Pełny tekst orzeczenia

Warszawa, dnia 17 listopada 2022 r.

Sygn. akt VI Ka 1092/22

1.

2.WYROK

2.1.W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

3.Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie VI Wydział Karny Odwoławczy w składzie:

Przewodniczący:SSO Adam Bednarczyk

Sędziowie:SO Aleksandra Mazurek,

SR (del.) Małgorzata Nowak - Januchta

protokolant: p.o. protokolanta sadowego Paulina Wiktorska

4.przy udziale prokuratora Katarzyny Rudnickiej – Basteckiej

po rozpoznaniu dnia 17 listopada 2022 r.

5.sprawy K. M. syna R. i K., ur. (...) w G.

6.oskarżonego o przestępstwa z art. 280 § 1 kk, art. 281 kk w zbiegu z art. 157 § 2 kk w związku z art. 11 § 2 kk

7.na skutek apelacji wniesionej przez obrońcę oskarżonego

8.od wyroku Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie

9.z dnia 8 lipca 2022 r. sygn. akt IV K 482/22

11.zaskarżony wyrok utrzymuje w mocy; zwalnia oskarżonego od kosztów sądowych za postępowanie odwoławcze przejmując je na rachunek Skarbu Państwa; zasądza od Skarbu Państwa na rzecz r. pr. P. P. kwotę 516, 60 zł tytułem wynagrodzenia za obronę z urzędu w instancji odwoławczej wraz z podatkiem VAT.

13. SSO Adam Bednarczyk SSO Aleksandra Mazurek SSR Małgorzata Nowak - Januchta

UZASADNIENIE

Formularz UK 2

Sygnatura akt

VI Ka 1092/22

Załącznik dołącza się w każdym przypadku. Podać liczbę załączników:

1

1.  CZĘŚĆ WSTĘPNA

1.1.  Oznaczenie wyroku sądu pierwszej instancji

Wyrok Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi - Północ w Warszawie z dnia 8 lipca 2022 r., wydany w sprawie o sygn. akt IV K 482/22

1.2.  Podmiot wnoszący apelację

☐ oskarżyciel publiczny albo prokurator w sprawie o wydanie wyroku łącznego

☐ oskarżyciel posiłkowy

☐ oskarżyciel prywatny

☒ obrońca

☐ oskarżony albo skazany w sprawie o wydanie wyroku łącznego

☐ inny

1.3.  Granice zaskarżenia

1.1.1.  Kierunek i zakres zaskarżenia

☒ na korzyść

☐ na niekorzyść

☒ w całości

☐ w części

co do winy

co do kary

co do środka karnego lub innego rozstrzygnięcia albo ustalenia

1.1.2.  Podniesione zarzuty

Zaznaczyć zarzuty wskazane przez strony w apelacji

art. 438 pkt 1 k.p.k. – obraza przepisów prawa materialnego w zakresie kwalifikacji prawnej czynu przypisanego oskarżonemu

art. 438 pkt 1a k.p.k. – obraza przepisów prawa materialnego w innym wypadku niż wskazany
w art. 438 pkt 1 k.p.k., chyba że pomimo błędnej podstawy prawnej orzeczenie odpowiada prawu

art. 438 pkt 2 k.p.k. – obraza przepisów postępowania, jeżeli mogła ona mieć wpływ na treść orzeczenia

art. 438 pkt 3 k.p.k. błąd w ustaleniach faktycznych przyjętych za podstawę orzeczenia,
jeżeli mógł on mieć wpływ na treść tego orzeczenia

art. 438 pkt 4 k.p.k. – rażąca niewspółmierność kary, środka karnego, nawiązki lub niesłusznego zastosowania albo niezastosowania środka zabezpieczającego, przepadku lub innego środka

art. 439 k.p.k.

brak zarzutów

1.4.  Wnioski

uchylenie

zmiana

2.  Ustalenie faktów w związku z dowodami
przeprowadzonymi przez sąd odwoławczy

1.5.  Ustalenie faktów

1.1.3.  Fakty uznane za udowodnione

Lp.

Oskarżony

Fakt oraz czyn, do którego fakt się odnosi

Dowód

Numer karty

2.1.1.1.

K. M.

uprzednia niekaralność oskarżonego

aktualna karta karna

k. 415

2.1.1.2.

K. M.

sytuacja majątkowa oskarżonego

wydruk informacji o dochodach oskarżonego z systemu teleinformatycznego ministra ds. finansów publicznych

k. 385

1.1.4.  Fakty uznane za nieudowodnione

Lp.

Oskarżony

Fakt oraz czyn, do którego fakt się odnosi

Dowód

Numer karty

2.1.2.1.

1.6.  Ocena dowodów

1.1.5.  Dowody będące podstawą ustalenia faktów

Lp. faktu z pkt 2.1.1

Dowód

Zwięźle o powodach uznania dowodu

2.1.1.1

aktualna karta karna

Omawiany dowód charakter dokumentu urzędowego, którego wiarygodność nie budzi żadnych wątpliwości i nie była kwestionowana w toku postępowania odwoławczego.

2.1.1.2

wydruk informacji o dochodach oskarżonego z systemu teleinformatycznego ministra ds. finansów publicznych

Omawiany dowód charakter dokumentu urzędowego, którego wiarygodność nie budzi żadnych wątpliwości i nie była kwestionowana w toku postępowania odwoławczego.

1.1.6.  Dowody nieuwzględnione przy ustaleniu faktów
(dowody, które sąd uznał za niewiarygodne oraz niemające znaczenia dla ustalenia faktów)

Lp. faktu z pkt 2.1.1 albo 2.1.2

Dowód

Zwięźle o powodach nieuwzględnienia dowodu

3.  STANOWISKO SĄDU ODWOŁAWCZEGO WOBEC ZGŁOSZONYCH ZARZUTÓW i wniosków

Lp.

Zarzut

3.1.

błędu w ustaleniach faktycznych przyjętych za podstawę rozstrzygnięcia, polegającego na bezzasadnym uznaniu, że oskarżony dokonał zaboru w celu przywłaszczenia telefonu pokrzywdzonego, podczas gdy na podstawie materiału dowodowego zebranego w aktach sprawy taka okoliczność nie wynika ( telefon wypadł mi z ręki - zeznania pokrzywdzonego, k. 64 akt postępowania przygotowawczego), a nadto jest absolutnie nielogiczne z uwagi na niską wartość utraconego telefonu (500 zł - gdy telefon jest fabrycznie nowy), co skutkowało błędnym zakwalifikowaniem przypisanego oskarżonemu czynu jako przestępstwa z art. 280 § 1 k.k., podczas gdy prawidłowa kwalifikacja prawna winna obejmować jedynie art. 158 § 1 k.k., co wpłynęło również na wymierzenie oskarżonemu zbyt surowej kary, a nadto bezzasadnej nawiązki na rzecz pokrzywdzonego

☐ zasadny

☐ częściowo zasadny

☒ niezasadny

Zwięźle o powodach uznania zarzutu za zasadny, częściowo zasadny albo niezasadny

Zarzut jest niezasadny. W ocenie Sądu Okręgowego argumentacja obrońcy sprowadza się w swej istocie wyłącznie do próby skonstruowania linii obrony mającej na celu polepszenie sytuacji procesowej oskarżonego, poprzez zmianę kwalifikacji prawnej zarzucanego mu czynu oraz obniżenie orzeczonej kary. Analiza zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego nie pozwala jednakże na uznanie zasadności tych argumentów. Wskazane przez skarżącego zeznania O. S. (znajdujące się na k. 64 akt sprawy) zostały przez niego uzupełnione po zabezpieczeniu nagrań z monitoringu miejskiego i okazaniu ich pokrzywdzonemu (k. 120v.). Ponadto należy wskazać, że z treści obydwu depozycji pokrzywdzonego jednoznacznie wynika, że telefon wypadł mu z ręki na skutek szarpnięcia i upadku, a następnie został podniesiony przez oskarżonego, który odmówił jego zwrotu. Wszelkie nieścisłości w zakresie zeznań pokrzywdzonego wynikają z nagłego dynamicznego charakteru inkryminowanego zdarzenia, pory dnia (zdarzenie miało miejsce po zachodzie słońca, a skwer płk. A. Ż. był słabo oświetlony) oraz trudności językowych pokrzywdzonego, który jakkolwiek sprawnie posługuje się językiem polskim, to nie potrafi formułować zdań w sposób spójny i precyzyjny. Całokształt jednakże zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego, a przede wszystkim interpretowane całościowo zeznania pokrzywdzonego pozwalają w ocenie Sądu Okręgowego na poczynienie nie budzących wątpliwości ustaleń, iż przyjęta przez Sąd Rejonowy kwalifikacja prawna czynu zarzucanego w pkt. 1 K. M. jest prawidłowa, a jego zachowanie wypełniło znamiona występku art. 280 § 1 k.k., gdyż jego skutkiem było dokonanie zaboru w celu przywłaszczenia posiadanego przez O. S. telefonu. Argumentacja dotycząca niskiej wartości telefonu będącego przedmiotem rozboju jest natomiast zupełnie chybiona, albowiem treść art. 280 § 1 k.k. nie uzależnia przypisania sprawstwa tego występku od wartości zagrabionego mienia.

Wniosek

wyeliminowanie z opisu czynu zarzucanego oskarżonemu w pkt 1 aktu oskarżenia zaboru w celu przywłaszczenia telefonu pokrzywdzonego i w konsekwencji skazanie oskarżonego za przestępstwo z art. 158 § 1 k.k. na karę ograniczenia wolności, za którą przemawiają dyrektywy wymiaru kary, zwłaszcza w stosunku do osoby młodej i wcześniej niekaranej, jaką jest oskarżony, a ponadto wyeliminowanie orzeczenia z pkt. V zaskarżonego wyroku, w zakresie orzeczonej nawiązki jako bezpodstawnej w związku z treścią postulowanego rozstrzygnięcia

☐ zasadny

☐ częściowo zasadny

☒ niezasadny

Zwięźle o powodach uznania wniosku za zasadny, częściowo zasadny albo niezasadny.

Z uwagi na stwierdzoną wyżej niezasadność zarzutu apelacji, skorelowany z nim wniosek również nie mógł zostać uwzględniony. W związku z przedstawioną wyżej argumentacją niemożliwym jest dokonanie zmiany w zakresie opisu czynu oraz jego kwalifikacji prawnej. Wymierzona K. M. za ten czyn kara 2 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności nie jest natomiast nadmiernie surowa, uwzględnia dyrektywy opisane w treści art. 53 k.k. oraz została orzeczona w dolnych granicach ustawowego zagrożenia. Co zaś tyczy się orzeczonego na mocy zaskarżonego wyroku obowiązku naprawienia szkody na rzecz O. S. (błędnie określonego przez obrońcę jako nawiązka) - wobec ostatecznie przyjętej kwalifikacji prawnej czynu zarzucanego podsądnemu - niemożliwym jest jej wyeliminowanie zgodnie z wnioskiem obrońcy.

3.2.

błędu w ustaleniach faktycznych przyjętych za podstawę rozstrzygnięcia polegającego na bezzasadnym uznaniu, że oskarżony w trakcie zdarzenia użył noża, podczas gdy na podstawie materiału dowodowego znajdującego się w aktach sprawy nie sposób ustalić, iż oskarżony użył noża, zwłaszcza, że sam pokrzywdzony jeszcze w toku postępowania przygotowawczego wprost wskazał, że nie widział noża w ręku oskarżonego (sic!) ( vide: chociażby k. 64 akt postępowania przygotowawczego), a nadto wobec wyjaśnień oskarżonego, który wskazał, że nóż należał do jego towarzysza (nieustalonego sprawcy), co skutkowało przypisaniem oskarżonemu przestępstwa z art. 281 k.k. w zb. z art. 157 § 2 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k., podczas gdy oskarżony zarzucanego przestępstwa nie popełnił również z uwagi na to, że w ramach czynu 1. nie doszło do wypełnienia znamion przestępstwa z art. 280 k.k.

☐ zasadny

☐ częściowo zasadny

☒ niezasadny

Zwięźle o powodach uznania zarzutu za zasadny, częściowo zasadny albo niezasadny

Przedstawiony wyżej zarzut nie zasługuje na uwzględnienie. W ocenie Sądu Okręgowego dokonane w sprawie ustalenia faktyczne, a zwłaszcza zeznania pokrzywdzonego znajdujące się na k. 120v. oraz wyjaśnienia oskarżonego z k. 78, w powiązaniu z zabezpieczonym procesowo nagraniem z monitoringu miejskiego jednoznacznie świadczą o tym, że to K. M. w toku zdarzenia z dnia 4 marca 2022 r. używał noża. Sam bowiem oskarżony, w treści wyjaśnień składanych przed prokuratorem w dniu 22 marca 2022 r. stwierdził, że "bronił się nożem". Co prawda ostatecznie zmienił przedstawianą przez siebie wersję zdarzenia w którym brał udział, jednakże zmiany te w ocenie Sądu Okręgowego były podyktowane wyłącznie chęcią umniejszenia odpowiedzialności za zarzucany mu czyn. Odnosząc się natomiast do zeznań pokrzywdzonego należy wskazać, że zostały one uzupełnione przez niego w toku następnego przesłuchania, które miało miejsce po okazaniu mu nagrań z monitoringu miejskiego. Ponadto, z uwagi na podkreślany wyżej, dynamiczny charakter zdarzenia, które miało miejsce po zachodzie słońca, a nadto użycie wobec O. S. gazu łzawiącego - mógł on pierwotnie mieć problem z precyzyjnym określeniem sprawcy, który zaatakował go nożem, jednakże po zobaczeniu nagrania z monitoringu, na którym zarejestrowane było inkryminowane zdarzenie, potrafił w sposób nie budzący wątpliwości oświadczyć, że osobą, która zaatakowała go nożem był K. M..

Wniosek

uniewinnienie oskarżonego od czynu zarzucanego mu w pkt 2 aktu oskarżenia

☐ zasadny

☐ częściowo zasadny

☒ niezasadny

Zwięźle o powodach uznania wniosku za zasadny, częściowo zasadny albo niezasadny.

Z uwagi na stwierdzoną wyżej niezasadność zarzutu apelacji, skorelowany z nim wniosek również nie mógł zostać uwzględniony.

4.  OKOLICZNOŚCI PODLEGAJĄCE UWZGLĘDNIENIU Z URZĘDU

4.1.

nie stwierdzono istnienia takich okoliczności

Zwięźle o powodach uwzględnienia okoliczności

5.  ROZSTRZYGNIĘCIE SĄDU ODWOŁAWCZEGO

1.7.  Utrzymanie w mocy wyroku sądu pierwszej instancji

5.1.1.

Przedmiot utrzymania w mocy

wyroku Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi - Północ w Warszawie, wydany w sprawie IV K 482/22

Zwięźle o powodach utrzymania w mocy

Apelacja obrońcy oskarżonego K. M. nie zasługuje na uwzględnienie.
Mając na uwadze całość przedstawionych wyżej rozważań Sąd Okręgowy uznał, iż brak jest jakichkolwiek podstaw do zmiany zaskarżonego wyroku w sposób postulowany przez skarżącego. Argumentacja przedstawiona w treści apelacji obrońcy nie wzbudziła bowiem żadnych wątpliwości, co do słusznych ustaleń Sądu Rejonowego w zakresie przypisania oskarżonemu sprawstwa w zakresie obydwu zarzucanych mu czynów, jak również ich kwalifikacji prawnej, przyjętej w części dyspozytywnej zaskarżonego wyroku.
Odnosząc się natomiast do kwestii związanych z orzeczoną w stosunku do K. M. karą, to w ocenie Sądu Okręgowego wymierzona mu kara łączna 3 lat pozbawienia wolności oraz zastosowany środek kompensacyjny w postaci obowiązku naprawienia szkody w kwocie 500 zł są zgodne z dyrektywami zawartymi w treści art. 53 k.k. oraz nie są rażąco niewspółmiernie surowe w rozumieniu art. 438 pkt. 4 k.p.k.

1.8.  Zmiana wyroku sądu pierwszej instancji

5.2.1.

Przedmiot i zakres zmiany

Zwięźle o powodach zmiany

1.9.  Uchylenie wyroku sądu pierwszej instancji

1.1.7.  Przyczyna, zakres i podstawa prawna uchylenia

5.3.1.1.1.

art. 439 k.p.k.

Zwięźle o powodach uchylenia

5.3.1.2.1.

Konieczność przeprowadzenia na nowo przewodu w całości

art. 437 § 2 k.p.k.

Zwięźle o powodach uchylenia

5.3.1.3.1.

Konieczność umorzenia postępowania

art. 437 § 2 k.p.k.

Zwięźle o powodach uchylenia i umorzenia ze wskazaniem szczególnej podstawy prawnej umorzenia

5.3.1.4.1.

art. 454 § 1 k.p.k.

Zwięźle o powodach uchylenia

1.1.8.  Zapatrywania prawne i wskazania co do dalszego postępowania

1.10.  Inne rozstrzygnięcia zawarte w wyroku

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Przytoczyć okoliczności

6.  Koszty Procesu

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Przytoczyć okoliczności

o kosztach procesu orzeczono na podstawie odpowiednich przepisów

7.  PODPIS

SSO Aleksandra Mazurek SSO Adam Bednarczyk SSR (del.) Małgorzata Nowak - Januchta

1.11.  Granice zaskarżenia

Kolejny numer załącznika

1

Podmiot wnoszący apelację

obrońca oskarżonego

Rozstrzygnięcie, brak rozstrzygnięcia albo ustalenie, którego dotyczy apelacja

całość wyroku Sądu Rejonowego

0.1.1.3.1. Kierunek i zakres zaskarżenia

☒ na korzyść

☐ na niekorzyść

☒ w całości

☐ w części

co do winy

co do kary

co do środka karnego lub innego rozstrzygnięcia albo ustalenia

0.1.1.3.2. Podniesione zarzuty

Zaznaczyć zarzuty wskazane przez strony w apelacji

art. 438 pkt 1 k.p.k. – obraza przepisów prawa materialnego w zakresie kwalifikacji prawnej czynu przypisanego oskarżonemu

art. 438 pkt 1a k.p.k. – obraza przepisów prawa materialnego w innym wypadku niż wskazany
w art. 438 pkt 1 k.p.k., chyba że pomimo błędnej podstawy prawnej orzeczenie odpowiada prawu

art. 438 pkt 2 k.p.k. – obraza przepisów postępowania, jeżeli mogła ona mieć wpływ na treść orzeczenia

art. 438 pkt 3 k.p.k. – błąd w ustaleniach faktycznych przyjętych za podstawę orzeczenia,
jeżeli mógł on mieć wpływ na treść tego orzeczenia

art. 438 pkt 4 k.p.k. – rażąca niewspółmierność kary, środka karnego, nawiązki lub niesłusznego zastosowania albo niezastosowania środka zabezpieczającego, przepadku lub innego środka

art. 439 k.p.k.

brak zarzutów

0.1.1.4. Wnioski

uchylenie

zmiana