Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt III Cz 192/22

POSTANOWIENIE

Dnia 31 października 2022 r.

Sąd Okręgowy w Gliwicach III Wydział Cywilny Odwoławczy w następującym składzie:

Przewodniczący-Sędzia Sądu Okręgowego Andrzej Dyrda

po rozpoznaniu w dniu 31 października 2022 r. w Gliwicach na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa I. K.

przeciwko M. R.

o zadośćuczynienie

na skutek zażalenia powódki

na postanowienie Sądu Rejonowego w Tarnowskich Górach

z dnia 24 czerwca 2021 r., sygn. akt I C 1470/20

postanawia:

odrzucić zażalenie.

SSO Andrzej Dyrda

Sygn. akt III Cz 192/22

UZASADNIENIE

Sąd Rejonowy w Tarnowskich Górach postanowieniem z dnia 24 czerwca 2021r. odrzucił wniosek pełnomocnika powoda o sporządzenie uzasadnienia wyroku z dnia 27 maja 2021r. i doręczenia go powodowi wraz z uzasadnieniem.

Powód wniósł zażalenie na to postanowienie.

S ąd Okręgowy zważył, co następuje:

Stosownie do regulacji art. 394 § 3 k.p.c. zażalenie powinno czynić zadość wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego oraz zawierać wskazanie zaskarżonego postanowienia i wniosek o jego zmianę lub uchylenie, jak również zwięzłe uzasadnienie zażalenia ze wskazaniem w miarę potrzeby nowych faktów i dowodów.

Wskazać nadto należy, że zgodnie z art. 126 2 § 1 k.p.c. – „sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie została uiszczona należna opłata”. Natomiast z art. 3 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 lipca 2005r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2022r. poz. 1125 – zwanej dalej u.k.s.c.) – wynika, że pismo procesowe jakim jest zażalenie, podlega opłacie sądowej. Wysokość tej opłaty od zażalenia powoda została ustalona na kwotę 150 zł zgodnie z art. 13 ust. 1 pkt 6 w zw. z art. 19 ust. 3 pkt 2 u.k.s.c.

Powód wnosząc zażalenie nie wywiązał się z obowiązku opłacenia zażalenia.

Zarządzeniem Asystenta sędziego z dnia 29 sierpnia 2022r., wydanym na zasadzie art. 47 2 § 1 k.p.c. powód został wezwany do uiszczenia opłaty od zażalenia w kwocie 150 zł w terminie 7 dni pod rygorem odrzucenia zażalenia

Odpis zarządzenia zobowiązującego powoda do usunięcia braków fiskalnych zażalenia został doręczony w dniu 11 października 2022r. (k. 148). Od tej daty zaczął swój bieg terminu do usunięcia braków formalnych zażalenia i zakończył się 18 października 2022r.

Zgodnie z powyższym, skoro powód nie usunął w zakreślonym mu terminie braków fiskalnych zażalenia, to zgodnie z regulacją art. 397 § 3 k.p.c. w zw. z art. 373 § 1 k.p.c. – obligowało Sąd odwoławczy do jego odrzucenia.

SSO Andrzej Dyrda