Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt IV Uo 6/23

POSTANOWIENIE

Dnia 1 marca 2023r.

Sąd Okręgowy w Sieradzu IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

w składzie:

Przewodniczący: sędzia Dorota Załęska

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym

wniosku M. D. (1)

o wyłączenie sędziego Sławomira Górnego od rozpoznania sprawy IV U 19/23

postanawia:

oddalić wniosek.

Sygn. akt IV Uo 6/23

UZASADNIENIE

W dniu 21.02.2023r., do tut. Sądu wpłynął wniosek M. D. (1) o wyłączenie sędziego Sławomira Górnego od rozpoznania sprawy o sygnaturze akt IV U 19/23. Jako przyczynę wyłączenia podał okoliczność, że Sądzia Sławomir Górny orzekał poprzednio w jego sprawie (IV U 130/22), która wyrokiem z 4.11.2022r., została uchylona przez Sąd Apelacyjny w Łodzi i przekazana do ponownego rozpoznania przez SO w Sieradzu.

Sędzia Sławomir Górny złożył w dniu 21.02.2023r. oświadczenie, w którym wskazał, iż nie są mu znane jakiekolwiek okoliczności uzasadniające wyłączenie go od rozpoznania sprawy IV U 19/23.

Sąd Okręgowy zważył:

Wniosek podlega oddaleniu.

Zgodnie z art. 49§1 k.p.c., niezależnie od przyczyn wymienionych w art. 48, sąd wyłącza sędziego na jego żądanie lub na wniosek strony, jeżeli istnieje okoliczność tego rodzaju, że mogłaby wywołać uzasadnioną wątpliwość co do bezstronności sędziego w danej sprawie.

Ustawa nie przytacza wskazówek co do rodzaju okoliczności mogących wywołać uzasadnioną wątpliwość co do bezstronności sędziego w danej sprawie. Nie wystarczą zatem jakiekolwiek okoliczności zachodzące w odniesieniu do osoby sędziego, lecz takie, które mogłyby wywołać uzasadnioną wątpliwość co do bezstronności sędziego. Instytucja wyłączenia sędziego jest przeznaczona wyłącznie do wyeliminowania od orzekania w danej sprawie osób, które z uwagi na obiektywnie istniejące okoliczności nie powinny wyrokować. Instytucja ta nie może zostać wykorzystywana jako środek przeciwdziałania ewentualnym naruszeniom prawa materialnego lub procesowego. W tym celu ustawodawca przewidział inne środki prawne, w tym środki odwoławcze. W aspekcie podstaw wyłączenia sędziego z art. 49 k.p.c. istotne są nie subiektywne wrażenia strony o konieczności wyłączenia sędziego, lecz konkretne fakty, świadczące o różnym traktowaniu stron, nieprzychylności wobec jednej ze stron, co uzasadniać mogłoby subiektywne wątpienie o bezstronności sędziego. Tylko takie traktowanie może u strony (a także u osób postronnych) wywoływać wątpliwości co do bezstronności sędziego i stać się przyczynkiem do wyłączenia sędziego. Strona zgłaszająca wniosek o wyłączenie sędziego powinna przytoczyć konkretne okoliczności, na podstawie których wyraża uzasadnioną obawę braku bezstronności sędziego.

M. D. (1) w uzasadnieniu wniosku powołał się na okoliczność, że Sądzia S. G. orzekał poprzednio w jego sprawie (IV U 130/22), która to sprawa wyrokiem z 4.11.2022r., została uchylona przez Sąd Apelacyjny w Łodzi i przekazana do ponownego rozpoznania. W ocenie Sądu, wskazywana przez stronę przyczyna wyłączenia, nie wypełnia przesłanek skutkujących wyłączeniem Sędziego Sławomira Górnego od rozpoznania sprawy IV U 19/23. Jak wynika z oświadczenia złożonego przez SSO Sławomira Górnego, nie są mu znane jakiekolwiek okoliczności uzasadniające wyłączenie go od rozpoznania sprawy IV U 19/23. Ubocznie należy zaznaczyć, że zgodnie z art. 386§5 kpc. w przypadku uchylenia wyroku i przekazania sprawy do ponownego rozpoznania, sąd rozpoznaje ją w tym samym składzie , chyba że nie jest to możliwe lub powodowałoby nadmierną zwłokę w postępowaniu .

Z przytoczonych powyżej względów, orzeczono jak w sentencji postanowienia.