Pełny tekst orzeczenia

sygn. akt III A Uz 162/22

POSTANOWIENIE

Dnia 23 stycznia 2023 r.

Sąd Apelacyjny w Szczecinie III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w osobie Przewodniczącego sędziego Urszuli Iwanowskiej, po rozpoznaniu w dniu 23 stycznia 2023 r., na posiedzeniu niejawnym,

sprawy z odwołania A. Ł.

przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddziałowi w S.

przy udziale (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w P.

o podleganie obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym

na skutek zażalenia płatnika na postanowienie Sądu Okręgowego w Szczecinie VI Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z dnia 1 lipca 2020 r., sygn. akt VI U 598/20,

postanawia: uchylić zaskarżone postanowienie i przekazać sprawę do rozpoznania Sądowi Okręgowemu w Szczecinie VI Wydziałowi Pracy i Ubezpieczeń Społecznych pozostawiając temu Sądowi rozstrzygnięcie o kosztach postępowania zażaleniowego.

sędzia Urszula Iwanowska

sygn. akt III A Uz 162/22

UZASADNIENIE

Postanowieniem z dnia 11 maja 2020 r. Sąd Okręgowy w Szczecinie VI Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, na podstawie art. 477 9 § 3 k.p.c. odrzucił odwołanie A. Ł. od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddziału w S. z dnia 17 lutego 2020 r., nr (...), którą organ rentowy stwierdził, że A. Ł. jako pracownica płatnika składek (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w P. nie podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu, rentowym, chorobowemu i wypadkowemu w okresie od 1 lipca 2019 r.

Następnie postanowieniem z dnia 9 czerwca 2020 r. Sąd Okręgowy - na podstawie art. 328 § 4 w zw. z art. 361 k.p.c. - odrzucił wniosek (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w P. o sporządzenie i doręczenie uzasadnienia postanowienia z dnia 11 maja 2020 r. o odrzuceniu odwołania.

Sąd Okręgowy przyjął, że powyższe postanowienie zostało doręczone na adres spółki i odebrane przez jej pracownika w dniu 18 czerwca 2020 r. (por. zwrotne potwierdzenie odbioru k. 54 akt).

W dniu 26 czerwca 2020 r. działający w imieniu spółki (...) pełnomocnik złożył datowane na ten dzień pismo, w którym wskazał, iż wnosi o sporządzenie i doręczenie uzasadnienia postanowienia z dnia 9 czerwca 2020 r.

Postanowieniem z dnia 1 lipca 2020 r. Sąd Okręgowy w Szczecinie VI Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, na podstawie art. 328 § 4 k.p.c. w zw. z art. 361 k.p.c., odrzucił wniosek.

Sąd Okręgowy wskazał, że zgodnie art. 357 § 2 1 zd. 1 k.p.c., postanowienie wydane na posiedzeniu niejawnym sąd uzasadnia tylko wtedy, gdy podlega ono zaskarżeniu, i tylko na żądanie strony zgłoszone w terminie tygodnia od dnia doręczenia postanowienia.

Natomiast w myśl art. 165 § 1 k.p.c., występujące w tymże Kodeksie terminy oblicza się według przepisów prawa cywilnego. Z kolei art. 112 k.c. stanowi, że termin oznaczony w tygodniach, miesiącach lub latach kończy się z upływem dnia, który nazwą lub datą odpowiada początkowemu dniowi terminu.

Dalej sąd pierwszej instancji wyjaśnił, że w niniejszej sprawie doręczenie postanowienia, co do którego sporządzenia uzasadnienia domaga się obecnie strona, nastąpiło w dniu 18 czerwca 2020 r., tj. w czwartek. Zgodnie z wyżej przytoczoną regułą, termin tygodnia (jednego tygodnia) od doręczenia postanowienia upłynął z końcem kolejnego czwartku, tj. o godzinie 23.59 dnia 25 czerwca 2020 r. Tymczasem wniosek o sporządzenie i doręczenie pisemnego uzasadnienia został złożony dopiero w dniu następnym, tj. 26 czerwca 2020 r.

Następnie Sąd Okręgowy wskazał, że stosownie do normy art. 361 k.p.c., do postanowień stosuje się odpowiednio przepisy o wyrokach, jeżeli Kodeks nie stanowi inaczej. Ponieważ w dziale dotyczącym postanowień brak jest regulacji wskazujących jak należy postąpić ze spóźnionym wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia postanowienia, zastosowanie w tym zakresie znalazły regulacje art. 328 § 4 k.p.c. Z normy tej wynika zaś, iż spóźniony wniosek o uzasadnienie sąd odrzuca.

Z powyższym postanowieniem Sądu Okręgowego w Szczecinie w całości nie zgodziła (...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w P., która działając przez pełnomocnika, w złożonym zażaleniu wniosła o jego zmianę i sporządzenie uzasadnienia postanowienia z dnia 9 czerwca 2020 r., względnie o uchylenie zaskarżonego postanowienia oraz o zasądzenie kosztów postępowania, w tym zastępstwa adwokackiego.

Postanowieniu płatnik zarzucił naruszenie przepisów postępowania, które miało wpływ na treść orzeczenia:

- tj. art. 233 § 1 k.p.c. poprzez błędną ocenę okoliczności sprawy i przyjęcie, iż korespondencja została doręczona spółce w dniu 18 czerwca 2020 r., w sytuacji, gdy prawidłowa ocena okoliczności sprawy prowadzi do wniosku, że korespondencja została doręczona w dnu 19 czerwca 2020 r., a tym samym błędnie zastosowano przepisy postępowania, tj. art. 328 § 4 k.p.c. w zw. z art. 361 k.p.c.;

- naruszenie przepisu art. § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie szczegółowego trybu i sposobu doręczania pism sądowych w postępowaniu cywilnym, poprzez dokonanie ustaleń, co do treści daty odbioru, w oparciu o potwierdzenie odbioru nie spełniające wymogów przewidzianych rozporządzeniem.

Jednocześnie skarżący wniósł o przeprowadzenie dowodu z wydruku ze strony Poczty Polskiej oraz zwrócenie się do Poczty Polskiej o udzielenie informacji, kiedy przesyłka została doręczona na fakt daty odbioru przesyłki.

W uzasadnieniu skarżący między innymi podniósł, że płatnik otrzymał przesyłkę w dniu 19 czerwca 2020 r., a nie jak przyjął Sąd Okręgowy w dniu 18 czerwca 2020 r., a dowodem na to jest wydruk ze strony Poczty Polskiej o śledzeniu przesyłki szczegółowo opisany przez skarżącego.

Sąd Apelacyjny ustalił i rozważył, co następuje:

Zażalenie okazało się uzasadnione.

Wobec odczytania wydruku ze stronu internetowej Poczty Polskiej „śledzenie przesyłek-Tracking”, z której wynika, że przesyłka o nr nadania: (...) zawierająca postanowienie z dnia 9 czerwca 2020 r. została nadana przez Sąd Okręgowy w Szczecinie w dniu 17 czerwca 2020 r. została doręczona w dniu 18 czerwca 2020 r. o godz. 11.31, po czym odnotowano doręczenie tej przesyłki także w dniu 19 czerwca 2020 r., o godz. 11.24 i tego samego dnia o godz. 14.50, a także ustalenia, że z elektronicznego potwierdzenia odbioru przesyłki o numerze podanym powyżej (k. 54 akt sprawy) wynika, że przesyłka została doręczona w dniu 18 czerwca 2020 r., godz. 11.30 upoważnionemu pracownikowi A. H. i mając na uwadze zarzuty zażalenia Sąd Apelacyjny wystąpił do Naczelnika Urzędu Poczty (...) o informację kiedy i komu faktycznie została doręczona przesyłka z Sądu Okręgowego w Szczecinie VI Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych ul. (...), (...)-(...) S. adresowana do (...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w P., ul. (...), (...)-(...) P. o nr nadania: (...) nadana w dniu 17 czerwca 2020 r. wskazując, że zachodzi sprzeczność między danymi ze strony internetowej „śledzenie przesyłek” a elektronicznym potwierdzeniem odbioru przesyłki.

Odpowiadając Poczta Polska SA (...) wskazała, że w wyniku przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego ustalono, że przesyłka o podanym numerze została w dniu 18 czerwca 2020 r. mylnie wydzielona do doręczenia do Zakładu Karnego w G., gdzie odbiór przesyłki pokwitował pełnomocnik – A. H.. Powyższe spowodowało przekazanie do Sądu Okręgowego EPO.

Natomiast przesyłka w tym samym dniu została zabrana przez listonosza i przekazana do ponownego doręczenia w dniu 19 czerwca 2020 r. Przesyłkę doręczono pod adresem na niej wskazanym w dniu 19 czerwca 2020 r. Obecnie z uwagi na upływ czasu listonosz nie pamięta, kto odebrał przedmiotową przesyłkę, ale zawsze korespondencja adresowalną do (...) spółka z o.o. odbierał K. W..

dowód: pismo z dnia 11 stycznia 2023 r. k. 164 akt sprawy.

Powyższe wyjaśnienia zostały złożone przez podmiot, który jest odpowiedzialny za dokonanie prawidłowego doręczenia przesyłek i złożone wyjaśnienia nie budzą wątpliwości co do zgodności z rzeczywistością.

W tych okolicznościach w ocenie Sądu Apelacyjnego nie zachodzą wątpliwości co do faktu, że przesyłka zawierająca odpis postanowienia Sądu Okręgowego w Szczecinie z dnia 9 czerwca 2020 r. została doręczona płatnikowi - (...) spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w P. w dniu 19 czerwca 2020 r., zatem siedmiodniowy termin do złożenia wniosku o sporządzenie i doręczenie uzasadnienia tego postanowienia upływał płatnikowi z dniem 26 czerwca 2020 r.

Zgodnie z art. 357 § 2 1 k.p.c. postanowienie wydane na posiedzeniu niejawnym sąd uzasadnia tylko wtedy, gdy podlega ono zaskarżeniu, i tylko na żądanie strony zgłoszone w terminie tygodnia od dnia doręczenia postanowienia, a postanowienie z uzasadnieniem doręcza się tylko tej stronie, która zażądała sporządzenia uzasadnienia i doręczenia postanowienia z uzasadnieniem.

(...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w P., działając przez pełnomocnika, wniosek o sporządzenie i doręczenie uzasadnienia postanowienia z dnia 9 czerwca 2020 r. złożył w dniu 26 czerwca 2020 r., w ostatnim dniu upływającego terminu do dokonania tej czynności, zatem w ustawowym terminie.

Uwzględniając powyższe, Sąd Apelacyjny uchylił postanowienie z dnia 1 lipca 2020 r. i przekazał sprawę do rozpoznania, czyli sporządzenia przez Sąd Okręgowy w Szczecinie uzasadnienia do postanowienia z dnia 9 czerwca 2020 r. na wniosek płatnika – (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w P. i jego doręczenia płatnikowi (art. 397 § 3 k.p.c. w związku z art. 386 § 4 k.p.c.), pozostawiając temu Sądowi rozstrzygnięcie o kosztach postępowania zażaleniowego (art. 108 § 2 k.p.c.).

sędzia Urszula Iwanowska