Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt II K 70/22

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 11 października 2022 roku

Sąd Rejonowy w Szczytnie w II Wydziale Karnym

w składzie :

Przewodniczący : SSR Ewelina Wolny

Protokolant: p.o. sekr. Justyna Maczan

Przy udziale Prokuratora Prokuratury Rejonowej w Szczytnie Doroty Krzyny

i oskarżycielki posiłkowej E. K.

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 11 października 2022r. sprawy

A. K. (1),

syna E. i M. z domu B., ur. (...) w M.,

oskarżonego o to, że:

w okresach od 31 lipca 2019 roku do 13 października 2019 roku, od 12 grudnia 2019 roku do 17 lutego 2021 roku oraz od 26 marca 2021 roku do 22 września 2021 roku w msc. D. (...), gm. R., woj. (...) znęcał się psychicznie nad swoją żoną E. K. w ten sposób, że będąc pod wpływem alkoholu wszczynał awantury domowe podczas których wyzywał ją słowami powszechnie uważanymi za wulgarne i obelżywe, kontrolował, niepokoił oraz dopuszczał się uszkodzeń wyposażenia domu,

tj. o czyn z art. 207 § 1 kk

I.  oskarżonego A. K. (1) uznaje za winnego popełnienia zarzucanego mu czynu i za to z mocy art. 207 § 1 kk skazuje go na karę 7 (siedmiu) miesięcy pozbawienia wolności,

II.  na podstawie art. 69 § 1 i 2 i art. 70 § 1 kk i art. 73 § 1 kk wykonanie orzeczonej kary pozbawienia wolności warunkowo zawiesza na okres 2 (dwóch) lat tytułem próby, oddając oskarżonego w tym okresie pod dozór kuratora,

III.  na podstawie art. 72 § 1 pkt 6 kk zobowiązuje oskarżonego do poddania się terapii uzależnień w związku z uzależnieniem od alkoholu,

IV.  na podstawie art. 72 § 1 pkt 7a kk zobowiązuje oskarżonego do powstrzymywania się od kontaktowania z pokrzywdzoną E. K. w sposób wyrażający agresję słowną,

V.  na podstawie art. 72 § 1 pkt 8 kk zobowiązuje oskarżonego do powstrzymania się od spożywania alkoholu,

VI.  na podstawie art. 63 § 1 i 5 kk na poczet orzeczonej kary pozbawienia wolności zalicza oskarżonemu okres zatrzymania od godz. 21.45 w dniu 10 września 2021r. do godz. 15.50 w dniu 11 września 2021r.,

VII.  na podstawie art. 624 § 1 kpk zwalnia oskarżonego w całości od zapłaty kosztów sądowych na rzecz Skarbu Państwa,

VIII.  na podstawie art. 29 ust. 1 ustawy Prawo o adwokaturze zasądza od Skarbu Państwa na rzecz adwokata A. Z. wynagrodzenie za obronę oskarżonego z urzędu w kwocie 600 (sześćset) zł i kwotę 138 (sto trzydzieści osiem) zł tytułem podatku VAT

UZASADNIENIE

Formularz UK 1

Sygnatura akt

II K 70/22

Jeżeli wniosek o uzasadnienie wyroku dotyczy tylko niektórych czynów lub niektórych oskarżonych, sąd może ograniczyć uzasadnienie do części wyroku objętych wnioskiem. Jeżeli wyrok został wydany w trybie art. 343, art. 343a lub art. 387 k.p.k. albo jeżeli wniosek o uzasadnienie wyroku obejmuje jedynie rozstrzygnięcie o karze i o innych konsekwencjach prawnych czynu, sąd może ograniczyć uzasadnienie do informacji zawartych w częściach 3–8 formularza.

1.USTALENIE FAKTÓW

Fakty uznane za udowodnione

Lp.

Oskarżony

Czyn przypisany oskarżonemu (ewentualnie zarzucany, jeżeli czynu nie przypisano)

A. K. (1)

w okresach od 31 lipca 2019 roku do 13 października 2019 roku, od 12 grudnia 2019 roku do 17 lutego 2021 roku oraz od 26 marca 2021 roku do 22 września 2022 roku w msc. D., gm. R., woj. (...)- (...), znęcał się psychicznie nad swoją żoną E. K. w ten sposób, że będąc pod wpływem alkoholu wszczynał awantury domowe, podczas których wyzywał ją słowami powszechnie uważanymi za wulgarne i obelżywe, kontrolował, niepokoił oraz dopuszczał się uszkodzeń wyposażenia domu

tj. o czyn z art. 207 §1 kk

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za udowodnione

Dowód

Numer karty

1.  Oskarżony A. K. (1), zamieszkujący z żoną, oskarżycielką posiłkową E. K. oraz trojgiem ich wspólnych dzieci w miejscowości D., od 2017r. nadużywał alkoholu i stawał się pod jego wpływem agresywny werbalnie wobec żony. W związku z narastającą częstotliwością wszczynanych przez nietrzeźwego męża awantur, wyzwania pokrzywdzonej słowami wulgarnymi i obelżywymi jak na k.12v-13 oraz powtarzającymi się bezpodstawnymi posądzeniami o zdradę, formułowymi w obscenicznej formie, na skutek zawiadomienia oskarżycielki posiłkowej wobec A. K. (1) wszczęto w dniu 31 lipca 2019r. procedurę Niebieskiej Karty. Podejmowane w ramach przedmiotowej procedury działania w stosunku do oskarżonego okazały się bezskuteczne, nadal nadużywał on alkoholu i wyzywał pod jego wpływem żonę, jak na k. 12v-13 i protokołach oględzin nagrań, posądzał ją o utrzymywanie seksualnych relacji pozamałżeńskich, kontrolował jej aktywność poza domem, sposób ubierania się, przebieg rozmów telefonicznych, w formach poniżających dla pokrzywdzonej. W trakcie niektórych awantur rzucał nadto przedmiotami, niszcząc wyposażenie wspólnego domu. Nie realizował także orzeczonego obowiązku poddania się terapii uzależnień, biorąc udział w spotkaniach terapeutycznych w sposób niesystematyczny i nie zachowując abstynencji. Opisane zachowania oskarżonego, mające miejsce również w obecności małoletnich dzieci stron, miały miejsce w okresach od 31 lipca 2019r. do 13 października 2019r., od 12 grudnia 2019r. do 17 lutego 2021r. oraz od 26 marca 2021r. do 22 września 2021r., powtarzając się po okresach krótkotrwałej poprawy jego zachowania lub nieobecności.

2.  Po awanturze wszczętej godzinach wieczornych w dniu 10 kwietnia 2021r. oskarżony został poddany badaniu przez przybyłych na telefoniczne wezwanie oskarżonej funkcjonariuszy Policji stanu trzeźwości analizatorem wydechu, wyniki badania o godz. 23.10 i 23.21 wykazały odpowiednio stężenie 1,15 mg/l i 1,21 mg/l alkoholu w jego organizmie. Został następnie zatrzymany i osadzony w pomieszczeniu dla osób zatrzymanych w Komendzie Powiatowej Policji w S.. Interwencje Policji w związku z zachowaniem A. K. (1) wobec żony miały nadto miejsce w dniach 05 i 20 września 2021r.

3.  W toku postępowania oskarżony został poddany badaniu przez biegłych lekarzy psychiatrów i biegłą psycholog. Nie rozpoznając u A. K. (1) choroby psychicznej, upośledzenia umysłowego ani organicznych zaburzeń osobowości, stwierdzili u wymienionego zespół uzależnienia spowodowany używaniem alkoholu, ocenili, iż w czasie popełnienia zarzucanego mu czynu miał on w pełni zachowaną zdolność do rozpoznania jego znaczenia i pokierowania swoim postępowaniem, za zasadne uznali ponadto poddanie oskarżonego terapii uzależnień.

W opinii uzupełniającej, wydanej po przedłożeniu dodatkowej dokumentacji medycznej oskarżonego, biegli podtrzymali dotychczasowe wnioski w zakresie postawionego rozpoznania, wykluczając w szczególności występowanie u oskarżonego urojeń zazdrości, typowych dla zespołu (...), konkludując, iż jego poczytalność tempore criminis nie była zniesiona ani ograniczona

Ad. 1

- wyjaśnienia oskarżonego

- zeznania E. K.

- kserokopia dokumentacji procedury Niebieskiej Karty

- płyta z nagraniem

- protokoły oględzin nagrania

Ad. 2

- protokół badania stanu trzeźwości

- protokół zatrzymania

- kserokopia raportów z interwencji

Ad. 3

- opinia biegłych

- uzupełniająca opinia biegłych

Ad. 1

- k.225-225v

k. 8v, 12v-13, 225v-226

k.18-53

k. 55

k.92-95, 113-114, 117-118, 120-122

Ad. 2

k. 5-5v

k. 6-7

k. 64-64v

Ad. 3

k. 125-127

k. 188-192

Fakty uznane za nieudowodnione

Lp.

Oskarżony

Czyn przypisany oskarżonemu (ewentualnie zarzucany, jeżeli czynu nie przypisano)

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za nieudowodnione

Dowód

Numer karty

1.OCena DOWOdów

1.1.  Dowody będące podstawą ustalenia faktów

Lp. faktu z pkt 1.1

Dowód

Zwięźle o powodach uznania dowodu

Ad. 1

Ad. 2

Ad. 3

Ad. 1

- wyjaśnienia oskarżonego

- zeznania E. K.

- kserokopia dokumentacji procedury Niebieskiej Karty, płyta z nagraniem, protokoły oględzin nagrań

Ad. 2

- dokumentacja z interwencji Policji, protokół badania stanu trzeźwości oskarżonego, protokół zatrzymania

Ad. 3

- opinie biegłych

Ad. 1

- w części potwierdzającej sprawstwo zarzucanego mu czynu wyjaśnienia oskarżonego zasługują na wiarę, albowiem znajdują odzwierciedlenie w całokształcie zgromadzonego materiału dowodowego

- jako polegające na prawdzie potraktowano także zeznania pokrzywdzonej, będącej wprawdzie osobą najbliższą dla oskarżonego i zainteresowaną bezpośrednio wynikiem niniejszego postępowania, z uwagi na spójność, szczegółowość i konsekwencję jej relacji; podkreślenia wymaga, iż pokrzywdzona dążyła do możliwie dokładnego odtworzenia zachowania męża w inkryminowanych okresach, wielokrotnie zaznaczała, iż jej celem nie jest doprowadzenie do osadzenia oskarżonego, lecz skutecznego jego leczenia w związku z uzależnieniem od alkoholu, podane przez nią okoliczności znajdują ponadto odzwierciedlenie w obiektywnych dowodach w postaci dokumentacji prowadzonej procedury Niebieskiej Karty, interwencji funkcjonariuszy Policji w miejscu zamieszkania stron, wreszcie w treści nagrań i protokołów z ich odtworzenia, potwierdzających formy stosowanej przez A. K. (2) agresji werbalnej wobec jego małżonki

- stanowią obiektywne, niekwestionowane przez strony dowody, zasługując na przymiot pełnej miarodajności

Ad. 2

- jako dokumentacja sporządzona w związku z podejmowanymi wobec oskarżonego czynnościami służbowymi przez funkcjonariuszy Policji została przez Sąd w pełni podzielona jako miarodajny materiał dowodowy

Ad. 3

- na podzielenie zasługują również w ocenie Sądu opinie sporządzone przez biegłych lekarzy psychiatrów i biegłą psycholog, jako pełne i jasne, wydane po każdorazowym zapoznaniu się z dokumentacją medyczną oskarżonego i badaniu jego stanu zdrowia przez osoby legitymujące się wiedzą specjalistyczną i wieloletnim doświadczeniem zawodowym, zawierające logicznie umotywowane ustalenia i jednoznaczne konkluzje

1.2.  Dowody nieuwzględnione przy ustaleniu faktów
(dowody, które sąd uznał za niewiarygodne oraz niemające znaczenia dla ustalenia faktów)

Lp. faktu z pkt 1.1 albo 1.2

Dowód

Zwięźle o powodach nieuwzględnienia dowodu

1.PODSTAWA PRAWNA WYROKU

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Oskarżony

x

1.3.  Podstawa prawna skazania albo warunkowego umorzenia postępowania zgodna z zarzutem

Pkt I wyroku

A. K. (1)

Zwięźle o powodach przyjętej kwalifikacji prawnej

Czyn I

- zachowanie oskarżonego wobec wspólnie z nim zamieszkującej małżonki, w postaci wypowiadania pod jej adresem w trakcie wszczynanych awantur słów wulgarnych i obelżywych, niepokojenia jej i kontrolowania, skutkujące poczuciem poniżenia i cierpieniem psychicznym pokrzywdzonej, powtarzane przez okres ponad trzyletni, wyczerpuje znamiona przestępstwa znęcania się nad wspólnie zamieszkującą osobą najbliższą, stypizowanego w art. 207 § 1 kk

1.1.  Podstawa prawna skazania albo warunkowego umorzenia postępowania niezgodna z zarzutem

Zwięźle o powodach przyjętej kwalifikacji prawnej

1.4.  Warunkowe umorzenie postępowania

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach warunkowego umorzenia postępowania

1.5.  Umorzenie postępowania

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach umorzenia postępowania

1.6.  Uniewinnienie

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach uniewinnienia

1.KARY, Środki Karne, PRzepadek, Środki Kompensacyjne i środki związane z poddaniem sprawcy próbie

Oskarżony

Punkt rozstrzygnięcia
z wyroku

Punkt z wyroku odnoszący się
do przypisanego czynu

Przytoczyć okoliczności

A. K. (1)

Pkt I wyroku

Pkt II

Pkt III – V

- oskarżony działał umyślnie, zdając sobie sprawę z charakteru stosowanych wobec pokrzywdzonej form przemocy psychicznej, co najmniej godząc się na zadawaną jej w ten sposób krzywdę, stopień jego winy uznać tym samym należy za wyższy niż nieznaczny

- analogicznie oceniono stopień szkodliwości społecznej przypisanego oskarżonemu występku, uwzględniono przy tym takie okoliczności obciążające, jak długotrwałość znęcania się przez wymienionego nad żoną, formy stosowanej przemocy psychicznej, wyrażające chęć jej upokorzenia, dopuszczanie się opisywanych zachowań w obecności małoletnich dzieci stron

- na korzyść oskarżonego potraktowano jego przyznanie do winy, wolę dobrowolnego poddania się karze i uprzednią niekaralność (k. 119)

- mając na uwadze powyższe okoliczności obciążające i łagodzące, wymierzoną oskarżonemu karę pozbawienia wolności, utrzymaną powyżej dolnej granicy ustawowego zagrożenia, uznać należy za adekwatną do stopnia jego winy i stopnia społecznej szkodliwości przypisanego mu występku, skutecznie piętnującą naganność zachowania oskarżonego i kształtującą społeczną świadomość prawną poprzez przeciwdziałanie poczuciu bezkarności sprawców przemocy wobec osób najbliższych

Ad. pkt II

- dotychczasowa postawa oskarżonego, w szczególności jego uprzednia niekaralność, pozwalają zdaniem Sądu na przyjęcie istnienia pozytywnej prognozy kryminologicznej i zastosowania instrumentu probacyjnego w postaci warunkowego zawieszenia wykonania orzeczonej kary pozbawienia wolności na minimalny w przypadku sprawcy przemocy wobec wspólnie zamieszkującej osoby najbliższej okres próby, połączony z obligatoryjnym dozorem kuratora, zgodnie z art. 69 § 1 i 2 kk, art. 70 § 2 kk i art. 73 § 2 kk

Ad. pkt III – V

- wzmocnieniu funkcji wychowawczej i zapobiegawczej kary przy zastosowaniu instrumentu probacyjnego służyć mają orzeczone wobec A. K. (1) zgodnie z art. 72 § 1 pkt 6, 7a i 8 kk zobowiązania: do powstrzymywania się od kontaktowania z pokrzywdzoną w sposób wyrażający agresję fizyczną lub słowną, do powstrzymywania się od spożywania alkoholu oraz do poddania się terapii uzależnień w związku z uzależnieniem od alkoholu, za zgodą wyrażoną przez oskarżonego (vide k. 226)

1.1Inne ROZSTRZYGNIĘCIA ZAwarte w WYROKU

Oskarżony

Punkt rozstrzygnięcia
z wyroku

Punkt z wyroku odnoszący się do przypisanego czynu

Przytoczyć okoliczności

A. K. (1)

Pkt VI

- na poczet orzeczonej kary, zgodnie z dyspozycją art. 63 § 1 i 5 kk, zaliczono okres rzeczywistego pozbawienia oskarżonego wolności w niniejszej sprawie,

1.6. inne zagadnienia

W tym miejscu sąd może odnieść się do innych kwestii mających znaczenie dla rozstrzygnięcia,
a niewyjaśnionych w innych częściach uzasadnienia, w tym do wyjaśnienia, dlaczego nie zastosował określonej instytucji prawa karnego, zwłaszcza w przypadku wnioskowania orzeczenia takiej instytucji przez stronę

7.  KOszty procesu

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Przytoczyć okoliczności

Pkt VI

Pkt VII

- oskarżony podejmuje prace dorywcze, osiągając niski, nieregularny dochód, ma na utrzymaniu troje dzieci, okoliczności te przemawiały za zwolnieniem go od ponoszenia kosztów sądowych, na podstawie art. 624 § 1 kpk

- o wynagrodzeniu obrońcy oskarżonego z urzędu orzeczono zgodnie ze stawkami określonymi w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 03 października 2016r., uwzględniając nakład pracy obrońcy

1.1Podpis