Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt IV U 627/22

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 28 lutego 2023 roku

Sąd Okręgowy w Sieradzu IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

w składzie:

Przewodniczący: sędzia Sławomir Górny

Protokolant: st. sekr. sąd. Beata Krysiak

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 28 lutego 2023 roku w Sieradzu

odwołania A. S. (1)

od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w Ł.

z dnia 15.11.2022 r. Nr (...)

w sprawie A. S. (1)

przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w Ł.

o podleganie ubezpieczeniom społecznym

1.  Zmienia zaskarżoną decyzję i ustala, że A. S. (1), jako osoba prowadząca pozarolniczą działalność, będąca wspólnikiem jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, podlega obowiązkowo ubezpieczeniom: emerytalnemu, rentowym i wypadkowemu od 30 grudnia 2013 roku do 3 września 2015 roku.

2.  Oddala odwołanie w pozostałym zakresie.

3.  Zasądza od A. S. (1) na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w Ł. 180 (sto osiemdziesiąt) złotych tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego.

Sygn. akt IV U 627/22

UZASADNIENIE

Decyzją z 15.11.2022r., ZUS na podstawie art. 83 ust. 1 pkt 1 i 3 oraz art. 6 ust. 1 pkt 5, art. 12 ust. 1, art. 13 pkt 4a, art. 18 ust. 8, art. 20 ust. 1 ustawy z 13 października 1998r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2022r. poz. 1009, ze zm.), art. 104 ust. 1 i art. 107 ust. 1 ustawy z 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t. j. Dz. U. z 2022r., poz. 690 ze zm.), art. 4 ust. 1 ustawy z 23 października 2018r. o Funduszu Solidarnościowym (t. j. Dz. U. z 2020r. poz. 1787 ze zm.), art. 81 ust. 2 ustawy z 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t. j. Dz. U. z 2021r., poz. 1285 ze zm.) stwierdził, że A. S. (1) jako osoba prowadząca pozarolniczą działalność, będąca wspólnikiem jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością podlega obowiązkowo ubezpieczeniom: emerytalnemu, rentowym i wypadkowemu od 30.12.2013 - 30.11.2016, od 1.03.2017 oraz wskazał podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia.

Nie podzielając powyższej decyzji pełnomocnik strony w osobie ojca wnioskodawczyni złożył odwołanie, wnosząc o umorzenie postępowania. Wskazywał, że wyłącznie w okresie od 30.12.2013 – 3.09.2015, A. S. (1) była jedynym wspólnikiem (...) Sp. z o. o. Podnosił także zarzut przedawnienia składek.

W odpowiedzi na odwołanie pełnomocnik ZUS wnosił o oddalenie odwołania i zasadzenie kosztów postępowania według norm przepisanych.

Sąd Okręgowy ustalił następujący stan faktyczny:

W dniu 15.02.2012r., w KRS za nr (...), została zarejestrowana (...) Sp. z o. o. W okresie od 26.03.2014 – 29.12.2021, prezesem zarządu była wnioskodawczyni. Wg KRS, w okresie od 15.02.2012 - 26.03.2014, odwołująca posiadała 34 udziały, od 26.03.2014 - 7.03.2016 - 100 udziałów, od 8.03.2016r. - 91 udziałów (odpis KRS k. 37 - 39/akta sprawy).

Bezsporne i przyznane przez organ rentowy jest to, że odwołująca była jedyny wspólnikiem (...) Sp. z o.o. w okresie od 30.12.2013 – 3.09.2015.

W (...) Sp. z o. o., liczba udziałowców na przestrzeni jej istnienia był następująca: od 14.10.2011 - 30.12.2013 - dwóch udziałowców, od 30.12.2013 – 3.09.2015 - jeden udziałowiec, od 3.09.2015 do nadal - dwóch udziałowców.

Uchwałą z 11.10.2021r. Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki (...) Sp. z o.o. A. S. (1) została odwołana z funkcji Prezesa Zarządu (protokół Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników k. 23/akta ZUS).

Na podstawie umowy z 30.12.2013r., wnioskodawczyni nabyła od A. S. (2) 66

udziałów po 50zł. każdy o wartości nominalnej 3.300zł. (umowy kupna – sprzedaży k. 41/akta sprawy).

W dniu 3.09.2013r., odwołująca zbyła M. N. 9 udziałów po 50zł. każdy o wartości nominalnej 450zł. (umowy kupna – sprzedaży k. 41/akta sprawy).

Uchwałą nr (...) Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki (...) Sp. z o. o. z 30.12.2013r., A. S. (2) została odwołana z funkcji Prezesa Spółki. Uchwałą nr (...) Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki (...) Sp. z o. o. z 30.12.2013r.,powołano Prezesa Zarządu spółki w osobie A. S. (3) (S.).

Z dniem 1.03.2017r., odwołująca złożyła rezygnację z funkcji Prezesa Zarządu z dniem 30.05.2017r.

W dniu 3.08.2020r., pomiędzy A. S. (1) – jako sprzedającym, a M. U. – jako kupującym, została zawarta umowa kupna – sprzedaży 60 udziałów o wartości 3.000zł. (umowy kupna – sprzedaży k. 41/akta sprawy).

W dniu 3.08.2020r., pomiędzy A. S. (1) – jako sprzedającym, a Ł. D.

– jako kupującym, została zawarta umowa kupna – sprzedaży 25 udziałów o wartości 1250zł. (umowy kupna – sprzedaży k. 41/akta sprawy).

W dniu 3.08.2020r., pomiędzy A. S. (1) – jako sprzedającym, a M. N. – jako kupującym, została zawarta umowa kupna – sprzedaży 6 udziałów o wartości 300zł. (uwierzytelniona kserokopia umowy kupna – sprzedaży k. 41/akta sprawy).

Powyższy stan faktyczny Sąd ustalił na podstawie materiału dowodowego zgromadzonego w sprawie i w postępowaniu przed organem rentowym.

Sąd Okręgowy zważył:

Odwołanie częściowo zasługuje na uwzględnienie.

Zgodnie z obowiązującym od 1 stycznia 2003r. przepisem art. 8 ust. 6 pkt 4 ustawy z dnia 13 października 1998r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2022r., poz. 1009 ze zm.), za osobę prowadzącą pozarolniczą działalność uważa się wspólnika jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz wspólników spółki jawnej, komandytowej lub partnerskiej.

Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 5 i art. 12 ust. 1 ustawy, osoby prowadzące pozarolniczą działalność podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym oraz wypadkowemu.

Jak wynika z przepisu art. 13 pkt 4a wspólnicy jednoosobowych spółek z ograniczoną odpowiedzialnością podlegają obowiązkowo wyżej wymienionym ubezpieczeniom społecznym od dnia wpisania spółki do Krajowego Rejestru Sądowego albo od dnia nabycia udziałów w spółce do dnia wykreślenia spółki z Krajowego Rejestru Sądowego albo zbycia wszystkich udziałów w spółce, z wyłączeniem okresu, na który wykonywanie działalności przez spółkę zostało zawieszone na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018r. - Prawo przedsiębiorców.

W ocenie sądu, A. S. (1) jako osoba prowadząca pozarolniczą działalność, będąca wspólnikiem jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, podlega obowiązkowo ubezpieczeniom: emerytalnemu, rentowym i wypadkowemu jedynie od 30.12.2013 – 3.09.2015. Nie zasługuje na aprobatę stanowisko ZUS, że po dniu 3.09.2015r., odwołująca była „niemal jedynym udziałowcem w spółce”, bo posiadającym 91 udziałów, co uzasadnia objęcie jej obowiązkowymi ubezpieczeniami po tej dacie. W prawie polskim nie istnieje takie określenie, bowiem obowiązkowi ubezpieczenia podlega osoba, która jest 100% udziałowcem w spółce z o.o. Powołany w uzasadnieniu decyzji wyrok Sądu Apelacyjnego, nie może mieć odniesienia w niniejszej sprawie, bowiem wskazuje on spółkę, w której udziałowcami są dwie osoby, posiadające udziały w ilości 99 i 1. Organ rentowy nie zaoferował sądowi, oprócz danych z KRS i rozważań teoretycznych, żadnych dowodów na potwierdzenie stanowiska, że i po 3 września 2015 roku skarżącą należy uznać za wspólnika jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, prowadzącą pozarolniczą działalność.

Odnośnie podnoszonego w odwołaniu zarzutu przedawnienia składek, to zdaniem sądu nie może być rozpatrywany w niniejszym postępowaniu, bowiem przedmiotem decyzji nie jest ustalenie wysokości składek lecz rozstrzygnięcie dotyczące podlegania ubezpieczeniu oraz podstaw wymiaru składek, a nie dotyczy obowiązku zapłaty składek.

Mając na uwadze powyższe, na podstawie art. 477 14 §2 k.p.c., sąd zmienił zaskarżoną decyzję i ustalił, że A. S. (1), jako osoba prowadząca pozarolniczą działalność gospodarczą, będąca wspólnikiem jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, podlega obowiązkowo ubezpieczeniom: emerytalnemu, rentowym i wypadkowemu jedynie w okresie od 30.12.2013 – 3.09.2015, oddalając odwołanie w pozostałym zakresie na podstawie art. 477§1 k.p.c.

Biorąc pod uwagę wynik procesu, o kosztach zastępstwa procesowego orzeczono na podstawie art. 98 kpc w zw. z §9 ust. 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 22.10.2015r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych (Dz. U. 2018.265 j.t. ze zm.). (pkt 3 wyroku).