Pełny tekst orzeczenia

Sygnatura akt III AUz 130/22

POSTANOWIENIE

Dnia 28 września 2022 r.

Sąd Apelacyjny w Poznaniu III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

w składzie:

Przewodniczący: sędzia Marta Sawińska

Protokolant: Emilia Wielgus

po rozpoznaniu w dniu 28 września 2022 r. na posiedzeniu niejawnym

sprawy (...) sp. z o. o. z siedzibą w Ł.

przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w P.

o zwrot nienależnie opłaconych składek

na skutek zażalenia Zakładu Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w P.

na postanowienie Sądu Okręgowego w Poznaniu

z dnia 24 czerwca 2022r. sygn. akt VIII U 688/22

postanawia:

na podstawie art. 370 kpc w zw. z art. 394 § 2 kpc i art. 397 kpc

odrzucić zażalenie

Marta Sawińska

UZASADNIENIE

Zaskarżonym postanowieniem z 24 czerwca 2022 r. Sąd Okręgowy w Poznaniu Wydział VIII Pracy i Ubezpieczeń Społecznych na podstawie art. 174 § 1 pkt 2 k.p.c. zawiesił postępowanie.

Przesyłka zawierająca odpis ww. postanowienia skierowana do pełnomocnika organu rentowego została zwrócona jako niepodjęta w terminie w dniu 9 lipca 2022r.

W dniu 13 lipca 2022 r. (data wpływu do sądu), a zatem w terminie 7 dni od doręczenia, pełnomocnik organu rentowego wniósł zażalenie na powyższe postanowienie.

Organ rentowy w uzasadnieniu zażalenia zarzucił naruszenie art. 174 § 1 pkt 2 k.p.c. poprzez jego zastosowanie oraz art. 109 1 i art. 109 7 § 4 k.c. poprzez ich niezastosowanie tj. przyjęcie, że braki w składzie zarządu odwołującej uniemożliwiają jej działanie, a tym samym, że należało utrzymać w mocy zawieszenie postępowania z urzędu, podczas gdy nie można przyjmować, że braki w składzie zarządu spółki odwołującej uniemożliwiają jej działanie w charakterze strony w procesie, jeżeli spółka posiada prokurenta umocowanego z mocy prawa do czynności sądowych i pozasądowych, w konsekwencji, wobec sytuacji, że spółka od dnia 22 lutego 2022 r. posiada prokurenta samoistnego w osobie K. B., nie zostały spełnione wszystkie przesłanki do zastosowania art. 174 § 1 pkt 2 k.p.c.

Sąd Apelacyjny zważył, co następuje:

Zażalenie organu rentowego podlega odrzuceniu.

Jak stanowi art. 357 § 2 k.p.c., w brzmieniu obowiązującym od 7 listopada 2019 r., postanowienie wydane na posiedzeniu niejawnym sąd doręcza z urzędu stronom, pouczając przy tym stronę niezastępowaną przez adwokata, radcę prawnego, rzecznika patentowego lub Prokuratorię Generalną Rzeczypospolitej Polskiej o dopuszczalności, warunkach, terminie i sposobie złożenia wniosku o doręczenie uzasadnienia tego postanowienia i wniesienia środka zaskarżenia albo o tym, że postanowienie nie podlega uzasadnieniu lub zaskarżeniu.

Zgodnie z art. 357 § 2 1 k.p.c., postanowienie wydane na posiedzeniu niejawnym sąd uzasadnia tylko wtedy, gdy podlega ono zaskarżeniu, i tylko na żądanie strony zgłoszone w terminie tygodnia od dnia doręczenia postanowienia. Postanowienie z uzasadnieniem doręcza się tylko tej stronie, która zażądała sporządzenia uzasadnienia i doręczenia postanowienia z uzasadnieniem.

Z cytowanej powyżej regulacji wynika jednoznacznie, że sąd ma obowiązek doręczyć stronom wydane na posiedzeniu niejawnym postanowienia, ale bez uzasadnienia. Od momentu doręczenia biegnie dla strony termin do złożenia wniosku o doręczenie postanowienia z uzasadnieniem. W konsekwencji niezażądanie w przepisanym terminie sporządzenia uzasadnienia postanowienia wydanego na posiedzeniu niejawnym wyklucza możliwość jego zaskarżenia.

Jedynie art. 394 § 2 zd. 2 k.p.c., w brzmieniu obowiązującym od 7 listopada 2019 r., stanowi, że jeżeli przy wydaniu postanowienia sąd odstąpił od jego uzasadnienia, termin liczy się od dnia ogłoszenia postanowienia, a jeżeli podlegało ono doręczeniu - od dnia jego doręczenia. Chodzi tu o postanowienie, o którym mowa w art. 357 § 6 k.p.c. Stanowi on, że wydając postanowienie podlegające zaskarżeniu sąd może, według swej oceny opartej na rozważeniu wszystkich okoliczności sprawy, postanowić o odstąpieniu od jego uzasadnienia, jeżeli w całości uwzględnia zawarty w piśmie procesowym wniosek strony i podziela argumenty strony przytoczone na jego poparcie. W postanowieniu należy powołać to pismo. Jeżeli pismo to zostanie doręczone później niż postanowienie, termin do złożenia zażalenia biegnie od dnia doręczenia tego pisma.

W okolicznościach sprawy nie mamy jednak do czynienia z przypadkiem opisanym w § 6 art. 375 k.p.c., tj. wydaniem postanowienia bez sporządzenia uzasadnienia. Wówczas bowiem Sąd wyraźnie zaznacza, że odstępuje od sporządzenia uzasadnienia podzielając argumenty strony przytoczone na jego poparcie w jej piśmie.

Zgodnie z art. 394 § 2 zd. 1 k.p.c., w brzmieniu obowiązującym od 7 listopada 2019 r., termin do wniesienia zażalenia wynosi tydzień od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem.

Skoro zatem organ rentowy działający przez profesjonalnego pełnomocnika, nie wystąpił z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia zaskarżonego postanowienia, zażalenie podlega odrzuceniu jako niedopuszczalne.

Mając na uwadze powyższe Sąd Apelacyjny, na podstawie art. 370 k.p.c. w zw. z art. 394 § 2 k.p.c. i art. 397 k.p.c. odrzucił zażalenie.

sędzia Marta Sawińska