Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt III S 190/22

POSTANOWIENIE

Dnia 21 lutego 2023 r.

Sąd Okręgowy w Gliwicach III Wydział Cywilny Odwoławczy w następującym składzie:

Przewodniczący-Sędzia Sądu Okręgowego: Leszek Dąbek

Sędziowie Sądu Okręgowego: Arkadia Wyraz-Wieczorek

Beata Majewska – Czajkowska

po rozpoznaniu w dniu 21 lutego 2023 r. w Gliwicach na posiedzeniu niejawnym

sprawy ze skargi J. T.

na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i w postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki w sprawie o sygn. akt II Co 2672/15 Sądu Rejonowego w Gliwicach

postanawia:

odrzucić skargę.

SSO Beata Majewska-Czajkowska SSO Leszek Dąbek SSO Arkadia Wyraz-Wieczorek

Sygn. akt III S 190/22

UZASADNIENIE

Skarżący J. T. wniósł w dniu 15 11 2022r. skargę na naruszenie jego prawa do rozpoznania bez nieuzasadnionej zwłoki sprawy zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym w Gliwicach pod sygnaturami: I Co 2672/15, żądając stwierdzenia wystąpienia w niej przewlekłości postępowania oraz przyznania mu od Skarbu Państwa - Sądu Rejonowego w Gliwicach kwoty 20.000zł

Sąd Okręgowy zważył, co następuje:

Zgodnie z regulacją art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 17 czerwca 2004r. o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki (Dz. U. z 2004r., Nr 179 poz. 1843 ze zm.) skarga podlega stałej opłacie w wysokości 200 złotych, której skarżący nie uiścił przy wniesieniu skargi.

W następstwie tego skarga posiadała braki fiskalne i Przewodniczący prawidłowo wezwał skarżącego do ich usunięcia w terminie do 7 dni od doręczenia zobowiązania,

pod rygorem odrzucenia skargi.

Wezwanie do uzupełnienia braków fiskalnych skargi doręczono skarżącemu w dniu 5 12 2022r. (k. 6 akt) i od dnia następnego rozpoczął biec termin do usunięcia tego braku, który upływał z dniem 12 12 2022r.

Skarżący przed upływem tego terminu (12 12 2022r.) wniósł wniosek

o zwolnienie go od obowiązku uiszczenia powyższej opłaty.

Wniosek ten również jednak posiadał braki formalne, gdyż wbrew regulacji art. 102 ust. 2 zd. 1 u.o.k.s. nie dołączono do niego oświadczenia obejmującego szczegółowe dane „o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania” skarżącego („osoby ubiegającej się o zwolnienie od kosztów”).

Z tej przyczyny Przewodniczący – stosownie do regulacji art. 130 § 1 zd. 1 k.p.c. w związku z art. 102 ust. 2 zd. 2 u.o.k.s. – wezwała skarżącego do usunięcia tego braku w terminie do 7 dni od doręczenia zobowiązania (k. 9 akt), a następnie wobec jego nieusunięcia przez skarżącego w terminie, w zarządzeniu z dnia 1 02 2023r. zwrócił wniosek skarżącego o zwolnienie od kosztów sądowych, stosując regulację art. 130 § 2 zd. 1 k.p.c. w związku z art. 102 ust. 2 zd. 2 u.o.k.s. (k. 13 akt).

Spowodowało to, że wniosek ten nie wywołał żadnych skutków prawnych

(art. 130 § 2 zd. 2 k.p.c. w związku z art. 102 ust. 2 zd. 2 u.o.k.s.), w tym między innymi nie doprowadził do przerwania biegu zakreślonego skarżącemu przez Przewodniczącego terminu do usunięcia wskazanych powyżej braków fiskalnych skargi, który w tej sytuacji procesowej upłynął z dniem 12 12 2022r.

W sprawie bezspornym jest, że w podanym terminie skarżący nie uiścił opłaty od skargi, przez co jej braki fiskalne nie zostały usunięte, a to stosownie

do regulacji art. 373 § 1 k.p.c. w związku z art. 397 § 3 k.p.c. w zw. z art. 8 ust. 2 przywołanej na wstępie ustawy obligowało Sąd Okręgowy do jej odrzucenia.

Reasumując z podanych względów, na mocy przywołanych regulacji prawnych orzeczono jak w sentencji.

SSO Beata Majewska – Czajkowska SSO Leszek Dąbek SSO Arkadia Wyraz – Wieczorek