Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt II AKa 179/22

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 10 listopada 2022 r.

Sąd Apelacyjny w Szczecinie II Wydział Karny w składzie:

Przewodniczący: SSA Andrzej Olszewski

Sędziowie: SA Stanisław Kucharczyk (spr.)

SA Robert Mąka

Protokolant: st. sekr. sądowy Karolina Pajewska

przy udziale prokuratora Prokuratury Okręgowej w Szczecinie del. do Zachodniopomorskiego Wydziału Zamiejscowego Prokuratury Krajowej w Szczecinie Doroty Lasoty

po rozpoznaniu w dniu 10 listopada 2022 r. sprawy

J. Z.

oskarżonego z art. 299 § 5 k.k. w zw. z art. 299 § 1 k.k. w zw. z art. 12 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. w zw. z art. 65 § 1 k.k. i art. 258 § 1 k.k.

na skutek apelacji wniesionych przez prokuratora i obrońcę oskarżonego

od wyroku Sądu Okręgowego w Koszalinie

z dnia 17 lutego 2022 r. sygn. akt II K 103/20

I. zmienia zaskarżony wyrok w punkcie 1 ten sposób, iż uzupełnia podstawę wymiaru kary o art. 65§1 kk i podwyższa orzeczoną karę pozbawienia wolności do roku i 3 (trzech) miesięcy, a karę łączną pozbawienia wolności wymierzoną w punkcie 3 zaostrza do roku i 4 (czterech) miesięcy;

II.  w pozostałej części zaskarżony wyrok utrzymuje w mocy;

III.  zasądza od oskarżonego na rzecz Skarbu Państwa zwrot wydatków za postępowanie odwoławcze i wymierza mu 300 (trzysta) złotych opłaty za obie instancje.

SSA Robert Mąka SSA Andrzej Olszewski SSA Stanisław Kucharczyk