszcze 3 011 zł (9 311 zł - 1 300 zł - 4 900 zł). Świadek E. C. nie wiedziała nic na temat łączącej strony umowy, ani czy pozwany otrzymał od powódki jakiekolwiek pieniądze (k. 68v). Natomiast świadek A. T. wiedział, że sprawa tyczy się jakiejś większej ilości gotówki przekazanej przez powódkę pozwanemu, jednak nie znał żadnych szczegółów w tym zakresie (k. 78v). Z przedłożonego przez stronę powodową nagrania z rozmowy telefonicznej powódki z pozwanym i stenogramu z tej rozmowy również nie wynikają kwoty, jakie pozwany otrzymał od powódki. Wynika z niego jedynie tyle, że pozwany otrzymał od powódki pieniądze, z których wobec nie wykonania całości umówionych prac, winien się z powódką rozliczyć (k. 61-64).

Z uwagi na powyższe, Sąd uznał za udowodnioną przez stronę powodową okoliczność przekazania pozwanemu tytułem wynagrodzenia łącznie kwoty 6 200 zł (4 900 zł + 1 300 zł).

W celu ustalenia wartości prac remontowych wykonanych przez pozwanego, Sąd na wniosek strony powodowej dopuścił w sprawie dowód z opinii biegłego sądowego z zakresu budownictwa. Biegły E. A. w sporządzonej na piśmie opinii stwierdził, że przy uwzględnieniu umówionego przez strony wynagrodzenia za wykonanie całości prac na kwotę 14 000 zł, wartość prac remontowych wykonanych przez A. W. wynosi 5 474 zł, natomiast wartość prac, których ww. nie wykonał wynosi 8 526 zł.

Sąd w pełni podzielił opinię biegłego, albowiem jest jasna i pełna, wyjaśnia wszystkie istotne okoliczności, a równocześnie jest poparta wiedzą i doświadczeniem zawodowym biegłego. Ponadto, nie była ona kwestionowane przez strony.

Wobec powyższego, w oparciu o poczynione w sprawie ustalenia i wyliczenia biegłego, na podstawie powołanych wyżej przepisów oraz art. 481 § 1 i 2 k.c., Sąd zasądził od pozwanego na rzecz powódki kwotę 726 złotych (6 200 zł - 5 474 zł) z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 1 grudnia 2020 roku (tj. od dnia następnego po upływie 7- dniowego terminu zakreślonego w wezwaniu do zapłaty doręczonym pozwanemu w dniu 23 listopada 2020 roku) do dnia zapłaty.

O kosztach procesu, wobec jedynie częściowego uwzględnienia żądań pozwu, Sąd rozstrzygnął na podstawie art. 100 k.p.c., biorąc pod uwagę wygranie sprawy przez powódkę w 18%. Koszty poniesione przez powódkę wyniosły łącznie 1 910,43 zł, na co składają się: kwota 17 zł tytułem opłaty skarbowej od udzielonego pełnomocnictwa, kwota 1 800 zł tytułem kosztów zastępstwa procesowego i kwota 93,43 zł tytułem zaliczki na poczet wydatków związanych z doręczeniem korespondencji pozwanemu za pośrednictwem komornika. Zatem 18% ze wskazanej kwoty wynosi 343,88 zł. Z kolei koszty poniesione przez pozwanego wyniosły łącznie 1 817 zł, na co składa się: kwota 1 800 zł tytułem kosztów zastępstwa procesowego i kwota 17 zł z tytułu opłaty skarbowej od udzielonego pełnomocnictwa. Pozwany wygrał sprawę w 82%, stąd należna mu kwota wynosi 1 489,94 zł. Sąd dokonał kompensacji kosztów i zasądził od powódki na rzecz pozwanego kwotę 1 146,06 zł (1 489,94 zł – 343,88 zł).

Powódka była zwolniona przez Sąd z obowiązku uiszczenia opłaty sądowej od pozwu (400 zł) i zaliczki na poczet wynagrodzenia biegłego. Koszt wynagrodzenia i wydatków biegłego, który sporządził opinię na potrzeby niniejszej sprawy, wyniósł łącznie 3 144,76 zł i tymczasowo pokryty został ze środków budżetowych Skarbu Państwa.

Wobec powyższego, biorąc pod uwagę wynik sprawy, na podstawie art. 83 ust. 2 w zw. z art. 113 ust. 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz.U. z 2005r., Nr 167, poz. 1398 ze zm.) Sąd nakazał pobrać na rzecz Skarbu Państwa Sądu Rejonowego w Piszu od pozwanego kwotę 638,05 zł (3 144,76 zł + 400 zł = 3 544,76 zł x 18% = 638,05 zł).