Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt II K 653/22

WYROK ŁĄCZNY

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 09 lutego 2023 r.

Sąd Rejonowy w Bełchatowie Wydział II Karny w składzie:

Przewodniczący : SSR Piotr Nowak

Protokolant: Daria Jankowska

przy udziale Prokuratora: Moniki Rorat

po rozpoznaniu w dniu 09 lutego 2023 r.

sprawy R. K. (K.), ur. (...) w O., s. M. i E. z domu P.

skazanego prawomocnymi wyrokami podlegającym wykonaniu:

I.  łącznym Sądu Rejonowego w Bełchatowie z dnia 10 marca 2021 r. w sprawie sygn. akt II K 655/20 łączącym kary orzeczone:

- wyrokiem Sądu Rejonowego w Bełchatowie z dnia 10 lipca 2019 roku w sprawie II K 766/19

- wyrokiem Sądu Rejonowego w Bełchatowie z dnia 21 stycznia 2020 roku w sprawie II K 635/19

- wyrokiem Sądu Rejonowego w Bełchatowie z dnia 05 lutego 2020 roku w sprawie II K 37/20,

na karę łączną 1 (jednego) roku i 9 (dziewięciu) miesięcy pozbawienia wolności ;

II.  Sądu Rejonowego w Bełchatowie z dnia 05 kwietnia 2022 r. w sprawie sygn. akt
II K 83/22 za czyny z art. 209 § 1a kk na karę 8 (ośmiu) miesięcy pozbawienia wolności;

1.  na podstawie art. 569 § 1 kpk w zw. z art. 85 § 1 i 2 kk (w brzmieniu obowiązującym do dnia 24 czerwca 2020 r.), 85a kk (w brzmieniu obowiązującym do dnia 24 czerwca 2020 r.), art. 86 § 1 kk (w brzmieniu obowiązującym do dnia 24 czerwca 2020 r.) w zw. z art. 4 § 1 kk łączy jednostkowe kary pozbawienia wolności orzeczone wyrokiem łącznym Sądu Rejonowego w Bełchatowie w sprawie sygn. akt II K 655/20 (pkt I.) oraz wyrokiem Sądu Rejonowego w Bełchatowie w sprawie sygn. akt II K 83/22 (pkt II.) i wymierza R. K. karę łączną 2 (dwóch) lat pozbawienia wolności;

2.  stwierdza, że w zakresie nie objętym wyrokiem łącznym podlegające łączeniu wyroki ulegają odrębnemu wykonaniu;

3.  na podstawie art. 63 § 1 kk w zw. z art. 577 kpk na poczet orzeczonej kary łącznej pozbawienia wolności zalicza oskarżonemu okres zatrzymania od dnia 09 lutego 2019 roku (godz. 17:35) do dnia 10 lutego 2019 roku (godz. 11:30) oraz okres rzeczywistego pozbawienia wolności od dnia 20 marca 2020 roku (godz. 18:45) do dnia 19 marca 2021 roku (godz. 18:45);

4.  zasądza od Skarbu Państwa na rzecz Kancelarii Adwokackiej adwokata P. S. kwotę (...),44 (jeden tysiąc trzysta osiemdziesiąt siedem 44/100) złotych tytułem wynagrodzenia za pomoc prawną świadczoną skazanemu z urzędu;

5.  zwalnia skazanego od kosztów postępowania związanych z wydaniem wyroku łącznego, obciążając nimi Skarb Państwa.