Pełny tekst orzeczenia

Warszawa, dnia 29 sierpnia 2022 r.

Sygn. akt VI Ka 512/22

1.

2.WYROK

2.1.W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

3.Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie VI Wydział Karny Odwoławczy w składzie:

Przewodniczący: SSO Michał Bukiewicz

protokolant: Monika Zarzycka

4.przy udziale prokuratora Marii Jaskuły

po rozpoznaniu dnia 29 sierpnia 2022 r.

5.sprawy K. C., syna R. i B., ur. (...) w N.

6.oskarżonego o przestępstwo z art. 222 § 1 kk w zw. z art. 31 § 2 kk

7.na skutek apelacji wniesionej przez oskarżonego

8.od wyroku Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie

9.z dnia 25 stycznia 2022 r. sygn. akt VIII K 917/20

11.zaskarżony wyrok utrzymuje w mocy; zasądza od Skarbu Państwa – Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie na rzecz r. pr. K. N. kwotę 516,60 złotych obejmującą wynagrodzenie za pomoc prawną udzieloną z urzędu w instancji odwoławczej oraz podatek VAT; zwalnia oskarżonego od opłaty i ponoszenia pozostałych kosztów sądowych w postępowaniu odwoławczym, przejmując wydatki na rachunek Skarbu Państwa.

UZASADNIENIE

Formularz UK 2

Sygnatura akt

VI Ka 512/22

Załącznik dołącza się w każdym przypadku. Podać liczbę załączników:

1

1.  CZĘŚĆ WSTĘPNA

1.1.  Oznaczenie wyroku sądu pierwszej instancji

wyrok Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi - Północ w Warszawie z dnia 25 stycznia 2022 r., wydany w sprawie VIII K 97/20

1.2.  Podmiot wnoszący apelację

☐ oskarżyciel publiczny albo prokurator w sprawie o wydanie wyroku łącznego

☐ oskarżyciel posiłkowy

☐ oskarżyciel prywatny

☐ obrońca

☒ oskarżony albo skazany w sprawie o wydanie wyroku łącznego

☐ inny

1.3.  Granice zaskarżenia

1.1.1.  Kierunek i zakres zaskarżenia

☒ na korzyść

☐ na niekorzyść

☒ w całości

☐ w części

co do winy

co do kary

co do środka karnego lub innego rozstrzygnięcia albo ustalenia

1.1.2.  Podniesione zarzuty

Zaznaczyć zarzuty wskazane przez strony w apelacji

art. 438 pkt 1 k.p.k. – obraza przepisów prawa materialnego w zakresie kwalifikacji prawnej czynu przypisanego oskarżonemu

art. 438 pkt 1a k.p.k. – obraza przepisów prawa materialnego w innym wypadku niż wskazany
w art. 438 pkt 1 k.p.k., chyba że pomimo błędnej podstawy prawnej orzeczenie odpowiada prawu

art. 438 pkt 2 k.p.k. – obraza przepisów postępowania, jeżeli mogła ona mieć wpływ na treść orzeczenia

art. 438 pkt 3 k.p.k. błąd w ustaleniach faktycznych przyjętych za podstawę orzeczenia,
jeżeli mógł on mieć wpływ na treść tego orzeczenia

art. 438 pkt 4 k.p.k. – rażąca niewspółmierność kary, środka karnego, nawiązki lub niesłusznego zastosowania albo niezastosowania środka zabezpieczającego, przepadku lub innego środka

art. 439 k.p.k.

brak zarzutów

1.4.  Wnioski

uchylenie

zmiana

2.  Ustalenie faktów w związku z dowodami
przeprowadzonymi przez sąd odwoławczy

1.5.  Ustalenie faktów

1.1.3.  Fakty uznane za udowodnione

Lp.

Oskarżony

Fakt oraz czyn, do którego fakt się odnosi

Dowód

Numer karty

2.1.1.1.

K. C.

sytuacja majątkowa oskarżonego

informacja ePUAP

k. 288

2.1.1.2.

K. C.

niekaralność oskarżonego

aktualna karta karna

k. 293

2.1.1.3.

K. C.

przebieg zdarzenia z dnia 25 września 2020 r.

zeznania świadka E. K.

k. 309-310

1.1.4.  Fakty uznane za nieudowodnione

Lp.

Oskarżony

Fakt oraz czyn, do którego fakt się odnosi

Dowód

Numer karty

2.1.2.1.

1.6.  Ocena dowodów

1.1.5.  Dowody będące podstawą ustalenia faktów

Lp. faktu z pkt 2.1.1

Dowód

Zwięźle o powodach uznania dowodu

2.1.1.1

informacja ePUAP

Załączony dokument urzędowy został sporządzony w przepisanej prawem formie przez organ do tego uprawniony. Stanowi dowód tego, co zostało w nim urzędowo poświadczone. Strony nie kwestionowały autentyczności dokumentu.

2.1.1.2

aktualna karta karna

Załączony dokument urzędowy został sporządzony w przepisanej prawem formie przez organ do tego uprawniony. Stanowi dowód tego, co zostało w nim urzędowo poświadczone. Strony nie kwestionowały autentyczności dokumentu.

2.1.1.3

Zeznania E. K.

Złożone w toku rozprawy odwoławczej zeznania świadka dotyczące przebiegu inkryminowanego zdarzenia nie dostarczyły żadnych nowych informacji. Obserwacje świadka są zasadniczo zgodne z ustalonym w sprawie przed Sądem I instancji stanem faktycznym. Nie potwierdziły one wersji wskazywanej przez oskarżonego i nie wykluczyły przebiegu zdarzenia opisanego przez pokrzywdzonego . Świadek widziała przebieg sytuacji w dalszej części jej przebiegu.

1.1.6.  Dowody nieuwzględnione przy ustaleniu faktów
(dowody, które sąd uznał za niewiarygodne oraz niemające znaczenia dla ustalenia faktów)

Lp. faktu z pkt 2.1.1 albo 2.1.2

Dowód

Zwięźle o powodach nieuwzględnienia dowodu

3.  STANOWISKO SĄDU ODWOŁAWCZEGO WOBEC ZGŁOSZONYCH ZARZUTÓW i wniosków

Lp.

Zarzut

3.1.

Zarzuty dotyczące obrazy przepisów postępowania oraz błędów w ustaleniach faktycznych podniesione przez oskarżonego w treści jego osobistej apelacji- k. 230-231

☐ zasadny

☐ częściowo zasadny

☒ niezasadny

Zwięźle o powodach uznania zarzutu za zasadny, częściowo zasadny albo niezasadny

Zawarte w treści osobistej apelacji K. C. zarzuty nie zasługują na uwzględnienie, albowiem stanowią one wyłącznie wyraz niczym nie popartej polemiki oskarżonego z prawidłowymi ustaleniami Sądu Rejonowego. Sąd Okręgowy podziela ustalenia faktyczne poczynione przez Sąd Rejonowy i przyjmuje je za własne, a przeprowadzona kontrola odwoławcza zaskarżonego orzeczenia pozwala na stwierdzenie, że Sąd I instancji przeprowadził postępowanie dowodowe w sposób rzetelny i szczegółowy, gromadząc pełny materiał dowodowy oraz dokonując jego właściwej oceny - co pozwalało na wydanie wyroku warunkowo umarzającego postepowanie w sprawie. Zawarte w treści apelacji twierdzenia skarżącego sprowadzają się natomiast wyłącznie do subiektywnej negacji wszystkich wskazujących na jego winę ustaleń faktycznych i stanowią wyłącznie wyraz przyjętej przez niego linii obrony. Analiza przebiegu inkryminowanego zdarzenia nie pozostawia jednak wątpliwości, że zachowanie K. C. - niezależnie od jego twierdzeń - wypełniło znamiona przestępstwa z art. 222 § 1 k.k. Zeznania świadków S. B. i K. P. (wbrew opinii skarżącego) stanowią pełnowartościowy materiał dowodowy w sprawie, a przebieg inkryminowanego zdarzenia został dodatkowo potwierdzony zeznaniami E. K.. Twierdzenia, jakoby K. C. nie popchnął S. B. z uwagi na zbyt dużą odległość pomiędzy nimi jest całkowicie gołosłowne, gdyż dynamiczny charakter interwencji funkcjonariuszy Policji w powiązaniu z niekwestionowaną próbą zamknięcia przez oskarżonego drzwi wejściowych do jego mieszkania czyni te twierdzenia całkowicie gołosłownymi. Podkreślenia nadto wymaga, że nawet sam oskarżony w treści swoich wyjaśnień nie neguje faktu, iż nie współpracował on z funkcjonariuszami realizującymi wystawiony przez prokuratora Prokuratury Rejonowej Warszawa - Wola nakaz doprowadzenia go, celem wykonania czynności z jego udziałem w ramach innego postępowania.

Odnosząc się dodatkowo do zarzutów skarżącego, dotyczących opinii sądowo - psychiatrycznej należy wskazać, że są one bezprzedmiotowe, albowiem kwestionowana przez niego opinia w następstwie badania w dniu 24.09.2020 nie dotyczy zdarzenia zaś opinia z 5.11.2020 i opinia uzupełniająca wydana w sprawie niniejszej nie była podstawą ustaleń faktycznych co do przebiegu zdarzenia .

Podnoszone przez skarżącego zarzuty obrazy prawa procesowego również nie zasługują na uwzględnienie. Dokonana przez Sąd Okręgowy wnikliwa analiza akt niniejszej sprawy nie ujawniła żadnych błędów Sądu Rejonowego w zakresie prawidłowości stosowania przepisów procedury karnej w ramach niniejszego postępowania.

Wniosek

uchylenie zaskarżonego wyroku i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania Sądowi Rejonowemu

☐ zasadny

☐ częściowo zasadny

☒ niezasadny

Zwięźle o powodach uznania wniosku za zasadny, częściowo zasadny albo niezasadny.

Z uwagi na powyższe rozważania, wniosek oskarżonego uznać należy za niezasadny.

4.  OKOLICZNOŚCI PODLEGAJĄCE UWZGLĘDNIENIU Z URZĘDU

4.1.

Zwięźle o powodach uwzględnienia okoliczności

5.  ROZSTRZYGNIĘCIE SĄDU ODWOŁAWCZEGO

1.7.  Utrzymanie w mocy wyroku sądu pierwszej instancji

5.1.1.

Przedmiot utrzymania w mocy

wyrok Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi - Północ w Warszawie z dnia 25 stycznia 2022 r. wydany w sprawie VIII K 917/20

Zwięźle o powodach utrzymania w mocy

Podniesiona w apelacji argumentacja oskarżonego nie mogła podważyć słusznych i uzasadnionych ustaleń wywiedzionych przez Sąd Rejonowy. Z tego względu, wniosek skarżącego nie został uwzględniony, a zaskarżony wyrok utrzymano w mocy.

1.8.  Zmiana wyroku sądu pierwszej instancji

5.2.1.

Przedmiot i zakres zmiany

Zwięźle o powodach zmiany

1.9.  Uchylenie wyroku sądu pierwszej instancji

1.1.7.  Przyczyna, zakres i podstawa prawna uchylenia

5.3.1.1.1.

art. 439 k.p.k.

Zwięźle o powodach uchylenia

5.3.1.2.1.

Konieczność przeprowadzenia na nowo przewodu w całości

art. 437 § 2 k.p.k.

Zwięźle o powodach uchylenia

5.3.1.3.1.

Konieczność umorzenia postępowania

art. 437 § 2 k.p.k.

Zwięźle o powodach uchylenia i umorzenia ze wskazaniem szczególnej podstawy prawnej umorzenia

5.3.1.4.1.

art. 454 § 1 k.p.k.

Zwięźle o powodach uchylenia

1.1.8.  Zapatrywania prawne i wskazania co do dalszego postępowania

1.10.  Inne rozstrzygnięcia zawarte w wyroku

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Przytoczyć okoliczności

6.  Koszty Procesu

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Przytoczyć okoliczności

Sąd Okręgowy zwolnił oskarżonego od opłaty i ponoszenia pozostałych kosztów sądowych w postępowaniu odwoławczym, przejmując poniesione wydatki na rachunek Skarbu Państwa. Zgodnie bowiem z art. 624 § 1 k.p.k., sąd może zwolnić oskarżonego w całości lub w części od zapłaty na rzecz Skarbu Państwa kosztów sądowych, jeżeli istnieją podstawy do uznania, że uiszczenie ich byłoby dla nich zbyt uciążliwe ze względu na sytuację rodzinną, majątkową i wysokość dochodów, jak również wtedy, gdy przemawiają za tym względy słuszności.

O kosztach nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej oskarżonemu w postępowaniu odwoławczym z urzędu orzeczono na podstawie odpowiednich przepisów.

7.  PODPIS

1.11.  Granice zaskarżenia

Kolejny numer załącznika

1

Podmiot wnoszący apelację

oskarżony

Rozstrzygnięcie, brak rozstrzygnięcia albo ustalenie, którego dotyczy apelacja

całość wyroku Sądu Rejonowego

0.1.1.3.1. Kierunek i zakres zaskarżenia

☒ na korzyść

☐ na niekorzyść

☒ w całości

☐ w części

co do winy

co do kary

co do środka karnego lub innego rozstrzygnięcia albo ustalenia

0.1.1.3.2. Podniesione zarzuty

Zaznaczyć zarzuty wskazane przez strony w apelacji

art. 438 pkt 1 k.p.k. – obraza przepisów prawa materialnego w zakresie kwalifikacji prawnej czynu przypisanego oskarżonemu

art. 438 pkt 1a k.p.k. – obraza przepisów prawa materialnego w innym wypadku niż wskazany
w art. 438 pkt 1 k.p.k., chyba że pomimo błędnej podstawy prawnej orzeczenie odpowiada prawu

art. 438 pkt 2 k.p.k. – obraza przepisów postępowania, jeżeli mogła ona mieć wpływ na treść orzeczenia

art. 438 pkt 3 k.p.k. – błąd w ustaleniach faktycznych przyjętych za podstawę orzeczenia,
jeżeli mógł on mieć wpływ na treść tego orzeczenia

art. 438 pkt 4 k.p.k. – rażąca niewspółmierność kary, środka karnego, nawiązki lub niesłusznego zastosowania albo niezastosowania środka zabezpieczającego, przepadku lub innego środka

art. 439 k.p.k.

brak zarzutów

0.1.1.4. Wnioski

uchylenie

zmiana