Pełny tekst orzeczenia

UZASADNIENIE

Formularz UWŁ

Sygnatura akt

II K 663/22

Jeżeli został złożony wniosek o uzasadnienie wyroku jedynie co do rozstrzygnięcia o karze i o innych konsekwencjach prawnych, można wypełnić część 3–8 formularza

1.  USTALENIE FAKTÓW

1.1.  Wyroki wydane wobec skazanego

Lp.

Sąd, który wydał wyrok albo wyrok łączny

Data wyroku albo wyroku łącznego

Sygnatura akt sprawy

1.

Sąd Rejonowy w Bełchatowie

28.01.2021

II K 948/20

2.

Sąd Rejonowy w Bełchatowie

13.04.2021

II K 947/20

3.

Sąd Rejonowy w Bełchatowie

24.11.2021

II K 613/21

4.

Sąd Rejonowy w Bełchatowie

18.07.2022

II K 274/22

5.

Sąd Rejonowy w Bełchatowie

29.10.2021

II K 622/21

6.

Sąd Rejonowy w Bełchatowie

31.03.2022

II K 47/22

0.1.1.2. Inne fakty

1.2.1. Fakty uznane za udowodnione

Lp.

Fakt oraz czyn, do którego fakt się odnosi

Dowód

Numer karty

1.

Wyrokiem Sądu Rejonowego w Bełchatowie z dnia 28 stycznia 2021 roku w sprawie o sygn. akt II K 948/20 wobec skazanego T. J. zostały orzeczone kary:

- 6 miesięcy pozbawienia wolności za czyn z art. 209 § 1 k.k. w zw. z art. 4 § 1 k.k. popełniony w okresie od 01 października 2015 roku do 30 maja 2017 roku,

- 6 miesięcy pozbawienia wolności za czyn z art. 209 § 1a k.k. popełniony w okresie od 31 maja 2017 roku do 24 czerwca 2018 roku,

- 10 miesięcy pozbawienia wolności za czyn z art. 209 § 1a k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k. popełniony w okresie od 21 grudnia 2018 roku do 23 stycznia 2019 roku, od 17 marca 2019 roku do stycznia 2020 roku i od czerwca 2020 roku do listopada 2020 roku.

odpis wyroku II K 948/20

k. 57 - 58

2.

Wyrokiem Sądu Rejonowego w Bełchatowie z dnia 13 kwietnia 2021 roku w sprawie o sygn. akt II K 947/20 wobec skazanego T. J. została orzeczona kara 10 miesięcy pozbawienia wolności za czyn z art. 209 § 1 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k. popełniony w okresie od 08 maja 2019 roku do 30 września 2020 roku.

odpis wyroku II K 947/20

k. 56

3.

Wyrokiem Sądu Rejonowego w Bełchatowie z dnia 24 listopada 2021 roku w sprawie o sygn. akt II K 613/21 wobec skazanego T. J. została orzeczona kara 10 miesięcy pozbawienia wolności za czyn z art. 209 § 1a k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k. popełniony w okresie od 01 grudnia 2020 roku do 30 kwietnia 2021 roku.

odpis wyroku II K 613/21

k. 59

4.

Wyrokiem Sądu Rejonowego w Bełchatowie z dnia 18 lipca 2022 roku w sprawie o sygn. akt II K 274/22 wobec skazanego T. J. została orzeczona kara 10 miesięcy pozbawienia wolności za czyny z art. 209 § 1 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k. popełnione w warunkach ciągu przestępstw z art. 91 § 1 k.k. w okresach od 01 maja 2021 roku do 31 lipca 2021 roku oraz od października 2020 roku do 31 lipca 2021 roku.

odpis wyroku II K 274/22

k. 21

5.

Kary jednostkowe orzeczone wobec T. J. wyrokami Sądu Rejonowego w Bełchatowie w sprawach o sygn. akt II K 948/20 i II K 947/20 zostały objęte węzłem kary łącznej w wyroku łącznym Sądu Rejonowego w Bełchatowie z dnia 29 października 2021 roku w sprawie o sygn. akt II K 622/21, w którym to sąd wymierzył skazanemu łączną karę 1 roku i 2 miesięcy pozbawienia wolności.

Następnie wyrokiem łącznym Sądu Rejonowego w Bełchatowie z dnia 31 marca 2022 roku w sprawie o sygn. II K 47/22, sąd połączył kary pozbawienia wolności orzeczone wyrokiem łącznym Sądu Rejonowego w Bełchatowie sygn. akt II K 622/21 oraz wyrokiem Sądu Rejonowego w Bełchatowie sygn. akt II K 613/21, wymierzając skazanemu T. J. karę łączną 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności.

odpis wyroku łącznego II K 622/21

k. 68 - 69

odpis wyroku łącznego II K 47/22

k. 19 - 20

6.

W przeszłości T. J. był również karany sądownie:

- wyrokiem Sądu Rejonowego w Bełchatowie z dnia 11 czerwca 2013 roku w sprawie o sygn. akt II K 386/13 oraz

- wyrokiem Sądu Rejonowego w Bełchatowie z dnia 30 maja 2014 roku w sprawie o sygn. akt II K 308/14.

Wymierzone w ww. wyrokach kary zostały przez skazanego wykonane i nie podlegały łączeniu w niniejszym postępowaniu.

informacja o pobytach i orzeczeniach

k. 9 - 10

karta karna

k. 11 - 15

7.

Skazany T. J. przebywa w warunkach izolacji penitencjarnej od 13 sierpnia 2021 roku, odbywając karę pozbawienia wolności w systemie zwykłym. Nie uczestniczy w opracowaniu i realizacji IPO. Nie jest osobą uzależnioną.

Zasadniczo przestrzega porządku i dyscypliny w zakładzie karnym w stopniu poprawnym, jednak w dniu 20 września 2022 roku ujawnione zostały przy nim przedmioty niezaewidencjonowane w karcie depozytowej. Osadzony był wówczas zatrudniony jako pomocnik magazyniera.

Zachowuje się regulaminowo zarówno wobec przełożonych, jak i współosadzonych. Nie ma skłonności do zachowań agresywnych czy też samoagresywnych; nie stosowano również wobec niego środków przymusu bezpośredniego. Nie należy także do podkultury przestępczej.

Był on kilkanaście razy nagradzany oraz raz karany dyscyplinarnie.

Pozostaje zatrudniony w jednostce penitencjarnej w formie odpłatnej na stanowisku pomocnika magazyniera. Nie jest zainteresowany kontynuowaniem nauki w warunkach izolacji więziennej. Nie bierze także udziału w programach resocjalizacyjnych.

Do popełnionych przestępstw prezentuje bezkrytyczny stosunek.

opinia o skazanym z zakładu karnego

k. 16 - 18

1.2.2. Fakty uznane za nieudowodnione

Lp.

Fakt oraz czyn, do którego fakt się odnosi

Dowód

Numer karty

2.  Ocena Dowodów

2.1.  Dowody będące podstawą ustalenia faktów

Lp. faktu z pkt 1.2.1

Dowód

Zwięźle o powodach uznania dowodu

5.

odpis wyroku łącznego II K 47/22

Niekwestionowany przez strony dokument, sporządzony przez uprawniony organ w ramach jego kompetencji.

4.

odpis wyroku II K 274/22

Niekwestionowany przez strony dokument, sporządzony przez uprawniony organ w ramach jego kompetencji.

2.

odpis wyroku II K 947/20

Niekwestionowany przez strony dokument, sporządzony przez uprawniony organ w ramach jego kompetencji.

1.

odpis wyroku II K 948/20

Niekwestionowany przez strony dokument, sporządzony przez uprawniony organ w ramach jego kompetencji.

3.

odpis wyroku II K 613/21

Niekwestionowany przez strony dokument, sporządzony przez uprawniony organ w ramach jego kompetencji.

5.

odpis wyroku łącznego II K 622/21

Niekwestionowany przez strony dokument, sporządzony przez uprawniony organ w ramach jego kompetencji.

6.

informacja o pobytach i orzeczeniach

Niekwestionowany przez strony dokument, sporządzony przez uprawniony organ w ramach jego kompetencji.

6.

karta karna

Niekwestionowany przez strony dokument, sporządzony przez uprawniony organ w ramach jego kompetencji.

7.

opinia o skazanym z zakładu karnego

Niekwestionowany przez strony dokument, sporządzony przez uprawniony organ w ramach jego kompetencji.

0.1.2.2. Dowody nieuwzględnione przy ustaleniu faktów

0.2.(dowody, które sąd uznał za niewiarygodne oraz niemające znaczenia dla ustalenia faktów)

Lp. faktu z pkt 1.2.1 albo 1.2.2

Dowód

Zwięźle o powodach nieuwzględnienia dowodu

3.  PODSTAWa KARY ŁĄCZNEJ

Lp.

Sąd, który wydał wyrok albo wyrok łączny, data wydania wyroku albo wyroku łącznego i sygnatura akt sprawy

Kary lub środki karne podlegające łączeniu

1.

Sąd Rejonowy w Bełchatowie, 28 stycznia 2021 roku, II K 948/20

- kara 6 miesięcy pozbawienia wolności orzeczona za czyn z art. 209 § 1 k.k. w zw. z art. 4 § 1 k.k. popełniony w okresie od 01 października 2015 roku do 30 maja 2017 roku,

- kara 6 miesięcy pozbawienia wolności orzeczona za czyn z art. 209 § 1a k.k. popełniony w okresie od 31 maja 2017 roku do 24 czerwca 2018 roku

- kara 10 miesięcy pozbawienia wolności orzeczona za czyn z art. 209 § 1a k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k. popełniony w okresie od 21 grudnia 2018 roku do 23 stycznia 2019 roku, od 17 marca 2019 roku do stycznia 2020 roku i od czerwca 2020 roku do listopada 2020 roku

2.

Sąd Rejonowy w Bełchatowie, 13 kwietnia 2021 roku, II K 947/20

kara 10 miesięcy pozbawienia wolności orzeczona za czyn z art. 209 § 1 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k. popełniony w okresie od 08 maja 2019 roku do 30 września 2020 roku

3.

Sąd Rejonowy w Bełchatowie, 24 listopada 2021 roku, II K 613/21

kara 10 miesięcy pozbawienia wolności orzeczona za czyn z art. 209 § 1a k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k. popełniony w okresie od 01 grudnia 2020 roku do 30 kwietnia 2021 roku

4.

Sąd Rejonowy w Bełchatowie, 18 lipca 2022 roku, II K 274/22

kara 10 miesięcy pozbawienia wolności orzeczona za czyny z art. 209 § 1 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k. popełnione w warunkach ciągu przestępstw z art. 91 § 1 k.k. w okresach od 01 maja 2021 roku do 31 lipca 2021 roku oraz od października 2020 roku do 31 lipca 2021 roku

Zwięźle o powodach połączenia kar lub środków karnych z wyjaśnieniem podstawy prawnej

Zgodnie z treścią art. 569 § 1 k.p.k., wyrok łączny może zostać wydany wyłącznie wtedy, gdy zachodzą warunki do orzeczenia kary łącznej w stosunku do osoby prawomocnie skazanej wyrokami różnych sądów. W przedmiotowej sprawie warunki te na mocy przepisu intertemporalnego art. 81 ust. 2 ustawy z dnia 19 czerwca 2020 roku o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzeniu układu w związku z wystąpieniem COVID-19, określały zaś przepisy Kodeksu postępowania karnego w brzmieniu według stanu prawnego obowiązującego po dniu 24 czerwca 2020 roku – z uwagi na to, że wyroki podlegające łączeniu zapadły i uprawomocniły się już po wejściu w życie wyżej wymienionej ustawy.

W świetle art. 85 § 1 k.k. sąd wymierza karę łączną, jeżeli sprawca popełnił dwa lub więcej przestępstw, zanim zapadł pierwszy wyrok, chociażby nieprawomocny, co do któregokolwiek z tych przestępstw i wymierzono za nie kary tego samego rodzaju albo inne podlegające łączeniu i orzeka karę łączną, biorąc za podstawę kary z osobna wymierzone za zbiegające się przestępstwa.

Analiza zapadłych wobec skazanego T. J. wyroków ujawniła dwa zbiegi realne przestępstw umożliwiające połączenie orzeczonych w wyrokach kar pozbawienia wolności – pierwszy zbieg obejmujący skazania za czyny z wyroków ze spraw o sygn. akt II K 948/20 i II K 947/20 (wszystkie przestępstwa objęte wymienionymi wyrokami zostały bowiem popełnione przed 28 stycznia 2021 roku, czyli przed datą wydania wobec skazanego pierwszego, chociażby nieprawomocnego wyroku, który to zapadł w sprawie o sygn. akt II K 948/20) oraz drugi zbieg obejmujący skazania za czyny z wyroków o sygn. akt II K 613/21 i II K 274/22 (wszystkie przestępstwa objęte wymienionymi wyrokami zostały bowiem popełnione przed 24 listopada 2021 roku, czyli przed datą wydania wobec skazanego pierwszego, chociażby nieprawomocnego wyroku, który to zapadł w sprawie o sygn. akt II K 613/21).

Jedynie na marginesie wypada wskazać, że co do ustaleń w zakresie podstawy kary łącznej sąd był związany zapatrywaniami prawnymi i wskazaniami sądu odwoławczego zawartymi w postanowieniu Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 7 grudnia 2022 roku wydanym w sprawie o sygn. akt IV Kz 501/22.

4.  WYMIAR KARY

Przytoczyć okoliczności, które sąd uwzględnił przy wymiarze kary łącznej

Przy wymiarze kary w wyroku łącznym sąd stosuje zasadę absorpcji (orzeczenie kary łącznej w wymiarze najwyższej z kar jednostkowych podlegających łączeniu), asperacji (wymierzenie kary łącznej w granicach od najwyższej z kar jednostkowych do ich sumy), bądź kumulacji (orzeczenie kary łącznej w wymiarze sumy orzeczonych uprzednio kar jednostkowych).

Zastosowanie zasady absorpcji, asperacji, czy kumulacji przy orzekaniu tak kary łącznej, jak i wydawaniu wyroku łącznego uwarunkowane jest przede wszystkim relacjami jakie zachodzą pomiędzy prawomocnie osądzonymi czynami, objętymi tymże skazaniem. Relacje te sprowadzają się do określenia jak bliski związek przedmiotowo - podmiotowy łączy te czyny oraz, w jakich odstępach czasu zostały one popełnione. Im bliższe są te relacje, tym bardziej wyrok łączny powinien być zbliżony do dopuszczalnego minimum uwarunkowanego wysokością kar orzeczonych za przestępstwa objęte tym wyrokiem ( por. Kodeks postępowania karnego. Komentarz pod redakcją Piotra Hofmańskiego, Elżbiety Sadzik, Kazimierza Zgryzka - teza 6 do art. 571 k.p.k. - Legalis 2007, wyrok Sądu Najwyższego z dnia 25 października 1983 r., IV KR 213/83, OSNKW 1984/5-6/65, wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 9 maja 2001 r., II AKa 63/01).

Przenosząc powyższe rozważania na grunt przedmiotowej sprawy, sąd ocenił związek przedmiotowo-podmiotowy pomiędzy popełnionymi przez skazanego T. J. czynami jako bliski. Wszystkie przestępstwa wypełniały bowiem znamiona niealimentacji, w typie podstawowym bądź kwalifikowanym, a w konsekwencji godziły w tożsame dobra chronione prawem; nadto zostały one popełnione w zbliżonych – następujących po sobie lub nachodzących na siebie – przedziałach czasowych. Należy jednak przy tym podkreślić, że przestępcza postawa skazanego, wyrażająca się w lekceważeniu przez niego nałożonych prawem obowiązków dotyczy długiego, wieloletniego okresu.

Związek przedmiotowo-podmiotowy nie jest zresztą jedyną okolicznością determinującą wymiar kary łącznej, zaś przy rozpoznaniu sprawy sąd miał również na względzie zachowanie T. J. w warunkach izolacji penitencjarnej oraz opinię o skazanym z zakładu karnego, w którym aktualnie odbywa on karę pozbawienia wolności. Treść opinii wskazuje natomiast zarówno na okoliczności działające na korzyść, jak i niekorzyść skazanego w świetle stawianej mu prognozy kryminologicznej. Pozytywnym przejawem prezentowanej podczas odbywania przez skazanego kary izolacyjnej postawy pozostaje niewątpliwie poprawne, regulaminowe zachowanie względem przełożonych oraz współosadzonych, jak również odpłatna praca na terenie jednostki penitencjarnej. Nie umknęło również uwadze sądu, że T. J. był kilkanaście razy nagradzany w związku z właściwym zachowaniem oraz przestrzeganiem porządku i dyscypliny panujących w zakładzie karnym. Nie można jednak tracić z pola widzenia tego, że jako osadzony był on także jednokrotnie karany dyscyplinarnie w związku z udziałem w „zdarzeniu nadzwyczajnym”, tj. posiadaniem niezaewidencjonowanych przedmiotów w karcie depozytowej. Co więcej, skazany nadal prezentuje bezkrytyczny stosunek do popełnionych przestępstw.

Kierując się zasadami wymienionymi w art. 85a i art. 86 § 1 k.k., sąd miał możliwość orzeczenia kary łącznej w granicach powyżej najwyższej z kar wymierzonych za poszczególne przestępstwa do ich sumy, czyli w przypadku pierwszego zbiegu przestępstw i połączenia kar orzeczonych wyrokami o sygn. akt II K 948/20 i II K 947/20 w granicach powyżej 6 miesięcy pozbawienia wolności do 2 lat i 8 miesięcy pozbawienia wolności, natomiast w przypadku drugiego zbiegu przestępstw i połączenia kar orzeczonych wyrokami o sygn. akt II K 613/21 i II K 274/22 w granicach powyżej 10 miesięcy pozbawienia wolności do 1 roku i 8 miesięcy pozbawienia wolności.

Mając na uwadze wszystkie powyższe rozważania prawne oraz ustalenia, w tym związek przedmiotowo-podmiotowy pomiędzy popełnionymi przez skazanego czynami oraz jego zachowanie w warunkach izolacji penitencjarnej, sąd uznał że przy wymiarze kary łącznej, zarówno w stosunku do pierwszego, jak i drugiego zbiegu, winna znaleźć zastosowanie zasada asperacji, sprowadzająca się do wymierzenia kary łącznej pozbawienia wolności powyżej najwyższej z kar jednostkowych, jednakże niższej niż ich suma. Kary łączne w wymiarze 1 roku i 2 miesięcy pozbawienia wolności w przypadku pierwszego zbiegu oraz 1 roku pozbawienia wolności w przypadku zbiegu drugiego spełniają zaś warunek adekwatności. Wskazać przy tym wypada, że treść art. 86 § 1 k.k. wyłączała możliwość orzeczenia kar na zasadzie pełnej absorpcji.

5.  Wymiar Środka karnego

Przytoczyć okoliczności, które sąd uwzględnił przy łącznym wymiarze środka karnego

6.  Inne ROZSTRZYGNIĘCIA Zawarte w WYROKU łĄCZNym

Zwięźle o powodach uzasadniających inne rozstrzygnięcia z wyroku łącznego, w tym umorzenie postępowania, zaliczenie okresów na poczet kary łącznej

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Przytoczyć okoliczności

1.

W związku z potrzebą wydania nowego wyroku łącznego, jaka ujawniła się w toku niniejszego postępowania, na podstawie art. 575 § 1 k.p.k. sąd stwierdził utratę mocy wyroku łącznego Sądu Rejonowego w Bełchatowie z dnia 31 marca 2022 roku wydanego w sprawie o sygn. akt II K 47/22 (opisanego w uzasadnieniu w punkcie 1.1.6.) oraz rozwiązał karę łączną pozbawienia wolności orzeczoną wobec skazanego T. J. w punkcie 3. wyroku Sądu Rejonowego w Bełchatowie z dnia 28 stycznia 2021 roku wydanym w sprawie o sygn. akt II K 948/20.

4.

Sąd stwierdził, że w pozostałych zakresach, tj. zakresach nieobjętych wydanym w niniejszej sprawie wyrokiem łącznym, wyroki opisane w I – IV (w uzasadnieniu odpowiednio jako: 1.1.1. – 1.1.4) podlegają odrębnemu wykonaniu. Pozostałe rozstrzygnięcia zawarte w ww. wyrokach nie podlegały bowiem łączeniu.

5.

Sąd, zgodnie z treścią art. 577 k.p.k., zaliczył skazanemu na poczet orzeczonej w punkcie 2. wyroku kary łącznej okres zatrzymania od dnia 26 listopada 2020 roku (godz. 17:45) do dnia 27 listopada 2020 roku (godz. 14:46) oraz okres od dnia 13 sierpnia 2021 roku (godz. 10:10), kiedy to skazany rozpoczął wykonywanie kary w sprawie o sygn. akt. II K 622/21.

7.  KOszty procesu

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Przytoczyć okoliczności

6.

W świetle wydanego w dniu 20 grudnia 2022 roku w sprawie o sygn. akt SK 78/21 wyroku Trybunału Konstytucyjnego, sąd zasądził na rzecz adwokat M. Ś. kwotę 240 złotych tytułem nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej skazanemu z urzędu, której to wysokość ustalona została w oparciu o § 11 ust. 5 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 roku w sprawie opłat za czynności adwokackie.

7.

Z uwagi na to, że skazany odbywa karę pozbawienia wolności, Sąd uznał iż obowiązek uiszczenia kosztów sądowych w sprawie byłby dla niego zbyt uciążliwy. W konsekwencji, na podstawie art. 624 § 1 k.p.k., zwolnił skazanego od ich poniesienia, w całości przejmując je na rachunek Skarbu Państwa.

7.  PODPIS