Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt III RC 179/12

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 13 lipca 2012 r.

Sąd Rejonowy w Prudniku III Wydział Rodzinny i Nieletnich

w składzie następującym:

Przewodniczący: SSR Aleksandra Ciąglewicz-Miśta

Ławnicy : ---

Protokolant: Emilia Salawa

po rozpoznaniu w dniu 13 lipca 2012 r. w Prudniku

na rozprawie

sprawy z powództwa mał. G. P. zast. przez B. I.

przeciwko S. P.

o alimenty

I.  Zasądza od pozwanego S. P. na rzecz małoletniego powoda G. P. alimenty w kwocie po 450,00 zł /czterysta pięćdziesiąt złotych/ miesięcznie, płatne do rąk matki dziecka B. I., poczynając od dnia 04.04.2012roku, do dnia 15-go każdego następującego po sobie miesiąca z góry z ustawowymi odsetkami w razie zwłoki w płatności którejkolwiek z rat,

II.  W pozostałym zakresie powództwo oddala;

III.  Odstępuje od obciążania pozwanego kosztami postępowania obciążając nimi Skarb Państwa

IV.  Zasądza od pozwanego S. P. na rzecz przedstawicielki ustawowej B. I. kwotę 900zł tytułem zwrotu części kosztów zastępstwa procesowego.

V.  Wyrokowi w pkt. I nadaje rygor natychmiastowej wykonalności.

Sygn. akt III RC 179/12

UZASADNIENIE

B. I., działająca jako przedstawicielka ustawowa małoletniego G. P., reprezentowana przez profesjonalnego pełnomocnika, pozwem z dnia 4 czerwca 2012 r. domagała się zasądzenia od pozwanego S. P. na rzecz małoletniego powoda alimentów w wysokości 600 zł miesięcznie, płatnych do rąk matki dziecka, poczynając od miesiąca kwietnia 2012 r. do dnia 15-go każdego następującego po sobie miesiąca z góry, wraz z ustawowymi odsetkami w razie zwłoki w płatności którejkolwiek z rat. Wniosła także o obciążenie pozwanego kosztami postępowania, w tym kosztami zastępstwa procesowego według norm przepisanych.

Uzasadniając swoje stanowisko wskazała, że małoletni powód pochodzi ze związku pozamałżeńskiego B. I. i S. P.. Strony do dnia 4 kwietnia 2012r. zamieszkiwały razem w domu matki powoda, obecnie związek matki powoda i pozwanego rozpadł się, małoletni mieszka nadal z matką w M., a pozwany powrócił do domu rodziców w J.. Przedstawicielka ustawowa powoda podniosła, że obecnie małoletni pozostaje pod jej wyłączną opieką. Koszty utrzymania małoletniego związane są z zakupem środków higienicznych - ok. 250 zł miesięcznie, żywności - ok. 250 zł miesięcznie. Na zakup ubrań, butów, odzieży sezonowej matka powoda przeznacza ok. 150 zł miesięcznie. Zakup zabawek edukacyjnych i interaktywnych to wydatek ok. 30-50 zł miesięcznie.

Dalej B. I. podniosła, że nie jest w stanie zaspokoić usprawiedliwionych potrzeb małoletniego inaczej jak poprzez sprawowanie bezpośredniej pieczy, pielęgnację w zdrowiu i w chorobie, dbanie o wychowanie. Wskazała, że obecnie nie pracuje, na utrzymanie małoletniego powoda uzyskuje dochód z tytułu zasiłku rodzinnego oraz dodatku do zasiłku rodzinnego w łącznej wysokości 148 zł. Ponadto wskazała, że ma na utrzymaniu prócz powoda także dwoje starszych dzieci w wieku 7 lat i 4 lat pochodzących z rozwiązanego małżeństwa. Ponadto podniosła, że pozwany nie łoży dobrowolnie na utrzymanie małoletniego powoda; po wyprowadzeniu się z dotychczasowego wspólnego miejsca zamieszkania stron w kwietniu 2012r. pozwany przekazał na prośbę matki powoda 50 zł na zakup mleka dla powoda. S. P. nie kontaktuje się z synem, nie pyta o niego, nie jest zainteresowany jego sprawami. Uważa, że nikt go nie może zmusić do utrzymywania kontaktów z dzieckiem. B. I. dodała, że S. P. jest zatrudniony jako piekarz w K., a jego tygodniowy dochód netto wynosi ok. 420 zł, co miesięcznie netto daję kwotę ok. 1.700 zł. Pozwany nie ma nikogo na utrzymaniu.

Podczas rozprawy w dniu 13.07.2012r. pełnomocnik pozwanego oświadczył, że jego mocodawca zgadza się na zasądzenie alimentów
w wysokości 300 zł miesięcznie, na co strona powodowa nie wyraziła zgody.

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

Małoletni powód G. P. urodzony dnia 9 października 2011r. pochodzi ze związku pozamałżeńskiego B. I. i pozwanego S. P.. Strony do dnia 4 kwietnia 2012 r. zamieszkiwały razem
w domu matki powoda. Związek matki powoda i pozwanego rozpadł się -małoletni mieszka nadal z matką w M. a pozwany powrócił do domu rodziców w J..

( dowód: odpisu aktu urodzenia mał. G. P. – k. 4,

przesłuchanie B. I. – k. 41)

Małoletni powód wraz z matką zamieszkują w M. w domu będącym własnością matki powoda. Obecnie małoletni ma 9 miesięcy, pozostaje pod wyłączną opieką matki. B. I. w dniach 27 kwietnia i 10 maja 2012 r. zakupiła gotowe produkty spożywcze dla niemowląt (soki, obiadki, jogurty, desery, zupy) na kwoty 111,84 zł i 122,38 zł. Małoletni korzysta z pieluch, chusteczek dla niemowląt.

Powód był hospitalizowany z powodu nieprzybierania na wadze. Zostało ustalone, że ma niedobór hormonu tarczycy, obecnie przyjmuje żelazo i kwas foliowy. Ponadto przyjmuje witaminy w postaci kropli Cebionmulti i witaminę D.

Usprawiedliwione koszty utrzymania małoletniego powoda wynoszą około 500 zł miesięcznie.

( dowód: paragony – koperta – k. 5

skierowanie do poradni specjalistycznej - k. 33,

karta informacyjna leczenia szpitalnego - k. 34-36,

przesłuchanie matki powoda - k. 41,)

Matka powoda obecnie nie pracuje, jest zarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy jako bezrobotna bez prawa do zasiłku. Na utrzymanie małoletniego powoda uzyskuje dochód z tytułu zasiłku rodzinnego oraz dodatku do zasiłku rodzinnego w łącznej wysokości 148 zł.

B. I. ma na utrzymaniu prócz powoda także dwoje starszych dzieci pochodzących z rozwiązanego małżeństwa. Dzieci są w wieku 7 lat i 4 lat, a matka małoletniego powoda pobiera świadczenie alimentacyjne
w wysokości łącznie 900 zł na te dzieci. Prócz tego matka mał. powoda otrzymuje na nie zasiłek rodzinny - łącznie 159 zł, dodatki do zasiłku rodzinnego - łącznie 140 zł oraz zasiłki pielęgnacyjne - łącznie 306 zł. Starsze dzieci są chore, cierpią na astmę oskrzelową i alergię pokarmową i przyjmują stale leki oraz pozostają pod opieką medyczną specjalistów. Siedmioletni syn leczy się dodatkowo u endokrynologa i kardiologa. Z powodu chorób, dzieci mają orzeczenie o stopniu niepełnosprawności. Dzieci uczęszczają do przedszkola w systemie 5 godzinnym, wyżywienie w przedszkolu mają w całości refundowane przez OPS, matka zapewnia im dodatkowo płatne zajęcia z j. angielskiego oraz korekcyjne.

Matka powoda korzysta ze wsparcia finansowego rodziców - jej ojciec pracuje, a matka (babka dzieci) pobiera rentę z tytułu niezdolności do pracy. Prócz matki małoletniego powoda nie ma innej osoby, która mogłaby sprawować nad nim stałą pieczę.

( dowód: przesłuchanie matki powoda - k. 41

decyzje OPS - k.6-8

orzeczenia o niepełnosprawności - k. 9-10

zaświadczenie PUP - k. 11

zaświadczenie Publicznego Przedszkola w Ł. k. 14

potwierdzenia przelewów k. 15-19)

Pozwany S. P. po wyprowadzeniu się z dotychczasowego wspólnego miejsca zamieszkania stron w kwietniu 2012r. przekazał na prośbę matki powoda 50 zł na zakup mleka dla powoda. Pozwany nie kontaktuje się
z małoletnim, nie pyta o niego, nie jest zainteresowany jego sprawami. Jako przyczynę braku kontaktów wskazuje konflikt z rodziną B. I..

Pozwany jest zatrudniony jako piekarz w K., za wynagrodzeniem 1.325 zł netto miesięcznie. Pozwany nie ma nikogo na utrzymaniu. Miesięcznie ponosi wydatki po 30 zł – za Cyfrowy P., 75 zł za Internet, ponadto dokłada się do miesięcznych opłat za utrzymanie domu matki.
w wysokości 400-500 zł. Prowadzi remont piętra domu na swoje mieszkanie.

S. P. w dniu 11.05.2012r. zaciągnął w SKOK im. F.Stefczyka kredyt konsumpcyjny w wysokości 4.500 zł, którego miesięczna rata wynosi ok. 410 zł miesięcznie.

( dowód: umowa o pracę k. 37

zaświadczenie o zarobkach k. 38

umowa pożyczki k. 24-32

przesłuchanie pozwanego k. 41-42)

Sąd zważył, co następuje:

Powództwo zasługuje na częściowe uwzględnienie.

Na wstępie rozważań wskazać należy, iż art. 96 kro nakłada na rodziców obowiązek troski o fizyczny i duchowy rozwój dziecka. Zaś wedle art. 133 § 1 kro rodzice obowiązani są do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest w stanie utrzymać się samodzielnie. Stosownie do dyspozycji art. 135 § 1 kro zakres świadczeń alimentacyjnych zależy od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego oraz od zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego. Zawsze jednak każde dziecko musi mieć zapewnione podstawowe warunki egzystencji w postaci wyżywienia zapewniającego jego prawidłowy rozwój fizyczny, stosowną do wieku odzież, środki na ochronę zdrowia, kształcenie podstawowe i zawodowe oraz na ochronę jego osoby
i majątku. Przez ustawowe określenie "możliwości zarobkowe i majątkowe" rozumieć z kolei należy nie tylko zarobki i dochody rzeczywiście uzyskiwane ze swojego majątku, lecz te zarobki i te dochody, które osoba zobowiązana może
i powinna uzyskiwać przy dołożeniu należytej staranności i przestrzeganiu zasad prawidłowej gospodarki oraz stosownie do swoich sił umysłowych i fizycznych [ Z. Krzemiński, Alimenty i ojcostwo. Komentarz, Oficyna, 2008, wyd. III].

Zasadniczą kwestią w rozpoznaniu niniejszej sprawy stanowiła ocena usprawiedliwionych potrzeb samego małoletniego powoda. Na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego Sąd ustalił, iż małoletni powód ma
9 miesięcy. Mieszka wraz ze swoją mamą u jej rodziców. Dziecko pozostaje pod opieką matki. Mając na względzie doświadczenie życiowe i zasady logicznego wnioskowania, Sąd ustalił, że stałe wydatki na małoletniego powoda (na wyżywienie, kosmetyki, art. higieniczne, odzież, zabawki, leki) oscylują w granicach ok. 500 zł miesięcznie. Kłopoty zdrowotne małoletniego - stwierdzono u niego niedobór hormonu tarczycy – nie generują obecnie istotnych dodatkowych kosztów jego utrzymania, w każdym razie nie udowodniła tego B. I.. Nie zostało zatem udowodnione, że koszty utrzymania małoletniego są wyższe niż przeciętne koszty utrzymania dziecka w jego wieku. Zwrócić należy również uwagę, że koszt utrzymania starszego rodzeństwa powoda, uczęszczającego do przedszkola, które z uwagi na stan zdrowia posiada orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, jest co najmniej taki sam, jak nie większy, niż koszt utrzymania małoletniego G., i na starsze rodzeństwo B. I. otrzymuje alimenty w kwocie po 450 zł.

Analizując status życiowy przedstawicielki ustawowej małoletniego powoda wskazać należy, iż nie pracuje, utrzymuje się z zasiłków przyznawanych przez opiekę społeczną oraz z alimentów przekazywanych przez fundusz alimentacyjny w kwocie 900 zł na dwoje starszych dzieci.

Biorąc pod uwagę sytuację majątkową i zarobkową S. P., ocenić ją należy jako przeciętną. Posiada stałą pracę jako piekarz, jego wynagrodzenie, razem z dodatkiem za pracę w porze nocnej wynosi około 1.325 zł miesięcznie. Pozwany ocenie wykonuje remont części domu rodziców, by po wyprowadzce od B. I. mieć swoje mieszkanie. Dodać należy, że sam pozwany uznał roszczenie w rozpoznawanej sprawie do kwoty 300 zł.

Mając także na uwadze treść art. 135 § 2 kro, należało zauważyć, iż
z uwagi na spełnianie przez matkę małoletniego powoda obowiązku alimentacyjnego poprzez osobiste starania o jego utrzymanie i wychowanie, to na pozwanym ojcu S. P. powinien w większym niż na matce stopniu spoczywać obowiązek finansowego utrzymania dziecka.

W ocenie Sądu kwota 600 zł żądanych od pozwanego alimentów jest kwotą przekraczającą jego usprawiedliwione potrzeby. Przyjmując, że pozwany niemal w całości zostanie obciążony ciężarem finansowego utrzymania powoda, Sąd uznał, że kwota 450 zł alimentów od pozwanego, przy nieznacznym obciążeniu matki powoda, pokryje usprawiedliwione potrzeby małoletniego. Jednocześnie będzie się mieścić w zakresie możliwości zarobkowych i majątkowych pozwanego. Kwota wynagrodzenia pozwanego po odjęciu kwoty zasądzonych alimentów wynosi bowiem tyle, na ile wskazuje B. I. jako koszty jej utrzymania.

Dokonując oceny sytuacji majątkowej pozwanego Sąd nie brał pod uwagę ciążących na pozwanym zobowiązań z tytułu zaciągniętego kredytu. Jak wskazał SN w orzeczeniu z dnia 14 czerwca 1963 r. [ III CR 70/63, OSN 64/6/116], „okoliczność, że ojciec dziecka jest dłużnikiem innej osoby, nie pozbawia dzieci prawa dochodzenia alimentów od ojca. Mają one interes prawny w uzyskaniu wyroku zasądzającego alimenty, aby móc egzekwować swoją należność i partycypować w podziale funduszów uzyskanych w drodze egzekucji w zbiegu z innymi wierzycielami”. Wydatki na opłacanie rachunków za telewizję czy Internet również nie miały żadnego wpływu na ocenę sytuacji majątkowej pozwanego, gdyż nie są to wydatki priorytetowe. Jedocześnie okoliczność prowadzenia remontu przez pozwanego dla przygotowania swojego mieszkania, została uwzględniona przez Sąd przy rozstrzyganiu o wysokości alimentów, nie można było ich bowiem pominąć jako nieistotne czy nieuzasadnione. Nie miały jednak zasadniczego wpływu na wysokość alimentów.

Na podstawie art. 481 § 1 i 2 kc Sąd zasądził od pozwanego na rzecz małoletniego powoda ustawowe odsetki na wypadek zwłoki w płatności którejkolwiek z rat świadczenia.

Powództwo mał. powoda zwolnionego z mocy ustawy od ponoszenia kosztów sądowych zostało uwzględnione w części, przy uznaniu powództwa przez pozwanego do kwoty 300 zł. Odstępując od obciążania pozwanego kosztami postępowania, obciążając nimi Skarb Państwa, Sąd miał na uwadze dyspozycję art. 102 kpc. Z uwagi na to, że strona powodowa wygrała sprawę w 75%, Sąd zasądził od pozwanego na rzecz powoda kwotę 900 zł tytułem zwrotu części kosztów zastępstwa procesowego, które w całości wynosiły 1.200 zł.

Nadanie wyrokowi w pkt V rygoru natychmiastowej wykonalności znajduje uzasadnienie w treści art. 333 § 1 kpc.

Mając powyższe na uwadze i powołane wyżej przepisy orzeczono jak w sentencji.