Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt II K 693/21

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 25 października 2022 roku

Sąd Rejonowy w Szczytnie w II Wydziale Karnym

1.w składzie:

2. Przewodniczący: Sędzia SR Andrzej Janowski

3. Protokolant: p.o. sekr. sąd. Agnieszka Wołczkiewicz

bez udziału prokuratora

po rozpoznaniu na rozprawie w dniach 26 maja, 18 sierpnia, 20 września i 25 października 2022 roku sprawy:

M. Ś. (1), s. K. i E. zd. C., ur. (...) w S.

oskarżonego o to, że:

w dniu 5 września 2021 roku w miejscowości R., gmina S., województwo (...), jednokrotnie uderzył w twarz M. W., w wyniku czego doznał on obrażeń ciała w postaci wielomiejscowego złamania oczodołu prawego oraz złamania kości nosowej, naruszających czynności narządu jego ciała na okres powyżej siedmiu dni,

tj. o czyn z art. 157 § 1 k.k.

I. oskarżonego M. Ś. (1) uznaje za winnego zarzucanego mu czynu i za to na podstawie art. 157 §1 k.k. skazuje go na karę 1 (jednego) roku pozbawienia wolności;

II. na podstawie art. 69 §1, §2 k.k. i art. 70 §1 k.k. wykonanie orzeczonej kary warunkowo zawiesza na okres 1 (jednego) roku tytułem próby;

III. na podstawie art. 46 §1 k.k. orzeka wobec oskarżonego obowiązek zadośćuczynienia pokrzywdzonemu M. W. za doznaną krzywdę poprzez zapłatę na jego rzecz kwoty 10.000 (dziesięć tysięcy) złotych;

IV. na podstawie art. 627 k.p.k. zasądza od oskarżonego na rzecz oskarżyciela posiłkowego M. W. kwotę 3.000 (trzy tysiące) złotych tytułem zwrotu poniesionych przez niego wydatków;

V. na podstawie art. 1 i art. 2 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 23.06.1973r. o opłatach w sprawach karnych (Dz.U. 1983r. Nr 49 poz. 223 z późn. zmian.) zasądza od oskarżonego na rzecz Skarbu Państwa opłatę w wysokości 180 (stu osiemdziesięciu) złotych, zaś na podstawie art. 627 k.p.k. obciąża go pozostałymi kosztami sądowymi w sprawie.

UZASADNIENIE

Formularz UK 1

Sygnatura akt

II K 693/21

Jeżeli wniosek o uzasadnienie wyroku dotyczy tylko niektórych czynów lub niektórych oskarżonych, sąd może ograniczyć uzasadnienie do części wyroku objętych wnioskiem. Jeżeli wyrok został wydany w trybie art. 343, art. 343a lub art. 387 k.p.k. albo jeżeli wniosek o uzasadnienie wyroku obejmuje jedynie rozstrzygnięcie o karze i o innych konsekwencjach prawnych czynu, sąd może ograniczyć uzasadnienie do informacji zawartych w częściach 3–8 formularza.

1.USTALENIE FAKTÓW

1.1.  Fakty uznane za udowodnione

Lp.

Oskarżony

Czyn przypisany oskarżonemu (ewentualnie zarzucany, jeżeli czynu nie przypisano)

M. Ś. (1)

w dniu 5 września 2021 r. w msc. R., gm. S., jednokrotnie uderzył w twarz M. W., w wyniku czego doznał on obrażeń ciała w postaci wielomiejscowego złamania oczodołu prawego oraz złamania kości nosowej, naruszających czynności narządu jego ciała na okres powyżej siedmiu dni;

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za udowodnione

Dowód

Numer karty

1.

w dniu 5 września 2021 roku około godziny 16-tej pokrzywdzony M. W. i oskarżony M. Ś. (2) spotkali się za sklepem spożywczo-przemysłowym w msc. Rumy;

tam mężczyźni, w towarzystwie innych, spożywali alkohol; w pewnym momencie między stronami doszło do sprzeczki słownej, po której pokrzywdzony opuścił teren i wyszedł przed sklep;

oskarżony po chwili wyszedł za pokrzywdzonym i przed sklepem zaatakował go; oskarżony bardzo silnie uderzył pokrzywdzonego głową w twarz w wyniku czego wymieniony przewrócił się i stracił na chwilę przytomność;

2.

wskutek uderzenia M. W. doznał obrażeń ciała w postaci wielomiejscowego złamania oczodołu prawego oraz złamania kości nosowej, naruszających czynności narządu jego ciała na okres powyżej siedmiu dni;

1.zeznania pokrzywdzonego M. W.

131v-132, 7

2.zeznania świadka K. O.

149v-150, 38v

3.zeznania świadka G. Z.

151, 44v-45

4.zeznania świadka I. P.

150-150v, 41v-42

5.zeznania świadka R. W.

149v, 28v-29

6.dokumentacja lekarska dot. pokrzywdzonego

8-9, 30

7.protokół oględzin pokrzywdzonego z dokumentacją fotograficzną

10-11, 78-85

8.opinia sądowo-lekarska

53

1.2.  Fakty uznane za nieudowodnione

Lp.

Oskarżony

Czyn przypisany oskarżonemu (ewentualnie zarzucany, jeżeli czynu nie przypisano)

M. Ś. (1)

jak wyżej w sekcji 1.1

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za nieudowodnione

Dowód

Numer karty

1.

po sprzeczce oskarżony zza sklepu wyszedł pierwszy, a pokrzywdzony wybiegł za nim; przed sklepem zaczęli się szarpać; w pewnym momencie pokrzywdzony zaczął przechodzić przez płot po drugiej stronie ulicy i przechodząc upadł, uderzając mocno twarzą o ziemię; po tym gdy wstał dalej rzucał się do oskarżonego; w związku z tym, ponieważ pokrzywdzony upadł po drugiej stronie płotu, oskarżony otworzył bramkę, podszedł do pokrzywdzonego i tam znowu wzięli się za ubrania; pokrzywdzony wtedy pierwszy uderzył głową oskarżonego pod nos, wówczas oskarżony odpowiedział uderzając głową w nos pokrzywdzonego; słyszał jak gruchnęło i widział, że złamał pokrzywdzonemu nos; po uderzeniu pokrzywdzony jeszcze złapał oskarżonego, po czym przewrócili się i tylko szarpali aż do chwili, gdy zostali rozdzieleni przez inne osoby, które tam się pojawiły;

2.

oskarżony nie zaatakował pokrzywdzonego; bronił się jedynie przed pokrzywdzonym i w obronie własnej raz uderzył go z główki w twarz;

9.wyjaśnienia oskarżonego

131v, 23-23v, 75v

10.zeznania świadka P. O.

151v-152, 50v-51

11.zeznania świadka R. M. (1)

150v-151, 65v

1.OCena DOWOdów

1.1.  Dowody będące podstawą ustalenia faktów

Lp. faktu z pkt 1.1

Dowód

Zwięźle o powodach uznania dowodu

1 i 2

1

zeznania logiczne; pokrzywdzony przekonująco opisał fakt sprzeczki z oskarżonym i późniejszego zaatakowania go przez oskarżonego, zadanie mu ciosu w twarz głową, wskutek czego doznał obrażeń opisanych powyżej w sekcji 1.1;

zeznania potwierdzone wiarygodnymi dowodami nr 2-5; fakt uderzenia głową w twarz potwierdzony został w wyjaśnieniach samego oskarżonego;

2,3,4

zeznania spójne, wzajemnie uzupełniające się; wynik sprawy nie wpływał na sytuacje świadków; zeznania świadków potwierdzają w szczególności (wbrew kłamliwej wersji oskarżonego), że to pokrzywdzony po sprzeczce pierwszy opuścił teren za sklepem, oskarżony natomiast udał się zaraz za nim, a następnie doszło do zdarzenia;

5

zeznania spójne, konsekwentne; z zeznań świadka wynika, że oskarżony jeszcze tego samego, w którym miało miejsce zdarzenie przepraszając świadka za pobicie jej męża tłumaczył tylko, że było to skutkiem „przezywania” go przez pokrzywdzonego; oskarżony nie wskazywał natomiast – co istotne – aby pokrzywdzony w jakikolwiek sposób zaatakował go i oskarżony musząc bronić się zadał mu cios głową; świadek także nie widziała żadnych obrażeń u oskarżonego feralnego dnia;

6

dokumenty medyczne, niekwestionowane;

7

dokumenty urzędowe, sporządzone we właściwej formie przez powołane osoby, niekwestionowane;

8

opinia czytelna, jednoznaczna, należycie sporządzona przez osobę o fachowej wiedzy, niekwestionowana; z opinii wynika jakich obrażeń doznał pokrzywdzony wskutek czynu oskarżonego oraz że obrażenia te naruszyły czynności narządu jego ciała na okres powyżej siedmiu dni;

1.2.  Dowody nieuwzględnione przy ustaleniu faktów
(dowody, które sąd uznał za niewiarygodne oraz niemające znaczenia dla ustalenia faktów)

Lp. faktu z pkt 1.1 albo 1.2

Dowód

Zwięźle o powodach nieuwzględnienia dowodu

1,2

1

wyjaśnienia - poza częścią, w której oskarżony potwierdził, że uderzył głową w twarz pokrzywdzonego - ewidentnie kłamliwe, wykrętne, stanowiące jedynie wyraz przyjętej, nieudolnej linii obrony; oskarżony wbrew oczywistym faktom przerzucał na pokrzywdzonego odpowiedzialność za popełnione przez siebie przestępstwo oraz powstałe u pokrzywdzonego obrażenia;

wersja jakoby pokrzywdzony doznał obrażeń twarzy w skutek upadku w trakcie przechodzenia przez płot nie znajdują potwierdzenia w obiektywnych, wiarygodnych dowodach;

opis zdarzenia podany przez M. Ś. jest całkowicie nielogiczny i wręcz infantylny; oto bowiem pokrzywdzony, który miał poważnie uszkodzić sobie twarz upadając na chodnik w trakcie przechodzenia przez płot (…„upadł twarzą na ziemię aż stęknął” k.23) miał po tym wstać i dalej, cyt. „sadzić się” do oskarżonego; mało tego, po otrzymaniu ciosu z tzw. główki w twarz od oskarżonego, wskutek czego doszło do złamania u niego nosa, dalej miał rzucał się do oskarżonego, złapać się z nim za ubrania i szarpać się po przewróceniu na ziemię i zaprzestał tego tylko dlatego, że zostali rozdzieleni;

wyjaśnieniom oskarżonego przeczą dowody nr 2 - 5, z których wynika, że ani w dniu zdarzenia ani następnego dnia nie miał on żadnych obrażeń na twarzy (które, jak wynika z doświadczenia życiowego, po uderzeniu głową pod nos musiałby mieć);

2

zeznania wyjątkowo niespójne, nielogiczne; świadek nieszczerze i stronniczo opisał zdarzenie; zeznania nastawione wyłącznie na ochronę oskarżonego przed odpowiedzialnością karną;

świadek na rozprawie początkowo stanowczo twierdził, że niczego nie widział, bo w czasie zdarzenia był za sklepem; następnie skonfrontowany ze swoimi zeznaniami z dochodzenia, w których podał, że stał przed sklepem, stał tylko z oskarżonym i widział jak pokrzywdzony uderzył „z główki” oskarżonego, a następnie oskarżony mu oddał, beztrosko to potwierdził; rozpytywany szczegółowo podał, że jednak nie wie, który któremu przyłożył oraz że przed sklepem przed zdarzeniem stał z nim i oskarżonym także świadek R. M.; ponadto podał, że jednak widział całe zajście, przy czym raz podawał, że doszło do niego przy sklepie, gdzie pokrzywdzony po upadku z płotu miał podejść do oskarżonego i pierwszy od razu go zaatakować, następnie, że doszło do tego przy płocie po upadku pokrzywdzonego dokąd podszedł do niego oskarżony; wskazał także zupełnie odmiennie niż oskarżony, że po uderzeniu głową w twarz nic pokrzywdzonemu się nie stało, przewrócił się, ale zaraz wstał;

3

zeznania - poza częścią, w której podał, że pokrzywdzony przeskakując przez płot nic sobie nie zrobił i nie miał żadnych obrażeń na twarzy - nieszczere, tendencyjne; świadek to znajomy oskarżonego; z jego relacji wynika, że pokrzywdzony i oskarżony bili się; obaj przewrócili się i uderzali się wzajemnie oraz że po prostu w którymś momencie się rozeszli, co sprzeczne jest nie tylko z relacją pokrzywdzonego, ale także samego oskarżonego;

1.PODSTAWA PRAWNA WYROKU

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Oskarżony

1.3.  Podstawa prawna skazania albo warunkowego umorzenia postępowania zgodna z zarzutem

I

M. Ś. (1)

Zwięźle o powodach przyjętej kwalifikacji prawnej

zebrane w sprawie dowody, wskazane w sekcji 1.1 w ich wzajemnym powiązaniu dały podstawę do przyjęcia, że M. Ś. (1) zaatakował pokrzywdzonego, któremu zadał cios w twarz, powodując u niego obrażenia naruszające czynności narządu ciała na okres powyżej siedmiu dni;

oskarżony dopuścił się czynu z art. 157 §1 k.k.

1.4.  Podstawa prawna skazania albo warunkowego umorzenia postępowania niezgodna z zarzutem

Zwięźle o powodach przyjętej kwalifikacji prawnej

1.5.  Warunkowe umorzenie postępowania

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach warunkowego umorzenia postępowania

1.6.  Umorzenie postępowania

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach umorzenia postępowania

1.7.  Uniewinnienie

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach uniewinnienia

1.KARY, Środki Karne, PRzepadek, Środki Kompensacyjne i środki związane z poddaniem sprawcy próbie

Oskarżony

Punkt rozstrzygnięcia
z wyroku

Punkt z wyroku odnoszący się
do przypisanego czynu

Przytoczyć okoliczności

I i II

Sąd uznając oskarżonego za winnego zarzucanego mu przestępstwa wymierzył mu karę 1 roku pozbawienia wolności;

przy wymiarze kary jako okoliczności obciążające Sąd przyjął : poważne skutki dla zdrowia pokrzywdzonego spowodowane przez oskarżonego, brak rzeczywistej skruchy, brak naprawienia choćby w minimalnym stopniu wyrządzonej pokrzywdzonemu krzywdy (mimo dania oskarżonemu szansy w mediacji); jako okoliczności łagodzące Sąd przyjął : dotychczasową niekaralność oskarżonego (k.73), brak negatywnej o nim opinii;

na podstawie art. 69 §1, §2 k.k. i art. 70 §1 k.k. wykonanie wymierzonej oskarżonemu kary Sąd warunkowo zawiesił na okres 1 roku tytułem próby uznając, że istnieje wobec wymienionego pozytywna prognoza kryminologiczna, pozwalająca na przyjęcie, iż pomimo niewykonania wymierzonej kary, oskarżony będzie przestrzegał porządku prawnego, w szczególności nie popełni ponownie przestępstwa;

w ocenie Sądu orzeczona kara jest adekwatna do stopnia winy i społecznej szkodliwości czynu, wywrze właściwy efekt wychowawczy wobec oskarżonego oraz prewencyjny wobec innych, zwłaszcza osób ze środowiska, w którym Ś. funkcjonuje;

III

Sąd na podstawie art. 46 §1 k.k. orzekł wobec oskarżonego obowiązek zadośćuczynienia pokrzywdzonemu za doznaną krzywdę poprzez zapłatę na jego rzecz kwoty 10.000 złotych, uznając że taka kwota choć w minimalnym stopniu będzie rekompensatą materialną wyrządzonych (i nie naprawionych dotąd) pokrzywdzonemu krzywdy i bólu;

1.1Inne ROZSTRZYGNIĘCIA ZAwarte w WYROKU

Oskarżony

Punkt rozstrzygnięcia
z wyroku

Punkt z wyroku odnoszący się do przypisanego czynu

Przytoczyć okoliczności

1.6. inne zagadnienia

W tym miejscu sąd może odnieść się do innych kwestii mających znaczenie dla rozstrzygnięcia,
a niewyjaśnionych w innych częściach uzasadnienia, w tym do wyjaśnienia, dlaczego nie zastosował określonej instytucji prawa karnego, zwłaszcza w przypadku wnioskowania orzeczenia takiej instytucji przez stronę

1.KOszty procesu

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Przytoczyć okoliczności

IV

na podstawie art. 627 k.p.k. Sąd zasądził od oskarżonego na rzecz M. W. kwotę 3.000 zł tytułem zwrotu wydatków poniesionych przez oskarżyciela posiłkowego w sprawie na etapie postępowania przygotowawczego i sądowego;

V

Sąd zasądził od oskarżonego na rzecz Skarbu Państwa opłatę w wysokości 180 złotych oraz obciążył go całością pozostałych kosztów sądowych w sprawie mając na uwadze jego dobrą sytuację majątkową (stałe dochody z prowadzenia działalności gospodarczej, brak wysokich zobowiązań) oraz uznając, że powinien on ponieść wszystkie koszty postępowania, którego wszczęcie swym czynem spowodował;

1.1Podpis