Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt III S 8/23

POSTANOWIENIE

Dnia 21 lutego 2023 r.

Sąd Okręgowy w Gliwicach III Wydział Cywilny Odwoławczy w następującym składzie:

Przewodniczący - Sędzia Sądu Okręgowego Leszek Dąbek

Sędziowie: Sądu Okręgowego Arkadia Wyraz-Wieczorek

Sądu Okręgowego A. Ż.

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 21 lutego 2023 r.

sprawy ze skargi E. H.

na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki w sprawie prowadzonej przed Sądem Rejonowym w Tarnowskich Górach pod sygn. akt I Co 2589/22

postanawia:

odrzucić skargę.

SSO Artur Żymełka SSO Leszek Dąbek SSO Arkadia Wyraz-Wieczorek

Sygn. akt III S 8/23

UZASADNIENIE

Skarżąca E. H. wniosła w dniu 18 11 2022r. skargę na naruszenie jej prawa do rozpoznania sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki w sprawie zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym w Tarnowskich Górach

pod sygnaturom akt I Co 2589/22, żądając stwierdzenia wystąpienia w niej przewlekłości postępowania, przyznania jej od Skarbu Państwa Sądu Rejonowego

w T. kwoty 5.000zł oraz „zlecenia” temu Sądowi „podjęcia

w wyznaczonym czasie odpowiednich czynności zmierzających do wydania klauzuli wykonalności”.

Sąd Okręgowy zważył, co następuje:

Zgodnie z regulacją art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 17 czerwca 2004r. o skardze
na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki
(Dz. U. z 2004r., Nr 179 poz. 1843 ze zm.) skarga powinna czynić zadość wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego, w tym zgodnie z regulacją art. 128

§ 1 pkt 1 k.p.c. należy do niej dołączyć jej odpisy w celu ich doręczenia uczestniczącym

w sprawie stronom postępowania skargowego.

Skarżąca nie dołączała do skargi jej odpisu przez co posiadała ona braki formalne oraz fiskalne i Przewodniczący wezwał ją do ich usunięcia w terminie do 7 dni od doręczenia zobowiązania, pod rygorem odrzucenia skargi.

Wezwanie do uzupełnienia braków skargi doręczono pełnomocnikowi skarżącej adwokatowi A. O. w dniu 31 01 203r. (k. 8 akt) i od dnia następnego rozpoczął biec zakreślony skarżącej termin do usunięcia braków formalnych skargi, który upłynął z dnem 7 02 2023r.

Pomimo upływu terminu braki formalne skargi nie zostały usunięta, a to stosownie do regulacji art. 373 § 1 k.p.c. w związku z art. 397 § 3 k.p.c. w zw. z art. 8 ust. 2 przywołanej na wstępie ustawy obligowało Sąd Okręgowy do jej odrzucenia.

Reasumując z podanych powyżej względów na mocy przywołanych regulacji prawnych orzeczono jak w sentencji.

SSO Artur Żymełka SSO Leszek Dąbek SSO Arkadia Wyraz – Wieczorek