Pełny tekst orzeczenia

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 30 listopada 2022 roku

Sąd Apelacyjny w Poznaniu II Wydział Karny w składzie :

Przewodniczący: sędzia Krzysztof Lewandowski

Sędziowie: Marek Kordowiecki – spr.

Grzegorz Nowak

Protokolant: protokolant sądowy Sylwester Leńczuk

przy udziale Prokuratora Prokuratury Okręgowej w Poznaniu Magdaleny Jareckiej

po rozpoznaniu w dniu 17.11.2022 r.

sprawy M. W.

oskarżonego z art. 280 § 2 k.k., z art. 13 § 1 k.k. w zw. z art. 279 § 1 k.k. i art. 288 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k., z art. 279 § 1 k.k. i art. 288 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k., z art. 190 § 1 k.k., z art. 278a § 1 k.k. w zw. z art. 12 § 1 k.k., z art. 288 § 1 k.k. w zw. z art. 12 § 2 k.k., z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii w zw. z art. 12 § 1 k.k.

na skutek apelacji wniesionych przez prokuratora oraz obrońcę oskarżonego

od wyroku Sądu Okręgowego wP.

z dnia (...)

I. na podstawie art. 439 § 1 pkt 9 k.p.k. w zw. z art. 17 § 1 pkt 6 k.p.k. w zw. z art. 45 § 1 k.w. uchyla zaskarżony wyrok w punktach IV, V i XIV i umarza postępowanie wobec oskarżonego o zarzucane mu (a przypisane w pkt IV) wykroczenie z art. 124 § 1 k.w;

II. zmienia zaskarżony wyrok w ten sposób, że orzeczony w pkt VIII wymiar kary łącznej pozbawienia wolności podwyższa do 6 (sześciu) lat;

III. utrzymuje w mocy zaskarżony wyrok w pozostałej części;

IV. zasądza od Skarbu Państwa na rzecz adwokata B. K. kwotę 738,00 (siedemset trzydzieści osiem) złotych (w tym VAT) tytułem zwrotu kosztów nieopłaconej obrony udzielonej oskarżonemu z urzędu w postępowaniu apelacyjnym;

V. zwalnia oskarżonego w całości od zapłaty na rzecz Skarbu Państwa kosztów sądowych za postępowanie odwoławcze oraz od opłaty za obie instancje.

G. N. K. M. K.

Niniejszy wyrok jest prawomocny i wykonalny w punktach (...)

P., (...)

Sędzia Sądu Apelacyjnego

M. K.